EUR 24.750

USD 22.855

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.9 %

EUR 24.750

USD 22.855

Text: Luboš Svačina

02. 01. 2009

15 komentářů

Jak funguje společenství vlastníků jednotek?

 


 

Účel vzniku společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Hlavním účelem vzniku společenství vlastníků jednotek by mělo být zajištění péče o společný majetek jednotlivých vlastníků bytových jednotek a k zastupování vlastníků "navenek". Fungování společenství vlastníků jednotek upravuje Zákon č. 72/1994 Sb., jinak také Zákon o vlastnictví bytů (ZOVB). 

Společenství vlastníků jednotek (Společenství) je specifickou právní osobou, která je oprávněna zastupovat vlastníky ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu, včetně zastupování v takových případech, kdy část společných prostor je pronajímána "nečlenům" družstva.

Společenství je podle zákona oprávněno k:

 • uzavírání smluv s dodavateli služeb spojených s užíváním jednotek,
 • sjednání pojištění domu,
 • uzavírání smluv, evidenci a vybírání nájemného v případech, kdy společné části domu jsou dále pronajímány,
 • vedení účetnictví.

Společenství je zároveň oprávněno rozhodovat o rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky jednotek, přičemž velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu se řídí vzájemným poměrem velikosti podlahové plochy jednotek k celkové ploše všech jednotek v domě. Krom toho je Společenství oprávněno vlastním jménem vymáhat plnění povinností uložených vlastníkům jednotek (platby za energii a služby spotřebované přímo v domácnosti).

Financování oprav společných částí domu

REKLAMA

Společenství nejen že je pověřeno výkonem práva, ale důležité také je, že se může jménem členů také zavazovat. Z opačného úhlu pohledu to znamená, že vlastníci jednotek mohou pod hlavičkou Společenství žádat banku o úvěr na opravy společných částí domu a díky statutu Společenství také mohou bance nabídnout odpovídající zajištění úvěru. Tím je sjednání zástavního práva k jednotce včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech domu. Přičemž nutnou podmínkou pro sjednání smlouvy o zástavním právu k jednotce je souhlas vlastníka jednotky.

Pozor! Vlastníci jednotlivých bytových jednotek ručí za závazky Společenství až do výše ceny svého bytu.  Společenství vlastníků naddimenzovaným úvěrem, který nebude schopno ze svých příjmů splácet (příspěvky vlastníků, příjmy z pronájmu), může své členy o majetek vcelku jednoduše připravit, a proto je nadmíru důležité úvěrové možnosti Společenství dopředu kvalifikovaně odhadnout.

Podmínky vzniku Společenství 

Společenství vlastníků jednotek může vzniknout pouze v domě, kde je nejméně pět bytových jednotek a tři různí vlastníci. Společenství vzniká automaticky v den, kdy poslednímu z vlastníků nemovitosti byla doručena listina o vkladu jeho vlastnického práva do katastru nemovitostí. Z tohoto důvodu nelze v žádném případě vznik Společenství iniciovat v domě s nedefinovanými vlastnickými vztahy.

REKLAMA

Rozčlenění domu na bytové a nebytové jednotky


Ke vzniku jednotlivých bytových jednotek může dojít jednak prohlášením vlastníka, který určí prostorově vymezené části budovy, jež se stanou jednotkami a společnými částmi domu. Tento princip se zpravidla uplatňuje u již stojících domů a nejčastěji se s ním setkáváme v případě převodů bytů z družstevního do osobního vlastnictví. V takovém případě, a po splnění určitých podmínek, Společenství nahrazuje funkci bytového družstva.

U nových domů nebo domů procházejících přestavbou (půdní a sklepní vestavby a přístavby) vznikají nové jednotky nejčastěji na základě smlouvy o výstavbě

Třetí formou je dohoda spoluvlastníků o zrušení podílového spoluvlastnictví (zděděnou nemovitost si dědici rozčlení na byty) a čtvrtou variantou je dohoda nebo rozsudek soudu o vypořádání společného jmění manželů. Poslední dva způsoby však nepřipadají v úvahu, pokud je v některém z bytů jako nájemce fyzická osoba.

Ve všech případech jsou vlastníci povinní novou skutečnost oznámit katastrálnímu úřadu a spolu s ustanovující listinou (prohlášení vlastníka, smlouvy o výstavbě atp.) úřadu předložit zákres nově vzniklých bytů, to znamená půdorysy všech podlaží, případně schéma ilustrující polohu jednotek.  


Získání 75% podílu vlastníků   

Tato podmínka se týká pouze nemovitostí v družstevním vlastnictví! Pokud dochází k převodům bytových jednotek do vlastnictví a družstvo náležitě plní svou povinnost správce objektu, vznikne společenství až prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž budou družstvu doručeny listiny dokládající, že spoluvlastnický podíl na společných částech domu se snížil na méně než jednu čtvrtinu.

Ustanovení pověřených orgánů Společenství


Hlavním orgánem Společenství vlastníků jednotek je Shromáždění vlastníků jednotek (cosi jako valná hromada v akciové společnosti). První schůze Shromáždění se musí konat nejdéle do 60 dnů po vzniku Společenství a svolává ji původní vlastník budovy. Na této schůzi shromáždění schvaluje stanovy Společenství a volí výbor Společenství a případně další orgány společenství určené stanovami (kontrolní komise apod.) 

Shromáždění vlastníků, jak již bylo uvedeno, volí výbor společenství (ekvivalent představenstva), ten má minimálně tři členy. Pokud si však vlastníci výbor nezvolí, může tuto funkci zastávat jeden z pověřených vlastníků. Funkční období výboru nebo pověřeného vlastníka určují stanovy, nesmí však přesáhnout 5 let.
Shromáždění vlastníků by se mělo konat minimálně jednou ročně. 

Ustanovující schůze se může konat jen za účasti notáře, který o jejím průběhu, volbě a složení orgánů Společenství a schvalování stanov pořídí notářský zápis. 

Pokud se Shromáždění k volbě orgánů společenství nesejde nebo nejsou-li tyto orgány zvoleny, plní funkci orgánů společenství vlastník s minimálně 50% podílem na společných částech domu. Pokud takový vlastník neexistuje, plní funkci výboru všichni zakládající členové.

Členství, hlasování

Členství ve Společenství je povinné a vznik či zánik členství ve Společenství vlastníků se řídí samotným vlastnictvím bytové jednotky. Prodejem bytu zaniká také členství.

Shromáždění vlastníků se schází na základě podnětu Výboru nebo vlastníků jednotek, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu hlasů. Shromáždění se považuje za usnášeníschopné, mají-li zúčastnění vlastníci nadpoloviční většinu hlasů. K samotnému přijetí usnesení je poté zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných hlasů. Výjimkou jsou zásadní rozhodnutí týkající se fungování Společenství nebo samotné nemovitosti. Potom je vyžadována 3/4 většina přítomných nebo dokonce souhlas všech vlastníků jednotek (změny mající vliv na podstatu a funkci nemovitosti). Vzhledem k tomu, že členové ručí za závazky společenství celým svým vlastnickým podílem, je v zájmu člena se pravidelně účastnit schůzí Společenství a dohlížet na jeho hospodaření.

Loading

Vstoupit do diskuze 15 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.52 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • SVJ

  5 ledna, 2009

  SVJ

  Odpovědět

 • .

  5 ledna, 2009

  http://rychtarikova.ovn.cz

  Odpovědět

 • Marie Balíková

  30 září, 2012

  Dobrý den, zajímalo by mě co se stane, když předseda a pístopředseda odstoupí ze svých funkcích z důvodu, že část vlastníků nerespektuje rozhodnutí, které se učinilo na shromáždění. Výpověď bude podána písemně opět ke shromáždění.Kon­krétně mě zajímá, co bude, když se řízení společenství nikdo neujme. Většina vlastníků je v důchodu. Kdo potom bude mít přístup na účet v bance apd. Děkuji za odpověď. Marie

  Odpovědět

 • alena Dluhošová

  21 září, 2017

  Dobrý den,
  nemůžeme se v bytech rozdělených na podíly – tisicíny na domě- domluvit o převedení bytu do osobního vlastnictví. Jedna nájemnice pořád s něčím nesouhlasí – prosím jak postupovat dále. Děkuji

  Odpovědět

 • Drncová

  5 srpna, 2013

  Přesto,že majitel vybírá pronájem za byt peníze do společného fondu nevkládá a nejen to.Do bytové jednotky přihlásil 1 osobu a žije zde osob nejméně 10 dochází a odchází během dne také 50. Jak se bránit?

  Odpovědět

 • Sohr

  13 března, 2014

  Pověřený vlastník rozhodl, že výměna radiátoru v bytě člena SVJ, který obývá nájemník, hradí všichni členové společenství podle spoluvlastnický podílů.Reklamace u PV, správce /SBD/ i policie byla zamítnuta i přes to, že se jedná o nájemní byt. V usnesení máme, že opravy v bytě vlastníka se hradí z fondu oprav příslušného bytu.Je to správné ?

  Odpovědět

 • Monika Siničáková

  18 října, 2017

  Dobrý den,jaké mám možnosti dosáhnout práva na získání vyúčtování za služby r.2016,kdy se v lednu zapisovaly veškeré údaje o spotřebě.Nevím jestli mám přeplatky či naopak a podle toho vést svou spotřebu.Děkuji,Siničáková

  Odpovědět

 • stanislavcibulka

  18 října, 2021

  Jsem vlastníkem bytu musím chodit na schůze ?

  Odpovědět

 • Mila zelinka

  2 února, 2022

  Má ze zákona povinnost SVJ vybudovat pro spoluvlastníka nájezdy pro kočárek na schodiště.

  Odpovědět

 • Jana Raulová

  16 ledna, 2023

  Prosím o sdělení, zda SVJ vedou účetnictví, popř. jaké a zda podávají daňové přiznání.
  Děkuji

  Odpovědět

 • jaroslav vlasak

  28 srpna, 2023

  jak postupovat když soused nademnou mně po několikaté vytopil. už si nevím rady

  Odpovědět

 • Horackova Eva

  11 ledna, 2024

  Kdo kontroluje cinnost SVJ. Komu si muzu stezovat?

  Odpovědět

 • Miroslav

  10 března, 2024

  Dobrý den.
  Byl sepsán notářský zápis STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu.O tomto notářským zápisu jsem nebyl vůbec informován (zjistil jsem to až po 17 měsících ).U notářského zápisu byli přítomni 4 vlastníci ze 7 vlastníků.Dá se tomu bránit-nesouhlasím jak byly sepsány stanovy -stačí vetšina na pořízení úvěru ( oprava domu fasáda,střecha…)
  Před sepsáním STANOV jsme se vždy museli shodnout všichni.
  Děkuji za odpověd….

  Odpovědět

 • Pavel Böhm

  4 května, 2024

  Mám dotaz a prosím o odpověď. Bydlím v bytovém domě, v jednom ze 4 bytů – jednotek.
  Proto se sousedy nemáme SVJ, a jsme pod hranicí 5 SVJ, kdy je to ze zákona nutné.
  Můžeme se stát SVJ i přesto, když budeme o to stát.?

  Odpovědět

 • Věra

  13 května, 2024

  Dobré ráno, chci se zeptat, zda si vlastník bytu ve SVJ může postvit sušičku a odkládací stolek, nad tím zabudovat světlo, mě se na to jako dalšího vlastníka nikdo nezeptal, dále se chci zeptat, jestli je možné z výlevky, která je vlastně určena na velký úklid, odebírat vodu pro vlastní potřebu, kterou hradíme v konečném rozúčtování všichni. Děkuji za zprávu.

  Odpovědět