Čtvrtek 19. října. Svátek má Michaela.

Otevřený dopis předsedovi katastrálního úřadu Ing. Karlu Večeřemu a ministru zemědělství Ing. Marianu Jurečkovi

14.01.2015 01:01 Tisková zpráva:

Dnes se bohužel musíme opět vrátit k tématu, které mělo být vyřešeno již přijetím novelizovaného zákona o katastru nemovitostí, avšak výklad zákona katastrálním úřadem je natolik v rozporu s literou i duchem zákona, že se jeho pozitivní smysl zcela ztrácí a je modifikován ve prospěch nepoctivých realitních podvodníků.

            Nový občanský zákoník, platný od 1.1.2014, přináší nové pojetí vlastnictví nemovitostí. Vlastníkem nemovitosti již není ten, kdo ji legálně nabyl, ale ten, kdo je zapsán jako vlastník v katastru nemovitostí. Zvítězila tedy ochrana nabyvatele nemovitého vlastnictví nad ochranou stávajících vlastníků. Již v roce 2011 však byly, podle policejních statistik, nedokonalou kontrolou listin předkládaných katastrálnímu úřadu pro provedení změny vlastnictví, zcizeny nemovitosti v úhrnné hodnotě 1.5 mld. Kč a v roce 2012 již v hodnotě cca 2.5 mld. Kč. Omezená spolehlivost zápisů v katastru nemovitostí byla konstatována i Ústavním soudem a bylo třeba ji zásadním způsobem posílit. Bylo tedy zákonodárcům jasné, že i pro ochranu práva stávajícího vlastníka je třeba přijmout adekvátní opatření. Původní verze katastrálního zákona předpokládala, že se vlastník, kterému byla nemovitost ukradena bez jeho vědomí, o této skutečnosti dozví jen písemně, nebo do datové schránky a to až poté, kdy byl takový zápis v katastru proveden a kdy již nebude vlastníkem a v katastru bude zapsán někdo, kdo dosáhl zápisu s pomocí falešných listin. Vlastník pak měl mít jeden měsíc (poté, co se o změně dozvěděl) na to, aby vznesl námitku spornosti a do 60 dnů podal žalobu k soudu. Do pravomocného rozsudku soudu, který vyhoví jeho stížnosti, však již nebude moci vykonávat vlastnická práva, poněvadž nebude “de jure“ vlastníkem „své“ nemovitosti.

            Poslanci parlamentu a následně i senátoři se v poněkud zmatečném procesu nápravy zákona o katastru nemovitostí shodli na řešení, které mělo umožnit vlastníkům zastavit provedení zápisu do katastru, který byl opřen o falešné dokumenty. Doba, po kterou může nově vlastník zareagovat a vznést námitku spornosti, aby byl zápis zastaven, byla stanovena na pouhých 20 dní od podání návrhu na vklad, ale s tím, že do této doby katastr nesmí provést zápis, který by změnil nebo omezil vlastnická práva zapsaného vlastníka. Vlastník tedy zůstává „de jure“ vlastníkem své nemovitosti. Musí ale do 60 dnů podat žalobu k soudu na zrušení navrhovaného zápisu. 

            Standardní povinnost katastrálního úřadu vyrozumět vlastníka doporučeným dopisem do místa trvalého pobytu podle § 16 zákona je standardní krok, kdy doručení zprávy je prokazatelné. Při doručování ale může dojít ke zpoždění, které znemožní reakci vlastníka do 20 dnů od odeslání zprávy. Proto byla do §16 přidána povinnost katastru oznámit vlastníkovi, který o to požádá, také (tj. navíc) informaci o tom, že někdo podal na katastr návrh na zápis, týkající se jeho nemovitosti, i SMS zprávou na telefonní číslo, nebo e-mailem na e-mailovou adresu, kterou vlastník katastru sdělí, aby se včas dozvěděl, že se s jeho nemovitostí něco děje i v případě, že bude v nemocnici, na dovolené mimo ČR či si z jiných důvodů nebude schopen převzít doporučený dopis.

            Katastr nemovitostí však bude těžko prokazovat, zda byla tato zpráva oprávněnému skutečně doručena. Případný podvodník, který ví, kdy podal falešný návrh na katastr, může vlastníkovi smazat SMS zprávu nebo e-mail.  Nelze ji proto použít jako jediný způsob informování oprávněného, jak to navrhuje katastrální úřad s využitím služby sledování změn. 

            Na výhradně elektronické doručování výše zmíněných zpráv je možné přejít jen u osob, které mají zřízenou datovou schránkou. U osob, které ji nemají, je třeba bezvýhradně trvat na povinnosti katastrálního úřadu zasílat zprávy v souladu s § 16 doporučeným dopisem na adresu trvalého pobytu vlastníka a zasílání zpráv SMS, nebo e-mailem jako povinnost dodatečnou, rozšířenou. Tato služba může být zpoplatněna, avšak nelze požadovat, aby vlastník sám zjišťoval, jestli se někdo nepokouší jeho nemovitost ukrást a teprve pak se znalostí konkrétního vkladového řízení požádat aby mu o jeho konání podal katastrální úřad SMS zprávu, jak to navrhuje katastrální úřad v přiloženém stanovisku. Tento požadavek je jednoznačně proti smyslu zákona, nemá v zákoně žádnou oporu a jediný, kdo může mít z tohoto výkladu §16 prospěch, jsou realitní podvodníci.

            Není tedy třeba cokoliv měnit na liteře zákona, ale je třeba skoncovat s nepřijatelnou interpretací zákona Katastrálním úřadem.

            Žádáme proto o osobní schůzku s Vámi oběma, aby se záležitost vyjasnila a zákon byl vykládán v souladu s jeho duchem a literou bez deformací a aby bylo jasně stanoveno, jakým způsobem je třeba žádat o dodatečné zasílání SMS, nebo e-mailové zprávy nad rámec písemného sdělení do vlastních rukou pro ty, kteří nemají zřízenu datovou schránku.

Za Vaši reakci předem děkuji.

S pozdravem

RNDr. Tomislav Šimeček

předseda Občanského sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *