EUR 25.360

USD 23.264

REPO sazba ČNB 4.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.360

USD 23.264

Text: Luboš Svačina

27. 11. 2009

0 komentářů

Máte v domě olověné rozvody vody? Stát vám pomůže s jejich výměnou

 


 

Ministerstvo spuštěním tohoto programu usiluje o snížení obsahu olova v pitné vodě tak, jak určuje směrnice 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu. Směrnice stanovuje maximální povolené množství olova v litru pitné vody na úrovni 10 mg. Tato hodnota ukazatele musí být docílena nejpozději do listopadu  2013, tj. do 15 let od nabytí účinnosti Směrnice.

Kdo může o dotaci žádat?

Žádat o dotaci může vlastník nebo spoluvlastník/ci bytu či domu s olověnými rozvody vody. Žádat mohou samozřejmě také celá společenství vlastníků jednotek vzniklé podle zákona č. 72/1994 Sb. Dotace se poskytuje na výměnu všech olověných rozvodů vody v celém domě, a to nejvýše do částky 10 000 Kč na jeden byt v domě, přičemž platí, že výše státní dotace nesmí přesáhnout skutečné náklady na realizaci celé akce.

Žadatelé, kteří již čerpají nebo v posledních letech čerpali z některých veřejných dotačních programů (např. Zelená úsporám) musí počítat s tím, že maximální limit všech poskytnutých dotací v posledních letech může činit maximálně ekvivalent 200 000 eur. 

Na co lze dotaci využít?

Opravou se rozumí pouze výměna olověných domovních rozvodů vody za zdravotně nezávadné rozvody, spočívající zejména v bouracích pracích souvisejících s demontáží stávajících vodovodních rozvodů, v demontáži stávajících vodovodních rozvodů, ve vysekání drážek, v rozvodu zaizolovaných nových vodovodních rozvodů, v montáži vnitřních závitů a bytových uzávěrů vody, v zazdívkách, včetně nákladů na materiál a na odvoz a skládku suti.

Dotace se neposkytuje např. na obklady koupelen, dlažby, zařizovací předměty, výtokové ventily, vodoměry a na projektovou dokumentaci atd.

Jaké jsou podmínky poskytnutí dotace?

Žadatel musí Ministerstvu předložit kompletně vyplněnou a podepsanou žádost včetně předem daných dokumentů vztahující se k plánované opravě viz. „Co musí žádost obsahovat?“.  Součástí žádosti je mimo jiné technické řešení rekonstrukce rozvodů, které zahrnuje rozsah a technologický postup oprav, předběžný položkový rozpočet, ve kterém jsou uvedeny položky splňující podmínky poskytnutí dotace.

REKLAMA


V případě, že by žadatel provedl rekonstrukci v rozporu s předloženou a schválenou dokumentací má Ministerstvo nárok na pozastavení vyplacení dotace případně jejího navrácení.  

Důležitou podmínkou, která v některých případech může znamenat nepřekonatelný kámen úrazu je fakt, že žadatel se zavazuje provést kompletní výměnu všech olověných rozvodů v celém domě. Splnění této podmínky může být v řadě případů, kdy spoluvlastníci spolu nekomunikují, nepřekonatelný problém. Ne všichni obyvatelé totiž musí s připravovanou akcí souhlasit.

Do kdy musí být dotace vyčerpána?

Zájemci o dotaci, kteří podají žádost do 1.února 2010 platí, že prostředky z dotace státního rozpočtu musí být vyčerpána ještě v roce 2010, ale akce může být dokončena až v následujícím roce.


Termín do kdy musí být celá akce zrealizována uvádí Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Nejpozději v tomto termínu je příjemce dotace povinnen doručit ministerstvu dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce podle dané vyhlášky. (Vyhláška č. 560/2006 Sb.,).

Jaké mohou být sankce za nedodržení podmínek?

Oprávněnost a způsob využití dotace může Ministerstvo kontrolovat kdykoliv ode dne podání žádosti. V případě, že zjistí nedostatky při realizaci akce může žadateli uložit sankce nebo zadržení vyplacení dotace.

REKLAMA

Co je potřeba doložit k žádosti o dotaci?

Žádost podává zájemce o dotaci na podatelně Ministerstva. K vyplněnému, vytištěnému a podepsanému formuláři žádosti žadatel přikládá investiční záměr, který musí obsahovat následující výčet dokumentů.

a)      výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnictví domu, kde má být oprava prováděna;

b)      u vlastníků domu – právnických osob, výpis z Obchodního rejstříku; tato podmínka neplatí pro obce

c)      čestné prohlášení žadatele o dotaci, že v domě jsou olověné rozvody vody a souhlas s kontrolou místního šetření se strany Ministerstva pro místní rozvoj během prováděné realizace oprav

d)      technické řešení zpracované oprávněnou osobou zahrnující:

REKLAMA

        – rozsah a technologický postup oprav;

        – předběžný položkový rozpočet, ve kterém jsou uvedeny položky splňující podmínky poskytnutí dotace    podle tohoto podprogramu;

e)      prohlášení žadatele o bezdlužnosti

f)       čestné prohlášení žadatele o tom, že součet všech veřejných podpor poskytnutých žadateli podle pravidla „de minimis“ za období tří let nepřesáhl částku v Kč odpovídající 200 000 EUR.  
Zdroj : Materiály Ministerstva pro místní rozvoj ČR, formulář je ke stžení na webových stránkách webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Doplňující náležitosti žádosti o dotaci:

Žadatel, který obdrží od ministerstva Registrační list akce s podmínkami pro další postup, doručí ministerstvu nejdéle do termínu stanoveného správcem podprogramu doplňující náležitosti žádosti, a to:

1.      smlouvu o dílo se zhotovitelem akce;

2.      prohlášení o vlastních zdrojích účastníka, potřebných na financování opravy;

3.      aktualizované údaje o akci, pokud došlo ke změně (např. na základě uzavřené smlouvy o dílo).

Bližší informace k podpoře oprav olovněných rozvodů získáte na Ministerstvu pro místní rozvoj, kontaktní osobou je Marcela Frantíková, framar@mmr.cz, tel. 224861517

 

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.49 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%

5.49%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *