EUR 25.425

USD 23.314

REPO sazba ČNB 4.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.425

USD 23.314

Text: Petra Sitařová

24. 05. 2011

0 komentářů

Hypotéky pro cizince: Velký přehled

 


 

Podmínky pro poskytování hypoték cizincům se u jednotlivých českých bank liší, všechny banky ale mají svá pravidla a omezení, zejména co se týče maximální výše úvěru k hodnotě zástavy (tzv. LTV), požadavku na minimální výši vlastních zdrojů a maximální dobu splatnosti. Přísnější podmínky než pro občany ČR jsou také při akceptaci příjmů.

Zajištění navíc

U hypoték poskytovaných cizincům navíc české banky velmi často vyžadují dozajištění doložkou o přímé vykonatelnosti. Ta umožňuje nepodávat žalobu na splnění závazku klienta, ale podat rovnou návrh na výkon rozhodnutí (exekuci).

Banky po krizi přitvrdily

Podle našich zkušeností lze říci, že banky po „realitní krizi“ svůj přístup k cizincům značně přitvrdily. Zejména k cizincům bez trvalého pobytu na území ČR a dlouhodobého příjmu ze zaměstnání jsou mnohem podezřívavější. Pro klienty ze zemí bývalého Sovětského svazu, k nimž byly banky před krizí shovívavé, je dnes získání hypotéky téměř nemožné.

Hypoteční banka

Při poskytování hypoték cizincům se Hypoteční banka řídí zejména zemí původu žadatele. Pouze na výjimku je možné získat hypotéku pro cizince ze seznamu tzv. „rizikových zemí“.

Základní podmínky poskytování hypoték cizincům:

REKLAMA

 • Pokud má jeden ze žadatelů občanství z rizikové země (viz seznam) musí mít příjem z ČR.
 • Maximální LTV 70%.
 • Minimálně 30% vlastních zdrojů.
 • Maximální splatnost 20 let.
 • Fixace úrokové sazby minimálně 3 roky.
 • Dozajištění notářským zápisem o uznání dluhu se svolením k vykonavatelnosti.
 • Pobyt v ČR minimálně 3 roky  (přechodný, dlouhodobý, trvalý).
 • Celková úvěrová angažovanost klienta maximálně 10 mil Kč.

Příjem ze závislé činnosti v ČR – podmínky akceptace:

 • Příjem pochází od zaměstnavatele (s.r.o., a.s.), který není vlastněn cizinci z rizikových zemí ani společnostmi se sídlem v rizikových zemích, ani příbuznými klientů.
 • Zaměstnavatel vykazuje alespoň 2letou historii a zaměstnává víc jak 15 zaměstnanců.
 • Doba zaměstnání klienta u zaměstnavatele musí být minimálně 1 rok.
 • Příjem ze závislé činnosti je oborově průměrný, bez výkyvů, doložitelný výpisy z běžného účtu klienta vedeného bankou v ČR s historií minimálně 1 roku.

Příjem z podnikání v ČR – podmínky akceptace:

 • Doba podnikání klienta minimálně dvě celá účetní období.

UniCredit Bank

Cizinci s trvalým pobytem v ČR , (českým) rodným číslem a příjmem v ČR jsou standardními klienty, tzn. platí pro ně stejné podmínky jako pro občany ČR.

Občané Slovenské republiky mohou povolení k trvalému pobytu nahradit:

 • výpisem z úvěrových registrů SR a současně
 • výpisy z bankovního účtu od kterékoli banky na území ČR za posledních 12 měsíců s pravidelnými příjmy na účet odpovídajícími příjmu deklarovanému na potvrzení o příjmu ze závislé činnosti nebo příjmu uvedenému v daňovém přiznání (v případě podnikání) a s výdaji odpovídajícími standardním životním nákladům domácnosti, tj. zda jsou z účtu placeny obvyklé výdaje na domácnost.
 • občan SR – maximální LTV 80%.

Ostatní cizinci se posuzují jako nestandardní klienti a musí splňovat následující podmínky:

 • Maximální LTV  80%.
 • Maximální poměr splátek u všech úvěrů klienta k jeho celkovým příjmům 70%.
 • Při LTV ≤ 70 % je vyžadována doložka o přímé vykonatelnosti u úvěrů nad 3 mil. Kč.
 • Při LTV > 70 do 80% je doložka o přímé vykonatelnosti vyžadována vždy.
 • Aktivní bankovní historie u banky na území ČR minimálně 6 měsíců.
 • Příjem ze závislé činnosti na území ČR po dobu posledních 6 měsíců nebo příjem z podnikání na území ČR (2 podaná daňová přiznání).
 • Životní rizikové pojištění na 50% požadované částky úvěru.

Komerční banka

REKLAMA

Základní podmínky poskytování hypoték cizincům:

 • Občan EU (včetně Slovenska) musí mít průkaz o povolení k pobytu v ČR.
 • Ostatní cizinci musí mít trvalý pobyt na území ČR.
 • V případě manželů může být jeden z nich bez povolení k pobytu, druhý ale musí být občanem ČR nebo musí mít povolen trvalý pobyt v ČR.
 • Příjmy musí pocházet z ČR a současně:
  • v případě příjmů ze závislé činnosti se dokládají výpisy z účtu jakékoliv banky v ČR minimálně za 6 měsíců
  • v případě příjmů z podnikání musí příjem chodit na účet v KB minimálně posledních 6 měsíců
 • Maximální LTV 85% hodnoty zastavené nemovitosti.
 • Minimálně 10% vlastních prostředků.
 • Nemovitost pouze pro vlastní trvalé bydlení.
 • Čerpání až po zápisu zástavního práva do katastru nemovitostí.
 • Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti v případě, že hodnota zastavené nemovitosti > 70 %.
 • Domicilace příjmů je povinná.

Splnění výše uvedených podmínek není vyžadováno u hypotéky poskytnuté na refinancování dříve poskytnutého úvěru. Zde platí:

 • Čerpání již na návrh vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí.
 • Potvrzení o vlastních zdrojích se nepožaduje.
 • Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti se nepožaduje.

Volksbank

Základní podmínky poskytování hypoték cizincům:

 • Občan EU (včetně Slovenska) se posuzuje jako standardní klient z ČR
 • Občan USA musí splňovat:
  • vízum k pobytu nad 90 dnů,
  • povolení k dlouhodobému pobytu,
  • průkaz o povolení k trvalému pobytu.
 • Občané ostatních zemí:
 • průkaz o povolení k trvalému pobytu,
 • maximální splatnost 20 let.

Cizinec bez trvalého pobytu musí mít zmocněnce pro doručování bankovní dokumentace – osoba s českým státním občanstvím a trvalým pobytem v ČR. Plnou moc je nezbytné podepsat před podpisem úvěrové smluvní dokumentace s tím, že je nutná osobní přítomnost zmocněnce v bance.

Cizinec s příjmy ze zahraničí – pravděpodobně se bude vyžadovat notářský zápis se svolením k vykonatelnosti.

mBank

REKLAMA

U mBank platí pro poskytování hypoték cizincům jednoduché kritérium – banka poskytne hypotéku pouze cizincům – občanům EU, kteří mají přidělené české rodné číslo.

Základní podmínky poskytování hypoték cizincům:

 • Pouze občan Evropské unie (včetně Slovenska) s přiděleným rodným číslem.
 • Povolený trvalý pobyt na území ČR, popř. přechodný pobyt, jehož platnost je minimálně po dobu trvání hypotečního úveru.
 • Příjmy ze zahraničí pouze ze závislé činnosti – uznává se 70%.

LBBW Bank

Základní podmínky poskytování hypoték cizincům:

 • Cizinci z EU (včetně nečlenských zemí EU – Islandu, Norska, Švýcarska, Lichtenštejnska) s trvalým nebo dočasným povolením k pobytu v ČR, kteří žijí v ČR a mají příjmy z ČR.
 • Ostatní cizinci s trvalým nebo přechodným pobytem, kteří žijí a mají příjmy z ČR.
 • V případě manželů může být jeden z nich osoba bez pobytu na území ČR, avšak druhý z manželů musí být občanem ČR.
 • Příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí jsou akceptovány pouze u občanů ČR a Slovenska bez omezení nebo občanů EU (včetně Islandu, Norska, Švýcarska, Lichtenštejnska) s čistým měsíčním příjmem 50 000 Kč a více.
 • Jako žadatelé o hypotéku nejsou akceptování cizinci z těchto zemí: Myanmar, Cookovy ostrovy, Seychelly, Vietnam, bývalé státy SSSR kromě Estonska, Lotyšska a Litvy, státy bývalé Jugoslávie s výjimkou Slovinska, Nauru, Nigerie, Palau, Vannatu, Západní Samoy.

Česká spořitelna

Po splnění níže uvedených podmínek mají cizinci stejné podmínky jako občané ČR.

Základní podmínky poskytování hypoték cizincům:

 • Občan EU, Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska
  • Trvalý pobyt v ČR případně přechodný pobyt, který musí trvat minimálně 3 roky.
  • Příjem musí být z ČR.
 • Ostatní cizinci
  • Trvalý pobyt v ČR.
  • Příjem musí být z ČR.

Raiffeisenbank

Základní podmínky poskytování hypoték cizincům:

 • Žadatel – cizinec žije v manželství nebo registrovaném partnerství s občanem ČR nebo
 • aspoň jeden z žadatelů pobývá nejméně 2 roky v ČR (lze doložit např. povolením k pobytu, pracovní smlouvou, nájemní smlouvou, doklady SIPO, výpisy z účtu apod.), přičemž současně  příjmy alespoň jednoho ze žadatelů pocházejí z ČR nebo jsou ze zahraničí poukazovány na účet v ČR.
 • Vlastní prostředky ve výši nejméně 15% z celkového záměru (neplatí pro účel refinancování).
 • Pokud o úvěr žádá cizinec pobývající v ČR méně než 5 let a pocházející ze státu, kde je úvěrový registr, předkládá aktuální výpis z úvěrového registru. Tento výpis lze požadovat po občanech všech států západní Evropy, USA, Kanady, Japonska a všech států, kde má skupina Raiffeisen zastoupení.

Wüstenrot hypoteční banka

Základní podmínky poskytování hypoték cizincům:

 • Žadatel musí mít na území ČR trvalý pobyt – platí i pro občany EU včetně Slovenska.
 • V případě, že jeden z  manželů je cizozemec bez povolení k trvalému pobytu v ČR, vyžaduje se další spolužadatel, který je občanem ČR nebo má trvalý pobyt na území ČR. Příjem žadatele bez trvalého pobytu se zpravidla neuvažuje.
 • Pokud je žadatelem rozvedený cizinec je požadována doba trvání trvalého pobytu na území ČR k datu podání žádosti minimálně 3 roky.
 • Maximální LTV do 70%.
 • Vlastní prostředky ve výši 30% investičního záměru.

Důležitá poznámka

Závěrem dodejme, že uvedené informace jsou získané pouze pro účely tohoto článku a banky k ničemu nezavazují. Schvalování hypoték cizincům podle uvedených zásad není právně nárokovatelé. Každá žádost o hypotéku podléhá samostatnému individuálnímu schválení.

Autorka je hypoteční makléřkou společnosti Callido

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.49 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%

5.49%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *