EUR 25.360

USD 23.264

REPO sazba ČNB 4.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.360

USD 23.264

Text: Luboš Svačina

07. 07. 2008

0 komentářů

Bojíte se, že nebudete mít na splátku hypotéky? Pojistěte se

 


 

Bezpochyby jedním z nejdůležitějších preventivních kroků jak se ochránit proti tomu, aby vám hypotéka nepřerostla přes hlavu, je pojištění schopnosti splácet. Pojištění si lze zpravidla sjednat přímo na pobočce hypoteční banky při vyřizování hypotéky. Pojistitelem může být sama banka, resp. její sesterská/dceřiná společnost, častěji však banky spolupracují s externí partnerskou pojišťovnou.

Pojištění pro případ platební neschopnosti, jak už z názvu vyplývá, se vztahuje na situace, jejichž vznik klient nemůže ovlivnit a mohou mít dočasný nebo trvalý dopad na klientův příjem a tím pádem i na včasné plnění (splácení) jeho závazků vůči bance. Pojišťovny kryjí zpravidla následující čtyři druhy rizik.

Riziko pracovní neschopnosti
Pojištění se vztahuje na situace, kdy klient se ať už vinou zranění nebo nemoci ocitne v pracovní neschopnosti a sníží se mu tak příjem, přičemž u žen pojišťovny zpravidla hradí také v případě, kdy klientka je v pracovní neschopnosti z důvodu těhotenství (výplata končí dnem porodu, kdy žena získává nárok na mateřskou).
 
Pokud klient překročí pojišťovnou stanovenou minimální hranici v pracovní neschopnosti pojišťovna za něho začne hradit měsíční splátky úvěru. Výplata pojistného plnění je zpravidla omezena 12 měsíci. Po uplynutí této lhůty si klient může již zažádat o invalidní důchod a plnění by mu bylo vyplaceno z tohoto titulu.

Riziko ztráty zaměstnání
Klient získává nárok na pojistné plnění v případě, že ztratí zaměstnání na základě výpovědi zaměstnavatele. Klient nemůže počítat s výplatou pojistného plnění v případě, že dal sám výpověď, anebo byl pracovní poměr ukončen dohodou. Vzhledem k vyšší pravděpodobnosti vzniku pojistné události je cena tohoto pojištění vyšší.

Navíc pojištění tohoto typu může svádět k pojistným podvodům, kterým se pojišťovny snaží bránit celou řadou ochranných opatření. U tohoto pojištění je zpravidla sjednávána tzv. karenční doba, tedy doba od uzavření smlouvy, kdy klient nemá nárok na pojistné plnění. Výplata je také zpravidla podmíněna registrací klienta na úřadu práce a navíc si pojišťovna stanovuje lhůtu, po kterou klient musí být veden jako nezaměstnaný, a až poté má nárok na výplatu pojistného plnění.

Riziko smrti nebo trvalé invalidity
Jedná se o případy, které klient může jen těžko ovlivnit. Podmínkou pro sjednání krytí těchto rizik je zpravidla vyplnění zdravotního dotazníku, případně čestného prohlášení o zdravotním stavu. V případě úmrtí, anebo vzniku nároku na trvalý invalidní důchod pojišťovna zpravidla uhradí za svého klienta celou část nesplaceného závazku. A to buď k datu úmrtí, anebo příznání invalidního důchodu. Výjimky z pojistného plnění tvoří případy, kdy klient si zranění či smrt přivodil sám (sebevražda), anebo sám ohrozil svou bezpečnost (alkohol, drogy, účast na demonstracích apod.).

Následují příklady pojištění platební neschopnosti některých bank, a to včetně podmínek přijetí k pojištění a cen pojistného.

Hypoteční banka

Požadavky na pojištěného
Věk 18 – 55 let, trvalý pobyt v ČR, který nebyl za posledních pět let v pracovní neschopnosti více než tři týdny nepřetržitě (s výjimkou zlomenin a těhotenství). Klient zároveń nesmí trpět závažnými onemocněními srdce nebo oběhového systému, cukrovkou a chronickým onemocněním dalších orgánů. Zároveň jsou vyloučeni klienti, kteří prodělali před méně než 5 lety onkologickou léčbu.

Pokud má klient zájem o pojištění pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání musí být zaměstnán na dobu neurčitou, nesmí být ve výpovědi, ve zkušební době a neuzavřel se zaměstnavatelem dohodu o ukončení pracovního poměru.

Varianty pojištění
Hypoteční banka nabízí několik variant krytí pojistných rizik, přičemž výše pojistného se vždy vypočítá procentem z výše měsíční splátky hypotéky a platby za vedení úvěrového účtu.

Varianty pojištění a výše pojistného:

 • Pojištění pro případ smrti nebo plné invalidity; 3,4 % z měšíční splátky +poplatku za úvěrový účet
 • Pojištění pro případ smrti nebo plné invalidity a pracovní neschopnosti; pojistné = 4,7 % z MS + PÚÚ
 • Pojištění pro případ smrti nebo plné invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání; pojistné = 7,1 % z MS + PÚÚKomerční banka

Komerční banka nabízí svým klientům možnost sjednání rizikového životního pojištění prostřednictvím své sesterské Komerční pojišťovny. Vzhledem k tomu, že se jedná o rizikové životní pojištění, klient nemůže počítat s náhradou v případě ztráty zaměstnání a pracovní neschopnosti. Pojišťovna v případě pojistné události hradí pouze do výše aktuální dlužné částky úvěru.

Pojistná krytí:

 • pojištění pro případ úmrtí
 • pojištění pro případ úplné a trvalé ztráty soběstačnosti

Cena pojištění se mění v závislosti na věku klienta a je po celou dobu splatnosti úvěru neměnná. Pro klienty do 35 let věku pojistné činí 0,025 % z částky úvěru, klienti starší 35 let za pojištění zaplatí 0,045 % z ČÚ. Klienti si mohou výši pojistné částky snížit, pokud již mají uzavřeno jiné životní pojištění, kryjící riziko smrti či invalidity.

Pojištění může být sjednáno i pro dvě osoby a to ve dvou variantách:

 • oba dva pojištění jsou pojištěni na plnou výši úvěru 100:0
 • každý z pojištěných je pojištěn na polovinu úvěru 50:50

Raiffeisenbank

Raiffeisenbank uplatňuje jiný princip zajištění, a to formou klasických pojistek prostřednictvím pojišťovny UNIQA, přičemž Raiffeisenbank nabízí klientům komplexní pojistění Triga, které zahrnuje jak pojištění majetku (bytu, domu), tak životní pojištění, kterým je hypotéka kryta v případě smrti pojistníka. Pojištění pracovní neschopnosti je v rámci pojištění Triga vyřešeno standardním soukromým zdravotním pojištěním, ze kterého plyne klientovi nárok na denní dávky při pracovní neschopnosti.
 
Cena pojištění je logicky vyšší než u standardního pojištění platební neschopnosti. Konkrétní výši nelze jednoduchým způsobem zjistit, jelikož vychází z konkrétní výše úvěru, hodnoty nemovitosti a požadované výši pravidlených výplat v případě pracovní neschopnosti.

Další velká skupina hypotečních bank ve svých sítích a ke svým hypotečním úvěrům nabízí pojištění z dílny pojišťovny Cardif Pro Vita, která se specializuje právě na pojištění platební neschopnosti, ztráty platebních karet a pojištění dluhu. 

Podmínky výplaty pojistného plnění jsou pro všechny banky zpravidla identické, rozdílná je pouze cena. Cardif Pro Vita nabízí standardně 3 varianty pojistného krytí, hypoteční banky však svým klientům dávají na výběr ze dvou nejvhodnějších variant. 

Česká spořitelna

Česká spořitelna je jednou z bank, která využívá služeb pojišťovny Cardif Pro Vita, přičemž platbu pojistného klientovi účtuje k poplatku za vedení úvěrového účtu. K uzavření pojistné smlouvy není zapotřebí separátního formuláře, sjednání pojistky je součástí úvěrové dokumentace.

Požadavky na pojištěného
Věk 18 – 60 let, klient musí být podle svého vědomí zdravý a nesmí být v pracovní neschopnosti, přičemž v pracovní neschopnosti delší než 30 dní nemohl být ani v uplynulých 12 měsících. Z pojištění bude vyloučen klient, který je v pravidelné lékařské péči v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků (např. diabetik).

Pro případ pojištění pracovní neschopnosti nebo ztráty zaměstnání nesmí být klient ve zkušební době, ve výpovědi a pracovní poměr musí mít sjednán na dobu neurčitou, přičemž zaměstnaným musí být alespoň 12 měsíců.

Varianta A kryje tato pojistná rizika:

 • dlouhodobá pracovní neschopnost
 • plná invalidita
 • úmrtí

Pojistné v případě jediné osoby činí 0,0333 % z částky úvěru, Česká spořitelna nabízí se slevou také pojištění dvou osob, v tomto případě pojistné činí 0,03 % z ČÚ (za každou osobu zvlášť).

Varianta B kryje tato pojistná rizika:

 • ztráta zaměstnání
 • dlouhodobá pracovní neschopnost
 • plná invalidita
 • úmrtí

Pojistné v případě jediné osoby činí 0,0473 % z částky úvěru, v případě pojištění dvou osob je to 0,0426 % z ČÚ za každou osobu zvlášť.

Pojištění Cardif Pro Vita nabízí společně s Českou spořitelnou také BAWAG Bank, GE Money a UniCredit Bank. 

UniCredit Bank

UniCredit Bank nabízí rovněž dva pojistné tarify z dílny Cardif Pro Vita. Podle šíře pojistného krytí, jedná se o tarif Credit Basic a Plus. Za pojištění Credit Basic kryjící pracovní neschopnost, plnou invaliditu a úmrtí si UniCredit Bank účtuje 0,035 % z částky úvěru. V případě rozšířené varianty Plus, zahrnující také pojištění ztráty zaměstnání činí pojistné 0,0585 % z pojistné částky/částky úvěru.

BAWAG Bank

V případě BAWAG Bank činí pojistné ve variantě A 4,99 % z měsíční splátky úvěru. V rozšířené variantě B, kde pojišťovna kryje také riziko ztráty zaměstnání, činí pojistné 6,49 % z měsíční splátky úvěru.

Příklad

Klient žádá o hypotéku ve výši 2 miliony Kč se splatností 20 let, pětiletou fixací a úrokovou sazbou 5,52 % p.a. (viz. FINCENTRUM HYPOINDEX). Měsíční splátka úvěru činí 13 780 Kč. Kolik zaplatí na pojistném?

Tabulka 1: Příklady pojistného podle jednotlivých variant pojistného krytí

Banka Varianta Měsíční pojistné
Hypoteční banka A                            680 Kč
  B                            940 Kč
  C                         1 420 Kč
Komerční banka A                            500 Kč
  B                            900 Kč
Česká spořitelna A                            666 Kč
  B                            946 Kč
UniCredit Bank A                            700 Kč
  B                         1 170 Kč
BAWAG Bank A                            688 Kč
  B                            894 Kč

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.49 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%

5.49%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *