Pátek 20. října. Svátek má Vendelín.

Vývoj insolvencí v České republice za první čtvrtletí 2017

20.04.2017 05:04 Tisková zpráva:

Pozitivní vývoj ekonomiky se odráží i v klesajícím počtu insolvenčních návrhů. Jejich počet nadále klesá nejen u firem, ale i u fyzických osob. 

Za první čtvrtletí roku 2017 bylo podáno celkem 6 888 insolvenčních návrhů. Ve srovnání s prvním kvartálem roku 2016 poklesl celkový počet insolvenčních návrhů o 8,23 %. V období prvního čtvrtletí 2016/2015 pokles činil 11,3%. Snížení počtu insolvenčních návrhů zaznamenáváme u firem ve výši 23,28% a u fyzických osob 6,76%.

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* 

    2015   2016   2017  
Měsíc Celkem Firmy Fyzické osoby vč. Celkem Firmy Fyzické osoby vč. Celkem Firmy Fyzické osoby vč.
nepodnikajících živnostníků nepodnikajících živnostníků nepodnikajících živnostníků
1 2353 264 2095 2119 219 1900 1989 160 1829
2 2831 261 2570 2707 225 2482 2214 179 2035
3 3282 332 2950 2680 226 2454 2685 175 2510
4 2918 280  2644 2706 208 2498      
5 2679 244 2435 2827 225 2602      
6 3025 272 2753 2575 193 2382      
7 2606 250 2356 2114 169 1945      
8 2234 218 2016 2431 199 2232      
9 2445 190 2255 2314 214 2100      
10  2741 250  2491 2259 184 2075      
11  2599  208  2391 2463 198 2265      
12  2640  235  2405 2310 178 2132      
celkem 32353 3004 29349 29505 2438 27067 6888 514 6374

* insolvenční návrhy podané, mohou se na daný subjekt opakovat

Zdroj Creditreform, insolvenční rejstřík

I nadále se v insolvenčním rejstříku ocitají firmy, u nichž se touto cestou věřitelé domáhají přednostního uhrazení svých pohledávek. Soud tyto insolvenční návrhy pak zastaví pro zpětvzetí, zamítne či vůbec neprojedná. V prvním čtvrtletí 2017 tomu tak bylo například u společností PSJ, a.s., Pozemní stavitelství Zlín a.s., Beskydská stavební, a.s., PSG-International a.s.. Zneužívání Insolvenčního zákona k těmto účelům řeší opatření v novele Insolvenčního zákona, která vstupuje v platnost od 1.7.2017.

Většina insolvenčních návrhů u právnických osob končí prohlášením úpadku, případně je insolvenční návrh zamítnut z nedostatku majetku firmy nebo odmítnut z formálních důvodů.

Řešení úpadku je u právnických osob možné dvěma způsoby, buď konkurzem, nebo reorganizací.

Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny.

Konkurzů bylo v prvním čtvrtletí roku 2017 prohlášeno 504, z toho počet konkurzů u živnostníků činil 273. Proti prvnímu čtvrtletí 2016 došlo v roce 2017 k mírnému nárůstu počtu konkurzů a to o 3,27%. Tendence vývoje se u konkurzů obrátila, přesto v dalším čtvrtletí výrazné růsty konkurzů neočekáváme. Podíl živnostníků na celkovém počtu konkurzů zůstává stabilní a činí stejně jako v období 2016/2015 54%.

Tabulka č. 2: Konkurzy právnických osob a živnostníků

měsíc 2015 2016 2017
firmy z toho živnostníci firmy z toho živnostníci firmy z toho živnostníci
1 163 73 170 96 163 79
2 180 89 172 96 166 92
3 203 102 146 74 175 102
4 209 110 157 85    
5 191 106 164 89    
6 205 112 219 106    
7 174 97 137 73    
8 163 80 159 94    
9 185 107 171 98    
10 190 100 156 85    
11 187 105 194 103    
12 141 77 137 77    
celkem 2191 1158 1982 1076 504 273

zdroj: Creditreform

Tabulka č. 3: Firmy v konkurzu dle obratu (první čtvrtletí 2017)

IČO Název Činnost Počet zaměstnanců Poslední obrat
48202550 ELEKTRA PV, s.r.o. prodej elektrospotřebičů a elektroniky 87 1 078 968 000
49454501 SDS EXMOST spol. s r.o. stavební činnost 140 686 304 000
28656067 BIOTECH CORP s.r.o. obchodní činnost 4 353 784 000
25252771 AUTOTRANS PETROL s.r.o. nákladní doprava 10 265 704 000
28409906 SUN TECHNOLOGY s.r.o. elektroinstalace 3 250 240 000
03202950 EPK Trade s.r.o. obchod s elektřinou   250 000 000
25930176 M.KARLÍK – distribuce s.r.o. obchodní činnost 42 158 656 000
29398142 JANEČEK building society s.r.o. stavební činnost 33 99 870 000
46965432 ZMS Stavební, s.r.o. stavební činnost 0 92 328 000
29163579 Bob F. Lutz s. r. o. spedice 4 84 448 000

zdroj: Creditreform

Druhým, méně využívaným způsobem řešení úpadku je reorganizace. Jedná se o takový způsob řešení úpadku, kdy dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku.

Do konce roku 2013 byla předpokladem pro povolení reorganizace podmínka, aby obrat firmy, která se dostala do problémů, činil v roce před insolvencí alespoň 100 000 000 Kč. Druhým kritériem pro povolení reorganizace bylo, aby firma měla minimálně 100 zaměstnanců. Tyto přísné podmínky nesplňovala řada firem, které by jinak mohly reorganizaci k řešení úpadku využít. Proto novela Insolvenčního zákona platná od 1.1.2014 snížila kritéria pro povolení reorganizace, a to tak, že roční úhrn čistého obratu firmy byl snížen na 50 mil. Kč a počet zaměstnanců na 50 zaměstnanců. Nově také stačí splnění alespoň jednoho z kritérií.

Celkem bylo od počátku platnosti Insolvenčního zákona v lednu 2008 do března roku 2017 soudem povoleno 168 reorganizací.

V prvním čtvrtletí roku 2017 bylo povoleno 8 reorganizací a to firmě LABIO a.s., OLEO CHEMICAL, a.s., MPOWER Engineering, a.s. , Jiří Havelka, HOPR TRADE CZ, s.r.o., International Wellness Center, s.r.o., Velvana, a. s. a LUMEN a.s..

Poslední dva roky se stabilizovala situace i v oblasti insolvenčních návrhů u fyzických osob – spotřebitelů. První pokles, který přišel v roce 2015, činil proti roku 2014 7,1%. V roce 2016 byl pokles insolvenčních návrhů u spotřebitelů ještě vyšší a dosáhl ve srovnání s rokem 2015 8,43%. Stejný vývoj pokračuje i v roce 2017. Za první tři měsíce roku 2017 klesl počet insolvenčních návrhů proti stejnému období roku 2016 o 6,76%

Insolvenci fyzických osob je možné řešit oddlužením. Oddlužení probíhá buď formou zpeněžení majetku dlužníka, nebo plněním splátkového kalendáře, kdy dlužník musí během 5 let splatit věřitelům alespoň 30 % dluhu. Pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením, je prohlašován konkurz.

V prvním čtvrtletí roku 2017 bylo podáno celkem 6 274 insolvenčních návrhů s žádostí o oddlužení. Ze všech žádostí bylo oddlužení povoleno v 5 648 případech. Oddlužení formou zpeněžení majetku bylo schváleno ve 124 případech, u 5 448 případů bylo oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře.

 

Ministerstvo spravedlnosti připravuje pro rok 2017 novelizaci Insolvenčního zákona.

První letošní novela Insolvenčního zákona nabývá účinnosti v červenci 2017 a obsahuje následující změny:

  • Obchodních korporací se týká skutečnost, že se nebude přihlížet ke změně sídla, která proběhla v posledních 6 měsících před zahájením insolvenčního řízení.
  • Podá-li insolvenční návrh věřitel – právnická osoba, bude mít nově povinnost doložit svoji pohledávku uznáním dlužníka nebo potvrzením auditora, znalce nebo daňového poradce.
  • Další změny by měly vést k ztížení šikanózy insolvenčními návrhy. Má-li insolvenční soud pochybnosti o důvodnosti insolvenčního návrhu podaného věřitelem, rozhodne, že insolvenční návrh ani jiné dokumenty se v insolvenčním rejstříku nezveřejňují.

Zároveň dochází ke zvýšení pokuty, kterou může uložit soud navrhovateli, jestliže odmítá insolvenční návrh pro zjevnou bezdůvodnost a to z 50 tis. Kč na 500 tis. Kč.

  • Současně dochází k zvýšení zálohy na náklady insolvenčního řízení. Je-li insolvenční návrh proti právnické osobě je navrhovatel povinen složit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50 000 Kč, a je-li podán insolvenční návrh věřitele proti právnické osobě, která není podnikatelem, nebo proti fyzické osobě, činí záloha 10 000 Kč. Záloha je splatná spolu s podáním insolvenčního návrhu.
  • Návrh na povolení oddlužení musí být sepsán a za dlužníka podán advokátem, notářem, soudním exekutorem, insolvenčním správcem nebo akreditovanou osobou.
  • Nově zákon zavádí povinnost akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Podmínkou pro udělení akreditace je mj. vlastnické nebo jiné užívací právo právnické osoby k prostorám, v nichž mají být poskytovány služby v oblasti oddlužení, bezúhonnost právnické osoby, uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu a odborná způsobilost. Za odborně způsobilou osobu k poskytování služeb v oblasti oddlužení se považuje osoba, která získala vysokoškolské vzdělání v rámci magisterského studijního programu oborů práva nebo ekonomie na vysoké škole.

Druhá připravovaná novelizace by měla přinést změny podmínek pro oddlužení spotřebitelů.

Záměrem ministerstva je rozšířit okruh lidí, kteří by mohli oddlužení využít a současně je motivovat k aktivnímu řešení svého dluhu. Podle návrhu ministerstva by měla být upravena stávající podmínka pro oddlužení, kdy dlužník musí během 5 let splatit věřitelům alespoň 30 % dluhu. Návrh ministerstva předpokládá, že když dlužník splatí 50 % dluhů do 3 let, bude oddlužení ukončeno. Když splatí 30 % dluhu, tak potrvá oddlužení 5 let. Nejdelší doba pro oddlužení má být 7 let a to v případě, že dlužník splatí méně než 30 % dluhů. Současně má posílit role insolvenčních správců, kteří budou dlužníky kontrolovat a každoročně připravovat zprávu o postupu oddlužení.

Očekávání společnosti Creditreform pro rok 2017 jsou optimistická. Předpokládáme, že hospodářský růst a růst zaměstnanosti bude pokračovat i v letošním roce. S tím by mělo docházet i k růstu mezd a pozitivním dopadům v nárůstu domácí poptávky.

Vzhledem k očekávanému ekonomickému vývoji a vzhledem k tomu, že se v minulých letech segment firem prostřednictvím insolvencí a konkurzů výrazně pročistil, předpokládáme pokles v počtu insolvencí u firem i pro rok 2017.

Pokles či stagnaci v počtu insolvenčních návrhů očekáváme i u spotřebitelů. Současný ekonomický vývoj zajišťuje spotřebitelům širší uplatnění na trhu práce a tím i snazší splácení jejich půjček. Vývoj insolvencí spotřebitelů bude v příštích obdobích do značné míry záviset i na tom, jaké rezervy si spotřebitelé v současné době vytvoří.

Tisková zpráva: Creditreform

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *