Sobota 08. května. Je Statní Svátek - Den vítězství.

Nájemce je povinen chránit majetek pronajímatele

Nářadí

Zbyněk Drobiš

Nový občanský zákoník vymezuje povinnosti nájemce při zjištění poškození nebo vady bytu. Jakým způsobem je nájemce povinen postupovat a jaké jsou povinnosti pronajímatele?

Nájemce má notifikační a prevenční povinnost pro případ poškození nebo vady bytu, která není běžnou údržbou nebo drobnou opravou.

Tip: Nový občanský zákoník: Běžná údržba a drobné opravy bytu

Oznamovací povinnost nájemce

Pokud nájemce zjistí poškození nebo vadu bytu, které je nutné odstranit bez prodlení, pak je povinen ihned takové poškození nebo vadu oznámit pronajímateli. Poškození nebo vadu bytu, která brání obvyklému bydlení, oznamuje nájemce pronajímateli bez zbytečného odkladu.

Je nutné rozlišovat poškození nebo vady, které vyžadují okamžité řešení, a poškození a vady, které nevyžadují urgentní řešení. V případě, že nájemce poruší tuto svou oznamovací povinnost vůči pronajímateli, může být odpovědný za vzniklou škodu pronajímateli.

Prevenční povinnost nájemce

Oznamovací povinnost nájemce je rovněž spojena s prevenční povinností nájemce, který je povinen učinit dle svých možností to, co lze očekávat, aby poškozením nebo vadou, které je třeba bez prodlení odstranit, nevznikla další škoda. Uvedená prevenční povinnost nájemce tak vymezuje jeho povinnost chránit majetek pronajímatele i dalších třetích osob.

V případě, že nájemce splní uvedenou prevenční povinnost, vzniká mu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při zabránění vzniku další škody. Takové právo však nájemci nevzniká, když poškození nebo vada byly způsobeny okolnostmi, za které nájemce sám odpovídá.

Účelně vynaloženými náklady se rozumí náklady vedoucí k zabránění vzniku škody na majetku pronajímatele nebo třetí osoby.

Povinnost pronajímatele k odstranění škody nebo vady

Na uvedenou oznamovací povinnost nájemce navazuje povinnost pronajímatele odstranit poškození nebo vadu v přiměřené době po oznámení poškození nebo vady nájemcem. Zákon blíže nespecifikuje otázku přiměřené doby k odstranění poškození nebo vady, kdy je nutné vycházet z charakteru poškození nebo vady.

Pokud pronajímatel neodstraní řádně a bez zbytečného odkladu poškození nebo vadu, pak je může nájemce sám odstranit a žádat od pronajímatele úhradu odůvodněných nákladů, případě žádat slevu z nájemného (vyjma případů, kdy poškození nebo vada nejsou podstatné).

Právo na náhradu nákladů však nájemce ztrácí, když neoznámí pronajímateli poškození nebo vadu bez zbytečného odkladu poté, co je měl a mohl při řádné péči zjistit. Jestliže nájemce odstraní poškození nebo vadu sám, nemá právo ani na slevu z nájemného.

Každý případ poškození nebo vady bytu je nutné chápat individuálně. V případě řešení obdobné problematiky doporučujeme vyhledat odbornou právní pomoc, a to i s ohledem na případná odchylná ujednání v nájemní smlouvě oproti zákonu, na vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.

Předchozí článek: «
Následující článek: »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *