Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


Pojišťovna AXA představila pojištění DOMOVa. Co nového přináší?

Autor: Luboš Svačina | 26.02.2009 00:00 | Kategorie: Pojištění | 1 komentář
Pojišťovna AXA představila pojištění DOMOVa. Co nového přináší?

Finanční skupina AXA se snaží prorazit také na trhu neživotního pojištění. Poslední novinkou je pojištění nemovitostí a domácnosti - DOMOV. Má čím zaujmout?

Služby neživotního pojištění začala pojišťovna AXA nabízet v průběhu loňského roku, a to pod hlavičkou společnosti AXA Pojišťovna. Prvním produktem v nabídce nové pojišťovny bylo pojištění motorových vozidel AUTO, které v sobě zahrnuje jak pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tak havarijní pojištění. Nyní Pojišťovna AXA svou nabídku rozšířila a pojistné krytí začala nabízet také majitelům nemovitostí. Pod marketingovou značkou DOMOV začala nabízet pojištění nemovitostí, domácnosti a také související pojištění odpovědnosti.

Schema: Rozsah pojištění v rámci pojistky AXA - Domov

 
Zdroj: pojišťovna AXA

Proti čemu se můžete pojistit?

Živelní událost
Jedná se o náhodnou událost jako je například požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení pilotovaného letícího tělesa, jeho částí nebo nákladu, vichřice, krupobití, povodeň a záplava (formou připojištění), zemětřesení, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, tíha sněhu nebo námrazy, vodovodní škoda, sesuv půdy, lavin, zřícení skal nebo zeminy.


Krádež vloupáním nebo loupežným přepadením
Krádež vloupáním je odcizení předmětu pojištění pachatelem, který po prokázaném překonání překážky a zabezpečení v místě pojištění vnikne do objektu a odcizí vybavení či stavební součást domu/bytu.
V případě loupežného přepadení platí, že pachatel vnikl do domu pod hrozbou násilí a následně odcizí vybavení či stavební součást domu/bytu.

Vandalismus
Jedná se o úmyslné škody, které majiteli nemovitosti či uživateli domácnosti způsobil cizí člověk. Do vandalismu se zahrnují také škody, které vandal způsobil během pokusů o odcizení věci nebo stavební součásti (např. vodovodní baterie, sanita, plovoucí podlaha apod.)


Pojištění nemovitosti


Rozsah nemovitostí, které je pojišťovna AXA pojistit se příliš neliší od konkurence. Pojistku lze uzavřít jak na nemovitosti určené k bydlení (domy, byty), tak sloužících k rekreaci (chaty, chalupy), ale zároveň vedlejší stavby a technická zařízení (garáž, kůlna, zahradní domek apod.) V nabídce pojišťovny rovněž naleznete pojistění nemovitostí ve výstavbě, kde pojištěny jsou také dočasné stavby na staveništi, stavební stroje a nářadí.  

Výluky z pojištění, limity plnění

Z pojištění jsou naopak vyloučeny stavby ve špatném technickém stavu, skleníky a fóliovníky nebo opěrné a zárubní zdi. Mezi pojišťovnou neproplácené škody patří například, poškození stavby sprejerem, nepřímé škody vzniklé následkem pojistné události (ušlý zisk, pokuty atp.). Vyloučeny z pojištění jsou rovněž škody způsobené působením vlhkosti, hub a plísní.

Pojistné plnění v případě škody vzniklé odcizením je omezeno maximálně 1 % z pojistné částky. Stejně tak je tomu v případě pojistného nebezpečí vandalizmu.

Pojištění odpovědnosti

V ceně pojištění nemovitosti klienti získávají navíc pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti. V rámci tohoto pojištění klient získává pojistné krytí pro případ neúmyslně způsobené škody třetím osobám. Pro škody na zdraví činí limit pojistného plnění 1 milion korun, pro škody na majetku je to 500 000 Kč a pro ostatní, často finanční škody, 100 000 Kč (dohromady max. 5 milionů Kč). V případě pojistné události se bude klient na úhradě škody spolupodílet částkou 5000 Kč.

Pojištění domácnosti

Předmětem pojištění domácnosti je zařízení domácnosti, včetně antén, ale také "movité věci, které slouží k provozu domácnosti a uspokojování potřeb pojištěného a členů domácnosti," mezi které patří například kočárek, nebo invalidní vozík. Místem pojištění je trvale užívaný byt a nebytové prostory příslušející k bytu nebo nebytové prostory, které pojistník pravidelně využívá (garáž), podmínkou je však odpovídající zabezpečení. 

V ceně pojištění domácnosti klienti získávají také pojištění odpovědnosti z občanského života s limity pojistného plnění obdobnými jako v případě pojištění odpovědnosti vlastníka nemovitosti, přičemž pojištěni jsou všichni členové domácnosti. Pro škody na zdraví činí limit pojistného plnění 1 milion korun, pro škody na majetku je to 500 000 Kč a pro ostatní, často finanční škody, 100 000 Kč (dohromady max. 5 milionů Kč). V případě pojistné události se bude klient na úhradě škody spolupodílet částkou 1000 Kč.

Výluky z pojištění, limity pojistného plnění

Do výluk jsou opět zahrnuty například nepřímé škody (ušlý zisk, pokuty, penále), škody způsobené prosakováním spodní vody nebo vystoupením kapalin z odpadního a kanalizačního řadu (kromě případů, kdy toto bylo způsobeno záplavou nebo povodní, jenž má klient pojištěny). Vyloučeny jsou rovněž škody na domácnosti způsobené jakýmkoliv znečištěním, krebami, nápisy nebo zabarvením.

Klient pojišťovny se vždy podílí na likvidaci škody spoluúčastí ve výši 1000 Kč. Pokud však k pojistné události dojde okamžiku, kdy postižené místo bylo neobýváno (neužíváno) nebo prokazatelně ponecháno bez dohledu po dobu delší než 60 po sobě jdoucích dní, navyšuje se klientova spoluúčast o dalších 20 % z pojistného plnění.

Zajímavosti pojištění DOMOV


Indexace

Pojišťovna AXA v rámci pojištění Domov nabízí klientům službu tzv. indexace. Což ve zkratce znamená, že pojišťovna v závislosti na vývoji inflace a cen stavebních prací průběžně mění (pokud není ve smlouvě stanoveno jinak) výši pojistného, pojistnou částku a limity pojistného plnění. V případě pojistné události by tak měl klient získat pojistné plnění odpovídající současným cenám. Oznámení o navyšování cen a limitů posílá pojišťovna v klientovi v předstihu ke schválení.    

Bonus
Slevový bonus ve výši 3 % z ceny pojistného získávají klienti za každý pojistný rok nepřerušeného trvání pojištění, během kterého nedošlo ke vzniku pojistné události, ze které by pojistitel byl povinen vyplatit pojistné plnění. V případě, že k pojistnému plnění dojde, klient v následujícím roce zaplatí na pojistném o 3 % více.

Výše bonusu je závislá na inflaci v uplynulém roce. Je-li inflace v intervalu od 0–3 %, bonus činí 3 % z pojistného v předchozím roce, v případě vyšší inflace platí pravidlo: bonus = inflace

Asistenční služby
Silnou stránkou celé skupiny AXA je široká nabídka asistenčních služeb, kterou pro koncern AXA zajišťuje společnost AXA Assistance. Každý z klientů AXA pojišťovny získá k uzavřené smlouvě jako bonus základní balíček asistenčních služeb, který zahrnuje bezplatnou pomoc nejen v případě technické havárie v domácnosti, ale také například ochranu nezabezpečeného bytu, odborné otevření zabouchnutých dveří apod.

Tabulka 1: Rozsah technické asistence a limity úhrad
 
Zdroj: pojišťovna AXA

Kromě řešení havarijních situací AXA Assistance také nabízí zorganizování technických služeb k uvedení bytu či domu do původního stavu. Zde nutno podotknout, že náklady na práci řemeslníků a použitý materiál již platí pojistník.

Plusy pojištění DOMOV 
  • Pojištění odpovědnosti v ceně
  • Zdarma asistenční služby
  • Bonus - snižování pojistného v případě bezškodního průběhu
  • Možnost sjednání připojištění právní asistence - KOMFORT
  • Indexace - zvyšování pojistné částky v případě rostoucí inflace
Mínusy pojištění DOMOV
Pro úspěšný vstup pojišťovny AXA na trh neživotního pojištění však bude rozhodující, za jakou cenu bude pojišťovna schopna výše uvedený balík služeb nabízet. Poměr výše pojistného/rozsah pojistného krytí je pro klienty při rozhodování klíčový. 

Modelový příklad 


Klient má RD s garáží v Lelekovicích, který si chce pojistit i s připojištěním proti povodni a záplavě na dobu neurčitou. RD se nachází v povodňovém pásmu č. 1, za posledních 10 let na domě neměl žádnou škodu. Zároveň chce pojistit domácnost v 1. poschodí tohoto RD včetně povodně a záplavy. Také má zájem o pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti a odpovědnosti členů domácnosti.


Platit bude inkasem čtvrtletně. Klient navrhuje pojistnou částku 2 800 000 Kč pro dům a 250 000 Kč pro garáž a 300 000 Kč pro domácnost.


Roční pojistné za rodinný dům 2 660 Kč
Roční pojistné za vedlejší stavbu 287 Kč
Roční pojistné za pojištění domácnosti 660 Kč
Pojistné za pojištění odpovědnosti vlastníka nemovitosti 0 Kč
Pojistné za pojištění odpovědnosti členů domácnosti 0 Kč
Asistenční služby 0 Kč
   
Čtvrtletní pojistné 901 Kč

Tabulka 2: Limity pojistného plnění

Pojištěná věc či nebezpečí  Limit pojistného plnění
   
Elektronické a optické přístroje 15 % z celkové pojistné částky
Cennosti, věci zvláštní hodnoty; stavební součásti  10 % z celkové pojistné částky
Peněžní hotovost, vkladní knížky, šeky, bankovní karty  10 000 Kč
Zvířata  20 000 Kč
Věci sloužící k výkonu povolání či výdělečné činnosti  30 000 Kč
Sportovní potřeby; lodě a jiná plavidla 40 000 Kč
Umělecké předměty  300 000 Kč
Věci, u kterých nejsou v době pojistné události k dispozici 
doklady prokazující jejich hodnotu či pořízení 50 000 Kč za každou takovou věc
Odcizení (pro pojištění nemovitosti)  1 % z celkové pojistné částky
Vandalismus (pro pojištění nemovitosti) 1 % z celkové pojistné částky
Zdroj: pojišťovna AXA

Anketa

Máte pojištěnou domácnost?

Ano (199)
 
Ne (76)
 Celkem hlasovalo 275 čtenářů

Pojišťovna AXA představila pojištění DOMOVa. Co nového přináší? >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Související subjekty

Poslední přidané komentáře (celkem 1 komentář)

radka urbankova | 24.06.2012 18:27

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Články z Pojištění

Jana Zámečníková | 10.10.2016 00:00 Buďte odpovědní! Den blbec se může prodražit

Každému se může stát, že neúmyslně rozbije zboží v obchodě, poškodí kamarádovi počítač či vyplaví souseda, a to nemusí být nutně nemotora. Za škodu způsobenou jiné osobě na zdraví či na věci nesete odpovědnost a máte povinnost ji nahradit. Před následky možných rizik je ale možné se pojistit. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0
Komerční sdelení
br2016-300-300

Jana Zámečníková | 23.09.2016 00:00 Chalupářská sezóna končí. Na co si dát pozor

Češi jsou po Švédech v chataření a chalupaření světovými přeborníky. Majitelů letního bydlení je více než 400 tisíc a jejich počet neustále roste. Nejohroženější jsou letní příbytky během podzimního a zimního období, kdy se chataři a chalupáři vracejí do svých primárních rezidencí. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 23.09.2016 03:23

Petr Zámečník | 15.09.2016 00:00 Pojištění domácnosti: Nepodceňujte vloupání

Šetřit na pojištění domácnosti se nevyplácí. Minimální varianty sice pokryjí škody z požáru, vichřice či krupobití, na zloděje ale nestačí. Ve kterém kraji lidé bez pojištění pro případ vloupání riskují nejvíce a kde jsou naopak v relativním bezpečí? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 26.07.2016 00:00 Škody v domácnosti Čechy netrápí

Češi jsou nepoučitelní, pojištěné bydlení stále nemá více než čtvrtina Čechů. Slováci jsou na tom o chlup lépe, bez pojištění jich je „jen“ pětina. Nic na tom nemění ani jejich osobní zkušenost s vloupáním či prasklým potrubím. Co nejčastěji Češi podceňují při pojištění bydlení? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 22.07.2016 00:00 Žně zlodějů jsou v plném proudu. Nepodceňujte zabezpečení ani pojištění

Lidé si užívají v letních měsících volna u moře či na chalupě, příbytky nechávají bez dozoru a často i nezabezpečené. Zloděje ale na dovolené v této době rozhodně nenajdete. Počet vloupání v létě každoročně přibývá. Jak se co nejvíce vyvarovat nezvané návštěvě? Na co si dát pozor, aby vám pojišťovna případné škody proplatila?  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »

Krátké zprávy z Pojištění

18.08.2015 14:35 Češi přicházejí ročně o tisíce korun

Téměř třetina Čechů má nějaký druh finančního produktu. Ať už se jedná o půjčku, úvěr, anebo hypotéku, tak zadlužení českých domácností každým rokem roste víc a víc. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

05.12.2014 15:06 Pojišťovny už se chystají na Vánoce. Počet požárů bývá dvojnásobný

Zvláště o Vánocích a na Silvestra dochází v domácnostech k mnha požárům. I pojišťovny v prosinci a lednu zaznamenávají velký nárůst požárů v domácnostech. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

02.09.2014 13:53 Životní pojistky nebude možné vybrat před šedesátým rokem

Podle chystané novely zákona o daních z příjmu nebude možné předčasně vybrat úspory z životního pojištění od příštího roku dříve než v šedesáti letech. Rozpočtový výbor sněmovny bude zítra novelu schvalovat. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

10.06.2014 14:02 Dovolené přicházejí, zloději se radují

V loňském roce bylo evidováno Policií ČR 4 446 případů krádeží bytů a 6 671 rodinných domů, z toho bylo v letních měsících vykradeno 1 225 bytů a 1 559 domů. Kromě dobrého zabezpečení bytu či domu a pojištění nemovitosti a domácnosti, je také nutné myslet na to, že zlodějům napomáhají sociální sítě, na kterých lidé sdílení informace o svých dovolených.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

19.02.2014 14:31 Češi dělají chyby při nastavení pojistné ochrany majetku

Podle aktuálního průzkumu České asociace pojišťoven se Češi se nejvíce obávají požáru a blesku, pojišťovny paradoxně nejčastěji řeší škody způsobené povodněmi a záplavami. Živelné pohromy ale v poslední době přestaly být pro Čechy neobvyklým jevem. Jenže lidé své pojistky většinou neaktualizují, a tak po pojistné události často přicházejí o peníze s pojistného plnění. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (355)
 
Spíše ano. (50)
 
Spíše ne. (47)
 
Rozhodně ne. (57)
 Celkem hlasovalo 509 čtenářů

Nejčtenější články z Pojištění za posledních 14 dní

Jana Zámečníková | 10.10.2016 00:00 Buďte odpovědní! Den blbec se může prodražit

Každému se může stát, že neúmyslně rozbije zboží v obchodě, poškodí kamarádovi počítač či vyplaví souseda, a to nemusí být nutně nemotora. Za škodu způsobenou jiné osobě na zdraví či na věci nesete odpovědnost a máte povinnost ji nahradit. Před následky možných rizik je ale možné se pojistit. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »