EUR 24.820

USD 23.164

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.6 %

EUR 24.820

USD 23.164

Text: Luboš Svačina

07. 09. 2009

2 komentáře

Zelená úsporám také pro panelové domy

 


 

Dotační program Zelená úsporám prošel v letošním srpnu zásadní rekonstrukcí. Pod tlakem veřejnosti a stavebních firem musel Státní fond životního prostředí přistoupit ke zjednodušení celého programu a jeho zpřístupnění. Od poloviny srpna si mohou lidé například zažádat o dotaci na realizaci pouze dílčích úprav k dosažení úspor energií (výměna oken, zateplení střechy, podlahy apod.) nebo získají podporu na zpracování projektové dokumentace.  

Tip: Více o rozšíření programu a snížení požadavků se dočtete v článku
„Program Zelená úsporám. Jednodušší a přístupnější“ .


Od srpna bylo rovněž známo, že dotační program Zelená úsporám plánuje Ministerstvo životního prostředí rozšířit o podporu komplexního zateplení panelových domů, nicméně bližší podmíky, za jakých bude možné dotaci získat, nebyly v té době zveřejněny.

Nejprve rekonstrukce, pak teprve zateplení

Po uzavření dohody mezi Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem pro místní rozvoj byla k 1. září oficiálně spuštěna také tato část programu. Zapojení Ministerstva životního prostředí respektive Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) do programu Zelená úsporám má své logické opodstatnění. SFRB v rámci programu PANEL dlouhodobě podporuje rekonstrukce panelových domů, a nyní i bytových domů (NOVÝ PANEL), a má s rekonstrukcemi a zateplováním panelových domů dlouholeté zkušenosti. Dokáže lépe posoudit účinnost plánovaného řešení a zhodnotit kvalitu provedení zateplovacích prací.

Právě díky zkušenostem s rekonstrukcemi panelových domů si SFRB vymínil, že dotaci z programu Zelená úsporám bude možné poskytnou pouze majiteli/ům, jejichž dům projde nejprve základní rekonstrukcí. Tato podmínka možná některé žadatele odradí, ale má své logické opodstatnění. „Oblepit dům polystyrenem je jedna věc, ale na co to obyvatelům domu bude, když do domu zatéká, zdi se drolí a časem bude potřeba opravit balkony.“ 

Majitelé panelových domů před podáním žádosti o dotaci na zateplení z programu Zelená úsporám musí předložit dokument o provedení stavebně-technického posouzení budovy. Posouzením majitelé zjistí, co všechno musí na domě opravit. V následující tabulce je seznam základních rekonstrukčních prací, které musí být realizovány před před samotným zateplením, pokud chtějí majitelé žádat o dotaci z programu Zelená úsporám nebo z programu NOVÝ PANEL. Jestliže stav domu provedení některé z činností uvedených v příloze č. 2 části A, B a C prokazatelně nevyžaduje, má se pro účely přiznání dotace za to, že činnost uvedená pod příslušnou položkou předmětem opravy je.


Tabulka 1: Činnosti vyjmenované v části A přílohy č. 2

Sanace základů a opravy hydroizolace spodní stavby
Sanace statických poruch nosné konstrukce
Oprava obvodového pláště a reprofilace styků dílců obvodového pláště
Oprava lodžií nebo balkónů včetně zábradlí
Zateplení neprůsvitného obvodového pláště se současnou sanací obvodového pláště
Náhrada vnějších otvorových výplní tepelně technicky, případně hlukově dokonalejší materiály
Opravy a zateplení střech včetně nástaveb, kterými jsou například strojovny, pergoly atd. 
Vyregulování otopné soustavy
Oprava nebo výměna rozvodů zdravotních instalací a plynu

Přílohu číslo 2 včetně částí A – D naleznete
zde . Zdroj: SFRB

Seznam základních rekonstrukčních prací samozřejmě není jedinou podmíkou pro poskytnutí dotací. Více informací naleznete na webových stránkách obou programů (www.sfrb.cz, www.zelenausporam.cz)

Na co všechno lze získat dotace?

Oba programy mají svou vlastní návaznost a majitelé panelových domů mají nyní jedinečnou příležitost jak zrekonstruovat svá obydlí, ušetřit na nákladech vytápění a zároveň od státu získat na všechny tyto stavební práce nezanedbatelnou podporu. Na co lze žádat podporu a kdy si o dotace požádat?  

Dotace na projektovou dokumentaci (SFŽP)
Jako první krok si majitelé nechají zpracovat projektovou dokumentaci a posouzení stávající energetické náročnosti budovy, přičemž již na tyto práce může čerpat dotaci z programu Zelená úsporám. Dotace v tomto podprogramu je stanovovena fixně (viz. tabulka 2) a je splatná v momentě schválení žádosti o samotnou dotaci na realizaci ekologického opatření. Zde je potřeba pamatovat na to, že tato podpora bude vyplácena nejpozději do 31. 3. 2010 nebo do vyčerpání celkové částky 50 milionů Kč.

Tabulka 2: Výše dotace na zpracování projektů a výpočtů nezbytných při realizaci zateplení

A – Dotace na výpočet úspory
měrné potřeby tepla
 
15 000 Kč / BD
A – Dotace na projekt  2 000 Kč / byt. jednotka(maximálne 5 % z výše
poskytnuté dotace)

Poté co bude mít majitel v ruce konkrétní projekt a cenovou nabídku, zažádá si v bance o úvěr, z kterého bude stavební práce financovat. Pokud má potíže s přidělením úvěru může zažádat prostřednictvím SFRB o poskytnutí záruky ze strany Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB).

Úroková dotace (SFRB)
Vedle nabízené garance nabízí SFRB navíc nezanedbatelnou pomoc se splácením úvěru, a to formou úrokové dotace. Dotace z programu NOVÝ PANEL se poskytuje ve výši rozdílu splátek úvěru, která odpovídá snížení úroku z úvěru proti sazbě uvedené ve smlouvě o úvěru o:

 • 2,5 procentního bodu, nejvýše však do výše skutečně placené úrokové sazby, pokud předmětem opravy domu jsou minimálně všechny činnosti uvedené v části A přílohy č. 2 programu (viz. tabulka 1),
 • 3 procentní body, nejvýše však do výše skutečně placené úrokové sazby, pokud předmětem opravy domu jsou minimálně všechny činnosti uvedené v částech A a B přílohy č. 2 k programu,
 • 4 procentní body, nejvýše však do výše skutečně placené úrokové sazby, pokud předmětem opravy domu jsou minimálně všechny činnosti uvedené v částech A, B a C přílohy č. 2 programu,
 • 4 procentní body, nejvýše však do výše skutečně placené úrokové sazby, pokud předmětem opravy domu jsou minimálně všechny činnosti uvedené v části A přílohy č. 2 programu a současně jsou splněny požadavky na energetickou náročnost budov platné pro třídu B podle zvláštního právního předpisu 

Výše dotace závisí na kvalitě a rozsahu provedených prací. Přílohu číslo 2 včetně částí A – D naleznete zde .

Přímá dotace z programu Zelená úporám (SFŽP)
Spolu s žádostí o podporu měsíčních splátek úvěru je možné si zažádat o dotaci z programu Zelená úsporám. I přesto, že tato dotace je vyplácena až zpětně po skončení realizace úsporných opatření, žádost musí být podána již před zahájením prvních prací na nemovitosti. Její výše opět závisí na konečném efektu zateplovacích prací. 

Tabulka 3: Úspory energie na vytápění, oblast A – bytové domy

 Podporované opatření

 Výše podpory

A. 1 – Celkové zateplení
s dosažením měrné roční potřeby tepla
30 kWh na m2

1500 Kč/m2 podlahové plochy,
max. na 120 m2 na byt. jednotku

A. 1 – Celkové zateplení
s dosažením měrné roční potřeby tepla
55 kWh na m2

1050 Kč/m2 podlahové plochy,
max. na 120 m2 na byt. jednotku

A. 2 – Dílčí zateplení
– snížení roční měrné potřeby tepla o 30 %

a) vnějších stěn, b) střechy/stropu, c) podlahy,
d) výměna oken a dveří, e) instalace nuceného
větrání s rekuperací
alespoň jedno z opatření a) – e)

 600 Kč/m2 podlahové plochy,
max. na 120 m2 na byt. jednotku

A. 2 – Dílčí zateplení
– snížení roční měrné potřeby tepla o 20 %
a) vnějších stěn, b) střechy/stropu, c) podlahy,
d) výměna oken a dveří, e) instalace nuceného větrání s rekuperací
alespoň jedno z opatření a) – e)

450 Kč/m2 vytápěné plochy,
max. na 120 m2 na byt. jednotku
 

Zdroj: www.zelenausporam.cz

Po dokončení realizace energeticky úsporných opatření, kontrole účinnosti realizovaných opatření a úplnosti provedení základních rekonstrukčních prací (předložení stanoviska poradenského a informačního střediska projektu NOVÝ PANEL) obdrží majitel dotaci na provedené zateplení z programu Zelená úsporám. Touto částkou může zpravidla umořit část bankovního úvěru nebo počkat do doby refixace úvěru. Záleží na podmínkách jaké si domluvil s bankou ještě před čerpáním úvěru.

Čím více majitelé do energetických opatření investují, tím vyšší bude dotace úrokové sazby a tím více získají z programu Zelená úsporám. Nicméně je nesmírně důležité najít hned v počátku jakési efektivní optimum mezi užitností realizovaných opatření, jejich cenou a výší dotace, kterou je možné na tyto uskutečněné práce čerpat. 

Kde získat bližší informace?

S žádostí o pomoc nejen při hledání výše zmíněného optima se mohou majitelé panelových domů obrátit na specializované poradenské společnosti navázané jak na SFRB tak na SFŽP, nebo přímo na jejich pobočky a krajská zastoupení (www.sfrb.cz, www.zelenausporam.cz).

Loading

Vstoupit do diskuze 2 komentáře

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.51 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Štěpán

  7 září, 2009

  Článek vyznívá, že lze získat dotaci ze ZÚ a zároveň záruku a úrokovou dotaci až 4% ročně z programu Nový panel. Podle mých informací tak tomu však není – ZÚ lze čerpat na zateplení, záruku a dotaci se však může získat jen na práce, které se zateplením nesouvisejí. Jak to tedy je?

  Odpovědět

 • Jana Zámečníková

  8 září, 2009

  Děkuji za upozornění. Z článku to opravdu není jednoznačně patrné. Čerpání dvou dotačních titulů na jednu činnost – zateplení – možný není. Nicméně majitel má na výběr. Buď si může požádat o úrokovou dotaci z programu Nový panel na kompletní opravu včetně zateplení. Anebo má druhou možnost. Na zateplení si zažádat o dotaci z programu Zelená úsporám a na ostatní práce zažádat o úrokovou dotaci z Nového panelu. Záleží na žadateli, která z kombinací mu vyjde lépe. Rozdíl je také v tom, že v rámci Nového panelu jsou o něco \“měkčí\“ pravidla (doporučená hodnota) pro úroveň zateplení a získání dotace, než v ZÚ.

  Odpovědět