Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


Daňové přiznání k dani z převodu nemovitosti: Podrobný návod k vyplnění

Autor: Petr Zámečník | 18.03.2010 00:00 | Kategorie: Realitní makléř | 18 komentářů
Daňové přiznání k dani z převodu nemovitosti: Podrobný návod k vyplnění

Prodáváte rodinný dům, byt či jinou nemovitost? Pak musíte podat daňové přiznání k dani z převodu nemovitosti. Jak si s vyplněním daňového přiznání poradit? Přinášíme podrobný návod "krok za krokem".

Musíte daňové přiznání podávat?

Daňové přiznání k dani z převodu musí podávat vždy ten, kdo má povinnost daň uhradit - a to je vždy ten účastník transakce, od něhož stát předpokládá snazší vymožení dlužné daně. V případě prodeje to je prodávající, který obdrží peníze. Ani kupující ale není zcela z obliga, neboť ho stát uvázal do pozice ručitele. Pokud z nějakého důvodu prodávající daň nezaplatí, může se finanční úřad obrátit na kupujícího* a inkasovat dlužnou částku od něj.

Daň neplatí vždy převodce nemovitosti. V určitých případech je povinnost podávat daňové přiznání přenesena na nabyvatele rovnou. To se týká zejména exekucí, vyvlastnění, konkursu, vyrovnání, vydržení, veřejné dražby apod. V případě výměny nemovitostí je povinnost podat daňové přiznání a zaplatit daň na obou zúčastněných stranách.

V případě povinnosti platit daň ve společném vlastnictví manželů je každý z manželů povinen platit polovinu daně. U podílových spoluvlastníků je míra daňové povinnosti dána podílem vlastnictví.

TIP: Podejte daňové přiznání k dani z příjmů on-line!

Daňové přiznání je podle zákona nezbytné podat do konce třetího měsíce po měsíci, v němž došlo k převodu nemovitosti. Je-li prodej nemovitosti uskutečněn v březnu, musí daňový poplatník daňové přiznání podat a daň zaplatit do konce června. Narozdíl od daně dědické a darovací, u nichž daň vyměřuje finanční úřad, musí sám určit i výši daně.

Co je třeba doložit

Kromě vyplněného daňového formuláře je třeba finančnímu úřadu dodat ověřenou kopii kupní smlouvy (či jiného nabývacího titulu zakládajícího převod vlastnictví a povinnost platit daň z převodu nemovitosti) a odhad ceny nemovitosti (znalecký posudek).

Odhad ceny nemovitosti není podmínkou vždy. Kromě případu, kdy je převod od daně osvobozen, se jedná např. o převod či přechod vlastnictví k pozemku bez stavby a bez trvalého porostu - v takovém případě ale může finanční úřad vyžadovat dodatečné doložení posudku.

Další případ definuje zákon: "Jde-li o úplatný převod vlastnictví k nemovitosti z vlastnictví nebo do vlastnictví územního samosprávného celku, o vydražení nemovitosti nebo o přechod vlastnictví k nemovitosti při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví soudem, anebo při vyvlastnění, není-li základem daně cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu." Obdobným případem je též prodej v rámci oddlužení či konkursu.

Jak vyplnit daňové přiznání k dani z převodu nemovitosti na základě kupní smlouvy

Při vyplňování daňového přiznání k dani z převodu nemovitosti budete potřebovat základní formulář k dani z převodu nemovitosti a přílohu č. 1 typu K. Vlastním vyplněním formuláře provází jednak četné informace přímo ve formuláři, jednak rozsáhlé pokyny (pro šestistránkový formulář daňového přiznání vychází pokyny na 4 strany drobným písmem a pro třístránkovou přílohu 2 strany pokynů).

Obr. 1: Úvodní strana - horní částPrvní komplikací se může stát hned první kolonka - "Finančnímu úřadu v, ve, pro". Stejně jako v případě daně z nemovitostí není vždy zřejmé, ke kterému finančnímu úřadu daná nemovitost patří. Narozdíl od daně z příjmů se přiznání k dani z převodu nemovitosti podává místně příslušnému finančnímu úřadu podle místa nemovitosti, ovšem finanční úřady se nekryjí s katastrálním územím. Na druhou stranu lze formulář podat na kterémkoli finančním úřadu, kde si již zjistí, kam náleží a přepošlou ho na správnou adresu. Pro včasné podání formuláře není rozhodující, na který, ale zda byl podán na finanční úřad.

TIP: Podejte daňové přiznání k dani z příjmů on-line!

Údaje o poplatníkovi (ř. 01) může být další oříšek. Pokyny hovoří o kolonce "zaškrtněte, zda přiznání podáváte jako fyzická osoba nebo právnická osoba". Tudíž by poplatník fyzická osoba mohl usoudit, že kupříkladu křížkem označí pole "fyzická osoba". Jenže hvězdička přímo na formuláři udává jiné pokyny: "Nehodící se škrtněte." Poplatníku, vyber si. V konečném důsledku je to asi jedno, protože následně bude vyplňovat pouze k sobě příslušnou část identifikačních údajů.

DIČ (ř. 02) a IČ (ř. 04) vyplňují pouze ti, kdo ho mají přidělené, většině fyzických osob tak bude stačit vyplnit rodné číslo (ř. 03).

Podáváte-li přiznání včas, podáváte přiznání "řádné". Pakliže zjistíte chybu po jeho odevzdání, můžete podat přiznání "opravné" (pokud jej stihnete podat v řádném termínu), jestliže termín opravy nebo řádné podání daňového přiznání nestihnete, podáváte přiznání "dodatečné". U opravného přiznání bude finanční úřad přihlížet pouze k poslednímu podanému.

Zánik či úmrtí daňového subjektu není standardní záležitostí v období daňového řízení. Nicméně i toto může nastat a v takovém případě je třeba uvést i datum události.

Počty příloh je vhodné doplnit až po jejich vyplnění.

Posledním dnem lhůty pro podání daňového přiznání (ř. 06) je poslední den třetího měsíce po měsíci prodeje nemovitosti. Měla-li by to být sobota, neděle nebo svátek, je posledním dnem lhůty první následující pracovní den.

Obr. 2: Úvodní strana - spodní částObr. 3:
2. strana - horní částÚdaje o poplatníkovi - fyzické osobě je snadné vyplnit (kdo je nezvládá vyplnit z hlavy, může si vzít k ruce např. občanský průkaz). Jediné "sporné" místo představuje řádek 11, dotazující se, zda uvedená osoba je společným zástupcem pro účely daňového řízení při výměně nemovitostí. Pokyny mlčí. V přiznání odkázaný § 10 odst. 6 zákona č. 337/1992 Sb. říká:

"Učinilo-li několik daňových subjektů společné podání nebo vystupují-li společně ve stejné věci, případně jsou spoluvlastníky věci, která je předmětem zdanění, jsou povinni si zvolit společného zástupce pro účely daňového řízení. Pokud tak neučiní ani na výzvu, určí společného zástupce správce daně sám a vyrozumí o tom všechny příslušné daňové subjekty."

Obr. 4: 2. strana - střední částÚdaje pro právnické osoby nejsou nyní předmětem našeho zájmu.

Obr. 5: 2. strana - spodní částJe-li korespondenční adresa odlišná od trvalého bydliště, je nezbytné ji uvést. Zejména při prodeji nemovitosti toto bývá častou okolností.

Kolonky o nástupci a zástupci poplatníka se vztahují k identifikačním údajům na třetí straně daňového přiznání. V případě, že nástupce ani zástupce v daňovém řízení nefiguruje, škrtněte nehodící se "ano" a následující údaje nevyplňujte.

Obr. 6: 3. strana - horní částKaždý list musí být označen identifikačním číslem (IČ) nebo rodným číslem. Ostatní údaje viditelné na Obr. 6 vyplňují jen ti, kdo na předchozí straně zvolili "ano" (škrtli "ne") u nástupce nebo zákonného či zmocněného zástupce daňového poplatníka. Formulář ale zdá se nepočítá se situací, kdy zákonný zástupce nezletilého daňového poplatníka zmocní třetí osobu (např. daňového poradce)...

Obr. 7: 3. strana - střední částDostáváme se k údajům o katastrálním úřadu, v jehož pravomoci je převedení vlastnictví. Název a sídlo (ř. 44) i číslo rozhodnutí (ř. 45) je možné vyčíst z rozhodnutí, které katastrální úřad doručí kupujícímu i prodávajícímu.

Forma převodu vlastnictví (ř. 46) je v našem případě "kupní smlouva". Alternativami jsou např. veřejná dražba, exekuce, vypořádání podílového spoluvlastnictví, vydržení, vyvlastnění ad.

TIP: Podejte daňové přiznání k dani z příjmů on-line!

Datum změny vlastnictví (ř. 47) je nejčastěji datem právních účinků vkladu, ale může být též datem příklepu ve veřejné dražbě apod.

Obr. 8: 3. strana - spodní částDatum počátku běhu lhůty pro podání řádného daňového přiznání (ř. 48) je ve formuláři obšírně popsáno. Je kupodivu shodné (pokud existuje výjimka, nevím o ní) s datem změny vlastnictví (ř. 47). Pro řádné vyplnění přiznání je třeba zakroužkovat variantu v textu a písmeno ještě zapsat do příslušné kolonky.

U dodatečného daňového přiznání uvede poplatník datum, kdy zjistil, že je jeho daňová povinnost vyšší než dříve uvedená finančnímu úřadu. Daňové přiznání pak musí podat do konce následujícího měsíce.

Následuje odbočka k přílohám.

Příloha č. 2

Přílohu č. 2 vyplňují pouze daňoví poplatníci, kteří mají povinnost podat daňové přiznání, ale nemusí dokládat znalecký posudek - tedy v případě převodu pozemků bez trvalých porostů a staveb. Poplatníci podávající dodatečné daňové přiznání využijí prostoru k uvedení důvodů pro podání dodatečného přiznání.

Obr. 9: 4. strana - příloha č. 2Příloha č. 2 zaujímá celou stranu, přesto daňový poplatník může využít i více listů. Do volného prostoru kromě výměry, druhu a přesné identifikace pozemku uvádí i jeho cenu podle cenových předpisů - de facto sám vypracovává znalecký posudek.

Příloha č. 1

Příloha č. 1 je pro vyplnění daňového přiznání stěžejní. V ní daňový poplatník vypočítává daň z převodu nemovitosti. I ta musí mít každý list označený rodným číslem či identifikačním číslem.

Obr. 10: Příloha č. 1 - 1. strana - horní částZatímco tělo daňového přiznání identifikuje prodávajícího - daňového poplatníka, příloha č. 2 typ K (převod na základě kupní smlouvy) identifikuje kupujícího. Pro finanční úřad je to zásadní informace, neboť kupující je ručitelem daňové povinnosti a pro státní úředníky by bylo příliš komplikované podívat se do přiložené kupní smlouvy.

Za poznámku stojí řádek č. 60 dotazující se na příbuzenský či jiný obdobný poměr. Na základě správného vyplnění této kolonky může dojít k osvobození od daně z převodu.

Obr. 11: Příloha č. 1 - 1. strana - spodní částNabyvatelem může být i právnická osoba. Ta ale nemůže být v příbuzenském vztahu.

Obr. 12: Příloha č. 1 - 2. strana - horní částV horní části druhé strany přílohy pokračují ještě údaje o nabyvateli, je-li nabyvatelem právnická osoba. Pokračování je ale mnohem "zajímavější" - ceny nemovitosti.

Zatímco ve standardních ekonomikách existuje jen jedna cena, v Česku máme ceny rovnou dvě - zjištěnou (odhadní) a tržní (kupní). Daň je vyměřena z vyšší z nich. V oddíle A je uvedena cena podle znaleckého posudku (ř. 74), který je přílohou k daňovému přiznání. Je-li více nabyvatelů nebo jedná-li se o převod ze společného jmění manželů, uvede každý daňový poplatník příslušný podíl ze znalecké ceny. V případě manželů každý polovinu.

Část převodu může být osvobozena od daně (ř. 75) a do dalšího zpracování přiznání postupuje díl o osvobozenou část snížený (ř. 76).

Obr. 13: Příloha č. 1 - 2. strana - spodní částStejnou procedurou "promele" daňový poplatník i "cenu sjednanou", čili cenu uvedenou v kupní smlouvě.

Obr. 14: Příloha č. 1 - 3. strana - horní částDaň se vypočítává z vyšší mezi kupní a odhadní cenou. Pro porovnání cen slouží oddíl C, v němž je třeba označit, která cena je vyšší, nebo zda jsou ceny stejné.

Obr. 15: Příloha č. 1 - 3. strana - spodní částVyšší z cen je přepsána do kolonky č. 83, zaokrouhlena na celé stokoruny nahoru (ř. 84) a je z ní vypočtena daňová povinnost ve výši 3 % (ř. 85). Daňový poplatník je následně přesměrován zpět do základního formuláře daňového přiznání.

Návrat k hlavnímu formuláři

Po návratu nastává fáze přepisování. Ostatně, daňové formuláře jsou plné přepisování jednotlivých částek z kolonky do kolonky. Proto jsou také v oblibě elektronické formuláře pro podávání daňových přiznání.

Obr. 16: 5. strana - horní částV našem případě nás z 1. části zajímá pouze kolonka 86a, do níž je vnesena výsledná hodnota daně z přílohy č. 1. Vyplňujeme řádné daňové přiznání, proto se nemusíme zajímat ani o 2. část týkající se dodatečného daňového přiznání. (V případě opravného daňového přiznání je opět důležitá kolonka 86a.)

Obr. 17: 5. strana - spodní částV seznamu příloh nesmí chybět kupní smlouva, odhad ceny nemovitosti (není-li nemovitost od odhadu "osvobozena") a přílohy z daňového přiznání (tj. příloha č. 2 a počet využitých listů a příloha č. 1 typu K a počet listů).

Obr. 18: 6. strana - horní částJako v každém daňovém přiznání nesmí ani zde chybět prohlášení a podpisy. A samozřejmě doručení vyplněného formuláře včetně příloh na finanční úřad (nemusí se jednat o místně příslušný - o to se úřední mašinerie již postará sama) a zaplatit daň (to za vás nikdo neudělá...).

TIP: Podejte daňové přiznání k dani z příjmů on-line!

* Opraveno. Původně bylo mylně napsáno prodávajícího.

Anketa

Daňové přiznání k dani z převodu nemovitosti: Podrobný návod k vyplnění >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Odkazující články

Daň z převodu nemovitostí se změní Petr Zámečník | 03.10.2012 00:00

Poslední přidané komentáře (celkem 18 komentářů)

Plhák Martin | 18.01.2016 18:28
Plhák Martin | 18.01.2016 18:27
Změny v roce 2014 Pavel | 13.11.2013 14:58
dotaz SCHIMMER | 14.03.2013 10:20
Datum změny vlastnictví bedrich vlas | 05.03.2013 19:30

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Články z Realitní makléř

Jana Zámečníková | 19.09.2016 00:00 Není nájem jako nájem

Zájem o pořízení vlastního bydlení neustále roste. Ne každý ale na hypotéku dosáhne, a to ani při současných velmi nízkých úrokových sazbách. Navíc existuje řada lidí, kteří se raději nezadlužují a dávají přednost nájemnímu bydlení. Kolik lidí žije v nájemním bytě a za kolik? Jaké výhody přináší nájem oproti vlastnímu bydlení? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0
Reklama
banner-efpa-investujeme-a-hypoindex

Monika Hrušová | 16.09.2016 00:00 Nižší cena, ale je to o nervy...

Tak by se dala popsat situace, když si koupíte, respektive zarezervujete byt, který se má dostavět třeba až za dva roky. O developerské projekty je stále zájem. Ne všichni si chtějí pořídit byt v paneláku k rekonstrukci, ale touží po novostavbě. I tak nové, že na místě, kde má dům s byty stát, se ještě prohánějí zvířata. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Zbyněk Drobiš | 14.09.2016 00:00 Dědické právo v novém: Pozor na dluhy potápějící dědice!

Dědické právo doznalo podstatných změn s účinností nového občanského zákoníku a problematika dluhů v dědictví není výjimkou. Jak předejít předluženému dědictví? Jaké zákonné instituty můžeme využít k ochraně před předluženým dědictvím? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 09.09.2016 00:00 Ceny bytů i pozemků rostou nejrychleji za pět let

Ceny bytů a pozemků vzrostly ve druhém čtvrtletí 2016 nejrychleji od roku 2010. Naopak se nepatrně zpomalil růst cen rodinných domů. Vyplývá to z aktuálního čtvrtletního HB Indexu Hypoteční banky. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 08.09.2016 00:00 Hypotéka pro studenty vstupuje na český trh

Téměř každý student musí řešit během studia bydlení. Nejsnazší variantou je kolej, na kterou ale nedosáhne každý. Proto se většina studentů uchyluje ke společnému pronájmu bytu. I když sní o vlastním bydlení, bez dostatečných příjmů na něj nedosáhnou. První banka ale přichází s nabídkou hypotéky pro studenty. Je studentská hypotéka opravdu pro studenty? Celá zpráva »

Komentářů: 3 / 3 Poslední komentář: 23.09.2016 03:11

Další články »

Krátké zprávy z Realitní makléř

26.09.2016 14:45 Kupujete byt? Dejte pozor na zajíce v pytli

Vysoká poptávka po novostavbách, ale i nemovitostech po prvním majiteli zapříčiňuje, že dobře postavené nemovitosti jsou velmi obtížně sehnatelné. Realitním kancelářím zbývají již jen ležáky a noví majitelé si musejí dát větší pozor na skryté vady. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

23.09.2016 14:24 Robert Pelikán připravuje novelu insolvenčního zákona

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán představil novelu insolvenčního zákona. Hlavním tématem je možnost oddlužení. Vyhlásit osobní bankrot by tak v budoucnu mohli i ti, kteří nemohou uhradit 30 procent svých dluhů. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

21.09.2016 14:45 Hotel Tančící dům otevřel své dveře

Dvě patra Tančícího domu v Praze na Rašínově nábřeží se přeměnila na čtyřhvězdičkový hotel. Většina pokojů hotelu má výhled na Pražský hrad. Investorem luxusního ubytování je bývalý fotbalista Vladimír Šmicer. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

20.09.2016 13:56 Wüstenrot má nového tiskového mluvčího

Jiří Janeček se stal od 15. září novým tiskovým mluvčím finanční skupiny Wüstenrot. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

16.09.2016 10:54 České reality začínají ovládat firmy ze zámoří

Noví investoři přicházejí do České republiky kupovat nemovitosti především z Austrálie a Jihoafrické republiky. Jejich zájem je jsou podnikatelské nemovitosti jako jsou obchodní centra, či kanceláře. V realitách nemají problém utrácet miliardy. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (231)
 
Spíše ano. (40)
 
Spíše ne. (40)
 
Rozhodně ne. (41)
 Celkem hlasovalo 352 čtenářů

Nejčtenější články z Realitní makléř za posledních 14 dní

Monika Hrušová | 16.09.2016 00:00 Nižší cena, ale je to o nervy...

Tak by se dala popsat situace, když si koupíte, respektive zarezervujete byt, který se má dostavět třeba až za dva roky. O developerské projekty je stále zájem. Ne všichni si chtějí pořídit byt v paneláku k rekonstrukci, ale touží po novostavbě. I tak nové, že na místě, kde má dům s byty stát, se ještě prohánějí zvířata. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 19.09.2016 00:00 Není nájem jako nájem

Zájem o pořízení vlastního bydlení neustále roste. Ne každý ale na hypotéku dosáhne, a to ani při současných velmi nízkých úrokových sazbách. Navíc existuje řada lidí, kteří se raději nezadlužují a dávají přednost nájemnímu bydlení. Kolik lidí žije v nájemním bytě a za kolik? Jaké výhody přináší nájem oproti vlastnímu bydlení? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Zbyněk Drobiš | 14.09.2016 00:00 Dědické právo v novém: Pozor na dluhy potápějící dědice!

Dědické právo doznalo podstatných změn s účinností nového občanského zákoníku a problematika dluhů v dědictví není výjimkou. Jak předejít předluženému dědictví? Jaké zákonné instituty můžeme využít k ochraně před předluženým dědictvím? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »