Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

logo fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


Jak nepřijít v exekuci o nemovitost

Autor: Petr Bukač | 06.02.2013 00:00 | Kategorie: Hypotéky | 2 komentáře
Tagy: majetek prodej exekuce Dluhy
Jak nepřijít v exekuci o nemovitost

Počet lidí, kteří nezvládají splácet své finanční závazky, stále narůstá. Spousta z nich skončí v exekučním řízení, v němž mohou i kvůli malému dluhu přijít o střechu nad hlavou. Lze nevýhodnému exekučnímu prodeji nemovitosti zabránit?

Hlavně nehrát mrtvého brouka …

Článek zabývající se možností obrany proti exekučnímu prodeji nemovitosti by měl začínat pojednáním o tom, jak nerozumně si počíná ten, kdo si nechá finanční závazky přerůst přes hlavu, ať už zbytečným utrácením a zadlužováním se nebo souhrou nešťastných okolností. Tuto pasáž přeskočím. Na zpytování svědomí a žehrání na nepřízeň osudu ve chvíli, kdy se člověk dozví, že jeho nemovitost je postižena exekucí, není čas. Nepodnikne-li rychle účinné kroky směřující k vyřešení vzniklé situace, o nemovitost nejspíš přijde.

Především je třeba uvést, že exekuce není bleskem z čistého nebe. Nařizuje se na návrh, který musí být podložen relevantním exekučním titulem, zpravidla vykonatelným soudním rozhodnutím. To nemůže být vydáno, aniž by se člověk, který si řádně přebírá úřední korespondenci, o existenci vymáhané pohledávky nedozvěděl. Pokud se ale v místě trvalého pobytu z nějakého důvodu nevyskytuje anebo doporučené dopisy s pruhem zásadně nepřebírá, může být exekucí opravdu překvapen.

Je-li exekuce nařízena, na zpochybňování pohledávky pravomocně přiznané vykonatelným soudním rozhodnutím v nalézacím řízení, je už pozdě. Proti usnesení o nařízení exekuce se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení, a to ke krajskému soudu nadřízenému okresnímu soudu, který exekuci nařídil, případně lze odvolání doručit k rukám exekutora, který byl provedením exekuce pověřen. Důležité je, že v odvolání lze namítat jen skutečnosti rozhodné pro nařízení exekuce, k ostatním soud nepřihlédne a nařízení exekuce potvrdí.

Odvolání nemá odkladný účinek

Odvolávat se proti usnesení o nařízení exekuce má smysl například, pokud exekuční titul neexistuje nebo není vykonatelný, je-li tatáž pohledávka vymáhána i jinou exekucí nebo byla zaplacena ještě před nařízením exekuce. Exekutor ovšem některé úkony směřující k vymožení pohledávky věřitele (v exekučním řízení „oprávněného“) může provádět ještě před doručením usnesení o nařízení exekuce dlužníkovi (v exekučním řízení „povinnému“) a pokračovat v nich může i v případě, že se povinný proti usnesení o nařízení exekuce odvolá.

Exekutor zpravidla zablokuje povinnému jeho bankovní účty a v katastru nemovitostí vyznačí omezení dispozičního práva k nemovitostem, které povinný (spolu)vlastní. Pokud exekutor nerozhodne jinak, povinný nesmí po doručení usnesení o nařízení exekuce disponovat se svým nemovitým i movitým majetkem nad rámec běžných činností, jeho správy a udržování. Exekutor, oprávněný nebo přihlášený věřitel se přitom mohou dovolat neplatnosti právních úkonů povinného, které by tuto povinnost porušovaly.

Do doby, než se usnesení o nařízení exekuce stane pravomocným (marným uplynutím lhůty pro odvolání nebo pravomocným rozhodnutím odvolacího soudu), exekutor může majetek povinného zajistit, ale nesmí jej prodat. Podáním odvolání proti usnesení o nařízení exekuce na konci 15 denní lhůty lze oddálit dražební prodej zajištěného majetku a získat tak trochu času, který se vyplatí využít k sehnání finančních prostředků na úhradu vymáhané pohledávky a nákladů exekučního řízení.

Exekuci lze odložit jen v odůvodněných případech

Účinnějším způsobem, jak získat časový prostor pro konsolidaci finanční situace, může být odklad exekuce. Aby povinný uspěl, musí v návrhu na odklad exekuce prokázat, že se „bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen“ (§ 266 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád).

Pro většinu povinných nejspíš bude obtížné prokazovat, že splňují všechny výše uvedené podmínky. Zejména, že se do pozice povinného dostali bez svého zavinění a jejich neschopnost splnit povinnost uloženou jim exekučním titulem je pouze přechodná. Exekuci totiž nelze odložit na neurčito, ale jen na přesně vymezenou dobu, po jejímž uplynutí lze důvodně předpokládat změnu situace povinného k lepšímu. Přitom musí být záruka, že odkladem exekuce nebude snížena schopnost povinného splnit vymáhanou povinnost.

Sebelepší zdůvodnění nemusí obstát, nebude-li podloženo přiměřenými důkazy. Exekutor pověřený provedením exekuce, k jehož rukám se návrh na odklad exekuce podává, totiž může odmítnout návrh, který je nesrozumitelný, neurčitý nebo k němuž nejsou přiloženy listiny k prokázání v něm obsažených tvrzení. Pokud exekutor návrhu na odklad exekuce nevyhoví do 7 dnů, společně s exekučním spisem jej postoupí k rozhodnutí exekučnímu soudu, který o návrhu rozhodne nejpozději do 15 dnů. Exekuční soud nebo exekutor může odložit provedení exekuce i bez návrhu, lze-li očekávat, že exekuce bude zastavena.

Na rozdíl od odvolání proti usnesení o nařízení exekuce může mít podání návrhu na odklad exekuce odkladný účinek. Do vydání rozhodnutí o tomto návrhu totiž exekutor nesmí činit žádné úkony směřující k provedení exekuce. Ovšem jen pokud nedojde k názoru, že jde o návrh, který je „svévolným nebo zřejmě bezúspěšným uplatňováním nebo bráněním práva.“ (§ 54 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/). Pokud exekutor nebo soud návrhu vyhoví a exekuci odloží, po uplynutí doby odkladu exekutor i bez návrhu pokračuje v provedení exekuce.

Dobrovolná úhrada znamená úsporu nákladů

Společně s usnesením o nařízení exekuce, a zpravidla i s vydaným exekučním příkazem (popř. exekučními příkazy), povinný obdrží výzvu k dobrovolnému splnění vymáhané povinnosti, v níž exekutor vyčíslí vymáhaný nárok a zálohu na snížené náklady exekuce a náklady oprávněného. Pokud je pravomocně rozhodnuto o nařízení exekuce, povinný zpravidla může svou ztrátu minimalizovat jediným rozumným způsobem – zatnout zuby a exekučně vymáhané povinnosti co nejrychleji splnit.

V případě exekuce ukládající zaplacení peněžité částky tak může ušetřit 50 % z odměny exekutora (tedy minimálně 1 500 Kč) a 70 % v ostatních případech. Požadované částky ale musí uhradit do 30 dnů od doručení zmíněné výzvy. Jejich úhradou mu zanikne zákaz nakládat s majetkem. Exekutor následně vydá příkaz k úhradě nákladů exekuce, jehož právní mocí bude exekuce pokládána za provedenou. Čím méně úkonů exekutor stihne učinit, tím nižší náklady exekuce povinný nakonec zaplatí.

Přestože z pohledu povinného se o příliš dobrovolné splnění povinnosti jednat nebude, měl by se oprostit od emocí a zvolit pragmatický přístup. Nebude-li schopen nebo ochoten vymáhané povinnosti dobrovolně splnit, další průběh exekuce ho příliš nepotěší. Zákon totiž exekutorovi přímo ukládá, aby v exekuci postupoval rychle a účelně. Zároveň má sice dbát práv účastníků řízení i třetích osob dotčených jeho postupem, což ale neznamená shovívavost nebo pochopení pro tíživou situaci povinného.

Exekutor nesmí postupovat svévolně

Exekuční řád stanoví, že způsob provedení exekuce určuje exekutor. Provést ji může jedním způsobem, a nepostačuje-li to, tak několika, popřípadě i všemi v zákoně uvedenými způsoby, a to postupně nebo i souběžně. Zároveň však nesmí postupovat svévolně a měl by ctít zásadu přiměřenosti. Do budoucna by tak nemělo docházet k situacím, kdy je povinnému při provádění exekuce zajištěn nebo dokonce prodán movitý či nemovitý majetek, jehož hodnota výrazně převyšuje výši exekučně vymáhané pohledávky.

Je-li vymáhaná povinnost v hrubém nepoměru k majetku povinného, na který by se vztahoval zákaz nakládat s ním, může exekutor rozhodnout, že se tento zákaz bude vztahovat pouze na část majetku přiměřenou vymáhané povinnosti (§ 44 odst. 4 exekučního řádu). Navrhnout vyčlenění některého majetku z tohoto zákazu může exekutorovi i povinný, doloží-li zároveň, že jeho zbývající majetek „zjevně a nepochybně postačuje k uhrazení vymáhané pohledávky včetně nákladů oprávněného a nákladů exekuce.“ (§ 44a odst. 3 exekučního řádu).

Pokud by exekutor návrhu povinného nevyhověl, má povinný možnost složit u exekutora jistotu ve výši vymáhané pohledávky, nákladů exekuce a nákladů oprávněného. Po té už exekutor zákaz dispozice povinného s majetkem zrušit nejen může, ale přímo musí (§ 44a odst. 2 exekučního řádu). Zpravidla jde o případy, kdy povinný zároveň podá návrh na zastavení exekuce a čeká na rozhodnutí soudu, případně když potřebuje se svým majetkem disponovat mj. kvůli získání prostředků na řešení exekuce.

Přiměřeně, přiměřeně …

Zásada přiměřenosti je rovněž zakotvena i v části věnované způsobům provedení exekuce. Hned v jejím úvodním odstavci je výslovně stanoveno, že exekutor smí k provedení exekuce zajistit majetek „nejvýše v rozsahu bezpečně postačujícím k uhrazení vymáhané pohledávky a jejího příslušenství, které se pravděpodobně stane splatným po dobu trvání exekuce, pravděpodobných nákladů oprávněného a pravděpodobných nákladů exekuce.“ (§ 58 odst. 1 exekučního řádu).

Obdobné omezení lze nalézt i v části exekučního řádu, která upravuje postup při vydávání exekučních příkazů. Exekutor je povinen v exekučním příkazu „zvolit takový způsob exekuce, který není zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru výše závazku povinného a ceny předmětu, z něhož má být splnění závazku povinného dosaženo.“ (§ 47 odst. 1 exekučního řádu).

Hlavním problémem při použití zásady přiměřenosti v exekučním řízení je velký prostor pro individuální posuzování toho, co je a co není přiměřené. Názory exekutora, oprávněného a povinného na hodnotu majetku, který je nezbytné zajistit a postihnout exekučními příkazy, aby bylo zajištěno rychlé a účelné provedení exekuce, se mohou dosti výrazně lišit. Zvláště jedná-li se o majetek, jehož hodnota není snadno zjistitelná a pro její určení může být potřeba expertní posouzení znalcem.

Prodej nemovitosti až jako poslední možnost

Zásadní novinkou v exekučním řádu je stanovení postupu při exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. Ta by měla být provedena především přikázáním pohledávky, srážkami ze mzdy a jiných příjmů, správou nemovitosti nebo zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech, popřípadě pozastavením řidičského oprávnění, je-li vymáhán nedoplatek výživného na nezletilé dítě. V zásadě se tedy jedná o způsoby, které jsou pro povinné nepříjemné, ale většinou z nich hned neudělají bezdomovce.

Na případné zabavování vybavení domácnosti a prodej nemovitosti by mělo dojít až když by výše uvedenými způsoby nebylo možno exekuci provést, resp. tyto způsoby by nestačily k uhrazení vymáhané pohledávky, jejího příslušenství, nákladů oprávněného a nákladů exekuce. V takovém případě exekuční řád umožňuje provést exekuci ukládající zaplacení peněžité částky prodejem movitých věcí a nemovitostí nebo postižením podniku (§ 58 odst. 2 exekučního řádu). Vždy však záleží na rozhodnutí exekutora.

Povinný, který se domnívá, že exekutor zvolil nevhodný způsob exekuce prodejem nemovitosti bez ohledu na zjevný nepoměr výše závazku povinného a ceny předmětu, z něhož má být splnění tohoto závazku dosaženo, se může bránit podáním návrhu na částečné zastavení exekuce a navrhnout jiný vhodnější způsob, jímž lze exekuci v jeho konkrétním případě provést (např. postižením jiného majetku nebo srážkami ze mzdy). Zároveň může navrhnout odklad exekuce do doby rozhodnutí o návrhu na její částečné zastavení.

Pro podání návrhu na částečné zastavení exekuce exekutorovi, který vede exekuci, je stanovena lhůta 15 dnů ode dne, kdy se povinný dozví o důvodu k zastavení exekuce (např. ode dne doručení exekučního příkazu na prodej nemovitosti). Pokud exekutor návrh odmítne, může se povinný proti jeho rozhodnutí odvolat. V takovém případě exekutor své rozhodnutí zruší a věc postoupí k vyřízení exekučnímu soudu. Mnohem jistěji ale povinný může odvrátit exekuční prodej své nemovitosti tím, že uhradí částky, které na něm exekutor vymáhá.

Jak nepřijít v exekuci o nemovitost >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Poslední přidané komentáře (celkem 2 komentáře)

Prodej nemovitosti je řešením LubosHa | 12.05.2014 17:51
JUDr.Tomáš Vrána Haizman | 17.02.2013 23:55

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Články z Hypotéky

Roman Klein | 23.08.2016 00:00 Čas na půjčku

Čas na půjčku nastane téměř u každého. Vaše rodina potřebuje nové auto? Manžel/ka si stěžuje na nefunkční pračku? Syn by rád nový počítač? A co vy? Potřebujete něco, nebo po něčem jenom toužíte? Půjčit si je přece tak snadné. Ale… Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0
Reklama
hypoindex-300-300-1

Petr Zámečník | 22.08.2016 00:00 Kdy vzrostou úrokové sazby hypoték? V polovině roku 2017

Úrokové sazby hypoték klesají s menšími přestávkami téměř osm let. Vždy, když se zdálo, že níže to již nejde, banky překvapily. Obrat je ale již nadohled. Kdy vzrostou úrokové sazby hypotečních úvěrů? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Monika Hrušová | 18.08.2016 00:00 OSVČ a hypotéky: těžko získat, horší vydržet

Získání hypotéky je v roli podnikatele mnohem složitější než pro zaměstnance. Minimálně stejně složité však je nedostat se do situace, kdy není úvěr z čeho splácet. Podnikatelé na to příliš nedbají a nemyslí na zadní vrátka. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Monika Hrušová | 17.08.2016 00:00 Fincentrum Hypoindex červenec 2016: O prázdninách zájem o hypotéky rapidně klesl

Po rekordním červnu se hypoteční trh o měsíc později dočkal studené sprchy. A rozhodně to není nic osvěžujícího. Úrokové sazby se stále sice drží na rekordně nízké úrovni, ale zájem o hypotéky značně poklesl. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 16.08.2016 00:00 Hypotéky v novém již od prosince

Nový zákon o spotřebitelském úvěru začne platit již od 1. prosince 2016. Banky budou muset mnohem důkladněji prověřovat schopnost klienta splácet úvěr, klienti tak dostanou do rukou novou zbraň. Pokud banka dostatečně klienta neprověří, smlouva pozbude platnosti a klient nebude platit žádné úroky. Napadnout neplatnost smlouvy bude moci klient dokonce až tři roky od uzavření smlouvy. Celá zpráva »

Komentářů: 2 / 2 Poslední komentář: 16.08.2016 14:46

Další články »

Krátké zprávy z Hypotéky

18.08.2016 11:16 Fincentrum upevňuje pozici v oblasti hypoték

Obrat společnosti Fincentrum v České republice a na Slovensku vzrostl v prvním pololetí o 6 % na 812 milionů korun. Objem zprostředkovaných hypoték se na obou trzích zvýšil o 18 %. Poradci zprostředkovali hypotéky za více než 18 miliard korun. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

17.08.2016 12:58 Ceny nových bytů v Praze podražily

Meziročně vzrostla cena nemovitostí v hlavním městě Praha o 11,2 procenta. Průměrná cena nových bytů se pohybovala v květnu a červnu letošního roka ve výši 75 600 korun za metr čtvereční. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

12.08.2016 16:08 Česká spořitelna umožní refinancování hypotéky online

Česká spořitelna jako další finanční dům zavádí možnost refinancování online. Pak již klientovi zbývá pouze podepsat smlouvu.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

11.08.2016 11:14 Chcete byt? Půjčte si od státu

Pokud hodláte kupovat nemovitost, anebo jí jen rekonstruovat, tak pak jistěš hledáte řešení jakým způsobem tuto investici financovat. Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) nabízí žadatelům nejvýhodnější úvěr na trhu a přitom stále není vyčerpán. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

02.08.2016 15:26 Česká spořitelna nově refinancuje hypotéku online

Česká spořitelna nově umožňuje refinancovat hypotéky, kterým končí fixace u jiné banky, online v jednoduché webové aplikaci. Žádost lze vyplnit během 15 minut a potřebné dokumenty zaslat elektronicky.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (78)
 
Spíše ano. (15)
 
Spíše ne. (30)
 
Rozhodně ne. (20)
 Celkem hlasovalo 143 čtenářů

Nejčtenější články z Hypotéky za posledních 14 dní

Monika Hrušová | 18.08.2016 00:00 OSVČ a hypotéky: těžko získat, horší vydržet

Získání hypotéky je v roli podnikatele mnohem složitější než pro zaměstnance. Minimálně stejně složité však je nedostat se do situace, kdy není úvěr z čeho splácet. Podnikatelé na to příliš nedbají a nemyslí na zadní vrátka. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 08.08.2016 00:00 Hypoteční trh: MMR potvrzuje rekordní rok

Český hypoteční trh ještě nepřestal lámat rekordy. Letošní první pololetí překonalo rekordní loňské pololetí. Červen byl dokonce nejrekordnější za posledních 21 let, kdy se v Česku začaly poskytovat hypoteční úvěry. Kolik mohou banky ještě letos rozpůjčovat?  Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00

Monika Hrušová | 17.08.2016 00:00 Fincentrum Hypoindex červenec 2016: O prázdninách zájem o hypotéky rapidně klesl

Po rekordním červnu se hypoteční trh o měsíc později dočkal studené sprchy. A rozhodně to není nic osvěžujícího. Úrokové sazby se stále sice drží na rekordně nízké úrovni, ale zájem o hypotéky značně poklesl. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Petr Zámečník | 09.08.2016 00:00 Zdeněk Nevole: Úrokové sazby by již neměly klesat

Úrokové sazby hypotečních úvěrů i úvěrů ze stavebního spoření jsou na rekordních minimech. Pro klienty ale lépe již nebude. Níže se sazby nedostanou. „Bude tlak na zvyšování úrokových sazeb,“ říká Zdeněk Nevole, vedoucí úseku Obchodní controlling Wüstenrot. Důvodem je i nový zákon o spotřebitelském úvěru. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 16.08.2016 00:00 Hypotéky v novém již od prosince

Nový zákon o spotřebitelském úvěru začne platit již od 1. prosince 2016. Banky budou muset mnohem důkladněji prověřovat schopnost klienta splácet úvěr, klienti tak dostanou do rukou novou zbraň. Pokud banka dostatečně klienta neprověří, smlouva pozbude platnosti a klient nebude platit žádné úroky. Napadnout neplatnost smlouvy bude moci klient dokonce až tři roky od uzavření smlouvy. Celá zpráva »

Komentářů: 2 / 2 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00

Další články »