Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


Výhody a úskalí dobrovolných dražeb nemovitostí

Autor: Petr Bukač | 07.03.2011 00:00 | Kategorie: Realitní makléř | 0 komentářů
Výhody a úskalí dobrovolných dražeb nemovitostí

Naprostá většina nemovitostí v Česku mění majitele přímým prodejem. O veřejných dražbách nemovitostí se obvykle hovoří v souvislosti s výkonem soudních rozhodnutí. Vedle těchto nedobrovolných dražeb ale existují i dražby dobrovolné, které zájemcům o prodej nebo koupi nemovitosti mohou přinést výhody, ale i rizika. V čem spočívají?

Přímý prodej, veřejná dražba nebo aukce?

V současné době se lze v Česku setkat v zásadě se třemi způsoby prodeje nemovitosti. Zdaleka nejčastějším je v případě rezidenčních nemovitostí přímý prodej, kdy prodávající kupní smlouvou převádí vlastnictví k prodávané nemovitosti na kupujícího, kterého si vyhledal sám nebo prostřednictvím realitní kanceláře. Právní rámec pro tuto transakci je dán především občanským zákoníkem. Kupní cena a podmínky prodeje jsou přitom především věcí vzájemné dohody mezi prodávajícím a kupujícím.   

Mnohem méně využívanou možností je veřejná dražba. S ní se dnes lze setkat nejčastěji v podobě nedobrovolné dražby majetku zabaveného v exekučním řízení. Dobrovolnou dražbu  využívají k transparentnímu zpeněžení majetku spíše jenom likvidátoři, konkurzní správci a také vlastníci komerčních nebo něčím výjimečných nemovitostí. Běžné rodinné domy, byty nebo chaty se v dobrovolných dražbách objevují spíše jen výjimečně. Jejich vlastníci totiž o této možnosti nevědí anebo se obávají, že by to pro ně bylo zbytečně drahé a složité.

Zejména v poslední době se nemovitosti prodávají také formou aukcí. Mnoho lidí si přitom aukce plete s dražbami a naopak. Jedná se však o dvě různé věci. Prodejní aukce slouží k vyhledání kupujícího s nejlepší nabídkou, s nímž pak prodávající uzavře kupní smlouvu. V případě dražby dochází k přechodu vlastnického práva udělením příklepu a žádná smlouva se již neuzavírá. Pořádání aukcí není na rozdíl od dražeb striktně upraveno právními předpisy. Aukci tedy lze provést i po internetu, dražbu nikoliv.

Vlastnické právo k předmětu dražby přechází na vydražitele k okamžiku udělení příklepu. Není-li dražba zmařena nebo zneplatněna soudem, vydražitel získá předmět dražby tak, jak „leží a stojí“, a to bez možnosti pozdějších reklamací, požadavků na dodatečné snížení ceny nebo jakýchkoliv jiných nároků vůči původnímu majiteli.

Zdroj: Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Více jistoty i rizika zároveň

Důležitý je především fakt, že nemovitost se draží tak, jak „leží a stojí“, tedy se všemi případnými vadami a nedostatky. Zájemce o účast v dražbě má právo si nemovitost důkladně prohlédnout ještě před dražbou v rámci prohlídky organizované dražebníkem (organizátorem dražby). Pokud nemovitost vydraží a licitátor mu udělí příklep, má povinnost uhradit cenu dosaženou vydražením do 3 měsíců od skončení dražby, resp. do 10 dnů je-li tato cena nižší než 500 000 Kč, resp. ihned po skončení dražby, nepřesáhne-li částku 200 000 Kč.

Vydražitel je povinen vydraženou nemovitost převzít a na rozdíl od prodeje kupní smlouvou nemůže reklamovat žádné její vady, požadovat slevu z ceny, nebo od nabytí nemovitosti odstoupit. Pokud by nezaplacením ceny dražbu zmařil, přišel by o dražební jistotu. Ta činí až 30 % z vyvolávací ceny (nejnižšího podání) a musí ji předem zaplatit každý účastník dražby na zajištění svých případných budoucích závazků. Propadlá držební jistota se použije na úhradu nákladů zmařené dražby a nákladů dražby opakované.  

Výhodu má ale i vydražitel. V případě prodeje, kdy je uzavírána kupní smlouva, dojde k převodu vlastnictví nemovitosti až vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Pokud příslušný katastrální úřad zápis vkladu práva neprovede, vlastnictví nemovitosti na nového majitele nepřejde. Oproti tomu v případě dražeb vlastnické právo přechází udělením příklepu (za předpokladu následného uhrazení ceny dosažené vydražením) a zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí má pouze deklaratorní účinky. 

Neplatnost dražby může vyslovit pouze soud, a to za podmínek a na návrh osob uvedených v § 24 odst. 3) zákona o veřejných dražbách. Není-li právo na určení neplatnosti dražby uplatněno do 3 měsíců ode dne jejího konání, zaniká.

Zdroj: Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Konání dražby se vyhlašuje dražební vyhláškou

Velmi důležitým dokumentem při přípravě a provádění dražeb je dražební vyhláška. Podle zákona o veřejných dražbách musí obsahovat všechny důležité informace o termínu a místu konání dražby, předmětu dražby, jejím průběhu a podmínkách účasti na ní. Dražební vyhlášku musí dražebník v případě dražby nemovitosti zveřejnit způsobem vzhledem k předmětu dražby v místě obvyklým a rovněž na centrální adrese, a to nejméně 30 dnů před zahájením dražby.

V dražební vyhlášce musí být kromě označení a popisu předmětu dražby a jeho příslušenství rovněž uvedena práva a závazky na předmětu dražby váznoucí a s ním spojená, pokud podstatným způsobem ovlivňují jeho hodnotu. Popsán musí být stav, v němž se předmět dražby nachází, jeho odhadnutá nebo zjištěná cena, a je-li předmětem dražby kulturní památka, i tato skutečnost. Dražební vyhláška rovněž musí obsahovat mj. i podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli.

Podmínky a údaje uvedené v dražební vyhlášce nelze dodatečně měnit. Pouze dojde-li ke změnám stavu, v němž se předmět dražby nachází nebo ke změnám v rozsahu práv a závazků na něm váznoucích, je dražebník povinen vyhotovit a připojit dodatek ke zveřejněné dražební vyhlášce, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o změnách dozvěděl. Případné nedostatky v obsahu nebo zveřejnění dražební vyhlášky patří mezi důvody, kvůli nimž se oprávněné osoby mohou domáhat vyslovení neplatnosti dražby soudem.

Daň z převodu nemovitosti platí vydražitel

Při běžném prodeji nemovitosti je základem daně z převodu nemovitosti cena zjištěná znaleckým posudkem podle zákona o oceňování majetku platná v den nabytí nemovitosti, a to i v případě, že cena sjednaná v kupní smlouvě je nižší, než tato cena zjištěná. Poplatníkem daně je prodávající, kupující je v tomto případě ručitelem. V případě nemovitosti nabyté veřejnou dražbou je základem daně z převodu nemovitosti cena dosažená jejím vydražením a poplatníkem daně je její vydražitel.

Sazba daně je v obou případech stejná a činí 3 % ze základu daně. Stejná je i tříměsíční lhůta pro přiznání a zaplacení daně, která začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí (prodej), nebo v němž bylo vydáno potvrzení o nabytí vlastnictví nemovitosti (dražba). Povinnou součástí daňového přiznání je originál nebo ověřený opis listiny, kterou se potvrzují vlastnické vztahy k nemovitosti, a v případě prodeje i znalecký posudek.

Bezprostředně po ukončení dražby obdrží vydražitel od dražebníka dražební protokol, který pro něj bude dokladem o výsledku provedené dražby. Součástí protokolu je i podepsaný stejnopis dražební vyhlášky včetně případných dodatků. Potvrzení o nabytí vlastnictví nemovitosti ve dvojím vyhotovení obdrží vydražitel až po té, co řádně uhradí vydraženou cenu. Jedno vyhotovení potvrzení o nabytí vlastnictví nemovitosti zároveň dražebník zašle příslušnému katastrálnímu úřadu.

O výsledku dražby rozhoduje její dobrá příprava

Dražby nemovitostí mohou organizovat pouze fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku, obchodní společnosti nebo družstva, pokud splňují podmínky stanovené zákonem o veřejných dražbách a bylo jim vydáno příslušné živnostenské oprávnění. Podmínkou vydání koncese k provádění dražeb je předchozí písemný souhlas Ministerstva pro místní rozvoj a také uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti dražebníka za škodu, která by mohla v souvislosti s jeho činností vzniknout.

Dobrovolnou dražbu lze provést pouze na základě písemné smlouvy o provedení dražby, kterou navrhovatel uzavře s dražebníkem. Smlouva musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem o veřejných dražbách, jinak je neplatná. Jednou z těchto povinných náležitostí je i výše odměny dražebníka nebo způsob jejího určení, popř. ujednání o tom, že dražba bude provedena bezúplatně. Běžně tato odměna bývá sjednávána ve výši kolem 5 % z částky dosažené vydražením.

O výsledku dražby z velké části rozhoduje nejen atraktivita nabízené nemovitosti, ale i zkušenosti a odborná erudice dražebníka. Nejde přitom jen o odpovídající materiální a organizační zabezpečení průběhu dražby, ale především o její kvalitní přípravu. Tedy zejména zabezpečení informovanosti o dražbě a oslovení širokého okruhu potenciálních zájemců. Klíčový význam má také dostupnost dostatečných informací o dražené nemovitosti a správné stanovení odpovídajícího nejnižšího podání.

Anketa

Jakému typu bydlení dáváte přednost?

Osobní vlastnictví. (402)
 
Družstevní vlastnictví. (30)
 
Nájemní bydlení. (87)
 
Jiné. (8)
 Celkem hlasovalo 527 čtenářů

Výhody a úskalí dobrovolných dražeb nemovitostí >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Související subjekty

Komentáře


K tomuto článku ještě nebyl přidán žádný komentář. Buďte první a okomentujte tento článek.

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Články z Realitní makléř

Jana Zámečníková | 21.10.2016 00:00 Spolubydlící opravují cizí byty na své náklady

Spolubydlení již není pouze doménou studentů. Společnému bydlení dávají stále častěji přednost i mladí lidé s ukončeným vzděláním. Důvodem jsou nejen nižší výdaje za nájem, ale také touha nebýt sám. Někteří lidé jsou dokonce ochotni opravit a zvelebit cizí byt i na vlastní náklady. Do čeho nejčastěji investují a na kolik je to přijde?  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0
Komerční sdelení
br2016-300-300

Zbyněk Drobiš | 20.10.2016 00:00 Může nájemce dát byt do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele?

Může nájemce dát třetí osobě do podnájmu byt, aniž by potřeboval souhlas pronajímatele? V jaké situaci může nastat domněnka souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu? A jaké sankce hrozí nájemci při porušení ustanovení o podnájmu bytu? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 18.10.2016 00:00 Pozor na podvodné nabídky na odkup zemědělské půdy!

Ceny zemědělské půdy rok od roku stoupají. Situace využívají spekulanti, kteří majitelům rozesílají nejrůznější nabídky na odkup zemědělské půdy. Nabídky přímých zájemců ale obvykle nepatří k těm nejvýhodnějším. Před podvodnými nabídkami již varovalo i ministerstvo zemědělství. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 18.10.2016 08:24

Zbyněk Drobiš | 13.10.2016 00:00 Nejsilnější dědický titul? Sepište dědickou smlouvu…

Dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem, který je opět součástí našeho právního řádu s účinností nového občanského zákoníku. Tento staronový institut dědického práva představuje vhodné řešení dědických vztahů za života zůstavitele. Jaké jsou zákonné podmínky pro uzavření dědické smlouvy? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 07.10.2016 00:00 Nabídka nových bytů nebezpečně klesá, ceny rostou

Prodeje nových bytů v letních měsících bývají tradičně slabší. Jinak tomu nebylo ani letos. Ve třetím čtvrtletí bylo prodáno o téměř třicet procent bytů méně než ve čtvrtletí předchozím. Přesto se nabídka developerů ztenčila na historická minima a ceny mírně vzrostly.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »

Krátké zprávy z Realitní makléř

21.10.2016 15:43 Antimonopolní úřad prověřuje akvizici realitní skupiny CPI Radovana Vítka

Realitní skupina CPI Property Group podnikatele Radovana Vítka převezme společnost CPI Hotels, která provozuje hotely vlastněné skupinou. Akvizici začal prošetřovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

17.10.2016 15:08 Paneláky jdou na dračku. Ceny vzrostly již o pětinu

Ceny bytů v panelových domech zdražily za poslední dva roky o 21 procent. Ceny nových bytů přitom vzrostly „pouze“ o 14,3 procenta. Byty v panelácích i přesto zůstávají stále levnější než v cihlových domech či novostavbách. Vyplývá to z údajů portálu Cenovamapa.org. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

14.10.2016 14:57 Ceny bytů v Praze mají největší výkyvové rozdíly mezi ostatními srovnatelnými městy

Ceny nových bytů v centru Prahy jsou dvakrát i třikrát dražší než ceny bytů na okraji Prahy. Mezi ostatními srovnatelnými městy se tak v žebříčku umístila Praha na prvním místě. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

14.10.2016 10:24 Letošní ročník staveb roku vyhrál tunelový komplex Blanka

Letošního vyhlášení 24. ročníku soutěže o stavbu roku, kterou pořádá Nadace pro rozvoj architektury a stavitelstvíse v druhém kole zúčastnilo 29 staveb. Porota vybrala za letošní stavbu roku tunelový komplex Blanka. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

12.10.2016 11:23 Inženýrská firma Centroprojekt má nového majitele

Novým majitelem inžnýrské společnosti Centroprojekt, která provádí projektovou dokumentací k novým stavbám se stal holding Andreje Babiše. Hodnota celé transakce nebyla zveřejněná. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (365)
 
Spíše ano. (52)
 
Spíše ne. (47)
 
Rozhodně ne. (59)
 Celkem hlasovalo 523 čtenářů

Nejčtenější články z Realitní makléř za posledních 14 dní

Jana Zámečníková | 21.10.2016 00:00 Spolubydlící opravují cizí byty na své náklady

Spolubydlení již není pouze doménou studentů. Společnému bydlení dávají stále častěji přednost i mladí lidé s ukončeným vzděláním. Důvodem jsou nejen nižší výdaje za nájem, ale také touha nebýt sám. Někteří lidé jsou dokonce ochotni opravit a zvelebit cizí byt i na vlastní náklady. Do čeho nejčastěji investují a na kolik je to přijde?  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Zbyněk Drobiš | 20.10.2016 00:00 Může nájemce dát byt do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele?

Může nájemce dát třetí osobě do podnájmu byt, aniž by potřeboval souhlas pronajímatele? V jaké situaci může nastat domněnka souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu? A jaké sankce hrozí nájemci při porušení ustanovení o podnájmu bytu? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 18.10.2016 00:00 Pozor na podvodné nabídky na odkup zemědělské půdy!

Ceny zemědělské půdy rok od roku stoupají. Situace využívají spekulanti, kteří majitelům rozesílají nejrůznější nabídky na odkup zemědělské půdy. Nabídky přímých zájemců ale obvykle nepatří k těm nejvýhodnějším. Před podvodnými nabídkami již varovalo i ministerstvo zemědělství. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00

Zbyněk Drobiš | 13.10.2016 00:00 Nejsilnější dědický titul? Sepište dědickou smlouvu…

Dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem, který je opět součástí našeho právního řádu s účinností nového občanského zákoníku. Tento staronový institut dědického práva představuje vhodné řešení dědických vztahů za života zůstavitele. Jaké jsou zákonné podmínky pro uzavření dědické smlouvy? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »