Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

logo fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


Stavební spoření: Hlídejte si poplatky a cílovou částku

Autor: Věra Jirsáková | 11.04.2011 00:00 | Kategorie: Stavební spoření | 0 komentářů
Stavební spoření: Hlídejte si poplatky a cílovou částku

Stavební spoření je využíváno i po snížení státního příspěvku jako konzervativní spořicí produkt. Co musí zájemce o stavební spoření splnit? Kolik a kdy musí zaplatit, nebo o prostředky přijde? A co se stane při přespoření cílové částky?

Na začátku spoření uzavře účastník smlouvu se stavební spořitelnou, v níž se dohodnou podmínky spoření. Smlouvu se stavební spořitelnou může uzavřít jak fyzická, tak právnická osoba. Za nezletilé či nezpůsobilé k právním úkonům ji uzavírá zákonný zástupce. Jedna osoba může uzavřít nekonečné množství smluv.

Ovšem za uzavření smlouvy se hradí poplatek spořitelně ve výši, kterou znázorňuje následující Tab 1 – Úhrada za uzavření smlouvy. Pokud není uhrazen v plné výši, považuje spořitelna první vklady jako jeho úhradu. Při nedodržení lhůty splacení může spořitelna smlouvu vypovědět a již zaplacené peníze se účastníkovi nevrací.[1]

Tab 1 – Úhrada za uzavření smlouvy

 

SSČS

MPSS

RSTS

WSTS

ČMSS

Poplatek za uzavření smlouvy

0,5% z CČ;
max. 7500 Kč

 - /0,5%/1% z CČ[2]

1% z CČ

1% z CČ;
max. 30 000 Kč

1% z CČ;
max. 15 000 Kč

Lhůta pro splacení

2 měsíce

4 měsíce

4 měsíce

4 měsíce

3 měsíce

Cílová částka

Účastník se na začátku spoření rozhodne o tom, jak vysokou chce mít cílovou částku (součet vkladů účastníka, podpory státu a úroků stavební spořitelny; a případně úvěru). Cílová částka je důležitá především plánuje-li se využít možnosti úvěru. Při spořící části se od ní odvíjejí různé poplatky, výše vkladů apod. Minimální částku si nastavuje každá spořitelna sama, viz Tab 2.

Tab 2 – Minimální cílová částka

SSČS

MPSS

RSTS

WSTS

ČMSS

40 000 Kč

50 000 Kč

50 000 Kč

20 000 Kč

40 000Kč/ 150 000Kč[3]

Maximální částka je libovolná. Výjimku představuje Modrá pyramida, která pro osoby ve věku 0 – 15 udává maximální částku 200 000 Kč a Stavební spořitelna České spořitelny, která udává ve Všeobecných obchodních podmínkách, že cílová částka fyzické osoby nesmí přesáhnout 1 000 000 Kč. Poplatek za následné navýšení či snížení částky udává Tab 5.

Důsledky přespoření cílové částky popisuje tabulka Tab 3. Je proto důležité sledovat, kolik ještě chybí do cílové částky, a v případě překročení se ihned domluvit o následujících krocích.

Tab 3 – Důsledky přespoření

 

SSČS

MPSS

RSTS

WSTS

ČMSS

Ukončení automaticky

Ne

Ano i Ne

Ne

Ne

Ano i Ne

Poplatek

0,5 % z rozdílu zůstatku účtu a CČ;
max. 7 500 Kč

a)     Poplatek za navýšení o výši přespoření

b)    Nebo vrácení přespořené částky

c)     Úročit přespořenou částku

1%

a)   Poplatek za navýšení o výši přespoření

b)  Vrácení přespořené částky

a)     Vrácení plateb překračujícím CČ

b)    Ukončení bez úročení překročeného

Vázací doba

Vázací doba je období, po které si účastník ukládá peněžní prostředky na svůj účet, získává během něho zhodnocení vložených peněz a připisuje se mu státní záloha státní podpory, avšak si tyto peníze po tuto dobu nemůže vybrat. Možnost výběru v období kratším než 6 let sice existuje, ale za velmi nepříznivých podmínek: ztratí se tak nárok na státní podporu (dosud připsanou zálohu musí vrátit, tzn., nebude mu vyplacena) a zároveň dostane sankci za předčasné zrušení (individuální pro každou spořitelnu, viz Tab 4). Výpovědní lhůta trvá 3 měsíce a po jejím uplynutí dostane účastník své prostředky. Pokud chce peníze ještě dřív, než jsou 3 měsíce a pokud to vůbec stavební spořitelna umožňuje, lze počítat s dalším poplatkem.

Schválením nových podmínek stavebního spoření (platných od  r.  2011) se vázací doba 6 let nezměnila.

Tab 4 – Výše sankce za zrušení spoření během vázacího období

SSČS

MPSS

RSTS

WSTS

ČMSS

Zdarma

0,5% z CČ[4]

0,5% z CČ; min. 500 Kč

0,9% z CČ[5]

0,5% z CČ

Doba spoření s nárokem na státní podporu může být ovšem i delší než 6 let, je to pak závislé na výši cílové částky, jejímž dovršením u části spořitelen končí smlouva. Avšak je možnost tuto částku navýšit (popřípadě i snížit) za určitý poplatek, viz Tab 5.

Tab 5 – Poplatky za navýšení a snížení cílové částky

 

SSČS

MPSS

RSTS

WSTS

ČMSS

Poplatek za navýšení[6]

0,5%

1%;
max. 10 000 Kč

1%

1%;
max. 30 000 Kč

1% [7];
max. 15 00 Kč

Poplatek za snížení cílové částky

Zdarma

Zdarma

Zdarma

0,9% z rozdílu snížené a původní CČ;
 min. 100 Kč

Zdarma

Státní příspěvek

Na začátku uzavření smlouvy se účastník může rozhodnout, zda chce žádat o státní příspěvek, či ne. Toto rozhodnutí je nevratné. Stavební spořitelna dává žádost o příspěvek souhrnně za všechny účastníky, což znamená, že podpora je pak následně připsána až další rok, než jsme žádali, zpravidla se na účty připisuje na jaře.

1. 1. 2011 nabyla účinnosti změna zákona o státních podporách stavebnímu spoření, která radikálně mění některé stávající části zákona.

Za prvé se zdaní 50% daní státní podpora za rok 2010, která bude připsána v roce 2011, a zároveň se sníží maximální výši podpory pro následující roky i pro všechny účastníky stavebního spoření na 2 000 Kč (tj. 10 % vkladu z maximálně uznatelné částky 20 000 Kč pro podporu; do roku 2010 to bylo 15 % z max. 20 000 Kč a pro smlouvy uzavřené do 2003 dokonce 25 % z max. 18 000 Kč). Následující tabulka názorně ukazuje tyto změny.

Tab 6 – Výše státních příspěvků za období 2009 - 2011

Smlouvy uzavřené

Výše příspěvku za rok

do 31.12. 2003

do 31.12. 2010

od 1.1. 2011

2009

4500 Kč

3 000 Kč

 

2010

2 250 Kč

1 500 Kč

 

2011

2 000 Kč

2 000 Kč

2 000 Kč

Příspěvek se připisuje za jeden celý kalendářní rok pouze na jedno rodné číslo, přidělené příslušným orgánem ČR, čili nárok na příspěvek nemá právnická osoba a osoba nemající rodné číslo přidělené příslušným orgánem ČR. Výjimka existuje pouze v případě, zdědí-li účastník smlouvu se stavebním spořením se státním příspěvkem. Avšak i v tomto případě proběhla úprava a tedy může dostat příspěvek v souhrnu za obě smlouvy maximálně 2 000 Kč za rok.

Jarní akce stavebních spořitelen ... nezlákají?

Vklady                             

Vklady účastníků stavebního spoření jsou pojištěny podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění. V současné době je výše pojištění vkladů do 100 000 eur.

Účastník se na začátku (při uzavírání smlouvy) rozhodne, jakou formou vkladu bude přispívat, zda pravidelně (měsíčně, ročně určitou částku) či nepravidelně kdykoliv jakoukoliv částku, neplatí to ovšem u všech spořitelen. Některé jako například Stavební spořitelna České spořitelny, Raiffeisen stavební spořitelna a Wüstenrot - stavební spořitelna si dávají jako jednu z podmínek pro různé tarify určitou minimální výši měsíčního či ročního vkladu.

Úročení

Kromě základních informací o fyzické či právnické osobě, prohlášení o přiznání státní podpory, tarifu smlouvy o stavebním spoření, či výši pravidelného vkladu, můžeme nalézt ve smlouvě i úrokovou sazbu pro úročení vkladů. Tato sazba je stejná jak pro úročení vkladů účastníka tak záloh státní podpory.

Také je tato sazba neměnná po celou dobu trvání smlouvy, pokud si sám klient nepřeje změnit tarif, který tuto sazbu upravuje. Za změnu tarifu se platí poplatek a to většinou částí připsaných úroků.

Tab 7 – Úroková sazba vkladu a poplatek za její případnou změnu

 

SSČS

MPSS

RSTS

WSTS

ČMSS

Úroková sazba vkladu (p. a.)

2%

2%

1%/2%[8]

FO: 2,5%/1%;
PO 1%/2,2%[9]

2%/1%[10]

Poplatek za změnu tarifu[11]

     

1. změna zdarma, další za 100 Kč

/ /   [12]

Zdanění příjmů

Až do minulého roku byly úrokové příjmy (tzn. výnosy = úroky z vkladů a záloh státu) osvobozeny od daně z příjmu. Díky tomu bylo stavební spoření lákavější než běžné spoření. Změna zákona ovšem toto osvobození také ruší, a tak budou všechny příjmy letošním rokem daněny 15%.[13][1] Poplatek za uzavření smlouvy je nevratný v jakémkoliv případě.

[2] Zdarma je uzavření smlouvy pro osoby ve věku 0-15 let, které mají CČ do 50 000 Kč, 0,5% platí pro osoby ve věku 0 – 15 let s CČ mezi 50 000 – 200 000 Kč a pro osoby ve věku 16 – 21 s maximální CČ 200 000 Kč; týká se to smluv uzavřených po 1. 1. 2008

[3] Pro tarif Invest a Atraktiv je 40 000 Kč, pro tarif Perspektiv 150 000 Kč

[4] Z cílové částky, dále jen CČ

[5] Pro smlouvy od r. 2004

[6] Z rozdílu navýšené a původní cílové částky

[7] Minimální navýšení cílové částky je 20 000 Kč

[8] Pro Tarif S041 2% z CČ; pro tarif S061 1%

[9] Fyzická i právnická osoba si může vybrat, které procento úročení jí vyhovuje. Jde změnit tarif i za průběhu spoření

[10] Pro tarify Invest a Perspektiv 2%, pro Atraktiv 1%

[11] Část z připsaných úroků

[12]  při změně z 3% sazby úroku na 2%;  z 3% na 1%;  z 2% na 1%

[13] Toto zdanění se týká i výnosů ze státní podpory za rok 2010 připsané ovšem až na jaře 2011.

Anketa

Spoříte si nyní na stavebním spoření?

Ano (336)
 
Ne (101)
 Celkem hlasovalo 437 čtenářů

Stavební spoření: Hlídejte si poplatky a cílovou částku >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Související subjekty

Komentáře


K tomuto článku ještě nebyl přidán žádný komentář. Buďte první a okomentujte tento článek.

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Články z Stavební spoření

Jana Zámečníková | 25.05.2016 00:00 Stavební spoření udrží nad vodou už jen státní příspěvek

Propad úrokových sazeb začíná pronikat už i na pole stavebního spoření. Některé stavební spořitelny hodlají od léta snížit úrokové sazby spořících produktů. Jiné vyčkávají na kroky svých konkurentů. Klientům mohou přinést nižší sazby i určité výhody. Proč zatím některé spořitelny nechtějí sazby měnit? Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 25.05.2016 17:25
Reklama
banner-investujeme-ceskych100

Jana Zámečníková | 10.05.2016 00:00 České stavební spoření stále slaví úspěchy

Česká republika se udržela na stupních vítězů v evropském stavebním spoření. S více než 3,5 miliony smluv se řadí za Německo a Rakousko. Německo sice co do počtu smluv v Evropě vede, nejrozšířenější je ale stavební spoření v Rakousku. Vedoucí postavení získalo Česko v nárůstu úvěrů ze stavebního spoření. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 25.04.2016 00:00 Vladimír Staňura: Nežijte na hraně! Úrokové sazby mohou vzrůst

Novela zákona, která ruší nutnost souhlasu opatrovnického soudu s výběrem naspořených prostředků na stavebním spoření dítěte, začala platit. Zvýší se zájem o stavební spoření? Jakým směrem se ubírá stavební spoření? Na tyto a další otázky odpovídal Vladimír Staňura, generální ředitel Českomoravské stavební spořitelny (ČMSS) a předseda Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS). Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Petr Zámečník | 13.04.2016 00:00 Navyšujete cílovou částku? Pozor na změnu tarifu!

Navýšení cílové částky stavebního spoření může přijít pěkně draho. Navýšení bývá často spojeno se změnou tarifu. A to se teprve prodraží. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 06.04.2016 00:00 Stavební spoření: Úvěry s nohou na plynu

Úvěry se díky nízkým úrokovým sazbám poskytují jak na běžícím páse. Stavební spořitelny hlásí největší nárůst objemu poskytnutých úvěrů za poslední čtyři roky. Do nevýhodného postavení se ale dostává spoření, které velmi nízkými výnosy lidi neláká. Za jakých podmínek jsou ochotni spořit? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »

Krátké zprávy z Stavební spoření

10.05.2016 13:55 Stavební spořitelny sníží od léta úroky

Úroky na stavebním spoření mohou klesnout i o více než polovinu. Stavební spořitelny by ke změně mohly přistoupit již od léta. „Budeme to muset udělat. Předpokládáme, že to bude od července," potvrdil Vladimír Staňura, šéf Českomoravské stavební spořitelny. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 11.05.2016 19:21

12.04.2016 15:03 Stavební spoření odstraní diskriminaci registrovaných partnerů

Vláda se shodla na změně zákona o stavebním spoření, který dosud dikriminoval registrované páry. Zákon nově umožní čerpání úvěru ze stavebního spoření i na bytové potřeby registrovaného partnera. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

17.03.2016 12:43 Dojde ke zjednodušení výpovědi stavebního spoření nezletilých dětí

Senátoři rozhodli, že po ukončení zákonné šestileté vázací doby spoření nebude potřeba souhlas soudu pro výpověď stavebního spoření nezletilých dětí.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

14.03.2016 13:21 Klienti si nenechávají líbit rušení stavebních spoření

Nízké úrokové sazby nejsou výhodné pro stavební spořitelny, jelikož prodražují služby, které jsou výhodné především pro klienty. Proto smlouvy jednostranně ruší. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

19.11.2015 14:01 Raiffeisen stavební spořitelna nabízí svým klientům finanční bonus

Bonus 500 korun nabízí Raiffeisen stavební spořitelna všem mladým lidem od 12 do 25 let, kteří si u ní sami či prostřednictvím zákonného zástupce založí stavební spoření. Speciální nabídka potrvá až do 21. prosince 2015. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Ubytovali byste u sebe doma uprchlíky?

Ano. (807)
 
Ne. (1320)
 
Nevím. (29)
 Celkem hlasovalo 2156 čtenářů

Nejčtenější články z Stavební spoření za posledních 14 dní

Jana Zámečníková | 25.05.2016 00:00 Stavební spoření udrží nad vodou už jen státní příspěvek

Propad úrokových sazeb začíná pronikat už i na pole stavebního spoření. Některé stavební spořitelny hodlají od léta snížit úrokové sazby spořících produktů. Jiné vyčkávají na kroky svých konkurentů. Klientům mohou přinést nižší sazby i určité výhody. Proč zatím některé spořitelny nechtějí sazby měnit? Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00

Další články »