Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


Společné doporučení ministerstva práce a sociálních věcí a veřejného ochránce práv k chráněnému bydlení

Autor: | 02.12.2009 11:30 | Kategorie: Státní podpora | Komentáře zakázány komentářů

Zákonem č. 206/2009 Sb., došlo k novelizaci zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen zákon o sociálních službách), a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi (dále jen zákon o pomoci v hmotné nouzi), s účinností od 1. srpna 2009.

 

Jednou ze změn, kterou novela přinesla, je i to, se na uživatele služby chráněného bydlení již nadále nevztahuje zaručený minimální zůstatek příjmu po úhradě stravy a ubytování ve výši 15 % příjmu.

Současně dochází ke změně zákona o pomoci v hmotné nouzi umožňující uživateli chráněného bydlení, který nebude mít dostatečné finanční prostředky k zabezpečení svých základních životních podmínek, aby využil možnosti sociální ochrany v rámci systému pomoci v hmotné nouzi.

Důvodem, který ministerstvo vedl k tomuto kroku, je zejména skutečnost, že sociální služba chráněného bydlení je službou směřující svou podstatou k posilování schopnosti samostatného života v přirozeném prostředí. Způsob poskytování této služby maximálně přibližuje uživatele této služby běžnému způsobu života, např. i postupným osamostatňováním v hospodaření s finančními prostředky.

Již před účinností zmiňované novely docházelo a stále dochází mezi poskytovali služby chráněného bydlení k obavám, že osobám po úhradě ubytování a stravy nezůstanou žádné finanční prostředky, nebo pokud dojde ke snížení úhrad tak, aby tato situace nenastala, bude to znamenat vyšší finanční zátěž a chybí garance jejího pokrytí. Nejasnosti panují rovněž v podmínkách pro využití pomoci ze systému pomoci v hmotné nouzi.

Ministerstvo práce a sociálních věcí a veřejný ochránce práv, ač mohou do jisté míry chápat obavy poskytovatelů, potažmo místních samospráv, jako těch, které by se měly finančně podílet na zajištění sociálních služeb, varují před kroky, které by znamenaly postup proti samotnému účelu zákona o sociálních službách a proti základním principům poskytování sociálních služeb.

Základní zásadou samotného zákona o sociálních službách a premisou při poskytování sociálních služeb je, že pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí na osoby působit aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti a motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování. Ve světle shora uvedeného je tedy nutné, aby poskytovatelé stanovili takovou výši úhrad u konkrétního uživatele chráněného bydlení, která mu umožní zajistit nejen ubytování a stravu, ale také uspokojovat ostatní základní osobní potřeby a on se bude moci, co nejvíce je to možné, zapojit do společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný. 

Smysl a účel sociálních služeb nemůže být tedy naplněn v případě, kdy osobě nezůstanou po úhradě ubytování a stravy žádné finanční prostředky, nebo pouze symbolická suma.

Nutno podotknout, že postupovat výše uvedeným způsobem, který podporuje začleňování uživatelů sociálních služeb, a to i uživatelů pobytových zařízení, mohou poskytovatelé již od účinnosti zákona o sociálních službách, jelikož tento stanoví pouze minimum, které je klientovi garantováno. Nic však nebránilo a nebrání poskytovatelům, aby osobě zůstalo více než 15 % z jejího příjmu, a to zvláště v případě, kdy 15 % zůstatku příjmu znamená částku, která nemůže pokrýt odůvodněné a běžné potřeby uživatele. Rozhodnutí často není pouze na poskytovatelích, svoji roli pochopitelně uplatňují i zřizovatelé, kteří musí služby finančně podporovat. Jejich směrem a směrem k místním samosprávám odpovědným za komunitní plánování pak na tomto místě musí zaznít, že pokud je konkrétní služba v regionu poptávána, existuje zde její reálná potřeba, musí být nastaveny podmínky jejího poskytování tak, aby byla rovněž službou dostupnou a službou, která je poskytována v souladu se smyslem zákona o sociálních službách.

Ač se může zdát, že systém nastavený k 1. srpnu 2009 bude klást vyšší nároky na finanční zabezpečení služby chráněného bydlení, je nutné si uvědomit, že osoby, které nemají žádné příjmy nebo je jejich příjem velmi nízký a dosud nemohly být uznány za osoby v hmotné nouzi, protože to zákon o pomoci v hmotné nouzi výslovně vylučoval, mají nyní možnost čerpat dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení (poskytovaný z důvodů hodných zvláštního zřetele).

Podmínkou pro čerpání příspěvku na živobytí je, že příjem klientů chráněného bydlení po odečtení přiměřených nákladů na bydlení (ve smyslu ust. § 9 odstavce 2 zákona o pomoci v hmotné nouzi však nejvýše do výše 30 %, a v Praze 35 % příjmu osoby) je nižší než částka živobytí (u jednotlivce 3 126 Kč).

Co se týká doplatku na bydlení, je třeba vycházet z ust. § 33 odst. 1 zákona o pomoci v hmotné nouzi, který stanoví obecné podmínky pro vznik nároku na doplatek na bydlení, a odst. 5 citovaného ustanovení, který upravuje poskytnutí dávky v případech hodných zvláštního zřetele. Je nutné zmínit, že uživatelům chráněného bydlení není ubytování poskytováno na základě nájemní smlouvy, ale svým charakterem může být tato forma bydlení považována za jinou než nájemní formu bydlení.

Doplatek na bydlení ve smyslu § 33 odst. 5 zákona o pomoci v hmotné nouzi lze poskytnout uživateli chráněného bydlení, který je osobou v hmotné nouzi podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona o pomoci v hmotné nouzi, přičemž skutečnost, zda má nebo nemá nárok na příspěvek na bydlení ze systému státní sociální podpory a na příspěvek na živobytí, nehraje roli. Pokud ale osobě nevznikne nárok na příspěvek na živobytí, činí její částka živobytí částku existenčního minima (2 020 Kč).

Je třeba podotknout, že doplatek na bydlení z důvodů hodných zvláštního zřetele (ust. § 33 odst. 5 zákona o pomoci v hmotné nouzi) je nenárokovou dávkou, tzn., je na úvaze orgánu pomoci v hmotné nouzi, zda po zvážení příčin, proč osoba používá dlouhodobě jinou než nájemní formu bydlení, dávku přizná či nikoliv.  Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo v souvislosti se změnou právní úpravy metodický pokyn č. 4/2009, který orgánům pomoci v hmotné nouzi poskytuje konkrétní a podrobnou metodickou pomoc ohledně postupu při rozhodování o výše uvedené dávce.

Kasuistiky možného čerpání příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení z důvodů hodných zvláštního zřetele

*   V následujících kasuistikách tvoří příjem klientů jejich důchod (ten je do příjmu ve smyslu ust. § 9 odst. 1 písm. c) započítáván ve 100 %).[1] Za přiměřené náklady na bydlení je považována úhrada za ubytování stanovená ve smlouvě o poskytnutí sociální služby ve výši zákonného maxima, tudíž 5 400 Kč.

*   Kasuistiky jsou základním nastíněním dané problematiky. Není v nich pracováno s vlivem  celkových majetkových a sociálních poměrů osob, stejně jako s potřebou zvýšených nákladů na úhradu doporučeného dietního stravování od odborného lékaře. To vše orgán pomoci v hmotné nouzi při rozhodování o přiznání či nepřiznání dávky rovněž zohledňuje a v důsledku toho se může výše částky živobytí osoby umístěné v chráněném bydlení navyšovat.

Ø  Josef Novák , klient chráněného bydlení má měsíční příjmy 4 500 Kč. Po odečtení přiměřených nákladů na bydlení (nejvýše však do výše 30 %), činí jeho příjem 3 150 Kč. Jde o částku vyšší než je částka jeho živobytí (3 126 Kč). Pan Novák se tedy nenachází v hmotné nouzi pro nárok na příspěvek na živobytí. Ve smyslu ust. § 33 odst. 1 a 5 mu ale může být poskytnut doplatek na bydlení z důvodů hodných zvláštního zřetele, jelikož mu jeho příjem dosahuje částky živobytí (2 020 Kč), ale nepostačuje mu k zabezpečení nákladů na bydlení.

Ø  Jan Nový, klient chráněného bydlení má měsíční příjmy 6 000 Kč. Příjem po uplatnění konstrukce pro účely příspěvku na živobytí dle ust. § 9 odst. 2 činí 4 200 Kč. Tato částka převyšuje částku živobytí, tudíž pan Nový nedosáhne na příspěvek na živobytí. Ve smyslu ust. § 33 odst. 1 a 5 mu ale může být poskytnut doplatek na bydlení z důvodů hodných zvláštního zřetele, jelikož mu jeho příjem dosahuje částky živobytí (2 020 Kč), ale nepostačuje mu k zabezpečení nákladů na bydlení.

Ø  Petr Malý, klient chráněného bydlení má měsíční příjmy 8 100 Kč. Příjem po uplatnění konstrukce pro účely příspěvku na živobytí dle ust. § 9 odst. 2 činí 5 670 Kč, pan Malý nemá nárok na příspěvek na živobytí. Pokud z částky 8 100 Kč odečteme úhradu za bydlení, tzn. 5 400 Kč, zůstane panu Malému částka 2 700 Kč, což je více jak jeho částka živobytí (2 020 Kč) a tudíž se nenachází ve stavu hmotné nouze pro nárok na doplatek na bydlení z důvodů hodných zvláštního zřetele. 

Osoby s příjmem vyšším než 7 419 Kč si již tedy ze svého příjmu musí hradit ubytování a stravu sami a nemají nárok na využití pomoci ze systému hmotné nouze. Na tuto skutečnost musí poskytovatelé, potažmo zřizovatelé reflektovat, tak jak bylo shora popsáno.


[1] V případě, že mají klienti příjmy i ze závislé činnosti apod., uplatní se v případě posuzování vzniku nároku na příspěvek na živobytí konstrukce příjmu uvedená v ust. § 9 odst. 1 písm.a), popř. b) – tedy za příjem se považuje 70% příjmu ze závislé činnosti, popř. 80 % z náhrady mzdy nebo z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci).

Společné doporučení ministerstva práce a sociálních věcí a veřejného ochránce práv k chráněnému bydlení >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Přidávání komentářů bylo zakázáno.


Články z Státní podpora

Jana Zámečníková | 03.08.2016 00:00 Obchodu s chudobou má zabránit omezení počtu nájemníků v bytě

Vláda schválila návrhy ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera (ČSSD) na zlepšení situace sociálně vyloučených lidí žijících v ghettech a jejich okolí. Návrh by měl zabránit rostoucím dluhům nájemníků, ale počítá také s omezením počtu nájemníků v bytech. Vyřeší restrikce tíživou situaci sociálně vyloučených lidí? Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 03.08.2016 17:33
Komerční sdelení
br2016-300-300

Jana Zámečníková | 29.04.2016 00:00 Mladí na hypotéky nestačí, pomáhají rodiče i stát

Začátky jsou těžké a stejné je to i u hypotečních úvěrů. Pro získání nejvýhodnějších úrokových sazeb je potřeba disponovat alespoň minimální finanční hotovostí, kterou mladí často nemají. Pomoc pak hledají především u rodičů. V pozadí nechce zůstat ani stát, který sice v posledních letech na mladé trochu zanevřel, ale nyní se to snaží napravit. Celá zpráva »

Komentářů: 3 / 3 Poslední komentář: 03.05.2016 07:52

Petr Zámečník | 11.04.2016 00:00 Vlastní bydlení za státní peníze? Mladí mají šanci

Státní fond rozvoje bydlení (SRFB) nabízí nejednu státní podporu. Mladí do 36 let dosáhnou hned na dvě. Mohou si s levným úvěrem od státu vlastní bydlení pořídit, a s dalším ho levně opravit. Za jakých podmínek? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 15.03.2016 00:00 Mladí se dočkají nové podpory bydlení

Mladé rodiny s dětmi dostanou příležitost zlepšit svou bytovou situaci. Vláda schválila návrh ministerstva pro místní rozvoj, který zpřístupní bydlení osobám mladším 36 let pečujících o dítě do šesti let. Za jakých podmínek mohou mladí nízkoúročený úvěr do výše až 600 tisc korun získat? Nejsou tyto půjčky v době nízkých úrokových sazeb zbytečné? Komu mohou pomoci nejvíce? Celá zpráva »

Komentářů: 2 / 2 Poslední komentář: 15.03.2016 09:58

Jana Zámečníková | 18.02.2016 00:00 Pražským bytovkám se otvírají nové možnosti

Pražské bytové domy se dočkaly kontinuální výzvy nejen na zateplení a výměnu kotle. Vlastníci bytovek v Praze budou mít možnost od 15. března 2016 až do konce roku 2021 zažádat o dotace v programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Dveře se bytovým domům otevřou s 250 miliony korun, další prostředky pak budou přibývat s prodejem emisních povolenek. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »

Krátké zprávy z Státní podpora

19.10.2016 14:24 Stát začne od listopadu přispívat na stěhování za prací

Od 1. listopadu začnou úřady práce vyplácet příspěvek na stěhování za prací. Nová paušální dávka ve výši 50 tisíc korun bude poskytována lidem, kteří se přestěhují za prací alespoň o padesát kilometrů od původního bydliště. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

29.03.2016 14:07 NKÚ: Dotované byty jsou pronajímány i lidem bez znevýhodnění

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) prověřil devět náhodně vybraných projektů státem dotovaných bytů. Zjistil, že byly pronajímány i lidem bez zdravotního nebo sociálního znevýhodnění. Ministerstvo pro místní rozvoj uživatele bytů nekontroluje. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

10.03.2016 14:17 Mladé rodiny budou moci žádat o půjčku na bydlení až do 600 tisíc korun

Vláda dnes schválila možnost čerpání půjček na bydlení pro lidi do 36 let pečující o dítě do 6 let. Půjčky bude poskytovat Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) a program pro čerpání bude vyhlášen nařízením vlády. Celkové výdaje budou pro tento rok přibližně 100 milionů korun.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

03.12.2015 13:43 Obnovitelné zdroje budou příští rok bez podpory

Energetický regulační úřad (ERÚ) před dvěma týdny rozhodl, že většině obnovitelných zdrojů v ČR nebude pro příští rok vyplacena podpora. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

24.11.2015 13:24 MMR dá na obnovu památek tři miliardy korun

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo dotace na obnovu památek. Do dotačního programu, ve kterém jsou připraveny tři miliardy korun, se mohou zájemci přihlásit od 30. listopadu do 31. března. Peníze půjdou na památky zapsané v seznamu světového dědictví UNESCO nebo na seznam nominované . Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (367)
 
Spíše ano. (52)
 
Spíše ne. (47)
 
Rozhodně ne. (60)
 Celkem hlasovalo 526 čtenářů