Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


Provozní zisk České spořitelny za Q3 2009 meziročně vzrostl o téměř 22 % na 20,2 mld. Kč (IFRS), zatímco čistý zisk je meziročně stabilní.

Autor: | 30.10.2009 10:57 | Kategorie: Hypotéky | Komentáře zakázány komentářů

Česká spořitelna vykázala k 30. září 2009 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 9,65 mld. Kč, což je meziroční růst o 0.3%.1 Provozní zisk, který ukazuje na sílu a obchodní úspěchy banky, meziročně vzrostl o 21,8 % na 20,23 mld. Kč.

„I ve třetím čtvrtletí se potvrdilo, že rok 2009 je náročný. Přesto jsme s našim týmem dosáhli vynikajících obchodních výsledků, rostli jsme ve všech stěžejních oblastech naší činnosti a rostly tak i výnosy,“ uvedl Gernot Mittendorfer, generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny. „Oceňujeme důvěru všech našich  klientů – občanů, firem, i veřejného sektoru,  kterou nám projevují tím, že využívají produkty a služby naší finanční skupiny,“ dodal Gernot Mittendorfer.

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDKŮ ZA první tři čtvrtletí  ROKU 2009

Konsolidované, neauditované údaje k 30. září 2009, počítané podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Srovnání s výsledky k 30. září 2008, pokud není uvedeno jinak:

·         Provozní zisk vzrostl o 21,8 % na 20,23 mld. Kč, z 16,61 mld. Kč.

·         Čistý zisk vzrostl o 0,3% na 9,65 mld. Kč z 9.62 mld. Kč1

·         Zisk před zdaněním se mírně snížil o 0,5  % na 12,20 mld. Kč, z 12,26 mld. Kč.

·         Čistý úrokový výnos se zvýšil o 6,0 % na 23,32 mld. Kč z 22,01 mld. Kč.

·         Všeobecné správní (provozní) náklady meziročně poklesly o 1,3  % na 14,67 mld. Kč z 14,86 mld. Kč.

·         Bilanční suma se meziročně snížila o 2,5 % na 856,70 mld. Kč z 878,51 mld. Kč.

·         Klientské úvěry se zvýšily o 5,9 % na 472,70 mld. Kč z 446,56 mld. Kč.

·         Retailové úvěry (pouze ČS) vzrostly o 6,8 % na 256,34 mld. Kč z 239,93 mld. Kč.

·         Závazky ke klientům meziročně mírně poklesly o 1,9 % na 648,59 mld. Kč z 661,33 mld. Kč.

·         Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům se zvýšila na 4,22 % z 3,96 %.

·         Návratnost kapitálu (ROE) se snížila na 20,7 % z 32,0 % (bez vlivu prodeje pojišťovacích činností z 22,0 %).

·         Výnosnost aktiv (ROA) poklesla na 1,4 % z 2,2 % .

·         Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se meziročně zlepšil na 42,0 % z 47,2 %.

·         Poměr klientských pohledávek ke klientským závazkům   se zvýšil na 72,9 % z 67,5 %.

·         Konsolidovaná kapitálová přiměřenost v souladu s BASEL II (podle ČNB)   se meziročně zvýšila na 12,3 % z 10,8 %.

HLAVNÍ UKAZATELE

Hospodářské výsledky banky za 1. až 3. čtvrtletí 2009  ovlivnil růst zisku z provozních činností a nárůst tvorby opravných položek na úvěrová rizika.

Provozní zisk se meziročně zvýšil o 21,8 % na 20,23 mld. Kč. Zároveň se výrazně zlepšil také ukazatel poměru provozních nákladů k provozním výnosům, Cost/Income Ratio, a to ze 47,2 % na 42,0 %. Zásluhu na navyšování provozního zisku má především nárůst čistého úrokového výnosu, čistého zisku z obchodních operací a pokles všeobecných provozních nákladů.

Čistý úrokový výnos se zvýšil především růstem úvěrových obchodů občanům , naopak klesly úrokové výnosy z mezibankovních obchodů a repo operací díky jejich nižšímu objemu v bilanci banky. Čistý úrokový výnos v meziročním srovnání vzrostl o 6,0 % na 23,32 mld. Kč. Čistá úroková marže   vztažená k úročeným aktivům se meziročně zvýšila na 4,22 % z 3,96 %.

Čisté příjmy z poplatků a provizí dosáhly 8,31 mld. Kč, což je meziroční zvýšení o 2,4 %. Rostly příjmy z poplatků a provizí z úvěrových obchodů a karetních transakcí, a to díky jejich rostoucímu počtu a objemu. Klesly příjmy z poplatků z transakcí s cennými papíry v důsledku poklesu objemu uskutečněných transakcí. Poklesly i poplatky z pojišťovacích obchodů a stavebního spoření.

Čistý zisk z obchodních operací vzrostl meziročně o 141,9 % na 3,27 mld. Kč, díky výnosům z obchodování s cennými papíry (zejména s dluhopisy) a díky úrokovým výnosům z dluhopisů v portfoliu aktiv určených k obchodování. Na úspěšném výsledku z obchodních operací se také významně podílely příjmy z operací s cizími měnami a derivátových operací.

Všeobecné provozní náklady klesly o 1,3 % na 14,67 mld. Kč, z toho personální náklady poklesly o 1,3 %, objem dalších provozních nákladů se snížil o 0,6 % a odpisy hmotného a nehmotného majetku poklesly o 3,5 %.

Saldo rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám dosáhlo úrovně -6,01 mld. Kč, což je meziroční navýšení o 148,4 %.  Vyšší tvorba opravných položek souvisí především s efektem stárnutí úvěrového portfolia, růstem objemu úvěrů a vývojem hospodářského cyklu.

Saldo ostatních provozních výsledků je   -1,90 mld. Kč, meziročně narostlo o 82,9 %, zejména díky přecenění nemovitostí v majetku realitních fondů s ohledem na současný a očekávaný vývoj trhu a vytvoření opravné položky na pohledávky Factoringu České spořitelny.

Čistá ztráta z finančních aktiv   (zahrnující zisky a ztráty z přecenění a prodeje finančních aktiv v portfoliích v reálné hodnotě, aktiv k prodeji a aktiv držených do splatnosti) se meziročně výrazně snížila  z  0,89 mld. Kč na 0,12 mld. Kč. Hlavním důvodem je vývoj na finančních trzích zejména v 2. a 3. čtvrtletí letošního roku.

Bilanční suma dosáhla 856,70 mld. Kč, což je v meziročním srovnání snížení o 2,5 % z 878,51 mld. Kč. Aktivní strana bilance zaznamenala růst objemu klientských úvěrů a aktiv určených k obchodování, zároveň ale poklesly mezibankovní pohledávky a portfolia finančních aktiv v reálné hodnotě. Na pasivní straně bilance klesly závazky ke klientům veřejného sektoru a závazky z mezibankovních obchodů, naopak rostly vklady občanů a podřízený dluh.

Vzhledem k objemu vyplacených dividend a k velikosti zisku z prodeje Pojišťovny ČS v loňském roce se vlastní kapitál banky v porovnání s minulým obdobím snížil o 7,5 % na 60,09 mld. Kč. Česká spořitelna k posílení své kapitálové báze emitovala podřízené dluhopisy, jejichž celkový objem v bilanci banky k 30. září 2009 činil 13 mld. Kč. Konsolidovaná kapitálová přiměřenost v souladu s Basel II se tak v porovnání s loňským obdobím zvýšila z 10,8 % na 12,3 %.

OBCHODNÍ ČINNOST

Objem klientských úvěrů vzrostl za posledních dvanáct měsíců o 5,9 % na 472,70 mld. Kč.  Portfolio retailových úvěrů (pouze ČS) dosáhlo 256,34 mld. Kč, což je meziroční růst o 6,8 %.

Rostly především objemy spotřebitelských úvěrů občanům (zejména hotovostní), a to o 13,6 % na současných 78,61 mld. Kč. Celkový objem portfolia hypoték privátním klientům se zvýšil 1,3 % na 116,85 mld. Kč.

Portfolio meziročně narostlo také v korporátní oblasti, úvěry korporátním klientům se meziročně zvýšily o 7,6 % na 165,56 mld. Kč. Z toho úvěry malým a středním podnikům (SME) zaznamenaly meziroční růst o 7,7 % na 58,04 mld. Kč.

Překlenovací úvěry a úvěry ze stavebního spoření poskytované Stavební spořitelnou ČS rostly meziročně o 10,7 % na 45,14 mld. Kč.

Klientské vklady dosáhly 648,59 mld. Kč, což je v meziročním srovnání pokles o 1,9 %. Za poklesem stojí nižší objem vkladů klientů veřejného sektoru na termínovaných a běžných účtech. Vklady občanů však zaznamenaly nárůst o 3,9 % na 498,99 mld. Kč. Rostou především vklady na termínovaných účtech (zejména na Zlatém vkladu či Šikovném spoření, kam klienti uložili již 24,21 mld. Kč) a úložkách penzijního připojištění.

K 30. září 2009 byl počet aktivních klientů přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 1,24 mil., což je meziročně o 4,3 % více. Počet transakcí vzrostl o 5,0 %. V porovnání s platbami přes pobočkovou síť je 80 % všech bankovních transakcí realizováno přes přímé bankovnictví, 20 % přes obchodní místa banky.

Celkový počet vydaných aktivních platebních karet dosáhl 3,27 mil. kusů (pokles o 1,9 %), z toho kreditních karet je   0,49 mil. kusů. Objem úvěrů poskytnutých prostřednictvím kreditních karet k 30. září 2009 činil 4,28 mld. Kč, což je růst o 22,4 %. Objem kartových transakcí uskutečněných v síti terminálů České spořitelny se od začátku roku 2009 meziročně zvýšil o 47,5 % na 52,70 mld. Kč. Počet bankomatů České spořitelny se zvýšil o 4,7 % na 1 195 kusů, za tři čtvrtletí 2009 v nich držitelé karet uskutečnili 66,4 mil. transakcí (nárůst o 1,9 %).

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI 3. ČTVRLETÍ 2009

·         Vysoká škola ekonomická v Praze otevřela v letošním akademickém roce vůbec poprvé vedlejší specializaci, kterou připravila společně se svým finančním partnerem - Českou spořitelnou . Ve spolupráci s bankou vznikla specializace „Analytik finančního sektoru“. Výuku povedou jak vyučující VŠE, tak manažeři České spořitelny. Jde o další krok dlouhodobé podpory vzdělávání studentů v rámci společenské odpovědnosti banky. Spolupráce s bankou přináší školám finanční prostředky a studentům možnost nahlédnout z teoretické roviny i do reálného působení firmy v praxi.

·         Od počátku července letošního roku radí Česká spořitelna klientům se zhodnocením finančních prostředků prostřednictvím Programu spoření a investování. Program řeší čtyři základní oblasti – optimální finanční rezervu (Rezerva), lepší zhodnocování peněz (Přání), zachování klientovy životní úrovně i do budoucna (Budoucnost) a optimální zabezpečení klienta i jeho rodiny (Zajištění). Klienti díky programu získají ideální krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé řešení, které zajistí potřebné peníze v dané chvíli a zhodnotí veškeré státní příspěvky. Součástí Programu spoření a investování je také Šikovné spoření, nový depozitní pásmový produkt pro pravidelné spoření výhodné zhodnocení a okamžitou likviditu.

·         Svobodně si vybralo produkty a služby svého konta díky Osobnímu účtu České spořitelny už 1,5 milionu klientů, z toho 72 tisíc tvoří Osobní účty Student. Důležitou součástí Osobního účtu se stal také nový systém benefitů s názvem Program výhod České spořitelny, jehož cílem je odměňovat klienty za aktivní využívání Osobního účtu a dalších služeb Finanční skupiny České spořitelny. Program výhod si od začátku tohoto roku ke svému účtu zřídilo více než 111 000 klientů.

·         Významnou hranici překonalo i internetové bankovnictví České spořitelny SERVIS 24, které si ke konci září sjednal již 1 milion klientů. Česká spořitelna je tak na prvním místě v počtu klientů využívajících internetové bankovnictví. Celkově přímé bankovnictví, to znamená internet, telefon či mobil, užívá 1,24 mil. zákazníků. Česká spořitelna prostřednictvím internetového bankovnictví SERVIS 24 také umožňuje příjem a úhradu elektronických faktur společností ČEZ, E.ON a RWE. Klienti tak mají možnost přijímat faktury od svých dodavatelů přímo do svého internetového bankovnictví a zároveň je přes tuto aplikaci také uhradit.

·         Česká spořitelna a čtyři partnerské firmy (Knauf Insulation, Ponast, Rehau a Stiebel Eltron) založily volné uskupení Zelená aliance poskytující kompletní finanční a technický servis klientům, kteří chtějí realizovat nízkoenergetický projekt za pomoci dotace z programu Zelená úsporám. Zelená aliance je určena pro klienty z řad právnických i fyzických osob. Klient kontaktuje infolinku Zelené aliance, operátor převezme od klienta informace týkající se plánovaného projektu a dál je předá členům Zelené aliance. Partnerské firmy aliance poskytují produkty a služby v oblasti energetických projektů a pomohou klientům se vším, co s čerpáním dotace souvisí: od administrace žádosti, přes návrh projektu a jeho energetické hodnocení až po realizaci projektu a financování.

·         Česká spořitelna se stala hlavním finančním partnerem unikátního projektu ZalozFirmu.cz, díky kterému je vůbec poprvé v České republice možné založit novou společnost přes internet, a to aniž by budoucí podnikatel sám musel komunikovat s úřady nebo zprostředkovateli služby za sjednání firmy platil. Podnikatel zadá všechny údaje do registračního formuláře, veškeré administrativní náležitosti poté vyřídí provozovatel ZalozFirmu.cz. Česká spořitelna je logickým partnerem projektu, protože má ve svém portfoliu přes 200 tisíc firemních klientů z řad podnikatelů, malých a středních firem i velkých korporací, municipalit i neziskových organizací.

·         Finanční skupina České spořitelny se rozrostla o novou dceřinou společnost: Partner České spořitelny. Firma je zaměřena na řízení externího prodeje produktů a služeb finanční skupiny a strategického partnera Vienna Insurance Group mimo vlastní pobočkovou síť prostřednictvím fyzických osob. Cílem společnosti, která je 100% vlastněna Českou spořitelnou, je vybudování vedoucí externí sítě na trhu s odpovídající pozicí České spořitelny ve finančních službách a zároveň udržování vysoké kvality poskytovaných služeb.

·         Česká spořitelna po šesté v řadě obhájila titul Nejdůvěryhodnější banka roku, byla zvolena Bankou roku 2009 a Gernot Mittendorfer, generální ředitel České spořitelny, se stal Bankéřem roku 2009 v osmém ročníku soutěže Banka roku.

STRATEGICKÉ CÍLE ČESKÉ SPOŘITELNY NA ROK 2009

Hlavní strategické cíle České spořitelny pro rok 2009 jsou definovány takto:

·         věnovat veškerou péči a pozornost potřebám klientů a posilování jejich důvěry v Českou spořitelnu,

·         pokračovat v rozvíjení těch aktivit, produktů a služeb, které se již v minulých letech osvědčily,

·         kontrolovat provozní náklady,

·         přinášet vlastní projekty a podílet se na skupinových projektech a rozvojových iniciativách,

·         maximálně využívat předností skupinových synergií v rámci Erste Group,

·         posilovat kooperaci mezi jednotlivými členy skupiny Erste a harmonizovat základní procesy v bance i ve skupině.

I poslední čtvrtletí roku 2009 je výzvou, ale i přes očekávané ekonomické zpomalení má Česká republika potenciál tyto negativní vlivy absorbovat.

Provozní zisk České spořitelny za Q3 2009 meziročně vzrostl o téměř 22 % na 20,2 mld. Kč (IFRS), zatímco čistý zisk je meziročně stabilní. >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Přidávání komentářů bylo zakázáno.


Články z Hypotéky

Monika Hrušová | 19.10.2016 00:00 Fincentrum Hypoindex září 2016: Objemy za tři čtvrtletí skoro 160 mld. Kč

Objemy i počty uzavřených hypotečních úvěrů v září znovu rostly. Úrokové sazby naopak poklesly, a jak už je letos tradicí, atakovaly dosavadní rekord. Průměrná úroková sazba v září poklesla na 1,82 procenta. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0
Komerční sdelení
br2016-300-300

redakce | 14.10.2016 00:00 Luboš Smrčka: Insolvenční praxe soudů se značně liší

„Zabývali jsme se vědeckým zkoumáním věci a na jeho základě jsme dali řadu doporučení, jak by se věc dala řešit lépe, než je řešena nyní,“ říká v rozhovoru Luboš Smrčka, spoluautor knihy Insolvenční řízení. Výsledky vědeckého zkoumání se ale nebudou líbit všem… Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Petr Zámečník | 12.10.2016 00:00 Pojištění vkladů: O peníze z prodeje nemovitosti nepřijdete

Potíže ruské ERB Bank vedou až k výplatě náhrad vkladů. Nabízí se tak otázka: Co když mi na účet přijde vyšší částka a má banka bude mít obdobné problémy? Pojištění vkladů řeší i to. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 11.10.2016 00:00 Nový zákon o úvěru: Dobrá rada nad doporučení

Od prosince začne platit nový zákon o spotřebitelském úvěru. Spotřebitelé se musí připravit na přísun nových informací. Kromě jiných mohou klienti dostávat i radu a doporučení. Jaký je mezi nimi rozdíl? Jaké informace klient obdrží a jak s nimi může naložit? Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 21.10.2016 03:39

PR článek | 06.10.2016 00:00 Hypotéky stále zlevňují. Dočkáme se do konce roku ještě poklesu úroků?

Mít vlastní bydlení je lákavou představou, kterou ještě více zatraktivňují nízké úrokové sazby úvěrů na bydlení. Za posledních osm let velmi rapidní pokles úroků hypoték se dle prognóz ekonomů blíží ke svému konci. Je opravdu nejvyšší čas na sjednání hypotečního úvěru? A jaké úrokové sazby aktuálně banky nabízí? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »

Krátké zprávy z Hypotéky

20.10.2016 16:23 Novela zákona o úvěru nebudí u lidí důvěru

Polovina Čechů nedůvěřuje novele zákona o spotřebitelském úvěru. Považují ji za příliš mírnou a nevidí ji jako efektivní. Vyplývá to i z průzkumu vypracovaného pro společnost Fair Credit. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

18.10.2016 13:07 Češi mají nejvýhodnější podmínky pro financování nemovitostních obchodů

Levnější úvěry a zároveň delší doba splácení, takové jsou podmínky pro investory do nemovitostí. Podle dvou třetin českých bankéřů by se v příštím roce až roce a půl měl zvyšovat objem realitních úvěrů v jejich portfoliu.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

13.10.2016 13:17 Srbský soud zrušil hypotéku ve švýcarských francích

Srbský vyšší soud v Novém Sadu rozhodl, že hypoteční smlouva uzavřená mezi bankou a klientem ve švýcarských francích je neplatná. Dlužníka zbavil povinnosti zaplatit hypotéku v plné výši 13 milionů srbských dinárů (2,9 milionu korun), doplatit bude muset pouze tři miliony dinárů. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

27.09.2016 15:20 ČNB plánuje legislativně omezit poskytování hypoték

Díky legislativnímu omezení hypoték by získala možnost, určovat bankám nejen částku, kterou budou moci půjčovat klientům ve vztahu k jejich příjmům. Zároveň ale také stanovit maximální výši zástavy.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

23.09.2016 14:24 Robert Pelikán připravuje novelu insolvenčního zákona

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán představil novelu insolvenčního zákona. Hlavním tématem je možnost oddlužení. Vyhlásit osobní bankrot by tak v budoucnu mohli i ti, kteří nemohou uhradit 30 procent svých dluhů. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (343)
 
Spíše ano. (49)
 
Spíše ne. (47)
 
Rozhodně ne. (56)
 Celkem hlasovalo 495 čtenářů

Nejčtenější články z Hypotéky za posledních 14 dní

redakce | 14.10.2016 00:00 Luboš Smrčka: Insolvenční praxe soudů se značně liší

„Zabývali jsme se vědeckým zkoumáním věci a na jeho základě jsme dali řadu doporučení, jak by se věc dala řešit lépe, než je řešena nyní,“ říká v rozhovoru Luboš Smrčka, spoluautor knihy Insolvenční řízení. Výsledky vědeckého zkoumání se ale nebudou líbit všem… Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Petr Zámečník | 12.10.2016 00:00 Pojištění vkladů: O peníze z prodeje nemovitosti nepřijdete

Potíže ruské ERB Bank vedou až k výplatě náhrad vkladů. Nabízí se tak otázka: Co když mi na účet přijde vyšší částka a má banka bude mít obdobné problémy? Pojištění vkladů řeší i to. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

PR článek | 06.10.2016 00:00 Hypotéky stále zlevňují. Dočkáme se do konce roku ještě poklesu úroků?

Mít vlastní bydlení je lákavou představou, kterou ještě více zatraktivňují nízké úrokové sazby úvěrů na bydlení. Za posledních osm let velmi rapidní pokles úroků hypoték se dle prognóz ekonomů blíží ke svému konci. Je opravdu nejvyšší čas na sjednání hypotečního úvěru? A jaké úrokové sazby aktuálně banky nabízí? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 11.10.2016 00:00 Nový zákon o úvěru: Dobrá rada nad doporučení

Od prosince začne platit nový zákon o spotřebitelském úvěru. Spotřebitelé se musí připravit na přísun nových informací. Kromě jiných mohou klienti dostávat i radu a doporučení. Jaký je mezi nimi rozdíl? Jaké informace klient obdrží a jak s nimi může naložit? Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00

Jana Zámečníková | 04.10.2016 00:00 Aktuální sazby hypoték: Banky vyčkávají... na zákon o úvěru

Zatímco průměrná úroková sazba Fincentrum Hypoindex stále klesá, banky mají jiné starosti než sazby snižovat. Připravují se na nový zákon o úvěru a implementují doporučení České národní banky (ČNB), které již brzy nemusí být jen pouhým doporučením. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00

Další články »