Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


Zelená úsporám také pro panelové domy

Autor: Luboš Svačina | 07.09.2009 00:00 | Kategorie: Státní podpora | 2 komentáře
Zelená úsporám také pro panelové domy

Státní fond životního prostředí (SFŽP) ve spolupráci se Státním fondem rozvoje bydlení (SFRB)rozšířil dotační program Zelená úsporám o dotace na komplexní zateplení panelových domů. Jaké jsou podmínky pro získání podpory a jak oba programy nakombinovat?

Dotační program Zelená úsporám prošel v letošním srpnu zásadní rekonstrukcí. Pod tlakem veřejnosti a stavebních firem musel Státní fond životního prostředí přistoupit ke zjednodušení celého programu a jeho zpřístupnění. Od poloviny srpna si mohou lidé například zažádat o dotaci na realizaci pouze dílčích úprav k dosažení úspor energií (výměna oken, zateplení střechy, podlahy apod.) nebo získají podporu na zpracování projektové dokumentace.  

Tip: Více o rozšíření programu a snížení požadavků se dočtete v článku „Program Zelená úsporám. Jednodušší a přístupnější“ .


Od srpna bylo rovněž známo, že dotační program Zelená úsporám plánuje Ministerstvo životního prostředí rozšířit o podporu komplexního zateplení panelových domů, nicméně bližší podmíky, za jakých bude možné dotaci získat, nebyly v té době zveřejněny.

Nejprve rekonstrukce, pak teprve zateplení

Po uzavření dohody mezi Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem pro místní rozvoj byla k 1. září oficiálně spuštěna také tato část programu. Zapojení Ministerstva životního prostředí respektive Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) do programu Zelená úsporám má své logické opodstatnění. SFRB v rámci programu PANEL dlouhodobě podporuje rekonstrukce panelových domů, a nyní i bytových domů (NOVÝ PANEL), a má s rekonstrukcemi a zateplováním panelových domů dlouholeté zkušenosti. Dokáže lépe posoudit účinnost plánovaného řešení a zhodnotit kvalitu provedení zateplovacích prací.

Právě díky zkušenostem s rekonstrukcemi panelových domů si SFRB vymínil, že dotaci z programu Zelená úsporám bude možné poskytnou pouze majiteli/ům, jejichž dům projde nejprve základní rekonstrukcí. Tato podmínka možná některé žadatele odradí, ale má své logické opodstatnění. „Oblepit dům polystyrenem je jedna věc, ale na co to obyvatelům domu bude, když do domu zatéká, zdi se drolí a časem bude potřeba opravit balkony.“ 

Majitelé panelových domů před podáním žádosti o dotaci na zateplení z programu Zelená úsporám musí předložit dokument o provedení stavebně-technického posouzení budovy. Posouzením majitelé zjistí, co všechno musí na domě opravit. V následující tabulce je seznam základních rekonstrukčních prací, které musí být realizovány před před samotným zateplením, pokud chtějí majitelé žádat o dotaci z programu Zelená úsporám nebo z programu NOVÝ PANEL. Jestliže stav domu provedení některé z činností uvedených v příloze č. 2 části A, B a C prokazatelně nevyžaduje, má se pro účely přiznání dotace za to, že činnost uvedená pod příslušnou položkou předmětem opravy je.

Tabulka 1: Činnosti vyjmenované v části A přílohy č. 2

Sanace základů a opravy hydroizolace spodní stavby
Sanace statických poruch nosné konstrukce
Oprava obvodového pláště a reprofilace styků dílců obvodového pláště
Oprava lodžií nebo balkónů včetně zábradlí
Zateplení neprůsvitného obvodového pláště se současnou sanací obvodového pláště
Náhrada vnějších otvorových výplní tepelně technicky, případně hlukově dokonalejší materiály
Opravy a zateplení střech včetně nástaveb, kterými jsou například strojovny, pergoly atd. 
Vyregulování otopné soustavy
Oprava nebo výměna rozvodů zdravotních instalací a plynu
Přílohu číslo 2 včetně částí A - D naleznete zde . Zdroj: SFRB

Seznam základních rekonstrukčních prací samozřejmě není jedinou podmíkou pro poskytnutí dotací. Více informací naleznete na webových stránkách obou programů (www.sfrb.cz, www.zelenausporam.cz)

Na co všechno lze získat dotace?

Oba programy mají svou vlastní návaznost a majitelé panelových domů mají nyní jedinečnou příležitost jak zrekonstruovat svá obydlí, ušetřit na nákladech vytápění a zároveň od státu získat na všechny tyto stavební práce nezanedbatelnou podporu. Na co lze žádat podporu a kdy si o dotace požádat?  

Dotace na projektovou dokumentaci (SFŽP)
Jako první krok si majitelé nechají zpracovat projektovou dokumentaci a posouzení stávající energetické náročnosti budovy, přičemž již na tyto práce může čerpat dotaci z programu Zelená úsporám. Dotace v tomto podprogramu je stanovovena fixně (viz. tabulka 2) a je splatná v momentě schválení žádosti o samotnou dotaci na realizaci ekologického opatření. Zde je potřeba pamatovat na to, že tato podpora bude vyplácena nejpozději do 31. 3. 2010 nebo do vyčerpání celkové částky 50 milionů Kč.

Tabulka 2: Výše dotace na zpracování projektů a výpočtů nezbytných při realizaci zateplení

A - Dotace na výpočet úspory
měrné potřeby tepla
 
15 000 Kč / BD
A - Dotace na projekt  2 000 Kč / byt. jednotka(maximálne 5 % z výše
poskytnuté dotace)

Poté co bude mít majitel v ruce konkrétní projekt a cenovou nabídku, zažádá si v bance o úvěr, z kterého bude stavební práce financovat. Pokud má potíže s přidělením úvěru může zažádat prostřednictvím SFRB o poskytnutí záruky ze strany Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB).

Úroková dotace (SFRB)
Vedle nabízené garance nabízí SFRB navíc nezanedbatelnou pomoc se splácením úvěru, a to formou úrokové dotace. Dotace z programu NOVÝ PANEL se poskytuje ve výši rozdílu splátek úvěru, která odpovídá snížení úroku z úvěru proti sazbě uvedené ve smlouvě o úvěru o:

  • 2,5 procentního bodu, nejvýše však do výše skutečně placené úrokové sazby, pokud předmětem opravy domu jsou minimálně všechny činnosti uvedené v části A přílohy č. 2 programu (viz. tabulka 1),
  • 3 procentní body, nejvýše však do výše skutečně placené úrokové sazby, pokud předmětem opravy domu jsou minimálně všechny činnosti uvedené v částech A a B přílohy č. 2 k programu,
  • 4 procentní body, nejvýše však do výše skutečně placené úrokové sazby, pokud předmětem opravy domu jsou minimálně všechny činnosti uvedené v částech A, B a C přílohy č. 2 programu,
  • 4 procentní body, nejvýše však do výše skutečně placené úrokové sazby, pokud předmětem opravy domu jsou minimálně všechny činnosti uvedené v části A přílohy č. 2 programu a současně jsou splněny požadavky na energetickou náročnost budov platné pro třídu B podle zvláštního právního předpisu 

Výše dotace závisí na kvalitě a rozsahu provedených prací. Přílohu číslo 2 včetně částí A - D naleznete zde .

Přímá dotace z programu Zelená úporám (SFŽP)
Spolu s žádostí o podporu měsíčních splátek úvěru je možné si zažádat o dotaci z programu Zelená úsporám. I přesto, že tato dotace je vyplácena až zpětně po skončení realizace úsporných opatření, žádost musí být podána již před zahájením prvních prací na nemovitosti. Její výše opět závisí na konečném efektu zateplovacích prací. 

Tabulka 3: Úspory energie na vytápění, oblast A - bytové domy

 Podporované opatření

 Výše podpory

A. 1 - Celkové zateplení
s dosažením měrné roční potřeby tepla
30 kWh na m2

1500 Kč/m2 podlahové plochy,
max. na 120 m2 na byt. jednotku

A. 1 - Celkové zateplení
s dosažením měrné roční potřeby tepla
55 kWh na m2

1050 Kč/m2 podlahové plochy,
max. na 120 m2 na byt. jednotku

A. 2 - Dílčí zateplení
- snížení roční měrné potřeby tepla o 30 %

a) vnějších stěn, b) střechy/stropu, c) podlahy,
d) výměna oken a dveří, e) instalace nuceného
větrání s rekuperací
alespoň jedno z opatření a) - e)

 600 Kč/m2 podlahové plochy,
max. na 120 m2 na byt. jednotku

A. 2 - Dílčí zateplení
- snížení roční měrné potřeby tepla o 20 %
a) vnějších stěn, b) střechy/stropu, c) podlahy,
d) výměna oken a dveří, e) instalace nuceného větrání s rekuperací
alespoň jedno z opatření a) - e)

450 Kč/m2 vytápěné plochy,
max. na 120 m2 na byt. jednotku
 

Zdroj: www.zelenausporam.cz

Po dokončení realizace energeticky úsporných opatření, kontrole účinnosti realizovaných opatření a úplnosti provedení základních rekonstrukčních prací (předložení stanoviska poradenského a informačního střediska projektu NOVÝ PANEL) obdrží majitel dotaci na provedené zateplení z programu Zelená úsporám. Touto částkou může zpravidla umořit část bankovního úvěru nebo počkat do doby refixace úvěru. Záleží na podmínkách jaké si domluvil s bankou ještě před čerpáním úvěru.

Čím více majitelé do energetických opatření investují, tím vyšší bude dotace úrokové sazby a tím více získají z programu Zelená úsporám. Nicméně je nesmírně důležité najít hned v počátku jakési efektivní optimum mezi užitností realizovaných opatření, jejich cenou a výší dotace, kterou je možné na tyto uskutečněné práce čerpat. 

Kde získat bližší informace?

S žádostí o pomoc nejen při hledání výše zmíněného optima se mohou majitelé panelových domů obrátit na specializované poradenské společnosti navázané jak na SFRB tak na SFŽP, nebo přímo na jejich pobočky a krajská zastoupení (www.sfrb.cz, www.zelenausporam.cz).

Anketa

Využijete program Zelená úporám?

Ano. (110)
 
Ne. (20)
 
Nevím. (8)
 
Nemám nemovitost ani se na jejím vlastnictví žádným způsobem nepodílím. (6)
 Celkem hlasovalo 144 čtenářů

Zelená úsporám také pro panelové domy >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Související subjekty

Odkazující články

Úspory energií zateplováním: Jak postupovat Petr Zámečník | 29.10.2012 00:00

Poslední přidané komentáře (celkem 2 komentáře)

RE: kombinace programů? | 08.09.2009 10:01
kombinace programů? Štěpán | 07.09.2009 12:33

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Články z Státní podpora

Jana Zámečníková | 03.08.2016 00:00 Obchodu s chudobou má zabránit omezení počtu nájemníků v bytě

Vláda schválila návrhy ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera (ČSSD) na zlepšení situace sociálně vyloučených lidí žijících v ghettech a jejich okolí. Návrh by měl zabránit rostoucím dluhům nájemníků, ale počítá také s omezením počtu nájemníků v bytech. Vyřeší restrikce tíživou situaci sociálně vyloučených lidí? Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 03.08.2016 17:33
Komerční sdelení
br2016-300-300

Jana Zámečníková | 29.04.2016 00:00 Mladí na hypotéky nestačí, pomáhají rodiče i stát

Začátky jsou těžké a stejné je to i u hypotečních úvěrů. Pro získání nejvýhodnějších úrokových sazeb je potřeba disponovat alespoň minimální finanční hotovostí, kterou mladí často nemají. Pomoc pak hledají především u rodičů. V pozadí nechce zůstat ani stát, který sice v posledních letech na mladé trochu zanevřel, ale nyní se to snaží napravit. Celá zpráva »

Komentářů: 3 / 3 Poslední komentář: 03.05.2016 07:52

Petr Zámečník | 11.04.2016 00:00 Vlastní bydlení za státní peníze? Mladí mají šanci

Státní fond rozvoje bydlení (SRFB) nabízí nejednu státní podporu. Mladí do 36 let dosáhnou hned na dvě. Mohou si s levným úvěrem od státu vlastní bydlení pořídit, a s dalším ho levně opravit. Za jakých podmínek? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 15.03.2016 00:00 Mladí se dočkají nové podpory bydlení

Mladé rodiny s dětmi dostanou příležitost zlepšit svou bytovou situaci. Vláda schválila návrh ministerstva pro místní rozvoj, který zpřístupní bydlení osobám mladším 36 let pečujících o dítě do šesti let. Za jakých podmínek mohou mladí nízkoúročený úvěr do výše až 600 tisc korun získat? Nejsou tyto půjčky v době nízkých úrokových sazeb zbytečné? Komu mohou pomoci nejvíce? Celá zpráva »

Komentářů: 2 / 2 Poslední komentář: 15.03.2016 09:58

Jana Zámečníková | 18.02.2016 00:00 Pražským bytovkám se otvírají nové možnosti

Pražské bytové domy se dočkaly kontinuální výzvy nejen na zateplení a výměnu kotle. Vlastníci bytovek v Praze budou mít možnost od 15. března 2016 až do konce roku 2021 zažádat o dotace v programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Dveře se bytovým domům otevřou s 250 miliony korun, další prostředky pak budou přibývat s prodejem emisních povolenek. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »

Krátké zprávy z Státní podpora

19.10.2016 14:24 Stát začne od listopadu přispívat na stěhování za prací

Od 1. listopadu začnou úřady práce vyplácet příspěvek na stěhování za prací. Nová paušální dávka ve výši 50 tisíc korun bude poskytována lidem, kteří se přestěhují za prací alespoň o padesát kilometrů od původního bydliště. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

29.03.2016 14:07 NKÚ: Dotované byty jsou pronajímány i lidem bez znevýhodnění

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) prověřil devět náhodně vybraných projektů státem dotovaných bytů. Zjistil, že byly pronajímány i lidem bez zdravotního nebo sociálního znevýhodnění. Ministerstvo pro místní rozvoj uživatele bytů nekontroluje. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

10.03.2016 14:17 Mladé rodiny budou moci žádat o půjčku na bydlení až do 600 tisíc korun

Vláda dnes schválila možnost čerpání půjček na bydlení pro lidi do 36 let pečující o dítě do 6 let. Půjčky bude poskytovat Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) a program pro čerpání bude vyhlášen nařízením vlády. Celkové výdaje budou pro tento rok přibližně 100 milionů korun.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

03.12.2015 13:43 Obnovitelné zdroje budou příští rok bez podpory

Energetický regulační úřad (ERÚ) před dvěma týdny rozhodl, že většině obnovitelných zdrojů v ČR nebude pro příští rok vyplacena podpora. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

24.11.2015 13:24 MMR dá na obnovu památek tři miliardy korun

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo dotace na obnovu památek. Do dotačního programu, ve kterém jsou připraveny tři miliardy korun, se mohou zájemci přihlásit od 30. listopadu do 31. března. Peníze půjdou na památky zapsané v seznamu světového dědictví UNESCO nebo na seznam nominované . Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (346)
 
Spíše ano. (49)
 
Spíše ne. (47)
 
Rozhodně ne. (56)
 Celkem hlasovalo 498 čtenářů