EUR 25.340

USD 23.267

REPO sazba ČNB 4.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.340

USD 23.267

Stavební spoření: Hlídejte si poplatky a cílovou částku

 


 

Na začátku spoření uzavře účastník smlouvu se stavební spořitelnou, v níž se dohodnou podmínky spoření. Smlouvu se stavební spořitelnou může uzavřít jak fyzická, tak právnická osoba. Za nezletilé či nezpůsobilé k právním úkonům ji uzavírá zákonný zástupce. Jedna osoba může uzavřít nekonečné množství smluv.

Ovšem za uzavření smlouvy se hradí poplatek spořitelně ve výši, kterou znázorňuje následující Tab 1 – Úhrada za uzavření smlouvy. Pokud není uhrazen v plné výši, považuje spořitelna první vklady jako jeho úhradu. Při nedodržení lhůty splacení může spořitelna smlouvu vypovědět a již zaplacené peníze se účastníkovi nevrací.[1]

Tab 1 – Úhrada za uzavření smlouvy

 

SSČS

MPSS

RSTS

WSTS

ČMSS

Poplatek za uzavření smlouvy

0,5% z CČ;
max. 7500 Kč

 – /0,5%/1% z CČ[2]

1% z CČ

1% z CČ;
max. 30 000 Kč

1% z CČ;
max. 15 000 Kč

Lhůta pro splacení

2 měsíce

4 měsíce

4 měsíce

4 měsíce

3 měsíce

Cílová částka

Účastník se na začátku spoření rozhodne o tom, jak vysokou chce mít cílovou částku (součet vkladů účastníka, podpory státu a úroků stavební spořitelny; a případně úvěru). Cílová částka je důležitá především plánuje-li se využít možnosti úvěru. Při spořící části se od ní odvíjejí různé poplatky, výše vkladů apod. Minimální částku si nastavuje každá spořitelna sama, viz Tab 2.

Tab 2 – Minimální cílová částka

SSČS

MPSS

RSTS

WSTS

ČMSS

40 000 Kč

50 000 Kč

50 000 Kč

20 000 Kč

40 000Kč/ 150 000Kč[3]

Maximální částka je libovolná. Výjimku představuje Modrá pyramida, která pro osoby ve věku 0 – 15 udává maximální částku 200 000 Kč a Stavební spořitelna České spořitelny, která udává ve Všeobecných obchodních podmínkách, že cílová částka fyzické osoby nesmí přesáhnout 1 000 000 Kč. Poplatek za následné navýšení či snížení částky udává Tab 5.

Důsledky přespoření cílové částky popisuje tabulka Tab 3. Je proto důležité sledovat, kolik ještě chybí do cílové částky, a v případě překročení se ihned domluvit o následujících krocích.

Tab 3 – Důsledky přespoření

 

SSČS

MPSS

RSTS

WSTS

ČMSS

Ukončení automaticky

Ne

Ano i Ne

Ne

Ne

Ano i Ne

Poplatek

0,5 % z rozdílu zůstatku účtu a CČ;
max. 7 500 Kč

a)     Poplatek za navýšení o výši přespoření

b)    Nebo vrácení přespořené částky

c)     Úročit přespořenou částku

1%

a)   Poplatek za navýšení o výši přespoření

b)  Vrácení přespořené částky

a)     Vrácení plateb překračujícím CČ

b)    Ukončení bez úročení překročeného

Vázací doba

Vázací doba je období, po které si účastník ukládá peněžní prostředky na svůj účet, získává během něho zhodnocení vložených peněz a připisuje se mu státní záloha státní podpory, avšak si tyto peníze po tuto dobu nemůže vybrat. Možnost výběru v období kratším než 6 let sice existuje, ale za velmi nepříznivých podmínek: ztratí se tak nárok na státní podporu (dosud připsanou zálohu musí vrátit, tzn., nebude mu vyplacena) a zároveň dostane sankci za předčasné zrušení (individuální pro každou spořitelnu, viz Tab 4). Výpovědní lhůta trvá 3 měsíce a po jejím uplynutí dostane účastník své prostředky. Pokud chce peníze ještě dřív, než jsou 3 měsíce a pokud to vůbec stavební spořitelna umožňuje, lze počítat s dalším poplatkem.

Schválením nových podmínek stavebního spoření (platných od  r.  2011) se vázací doba 6 let nezměnila.

Tab 4 – Výše sankce za zrušení spoření během vázacího období

SSČS

MPSS

RSTS

WSTS

ČMSS

Zdarma

0,5% z CČ[4]

0,5% z CČ; min. 500 Kč

0,9% z CČ[5]

0,5% z CČ

Doba spoření s nárokem na státní podporu může být ovšem i delší než 6 let, je to pak závislé na výši cílové částky, jejímž dovršením u části spořitelen končí smlouva. Avšak je možnost tuto částku navýšit (popřípadě i snížit) za určitý poplatek, viz Tab 5.

Tab 5 – Poplatky za navýšení a snížení cílové částky

 

SSČS

MPSS

RSTS

WSTS

ČMSS

Poplatek za navýšení[6]

0,5%

1%;
max. 10 000 Kč

1%

1%;
max. 30 000 Kč

1% [7];
max. 15 00 Kč

Poplatek za snížení cílové částky

Zdarma

Zdarma

Zdarma

0,9% z rozdílu snížené a původní CČ;
 min. 100 Kč

Zdarma

Státní příspěvek

Na začátku uzavření smlouvy se účastník může rozhodnout, zda chce žádat o státní příspěvek, či ne. Toto rozhodnutí je nevratné. Stavební spořitelna dává žádost o příspěvek souhrnně za všechny účastníky, což znamená, že podpora je pak následně připsána až další rok, než jsme žádali, zpravidla se na účty připisuje na jaře.

1. 1. 2011 nabyla účinnosti změna zákona o státních podporách stavebnímu spoření, která radikálně mění některé stávající části zákona.

Za prvé se zdaní 50% daní státní podpora za rok 2010, která bude připsána v roce 2011, a zároveň se sníží maximální výši podpory pro následující roky i pro všechny účastníky stavebního spoření na 2 000 Kč (tj. 10 % vkladu z maximálně uznatelné částky 20 000 Kč pro podporu; do roku 2010 to bylo 15 % z max. 20 000 Kč a pro smlouvy uzavřené do 2003 dokonce 25 % z max. 18 000 Kč). Následující tabulka názorně ukazuje tyto změny.

Tab 6 – Výše státních příspěvků za období 2009 – 2011

Smlouvy uzavřené

Výše příspěvku za rok

do 31.12. 2003

do 31.12. 2010

od 1.1. 2011

2009

4500 Kč

3 000 Kč

 

2010

2 250 Kč

1 500 Kč

 

2011

2 000 Kč

2 000 Kč

2 000 Kč

Příspěvek se připisuje za jeden celý kalendářní rok pouze na jedno rodné číslo, přidělené příslušným orgánem ČR, čili nárok na příspěvek nemá právnická osoba a osoba nemající rodné číslo přidělené příslušným orgánem ČR. Výjimka existuje pouze v případě, zdědí-li účastník smlouvu se stavebním spořením se státním příspěvkem. Avšak i v tomto případě proběhla úprava a tedy může dostat příspěvek v souhrnu za obě smlouvy maximálně 2 000 Kč za rok.

Jarní akce stavebních spořitelen … nezlákají?

Vklady                             

Vklady účastníků stavebního spoření jsou pojištěny podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění. V současné době je výše pojištění vkladů do 100 000 eur.

Účastník se na začátku (při uzavírání smlouvy) rozhodne, jakou formou vkladu bude přispívat, zda pravidelně (měsíčně, ročně určitou částku) či nepravidelně kdykoliv jakoukoliv částku, neplatí to ovšem u všech spořitelen. Některé jako například Stavební spořitelna České spořitelny, Raiffeisen stavební spořitelna a Wüstenrot – stavební spořitelna si dávají jako jednu z podmínek pro různé tarify určitou minimální výši měsíčního či ročního vkladu.

Úročení

Kromě základních informací o fyzické či právnické osobě, prohlášení o přiznání státní podpory, tarifu smlouvy o stavebním spoření, či výši pravidelného vkladu, můžeme nalézt ve smlouvě i úrokovou sazbu pro úročení vkladů. Tato sazba je stejná jak pro úročení vkladů účastníka tak záloh státní podpory.

Také je tato sazba neměnná po celou dobu trvání smlouvy, pokud si sám klient nepřeje změnit tarif, který tuto sazbu upravuje. Za změnu tarifu se platí poplatek a to většinou částí připsaných úroků.

Tab 7 – Úroková sazba vkladu a poplatek za její případnou změnu

 

SSČS

MPSS

RSTS

WSTS

ČMSS

Úroková sazba vkladu (p. a.)

2%

2%

1%/2%[8]

FO: 2,5%/1%;
PO 1%/2,2%[9]

2%/1%[10]

Poplatek za změnu tarifu[11]

     

1. změna zdarma, další za 100 Kč

/ /   [12]

Zdanění příjmů

Až do minulého roku byly úrokové příjmy (tzn. výnosy = úroky z vkladů a záloh státu) osvobozeny od daně z příjmu. Díky tomu bylo stavební spoření lákavější než běžné spoření. Změna zákona ovšem toto osvobození také ruší, a tak budou všechny příjmy letošním rokem daněny 15%.[13]


[1] Poplatek za uzavření smlouvy je nevratný v jakémkoliv případě.

[2] Zdarma je uzavření smlouvy pro osoby ve věku 0-15 let, které mají CČ do 50 000 Kč, 0,5% platí pro osoby ve věku 0 – 15 let s CČ mezi 50 000 – 200 000 Kč a pro osoby ve věku 16 – 21 s maximální CČ 200 000 Kč; týká se to smluv uzavřených po 1. 1. 2008

[3] Pro tarif Invest a Atraktiv je 40 000 Kč, pro tarif Perspektiv 150 000 Kč

[4] Z cílové částky, dále jen CČ

[5] Pro smlouvy od r. 2004

[6] Z rozdílu navýšené a původní cílové částky

[7] Minimální navýšení cílové částky je 20 000 Kč

[8] Pro Tarif S041 2% z CČ; pro tarif S061 1%

[9] Fyzická i právnická osoba si může vybrat, které procento úročení jí vyhovuje. Jde změnit tarif i za průběhu spoření

[10] Pro tarify Invest a Perspektiv 2%, pro Atraktiv 1%

[11] Část z připsaných úroků

[12]  při změně z 3% sazby úroku na 2%;  z 3% na 1%;  z 2% na 1%

[13] Toto zdanění se týká i výnosů ze státní podpory za rok 2010 připsané ovšem až na jaře 2011.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.49 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%

5.49%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *