Středa 22. listopadu. Svátek má Cecílie.

IMMOFINANZ potvrzuje výsledky: první čtvrtletí 2014/15 vykazuje solidní provozní výkonnost, avšak s negativním dopadem, který měla přecenění související s FX

24.09.2014 02:09 Tisková zpráva:

clipboard0408

Navzdory tomuto solidnímu provoznímu výkonu byl čistý zisk za první čtvrtletí 2014/15 záporný, konkrétně –14,0 mil. EUR (1. čtvrtletí 2013/14: 119,8 mil. EUR). K tomuto vývoji došlo především v důsledku negativních vlivů způsobených přeceněním na základě směnných kurzů u investičního majetku, což odráželo posílení rublu vůči euru a americkému dolaru od počátku května do konce července 2014. Výsledky tohoto přecenění na základě směnných kurzů snížily čistý zisk o 75,9 mil. EUR, nemají však žádný vliv na hotovost. Výsledky přecenění upraveného o směnné kurzy neměly významný vliv na čistý zisk a za první čtvrtletí dosáhly –2,7 mil. EUR.

Vývoj rublu od počátku srpna 2014 ukazuje na zvrat tohoto vlivu v druhém čtvrtletí 2014/15. Jinak řečeno, ze současného pohledu lze očekávat kladné výsledky na základě směnných kurzů z přecenění investičního majetku.

„V roce 2013/14, kdy došlo k podstatnému oslabení rublu vůči euru a americkému dolaru, bylo přecenění investičního majetku na základě směnných kurzů pozitivním přispěním 311,0 mil. EUR k čistému zisku skupiny. Výkyvy směnného kurzu rublu vyvolávají čas od času vysokou nestálost v naší výsledovce. Je však důležité poznamenat, že to jsou nehotovostní pozice,“ objasnil Eduard Zehetner, výkonný ředitel (CEO) společnosti IMMOFINANZ Group.

Vyjma záporných nehotovostních vlivů ze směnných kurzů a derivátů se čistý zisk skupiny za první čtvrtletí 2014/15 rovná 47,6 mil. EUR. To představuje 3,7% nárůst oproti prvnímu čtvrtletí 2013/14 (45,9 mil. EUR).

Opakovaný volný finanční tok (FFO) ve výši 47,7 mil. EUR za vykazované období představuje v celoročním průměru výnos FFO po zdanění ve výši 11,4 %.[1]

Dalším faktorem je skutečnost, že poměrný podíl čtvrtletních výsledků za BUWOG Group, v níž IMMOFINANZ vlastní investici ve výši 49 %, není zahrnut do výnosů za první čtvrtletí, protože společnost BUWOG oznamuje své čtvrtletní výsledky až po společnosti IMMOFINANZ Group. Tento časový rozdíl v přípravě finančních výkazů povede k posunu jednoho čtvrtletí při zahrnutí čtvrtletních výsledků společnosti BUWOG do výnosů společnosti IMMOFINANZ Group. Tudíž se první zahrnutí uskuteční v druhém čtvrtletí 2014/15, kdy bude zohledněn poměrný podíl výsledků společnosti BUWOG za první čtvrtletí 2014/15.

Výnosy z pronájmů poklesly v prvním čtvrtletí 2014/15 na 117,6 mil. EUR (1. čtvrtletí 2013/14: 126,1 mil. EUR) po prodeji nemovitostí. Výsledky z prodeje nemovitostí se zvýšily z –0,9 mil. EUR v předchozím roce na 7,3 mil. EUR. Výsledky z výstavby nemovitostí se snížily z 3,3 mil. EUR v předchozím roce na –2,0 mil. EUR. Podobně výsledky z provozní činnosti poklesly o 6,5 % na 90,9 mil. EUR (1. čtvrtletí 2013/14: 97,2 mil. EUR).

Navzdory záporným výsledkům zaznamenaným za první čtvrtletí mírně vzrostla čistá hodnota aktiv až na 4,57 EUR na akcii k 31. červenci 2014 (30. dubna 2014: 4,56 mil. EUR). Účetní hodnota činí 4,21 EUR na akcii k 31. červenci 2014 (30. dubna 2014: 4,19 EUR).

VÝHLED:

„Naše plány pro období 2014/15 zahrnují splacení financování vlastními akciemi (cca 150,0 mil. EUR) a rovněž tzv. equity bridge (překlenutí vlastním kapitálem) (260,0 mil. EUR), což představuje financování, které jsme uzavřeli za plné upsání konvertibilního dluhopisu BUWOG,“ uvedl Eduard Zehetner, výkonný ředitel (CEO) společnosti IMMOFINANZ. „To povede k podstatnému snížení finančních nákladů. Splacení financování, které zahrnovalo využití vlastních akcií jako jistiny umožní rovněž zrušení těchto akcií.“ Vzhledem ke konvertibilnímu dluhopisu BUWOG, který upsala společnost IMMOFINANZ, je společnost BUWOG oprávněna tento dluhopis vypovědět a splatit v plné výši do konce ledna 2015. Vedení společnosti BUWOG již oznámilo, že tuto možnost zvolí s největší pravděpodobností.

Kromě toho představenstvo společnosti IMMOFINANZ plánuje obnovit výplatu dividend za finanční rok 2014/15. Dividenda (včetně možného zpětného odkupu akcií) by měla činit 0,15 až 0,20 EUR na akcii.

IMMOFINANZ Group očekává další příznivý vývoj na hlavních trzích regionu, které by měly využít postupného hospodářského oživení. Nicméně je nutné zvážit faktory nejistoty, jež představuje geopolitické napětí na Ukrajině a hrozící expanze sankcí proti Rusku. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) reagovala na tuto situaci v půli září 2014 vydáním revize hospodářské předpovědi se snížením svého odhadu. V současné době je nemožné odhadnout přesné vlivy krize na Ukrajině na obchodní vývoj hlavních trhů skupiny IMMOFINANZ, zejména pokud jde o Rusko.

Výnosy z pronájmů z ruského portfolia jsou obecně vyjádřeny v eurech či amerických dolarech, ale očekávaný pokles rublu by měl negativní vliv na nákladové struktury nájemců. Jak je uvedeno ve výroční zprávě 2013/14, byly uzavřeny krátkodobé dohody s řadou nájemců v moskevských nákupních centrech za účelem snížení měnových tlaků na ceny pronájmů a s cílem podpořit jejich ekonomickou životaschopnost. To se projevilo jako udržitelný postup během finanční krize v letech 2008/09.

IMMOFINANZ Group očekává zvýšení hodnoty společnosti během finančního roku 2014/15 na základě další optimalizace svého portfolia, plánovaného zvýšení obsazenosti, snížení nákladů po vyčlenění (spin-off) dceřiné společnosti BUWOG, působící v oblasti bytových nemovitostí, a na základě stabilního pokračování úspěšných prodejů nemovitostí a rovněž zvýšených činností ve výstavbě se zaměřením na Německo, Polsko, Rusko a Rumunsko. 

DETAILNÍ INFORMACE O VÝVOJI A VÝSTAVBĚ:

Výnosy ze správy majetku

Skupina IMMOFINANZ zaznamenala v první polovině finančního roku 2014/15 výnosy z pronájmu ve výši 117,6 mil. EUR. To představuje snížení o 6,8 % v porovnání s prvním čtvrtletím předchozího roku (126,1 mil. EUR) a je to výsledkem plánovaného prodeje nemovitostí.

Výsledky správy aktiv poklesly o 13,5 % na 95,4 mil. EUR (1. čtvrtletí 2013/14: 110,3 mil. EUR), rovněž v důsledku meziročního nárůstu u výdajů z investičního majetku.

Výnosy z prodejů nemovitostí

Prodeje nemovitostí vedly k výsledku 7,3 mil. EUR (1. čtvrtletí 2013/14: –0,9 mil. EUR). Optimalizace portfolia zahrnovala prodej menších nemovitostí i dvou logistických nemovitostí v Polsku a v České republice.

Výnosy z výstavby nemovitostí

Prodej zásob nemovitostí a ocenění aktivních rozvojových projektů vedly během vykazovaného období k výsledku vývoje a výstavby nemovitostí ve výši –2,0 mil. EUR (1. čtvrtletí 2013/14: 3,3 mil. EUR). Výsledky vývoje a výstavby nemovitostí byly v prvním čtvrtletí 2014/15 záporné, protože nebyly provedeny ani zahájeny žádné projekty výstavby či rozvoje.

Administrativní náklady

Administrativní náklady, které nelze přímo přičíst konkrétně (režijní a osobní náklady) poklesly z –19,0 mil. EUR v prvním čtvrtletí předchozího roku na –13,2 mil. EUR. Tento pokles je důsledkem snížení nákladů na právní, auditorské a poradenské služby a rovněž důsledkem uvolnění rezerv.

Provozní výsledky hospodaření, EBIT, EBT a čistý zisk

Provozní výsledky hospodaření poklesly o 6,5 % meziročně na 90,9 mil. EUR v důsledku úspěšného a plánovaného prodeje nemovitostí (1. čtvrtletí 2013/14: 97,2 mil. EUR).

Výsledky ocenění upraveného o kurzové vlivy dosáhly –2,7 mil. EUR (1. čtvrtletí 2013/14: –7,9 mil. EUR). Výsledky ocenění vyplývající z kurzových vlivů byly jasně záporné, a sice –75,9 mil. EUR (1. čtvrtletí 2013/14: 66,0 mil. EUR), v důsledku posílení rublu vůči euru za vykazované období. Tudíž EBIT se podstatně snížil ze 155,3 mil. EUR z předchozího roku na 11,9 mil. EUR.

Finanční výsledky se zlepšily na –30,4 mil. EUR (1. čtvrtletí 2013/14: –40,1 mil. EUR). To zahrnuje nehotovostní účetní kurzové vlivy ve výši 17,1 mil. EUR (1. čtvrtletí 2013/14: –15,4 mil. EUR). Další finanční výsledky (-5,2 mil. EUR; 1. čtvrtletí 2013/14: 13,8 mil. EUR) byly negativně ovlivněny – kromě jiného – nehotovostním oceněním derivátů, které jsou drženy jako pojištění rizika úrokové míry. Tyto faktory snížily zisk před zdaněním ze 115,2 mil. EUR v první polovině předchozího roku na –18,5 mil. EUR ve vykazovaném období.

Čistý zisk za první čtvrtletí 2014/15 byl záporný, konkrétně –14,0 mil. EUR (1. čtvrtletí 2013/14: 119,8 mil. EUR), v důsledku nepříznivých nehotovostních vlivů směnných kurzů, ocenění derivátů a počátečního zahrnutí poměrného podílu výsledků společnosti BUWOG, což začalo v dalším čtvrtletí.

Cash flow (vyjma BUWOG)

Hrubý cash flow poklesl z 99,0 mil. EUR v prvním čtvrtletí předchozího roku na 80,9 mil. EUR, především v důsledku plánovaného prodeje nemovitostí a počátečního zahrnutí poměrného podílu cash flow od společnosti BUWOG Group, což začalo v dalším čtvrtletí. Cash flow z provozních činností vzrostl z 64,9 mil. EUR na 73,3 mil. EUR. Cash flow z investičních činností klesl na –203,7 mil. EUR (1. čtvrtletí 2013/14: 18,7 mil. EUR) a cash flow z finančních činností vzrostl z –210,2 mil. EUR na 150,6 mil. EUR. Nákup konvertibilního dluhopisu BUWOG je zahnut v cash flow z investičních činností jako investice, kdežto finanční prostředky zapůjčené k financování nákupu dluhopisu jsou zahrnuty do cash flow z finančních činností.

Zpráva skupiny IMMOFINANZ AG za 1. čtvrtletí k 31. červenci 2014 je k dispozici na webových stránkách společnosti pod odkazem http://www.immofinanz.com/en/investor-relations/financial-reports/, a to od 24. září 2014.

Výsledky za 1. čtvrtletí 2014/15 v ČESKÉ REPUBLICE k 31. červenci 2014

Majetky skupiny IMMOFINANZ v České republice představují 7,9 % celkového portfolia společnosti, včetně 28 nemovitostí (24 dokončených investic, 1 zahájený a 3 připravované projekty), s účetní částkou 543,8 mil. EUR (520,6 mil. EUR dokončené, 15,2 mil. EUR zahájené, 8,0 mil. EUR připravované projekty). Dokončené investiční portfolio zahrnuje 12 kancelářských budov (16,0 % z celkového portfolia kanceláří) a 12 obchodních realit (4,8 % celkového portfolia obchodních realit).

V prvním čtvrtletí finančního roku 2014/15 představují výnosy z pronájmů v České republice mírně klesající tendenci, když dosáhly hodnoty 9,1 mil. EUR (předchozí období: 9,4 mil. EUR), což představuje 7,7 % z celkových výnosů z pronájmu skupiny. České provozní výsledky dosahují částky 14,1 mil. EUR (předchozí období: 7,5 mil. EUR) a do celkového provozního výsledku skupiny IMMOFINANZ přispívají 15,5 %. Provozní zisk (EBIT) v České republice dosáhl 13,8 mil. EUR k 31. 7. 2014 (předchozí období: 7,1 mil. EUR).[1]Opakovaný cash flow (vyjma BUWOG): hrubý cash flow (80,9 mil. EUR) + úroky z finančních investic (1,3 mil. EUR) – uhrazené úroky (36,5 mil. EUR) – peněžní výdaje u transakcí s deriváty (5,4 mil. EUR) + výsledky z prodeje nemovitostí (7,3 mil. EUR) na základě kapitalizace trhu k 18. září 2014 (cena akcie: 2,37 EUR), vyjma vlastních akcií a kapitalizace trhu držených akcií BUWOG (731,7 mil. EUR na základě ceny za akcii 14,99 EUR k 18. září 2014).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *