Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


Tisková zpráva Sdružení azylových domů ČR

Sdružení azylových domů v ČR představuje závěry KONSENSUÁLNÍ KONFERENCE O BEZDOMOVECTVÍ, která se konala v prosinci 2010 v Bruselu. Konferenci uspořádala v rámci belgického předsednictví Evropská komise a FEANTSA (Evropská federace národních organizací pracujících s bezdomovci). Sdružení azylových domů v ČR coby „leader member“ FEANTSA za Českou republiku představuje závěry této konference.

Konsensuální konference je zvláštním nástrojem pro usnadnění řešení složitých problémů, u kterých nedostatek společného porozumění brání v dosažení pokroku v oblasti politiky.

Výstupem konference jsou definované závěry, ke kterým dospěla nezávislá porota u souboru šesti klíčových otázek. Tato politická doporučení se snaží poskytnout spolehlivou základnu, na které by mohl stavět průběžný pokrok v otázce bezdomovství v Evropské unii, a to zejména v rámci nové strategie Evropa 2020 a Evropské platformy proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

1. klíčová otázka „Co je to bezdomovectví?“

Porota se vymezila vůči „zjednodušené“ definici bezdomovectví jakožto přespávání na ulici a dospívá k závěru, že bezdomovectví je komplexní, dynamický a diferencovaný proces, v jehož rámci různí jednotlivci i skupiny procházejí různými vstupními a výstupními body, neboli „trasami“. Porota doporučuje přijetí evropské typologie bezdomovství a vyloučení z bydlení (ETHOS), která byla formulována federací FEANTSA v roce 2005 jako společná rámcová definice bezdomovectví. Typologie ETHOS pomocí fyzických, sociálních a právních rozměrů „domova“ klasifikuje lidi bez domova podle čtyř hlavních životních situací jako lidi bez střechy nad hlavou, lidi bez bydliště, lidi s nejistým bydlištěm a lidi bydlící v nejistých podmínkách. Sdružení azylových domů v ČR tuto typologii rozpracovalo a definovalo Národní subkategorie bezdomovství už v roce 2007 (najdete v příloze).

  2. klíčová otázka „Je odstranění bezdomovectví reálným cílem?“

Porota debatovala o míře ambicí, které by měla celková strategie EU pro boj proti bezdomovectví sledovat. Porota dospěla k závěru, že bezdomovectví je obrovskou nespravedlností a porušováním základních lidských práv a může a mělo by být odstraněno. I když budou vždy existovat lidé, jimž bude hrozit potenciální bezdomovectví, porota dospěla k závěru, že pokračující opatření zaměřená v rámci vnitrostátních a regionálních integrovaných strategií pro boj proti bezdomovectví na prevenci a intervenci mohou zabránit lidem upadnout do stavu bezdomovectví a mohou zajistit rychlé nalezení dlouhodobých řešení pro ty, kteří se s bezdomovectvím již potýkají . Porota se proto domnívá, že bezdomovectví je možné postupně omezovat a nakonec odstranit. Porota předkládá některé konkrétní cíle, které je třeba řešit v zájmu dosažení pokroku směrem k odstranění bezdomovectví.

3. klíčová otázka „Jsou přístupy zaměřené především na bydlení nejúčinnějšími řešeními tohoto problému?“

Porota vyzývá k posunu od používání přístřešků a přechodného ubytování jako převládajícího řešení bezdomovectví k přístupům zaměřeným na bydlení . To znamená zlepšení přístupu k trvalému bydlení a zvýšení kapacity pro prevenci i poskytování odpovídající pohotové podpory lidem v jejich domovech podle jejich potřeb.

4. klíčová otázka „Jak zajistit, aby se lidé bez domova mohli podílet na rozvoji politiky, která se jich týká?“ Porota vyzývá k odklonu od přístupů, které vidí bezdomovce jako pasivní příjemce pomoci, k přístupům, které zdůrazňují jejich práva a samostatnost. Porota žádá, aby byly bezdomovcům uděleny pravomoci podílet se na rozhodování, které ovlivňuje jejich životy. Porota také upozorňuje na některé významné překážky bránící plnému zapojení bezdomovců do procesů tvorby politik a navrhuje, jak by měly být tyto překážky překonány.

5. klíčová otázka „Do jaké míry by měli mít lidé bez ohledu na jejich právní postavení a občanství zajištěn přístup ke službám pro bezdomovce?“ se zabývá dostupností služeb pro bezdomovce, zejména pro migranty a občany EU s jinou státní příslušností, kteří mohou čelit překážkám v důsledku svého právního nebo správního postavení. Porota   zdůrazňuje, že tento problém nabývá na významu a je stále více diskutován v souvislosti s rostoucím problémem bezdomovectví mezi migranty a občany EU s jinou státní příslušností v řadě členských států . Porota konstatuje, že žádná osoba v Evropské unii by neměla být ponechána v nouzi, a zdůrazňuje potřebu respektování základních lidských práv bez ohledu na právní nebo správní postavení. Porota požaduje integrovaný přístup k situaci migrantů a občanů EU s jinou státní příslušností, kteří čelí bezdomovectví v důsledku překážek souvisejících s právním nebo správním postavením. Porota zdůrazňuje zvláštní odpovědnost migrační politiky, která by měla této situaci zabránit. Služby pro bezdomovce nesmějí být systematicky používány ke kompenzaci nekonzistentních migračních politik, které vedou lidi k situacím bídy a bezdomovectví. Stejně tak by přístup ke službám pro bezdomovce neměl být používán jako prostředek k regulaci migrace. Poskytovatelé služeb pro bezdomovce by neměli být penalizováni za poskytování služeb lidem v nouzi. Porota dospěla k závěru, že pro lepší porozumění této problematice bude zapotřebí provést výzkum EU, který se zaměří na vztahy mezi bezdomovectvím a migrací a prozkoumá tuto problematiku v kontextu volného pohybu v rámci EU. Tento výzkum by měl věnovat náležitou pozornost genderové povaze zkušeností s migrací a zvláštní situaci některých migrantek.  

6. klíčová otázka „Co by mělo být zahrnuto do celkové strategie EU?“

Prvořadým závěrem poroty je, že v rámci nové strategie Evropa 2020 a zejména v rámci Evropské platformy proti chudobě a sociálnímu vyloučení je nutné vytvořit ambiciózní Strategii EU pro boj proti bezdomovectví, která se stane rámcem pro vytvoření národních a regionálních strategií v jednotlivých členských státech a nástrojem k posílení pokroku v boji proti bezdomovectví . Zastřešující rámec EU a národní a regionální strategie musejí uplatnit integrovaný přístup, který zahrne všechny relevantní oblasti, jako je bydlení, sociální záležitosti, zdravotnictví a zaměstnanost. Tyto strategie také musejí být podloženy důkazy, což si vyžádá obsáhlé shromažďování a výzkum dat, a musejí se soustředit na jasně definované cíle. V rámci navrhovaného strategického rámce EU porota vyzývá členské státy, aby určily termíny, do nichž zastaví přespávání na ulici a dlouhodobé bezdomovectví. Kromě toho mezi hlavní priority těchto strategií musí patřit prevence bezdomovectví, podpora kvalitních služeb pro bezdomovce a přístup k cenově dostupnému bydlení s podporou jeho nezbytného zachování. Integrované strategie pro bezdomovectví musejí brát v úvahu měnící se profily populace bezdomovců. Na úrovni EU musí strategický rámec podporovat, sledovat a koordinovat rozvoj integrovaných národních a regionálních strategií v členských státech prostřednictvím vhodného monitorovacího rámce, rozsáhlého výzkumného programu navázaného na průběžné sociální inovace, vzájemného učení a nadnárodního výměnného programu, podpory kvalitních služeb, trvale udržitelných vazeb na možnosti financování ze strany Unie a začlenění bezdomovců do souvisejících politických oblastí.

Předseda Sdružení, Ing. Jiří Drastík k těmto závěrům dodává:“ Sdružení azylových domů v ČR dlouhodobě pracuje na naplňování cílů v souladu s doporučeními poroty. Příkladem je rozpracování evropské typologie bezdomovectví ETHOS v souladu se specifiky České republiky, dlouhodobě spolupracujeme se zástupci státní správy na přípravě legislativních/koncepčních návrhů nebo také shromažďujeme a zpracováváme data o problematice bezdomovectví – aktuálně se podílíme na přípravě sčítání osob bez přístřeší v rámci březnového Sčítání lidu, domů a bytů.“

Více informací o Koncensuální konferenci k dispozici na http://www.feantsa.org/code/en/pg.asp?Page=1301  

Více informací o Sdružení azylových domů na www.azylovedomy.cz nebo na tel. 604 212 287.

Tisková zpráva Sdružení azylových domů ČR >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Přidávání komentářů bylo zakázáno.


Články z Realitní makléř

Jana Zámečníková | 26.10.2016 00:00 Budoucnost Čechů je ve vlastním bydlení

Příznivá ekonomická situace v kombinaci s nízkými úrokovými sazbami nahrává bydlení ve vlastním. Bydlení v pronájmu Češi navíc většinou nevnímají jako definitivní řešení. Svou budoucnost vidí pod vlastní střechou. Od nákupu bytů Čechy neodrazují ani rostoucí ceny nemovitostí. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0
Komerční sdelení
br2016-300-300

Petr Zámečník | 25.10.2016 00:00 Daň z nabytí se mění… pozor na smlouvy o prodeji nemovitosti

S účinností od 1. 11. 2016 dochází k významné změně. Daňovým poplatníkem bude nabyvatel. To s sebou ale může přinést komplikace ve smlouvách o prodeji nemovitostí. Jak se vyhnout problémům? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 21.10.2016 00:00 Spolubydlící opravují cizí byty na své náklady

Spolubydlení již není pouze doménou studentů. Společnému bydlení dávají stále častěji přednost i mladí lidé s ukončeným vzděláním. Důvodem jsou nejen nižší výdaje za nájem, ale také touha nebýt sám. Někteří lidé jsou dokonce ochotni opravit a zvelebit cizí byt i na vlastní náklady. Do čeho nejčastěji investují a na kolik je to přijde?  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Zbyněk Drobiš | 20.10.2016 00:00 Může nájemce dát byt do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele?

Může nájemce dát třetí osobě do podnájmu byt, aniž by potřeboval souhlas pronajímatele? V jaké situaci může nastat domněnka souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu? A jaké sankce hrozí nájemci při porušení ustanovení o podnájmu bytu? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 18.10.2016 00:00 Pozor na podvodné nabídky na odkup zemědělské půdy!

Ceny zemědělské půdy rok od roku stoupají. Situace využívají spekulanti, kteří majitelům rozesílají nejrůznější nabídky na odkup zemědělské půdy. Nabídky přímých zájemců ale obvykle nepatří k těm nejvýhodnějším. Před podvodnými nabídkami již varovalo i ministerstvo zemědělství. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 18.10.2016 08:24

Další články »

Krátké zprávy z Realitní makléř

26.10.2016 14:45 Praha hledá kompromis s majiteli pozemků pro stavbu metra D

Hlavní město Praha hledá dohodu s majiteli pozemků, které je potřeba získat pro stavbu metra D. Zvažované vyvlastňování již není na pořadu dne. Místo toho chce město najít kompromis.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

21.10.2016 15:43 Antimonopolní úřad prověřuje akvizici realitní skupiny CPI Radovana Vítka

Realitní skupina CPI Property Group podnikatele Radovana Vítka převezme společnost CPI Hotels, která provozuje hotely vlastněné skupinou. Akvizici začal prošetřovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

17.10.2016 15:08 Paneláky jdou na dračku. Ceny vzrostly již o pětinu

Ceny bytů v panelových domech zdražily za poslední dva roky o 21 procent. Ceny nových bytů přitom vzrostly „pouze“ o 14,3 procenta. Byty v panelácích i přesto zůstávají stále levnější než v cihlových domech či novostavbách. Vyplývá to z údajů portálu Cenovamapa.org. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

14.10.2016 14:57 Ceny bytů v Praze mají největší výkyvové rozdíly mezi ostatními srovnatelnými městy

Ceny nových bytů v centru Prahy jsou dvakrát i třikrát dražší než ceny bytů na okraji Prahy. Mezi ostatními srovnatelnými městy se tak v žebříčku umístila Praha na prvním místě. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

14.10.2016 10:24 Letošní ročník staveb roku vyhrál tunelový komplex Blanka

Letošního vyhlášení 24. ročníku soutěže o stavbu roku, kterou pořádá Nadace pro rozvoj architektury a stavitelstvíse v druhém kole zúčastnilo 29 staveb. Porota vybrala za letošní stavbu roku tunelový komplex Blanka. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (371)
 
Spíše ano. (52)
 
Spíše ne. (47)
 
Rozhodně ne. (60)
 Celkem hlasovalo 530 čtenářů

Nejčtenější články z Realitní makléř za posledních 14 dní

Jana Zámečníková | 21.10.2016 00:00 Spolubydlící opravují cizí byty na své náklady

Spolubydlení již není pouze doménou studentů. Společnému bydlení dávají stále častěji přednost i mladí lidé s ukončeným vzděláním. Důvodem jsou nejen nižší výdaje za nájem, ale také touha nebýt sám. Někteří lidé jsou dokonce ochotni opravit a zvelebit cizí byt i na vlastní náklady. Do čeho nejčastěji investují a na kolik je to přijde?  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Zbyněk Drobiš | 20.10.2016 00:00 Může nájemce dát byt do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele?

Může nájemce dát třetí osobě do podnájmu byt, aniž by potřeboval souhlas pronajímatele? V jaké situaci může nastat domněnka souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu? A jaké sankce hrozí nájemci při porušení ustanovení o podnájmu bytu? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 18.10.2016 00:00 Pozor na podvodné nabídky na odkup zemědělské půdy!

Ceny zemědělské půdy rok od roku stoupají. Situace využívají spekulanti, kteří majitelům rozesílají nejrůznější nabídky na odkup zemědělské půdy. Nabídky přímých zájemců ale obvykle nepatří k těm nejvýhodnějším. Před podvodnými nabídkami již varovalo i ministerstvo zemědělství. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00

Zbyněk Drobiš | 13.10.2016 00:00 Nejsilnější dědický titul? Sepište dědickou smlouvu…

Dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem, který je opět součástí našeho právního řádu s účinností nového občanského zákoníku. Tento staronový institut dědického práva představuje vhodné řešení dědických vztahů za života zůstavitele. Jaké jsou zákonné podmínky pro uzavření dědické smlouvy? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »