Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


IMMOFINANZ potvrzuje výsledky: první čtvrtletí 2014/15 vykazuje solidní provozní výkonnost, avšak s negativním dopadem, který měla přecenění související s FX

Společnost IMMOFINANZ Group dosáhla solidních hospodářských výsledků ve výši 90,9 mil. EUR v prvním čtvrtletí finančního roku 2014/15. Meziroční snížení 6,5 % (1. čtvrtletí 2013/14: 97,2 mil. EUR) je především výsledkem plánovaného prodeje nemovitostí v předchozím finančním roce. Výnosy z pronájmu zůstaly obecně stejné v porovnání se srovnatelným obdobím 2013/14 (-1,3 %), ale v prvním čtvrtletí 2014/15 došlo ke zvýšení o 1,4 % (oproti 4. čtvrtletí 2013/14). Tato čísla potvrzují předběžné údaje pro 1. čtvrtletí 2014/15, které společnost IMMOFINANZ oznámila 19. září. (Tisková zpráva: IMMOFINANZ)

clipboard0408

Navzdory tomuto solidnímu provoznímu výkonu byl čistý zisk za první čtvrtletí 2014/15 záporný, konkrétně –14,0 mil. EUR (1. čtvrtletí 2013/14: 119,8 mil. EUR). K tomuto vývoji došlo především v důsledku negativních vlivů způsobených přeceněním na základě směnných kurzů u investičního majetku, což odráželo posílení rublu vůči euru a americkému dolaru od počátku května do konce července 2014. Výsledky tohoto přecenění na základě směnných kurzů snížily čistý zisk o 75,9 mil. EUR, nemají však žádný vliv na hotovost. Výsledky přecenění upraveného o směnné kurzy neměly významný vliv na čistý zisk a za první čtvrtletí dosáhly –2,7 mil. EUR.

Vývoj rublu od počátku srpna 2014 ukazuje na zvrat tohoto vlivu v druhém čtvrtletí 2014/15. Jinak řečeno, ze současného pohledu lze očekávat kladné výsledky na základě směnných kurzů z přecenění investičního majetku.

„V roce 2013/14, kdy došlo k podstatnému oslabení rublu vůči euru a americkému dolaru, bylo přecenění investičního majetku na základě směnných kurzů pozitivním přispěním 311,0 mil. EUR k čistému zisku skupiny. Výkyvy směnného kurzu rublu vyvolávají čas od času vysokou nestálost v naší výsledovce. Je však důležité poznamenat, že to jsou nehotovostní pozice,“ objasnil Eduard Zehetner, výkonný ředitel (CEO) společnosti IMMOFINANZ Group.

Vyjma záporných nehotovostních vlivů ze směnných kurzů a derivátů se čistý zisk skupiny za první čtvrtletí 2014/15 rovná 47,6 mil. EUR. To představuje 3,7% nárůst oproti prvnímu čtvrtletí 2013/14 (45,9 mil. EUR).

Opakovaný volný finanční tok (FFO) ve výši 47,7 mil. EUR za vykazované období představuje v celoročním průměru výnos FFO po zdanění ve výši 11,4 %.[1]

Dalším faktorem je skutečnost, že poměrný podíl čtvrtletních výsledků za BUWOG Group, v níž IMMOFINANZ vlastní investici ve výši 49 %, není zahrnut do výnosů za první čtvrtletí, protože společnost BUWOG oznamuje své čtvrtletní výsledky až po společnosti IMMOFINANZ Group. Tento časový rozdíl v přípravě finančních výkazů povede k posunu jednoho čtvrtletí při zahrnutí čtvrtletních výsledků společnosti BUWOG do výnosů společnosti IMMOFINANZ Group. Tudíž se první zahrnutí uskuteční v druhém čtvrtletí 2014/15, kdy bude zohledněn poměrný podíl výsledků společnosti BUWOG za první čtvrtletí 2014/15.

Výnosy z pronájmů poklesly v prvním čtvrtletí 2014/15 na 117,6 mil. EUR (1. čtvrtletí 2013/14: 126,1 mil. EUR) po prodeji nemovitostí. Výsledky z prodeje nemovitostí se zvýšily z –0,9 mil. EUR v předchozím roce na 7,3 mil. EUR. Výsledky z výstavby nemovitostí se snížily z 3,3 mil. EUR v předchozím roce na –2,0 mil. EUR. Podobně výsledky z provozní činnosti poklesly o 6,5 % na 90,9 mil. EUR (1. čtvrtletí 2013/14: 97,2 mil. EUR).

Navzdory záporným výsledkům zaznamenaným za první čtvrtletí mírně vzrostla čistá hodnota aktiv až na 4,57 EUR na akcii k 31. červenci 2014 (30. dubna 2014: 4,56 mil. EUR). Účetní hodnota činí 4,21 EUR na akcii k 31. červenci 2014 (30. dubna 2014: 4,19 EUR).

VÝHLED:

„Naše plány pro období 2014/15 zahrnují splacení financování vlastními akciemi (cca 150,0 mil. EUR) a rovněž tzv. equity bridge (překlenutí vlastním kapitálem) (260,0 mil. EUR), což představuje financování, které jsme uzavřeli za plné upsání konvertibilního dluhopisu BUWOG,“ uvedl Eduard Zehetner, výkonný ředitel (CEO) společnosti IMMOFINANZ. „To povede k podstatnému snížení finančních nákladů. Splacení financování, které zahrnovalo využití vlastních akcií jako jistiny umožní rovněž zrušení těchto akcií.“ Vzhledem ke konvertibilnímu dluhopisu BUWOG, který upsala společnost IMMOFINANZ, je společnost BUWOG oprávněna tento dluhopis vypovědět a splatit v plné výši do konce ledna 2015. Vedení společnosti BUWOG již oznámilo, že tuto možnost zvolí s největší pravděpodobností.

Kromě toho představenstvo společnosti IMMOFINANZ plánuje obnovit výplatu dividend za finanční rok 2014/15. Dividenda (včetně možného zpětného odkupu akcií) by měla činit 0,15 až 0,20 EUR na akcii.

IMMOFINANZ Group očekává další příznivý vývoj na hlavních trzích regionu, které by měly využít postupného hospodářského oživení. Nicméně je nutné zvážit faktory nejistoty, jež představuje geopolitické napětí na Ukrajině a hrozící expanze sankcí proti Rusku. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) reagovala na tuto situaci v půli září 2014 vydáním revize hospodářské předpovědi se snížením svého odhadu. V současné době je nemožné odhadnout přesné vlivy krize na Ukrajině na obchodní vývoj hlavních trhů skupiny IMMOFINANZ, zejména pokud jde o Rusko.

Výnosy z pronájmů z ruského portfolia jsou obecně vyjádřeny v eurech či amerických dolarech, ale očekávaný pokles rublu by měl negativní vliv na nákladové struktury nájemců. Jak je uvedeno ve výroční zprávě 2013/14, byly uzavřeny krátkodobé dohody s řadou nájemců v moskevských nákupních centrech za účelem snížení měnových tlaků na ceny pronájmů a s cílem podpořit jejich ekonomickou životaschopnost. To se projevilo jako udržitelný postup během finanční krize v letech 2008/09.

IMMOFINANZ Group očekává zvýšení hodnoty společnosti během finančního roku 2014/15 na základě další optimalizace svého portfolia, plánovaného zvýšení obsazenosti, snížení nákladů po vyčlenění (spin-off) dceřiné společnosti BUWOG, působící v oblasti bytových nemovitostí, a na základě stabilního pokračování úspěšných prodejů nemovitostí a rovněž zvýšených činností ve výstavbě se zaměřením na Německo, Polsko, Rusko a Rumunsko. 

DETAILNÍ INFORMACE O VÝVOJI A VÝSTAVBĚ:

Výnosy ze správy majetku

Skupina IMMOFINANZ zaznamenala v první polovině finančního roku 2014/15 výnosy z pronájmu ve výši 117,6 mil. EUR. To představuje snížení o 6,8 % v porovnání s prvním čtvrtletím předchozího roku (126,1 mil. EUR) a je to výsledkem plánovaného prodeje nemovitostí.

Výsledky správy aktiv poklesly o 13,5 % na 95,4 mil. EUR (1. čtvrtletí 2013/14: 110,3 mil. EUR), rovněž v důsledku meziročního nárůstu u výdajů z investičního majetku.

Výnosy z prodejů nemovitostí

Prodeje nemovitostí vedly k výsledku 7,3 mil. EUR (1. čtvrtletí 2013/14: –0,9 mil. EUR). Optimalizace portfolia zahrnovala prodej menších nemovitostí i dvou logistických nemovitostí v Polsku a v České republice.

Výnosy z výstavby nemovitostí

Prodej zásob nemovitostí a ocenění aktivních rozvojových projektů vedly během vykazovaného období k výsledku vývoje a výstavby nemovitostí ve výši –2,0 mil. EUR (1. čtvrtletí 2013/14: 3,3 mil. EUR). Výsledky vývoje a výstavby nemovitostí byly v prvním čtvrtletí 2014/15 záporné, protože nebyly provedeny ani zahájeny žádné projekty výstavby či rozvoje.

Administrativní náklady

Administrativní náklady, které nelze přímo přičíst konkrétně (režijní a osobní náklady) poklesly z –19,0 mil. EUR v prvním čtvrtletí předchozího roku na –13,2 mil. EUR. Tento pokles je důsledkem snížení nákladů na právní, auditorské a poradenské služby a rovněž důsledkem uvolnění rezerv.

Provozní výsledky hospodaření, EBIT, EBT a čistý zisk

Provozní výsledky hospodaření poklesly o 6,5 % meziročně na 90,9 mil. EUR v důsledku úspěšného a plánovaného prodeje nemovitostí (1. čtvrtletí 2013/14: 97,2 mil. EUR).

Výsledky ocenění upraveného o kurzové vlivy dosáhly –2,7 mil. EUR (1. čtvrtletí 2013/14: –7,9 mil. EUR). Výsledky ocenění vyplývající z kurzových vlivů byly jasně záporné, a sice –75,9 mil. EUR (1. čtvrtletí 2013/14: 66,0 mil. EUR), v důsledku posílení rublu vůči euru za vykazované období. Tudíž EBIT se podstatně snížil ze 155,3 mil. EUR z předchozího roku na 11,9 mil. EUR.

Finanční výsledky se zlepšily na –30,4 mil. EUR (1. čtvrtletí 2013/14: –40,1 mil. EUR). To zahrnuje nehotovostní účetní kurzové vlivy ve výši 17,1 mil. EUR (1. čtvrtletí 2013/14: –15,4 mil. EUR). Další finanční výsledky (-5,2 mil. EUR; 1. čtvrtletí 2013/14: 13,8 mil. EUR) byly negativně ovlivněny – kromě jiného – nehotovostním oceněním derivátů, které jsou drženy jako pojištění rizika úrokové míry. Tyto faktory snížily zisk před zdaněním ze 115,2 mil. EUR v první polovině předchozího roku na –18,5 mil. EUR ve vykazovaném období.

Čistý zisk za první čtvrtletí 2014/15 byl záporný, konkrétně –14,0 mil. EUR (1. čtvrtletí 2013/14: 119,8 mil. EUR), v důsledku nepříznivých nehotovostních vlivů směnných kurzů, ocenění derivátů a počátečního zahrnutí poměrného podílu výsledků společnosti BUWOG, což začalo v dalším čtvrtletí.

Cash flow (vyjma BUWOG)

Hrubý cash flow poklesl z 99,0 mil. EUR v prvním čtvrtletí předchozího roku na 80,9 mil. EUR, především v důsledku plánovaného prodeje nemovitostí a počátečního zahrnutí poměrného podílu cash flow od společnosti BUWOG Group, což začalo v dalším čtvrtletí. Cash flow z provozních činností vzrostl z 64,9 mil. EUR na 73,3 mil. EUR. Cash flow z investičních činností klesl na –203,7 mil. EUR (1. čtvrtletí 2013/14: 18,7 mil. EUR) a cash flow z finančních činností vzrostl z –210,2 mil. EUR na 150,6 mil. EUR. Nákup konvertibilního dluhopisu BUWOG je zahnut v cash flow z investičních činností jako investice, kdežto finanční prostředky zapůjčené k financování nákupu dluhopisu jsou zahrnuty do cash flow z finančních činností.

Zpráva skupiny IMMOFINANZ AG za 1. čtvrtletí k 31. červenci 2014 je k dispozici na webových stránkách společnosti pod odkazem http://www.immofinanz.com/en/investor-relations/financial-reports/, a to od 24. září 2014.

Výsledky za 1. čtvrtletí 2014/15 v ČESKÉ REPUBLICE k 31. červenci 2014

Majetky skupiny IMMOFINANZ v České republice představují 7,9 % celkového portfolia společnosti, včetně 28 nemovitostí (24 dokončených investic, 1 zahájený a 3 připravované projekty), s účetní částkou 543,8 mil. EUR (520,6 mil. EUR dokončené, 15,2 mil. EUR zahájené, 8,0 mil. EUR připravované projekty). Dokončené investiční portfolio zahrnuje 12 kancelářských budov (16,0 % z celkového portfolia kanceláří) a 12 obchodních realit (4,8 % celkového portfolia obchodních realit).

V prvním čtvrtletí finančního roku 2014/15 představují výnosy z pronájmů v České republice mírně klesající tendenci, když dosáhly hodnoty 9,1 mil. EUR (předchozí období: 9,4 mil. EUR), což představuje 7,7 % z celkových výnosů z pronájmu skupiny. České provozní výsledky dosahují částky 14,1 mil. EUR (předchozí období: 7,5 mil. EUR) a do celkového provozního výsledku skupiny IMMOFINANZ přispívají 15,5 %. Provozní zisk (EBIT) v České republice dosáhl 13,8 mil. EUR k 31. 7. 2014 (předchozí období: 7,1 mil. EUR).[1]Opakovaný cash flow (vyjma BUWOG): hrubý cash flow (80,9 mil. EUR) + úroky z finančních investic (1,3 mil. EUR) – uhrazené úroky (36,5 mil. EUR) – peněžní výdaje u transakcí s deriváty (5,4 mil. EUR) + výsledky z prodeje nemovitostí (7,3 mil. EUR) na základě kapitalizace trhu k 18. září 2014 (cena akcie: 2,37 EUR), vyjma vlastních akcií a kapitalizace trhu držených akcií BUWOG (731,7 mil. EUR na základě ceny za akcii 14,99 EUR k 18. září 2014).

IMMOFINANZ potvrzuje výsledky: první čtvrtletí 2014/15 vykazuje solidní provozní výkonnost, avšak s negativním dopadem, který měla přecenění související s FX >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Komentáře


K tomuto článku ještě nebyl přidán žádný komentář. Buďte první a okomentujte tento článek.

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Články z Realitní makléř

Jana Zámečníková | 26.10.2016 00:00 Budoucnost Čechů je ve vlastním bydlení

Příznivá ekonomická situace v kombinaci s nízkými úrokovými sazbami nahrává bydlení ve vlastním. Bydlení v pronájmu Češi navíc většinou nevnímají jako definitivní řešení. Svou budoucnost vidí pod vlastní střechou. Od nákupu bytů Čechy neodrazují ani rostoucí ceny nemovitostí. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0
Komerční sdelení
br2016-300-300

Petr Zámečník | 25.10.2016 00:00 Daň z nabytí se mění… pozor na smlouvy o prodeji nemovitosti

S účinností od 1. 11. 2016 dochází k významné změně. Daňovým poplatníkem bude nabyvatel. To s sebou ale může přinést komplikace ve smlouvách o prodeji nemovitostí. Jak se vyhnout problémům? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 21.10.2016 00:00 Spolubydlící opravují cizí byty na své náklady

Spolubydlení již není pouze doménou studentů. Společnému bydlení dávají stále častěji přednost i mladí lidé s ukončeným vzděláním. Důvodem jsou nejen nižší výdaje za nájem, ale také touha nebýt sám. Někteří lidé jsou dokonce ochotni opravit a zvelebit cizí byt i na vlastní náklady. Do čeho nejčastěji investují a na kolik je to přijde?  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Zbyněk Drobiš | 20.10.2016 00:00 Může nájemce dát byt do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele?

Může nájemce dát třetí osobě do podnájmu byt, aniž by potřeboval souhlas pronajímatele? V jaké situaci může nastat domněnka souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu? A jaké sankce hrozí nájemci při porušení ustanovení o podnájmu bytu? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 18.10.2016 00:00 Pozor na podvodné nabídky na odkup zemědělské půdy!

Ceny zemědělské půdy rok od roku stoupají. Situace využívají spekulanti, kteří majitelům rozesílají nejrůznější nabídky na odkup zemědělské půdy. Nabídky přímých zájemců ale obvykle nepatří k těm nejvýhodnějším. Před podvodnými nabídkami již varovalo i ministerstvo zemědělství. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 18.10.2016 08:24

Další články »

Krátké zprávy z Realitní makléř

26.10.2016 14:45 Praha hledá kompromis s majiteli pozemků pro stavbu metra D

Hlavní město Praha hledá dohodu s majiteli pozemků, které je potřeba získat pro stavbu metra D. Zvažované vyvlastňování již není na pořadu dne. Místo toho chce město najít kompromis.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

21.10.2016 15:43 Antimonopolní úřad prověřuje akvizici realitní skupiny CPI Radovana Vítka

Realitní skupina CPI Property Group podnikatele Radovana Vítka převezme společnost CPI Hotels, která provozuje hotely vlastněné skupinou. Akvizici začal prošetřovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

17.10.2016 15:08 Paneláky jdou na dračku. Ceny vzrostly již o pětinu

Ceny bytů v panelových domech zdražily za poslední dva roky o 21 procent. Ceny nových bytů přitom vzrostly „pouze“ o 14,3 procenta. Byty v panelácích i přesto zůstávají stále levnější než v cihlových domech či novostavbách. Vyplývá to z údajů portálu Cenovamapa.org. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

14.10.2016 14:57 Ceny bytů v Praze mají největší výkyvové rozdíly mezi ostatními srovnatelnými městy

Ceny nových bytů v centru Prahy jsou dvakrát i třikrát dražší než ceny bytů na okraji Prahy. Mezi ostatními srovnatelnými městy se tak v žebříčku umístila Praha na prvním místě. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

14.10.2016 10:24 Letošní ročník staveb roku vyhrál tunelový komplex Blanka

Letošního vyhlášení 24. ročníku soutěže o stavbu roku, kterou pořádá Nadace pro rozvoj architektury a stavitelstvíse v druhém kole zúčastnilo 29 staveb. Porota vybrala za letošní stavbu roku tunelový komplex Blanka. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (372)
 
Spíše ano. (53)
 
Spíše ne. (47)
 
Rozhodně ne. (60)
 Celkem hlasovalo 532 čtenářů

Nejčtenější články z Realitní makléř za posledních 14 dní

Jana Zámečníková | 21.10.2016 00:00 Spolubydlící opravují cizí byty na své náklady

Spolubydlení již není pouze doménou studentů. Společnému bydlení dávají stále častěji přednost i mladí lidé s ukončeným vzděláním. Důvodem jsou nejen nižší výdaje za nájem, ale také touha nebýt sám. Někteří lidé jsou dokonce ochotni opravit a zvelebit cizí byt i na vlastní náklady. Do čeho nejčastěji investují a na kolik je to přijde?  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Zbyněk Drobiš | 20.10.2016 00:00 Může nájemce dát byt do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele?

Může nájemce dát třetí osobě do podnájmu byt, aniž by potřeboval souhlas pronajímatele? V jaké situaci může nastat domněnka souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu? A jaké sankce hrozí nájemci při porušení ustanovení o podnájmu bytu? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 18.10.2016 00:00 Pozor na podvodné nabídky na odkup zemědělské půdy!

Ceny zemědělské půdy rok od roku stoupají. Situace využívají spekulanti, kteří majitelům rozesílají nejrůznější nabídky na odkup zemědělské půdy. Nabídky přímých zájemců ale obvykle nepatří k těm nejvýhodnějším. Před podvodnými nabídkami již varovalo i ministerstvo zemědělství. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00

Zbyněk Drobiš | 13.10.2016 00:00 Nejsilnější dědický titul? Sepište dědickou smlouvu…

Dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem, který je opět součástí našeho právního řádu s účinností nového občanského zákoníku. Tento staronový institut dědického práva představuje vhodné řešení dědických vztahů za života zůstavitele. Jaké jsou zákonné podmínky pro uzavření dědické smlouvy? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »