EUR 25.255

USD 23.195

REPO sazba ČNB 4.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.255

USD 23.195

Text: Petr Zámečník

07. 08. 2008

1 komentář

Pavel Vančura: Zloději jsou častější, požáry zničí víc

 


 

ČSOB Pojišťovna nedávno spustila nový produkt Domov Expres. V čem se liší od předchozích produktů?

Svou jednoduchostí. Je poměrně jednoduchý, přitom dokážeme tímto produktem pojistit to samé, co jsme dokázali pojistit i v minulosti, ale poměrně jednoduše a efektivně pro klienta. A samozřejmě s tím souvisí i cena pojištění. Je levnější než doposud.

Dokážeme jedním produktem pojistit jak nemovitost (rodinný domek, chatu, chalupu, rekreační obydlí), tak i samozřejmě domácnost (vybavení budovy), a samozřejmě součástí běžné nabídky je též pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti či z občanského života.

Zvláštností tohoto produktu jsou poměrně vysoké limity pojištění odpovědnosti. Proč jste navýšili tyto limity?

Reagujeme na poptávku na trhu. Klienti si dnes uvědomují, že svojí činností nebo někdy i nečinností mohou způsobit škodu. A následky škody mohou být skutečně vysoké. Navíc i právní povědomí poškozených vzrůstá.

V minulosti si poškození ani neuvědomovali, že jim někdo způsobil škodu, měl by za ni zodpovídat a měl by jim ji nahradit. V současnosti je situace jiná, a tudíž i limity je potřeba mít vyšší.

REKLAMA

Začali si to lidé uvědomovat sami, samovolně, nebo je k tomu začala nutit situace, kdy zjistili, že jejich předchozí limity nestačí na to, aby uhradily škodu a musí doplácet ze svého?

Poptávka vzešla ze strany klientů, kteří měli nějakou nepříjemnou zkušenost. Buď jim limit nestačil, nebo jim sice stačil, ale vyčerpali si většinu ročního limitu jednou pojistnou událostí. Kdyby došlo k další pojistné události ve stejném pojistném roce, nezbývalo by jim na její krytí.

Jaký je zájem o nový produkt?

Je vyšší, než jsme očekávali. To nás samozřejmě těší, na druhou stranu nás trochu děsí, jak jsme ten produkt nastavili výborně. (smích)

Skutečný stav prodeje je výrazně vyšší, než jaké byly prognózy při jeho přípravě. Je to částečně i tím, že současně se zavedením prodeje běží kampaň, kdy našim stávajícím klientům, kterým nevyhovuje staré pojištění, nabízíme přesjednání do tohoto produktu za výhodných podmínek. Dokonce za výhodnějších než v tomto období je běžné nebo nabízíme standardním klientům. I proto je výsledek prodeje vyšší, než jsme očekávali.

Co klienti očekávají od pojištění domácnosti? Mají nějaké specifické požadavky?

Určitě očekávají, že když se jim něco stane, tak jim pojišťovna pomůže. Nejen ve finančním krytí, ale i v pojištění odpovědnosti s posouzením, zda za vzniklou škodu odpovídají či neodpovídají.

Vyznají se klienti, v čem všem jim může pojištění pomoci, nebo stále tápají a nevědí, s jakými všemi pojistnými událostmi se mohou na pojišťovnu obrátit?

Každému našemu klientovi v okamžiku, kdy se na nás obrátí a ptá se nás, jestli je to pro něj pojistná událost nebo není, doporučujeme oznámit takovou skutečnost pojišťovně. Ta to dokáže na základě šetření mnohem lépe posoudit.

REKLAMA

Samozřejmě klienti, kteří již mají nějakou zkušenost s pojistnou událostí nejen na vlastní domácnosti, ale třeba i z pojištění odpovědnosti za škodu, se již lépe orientují. Ale stále existuje řada klientů, kteří ještě tápou. Snažíme se jim pomoci. I našim zástupcům, pojišťovacím zprostředkovatelům, dáváme manuály a návody, aby dokázali klientovi vysvětlit před sjednáním pojištění, o čem to pojištění je, co mají kryto, co kryto naopak není a nemůže být.

Stěžují si klienti často na výluky z pojištění, nebo tyto stížnosti nezaznamenáváte? Například u jiných typů pojištění bývá časté, že klient zjistí, jaké má výluky, až poté, co se mu stane pojistná událost.

Přestože máme výluky obdobné jako jiné pojišťovny, nezaznamenáváme příliš mnoho stížností s uplatňováním výluk či s odmítáním pojistných plnění v souvislosti s výlukou. Postupem let jsme všechny výluky, které nejsou nezbytné nebo které by komplikovali komunikaci s klientem, odstranili z pojistných podmínek.

V minulosti se kupříkladu nehradily škody na střešních krytinách, které byly způsobeny tíhou sněhu nebo námrazy, pokud k nim nedošlo v souvislosti s prolomením střechy. To jsme již odstranili.

V dávné minulosti v 90. letech se pojišťovaly samostatně povodeň a záplava, každé pojistné nebezpečí zvlášť. Zejména po povodních v roce 1997 na Moravě byla spousta stížností, kdy klienti měli pojištěnu „záplavu“, nicméně protože došlo k „povodni“, tak pojišťovny odmítaly poskytnout pojistné plnění. Tomu jsme se vyhnuli tím, že tato pojistná nebezpečí pojišťujeme současně. Tím samozřejmě minimalizujeme i nedorozumění mezi klienty.

Povodeň a záplava. Pro běžného klienta je to v zásadě to samé. Jaký je mezi nimi rozdíl pro pojišťovnu?

V dnešním způsobu prodeje pojištění těchto dvou pojistných nebezpečí pro pojišťovnu v podstatě rozdíl už také není, protože jsou pojištěny pohromadě, a tudíž je jedno, jestli se jedná o záplavu nebo o povodeň.

Když to mám shrnout nějak laicky, tak povodeň je dynamické působení vody, kdy se protrhne hráz nebo naprší skutečně hodně vody, a ta se vylije z břehů a zaplaví a poškodí dynamickou silou nemovitost nebo domácnost. Záplava může vzniknout nejen v souvislosti s povodní, ale třeba přívalovými srážkami, kdy naprší víc vody na nějakém místě nebo když např. praskne vodovod a nateče do sklepa voda a tam se vytvoří souvislá hladina.

Řada domů, ač by snad stát v záplavové oblasti neměla, tak přesto v záplavové oblasti stojí. Jsou tyto domy skutečně nepojistitelné?

Co se týká záplavových oblastí a posuzování rizika povodně a záplavy pojišťovny, a ČSOB Pojišťovnu z toho nevyjímaje, používají software a modely záplav území České republiky, kde jsou všechna místa rozdělena do čtyř zón. To, co je skutečně nepojistitelné, se nachází ve čtvrté rizikové zóně. Ta rámcově odpovídá periodě návratu povodně 20 let. To znamená, že v průměru každých dvacet let by se toto místo mělo zaplavit povodní.

Ostatní zóny jsou standardně pojistitelné. Samozřejmě že tam, kde místo leží mimo maximální rozliv (někdy se také říká mimo stoletou vodu), je pojištění nejlevnější. Jak roste rizikovost, pojištění se zdražuje.

REKLAMA

Co byste doporučil lidem, kteří mají svoji nemovitost ve čtvrté, nejrizikovější skupině? Přestěhovat se?

V České republice obecně budou mít potíže sehnat pojištění povodní a záplavy. U nás pojištění lze sjednat bez těchto dvou pojistných nebezpečí. Domov Expres v základu nabízí ostatní živelní nebezpečí, jako je požár, vichřice, krupobití, tíha námrazy nebo sněhu… nicméně povodeň a záplavu mu nabídnout nedokážeme. Jak znám trh, tak situace je obdobná i u našich konkurentů.

Která rizika jsou v domácnosti nejčastější a která způsobují největší škody?

Nejčastější je riziko odcizení – krádež vloupáním a loupežní přepadení, i když loupežní přepadení v domácnostech je poměrně okrajová záležitost. Nicméně škody nejsou nijak závratné. Koukal jsem do našich statistik a škody se pohybují v řádu maximálně 100, 200 tisíc korun.

Další pojistné nebezpečí, které je hrozivé, je požár v domácnosti. K tomu nedochází zas tak často, ale následky požáru bývají podstatně výraznější a dramatičtější pro klienta než odcizení. Přeci jen, pachatel pobere jen něco a zbytek tam „bohužel“ musí nechat, kdežto požár si nevybírá.

Poškození bývá nejen samotným ohněm nebo teplem, ale i zplodinami hoření, nebo hasební látkou v souvislosti se zásahem proti požáru. Obě tato pojistná nebezpečí jsou hrazena z našeho pojištění proti požáru.

V rámci pojistné události nedochází jen k materiálním škodám, ale může dojít např. k psychické újmě, poškozený má s náhradou škody různé komplikace apod. Může být i toto zohledněno v pojistném plnění?

Určitě ne v majetkovém pojištění. Tam je přesně definován předmět pojištění, vždy nějaký majetek – vybavení domácnosti, dům, zařízení apod. V pojištění odpovědnosti za škodu je to také trošku komplikovanější, neboť psychická újma ve svém důsledku není škodou. Z pohledu právního je třeba rozlišovat, zda se jedná o škodu, a nebo o újmu.

Újma ve většině případech není vyčíslitelná v penězích. Když soud rozhodne o náhradě újmy na zdraví či na právech, jedná se o jakousi kompenzaci, ale není to v žádném případě škoda. Z našeho pojištění odpovědnosti tyto újmy standardně hrazeny také nejsou. Předmět pojištění je „odpovědnost za škodu“.

Je možné sjednat i pojištění odpovědnosti za újmu? Pokud způsobím nějakou škodu a bude po mne požadována náhrada újmy, tak jako běžný klient, který nezná rozdíl mezi těmito pojmy, budu nemile překvapen, že najednou budu muset sehnat několik milionů na náhradu této újmy.

Co se týká občanského pojištění, nevím o tom, že by některá z pojišťoven nabízela tento typ pojištění.

Něco jiného je v oblasti podnikatelských rizik, kde kupříkladu u zdravotnických zařízení je toto často požadováno. Při výkonu zdravotní péče může dojít a dochází ke škodám na zdraví, a v té souvislosti může docházet i k újmám. Existuje i několik soudních rozhodnutí, kde soud poškozenému kromě nároku na odškodnění podle českého právního řádu, to znamená bolestné, ztížení společenského uplatnění, ztráty na výdělku, přiznal i nárok na kompenzaci nemajetkové újmy.

Pojištění újmy pojišťovny nabízejí sporadicky, příliš se do něho nehrnou. My máme nestandardní nabídku, kdy dokážeme zdravotnickým zařízením pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou zdravotnickým zákrokem nabídnout, ale to jen ve výjimečných případech, kdy se jedná o našeho stálého, dlouhodobého klienta, kterému tímto způsobem chceme poskytnout určitý benefit.

Nedávno jste spustili nový produkt v oblasti pojištění domácností a nemovitostí. Připravujete další novinky, nebo nyní máte vyčerpáno?

Snažíme se najít a vymyslet produkty, na které  by klienti reagovali pozitivně, jakou nabídku by ocenili. Samozřejmě koukáme i na konkurenci, co nabízí. Někdy je to skutečně o tom, podívat se kolem sebe a být schopen nabídnout obdobný rozsah krytí za obdobnou cenu jako konkurence.

Máme jeden cíl, který máme už druhým nebo třetím rokem a pořád ho odkládáme. Chtěli bychom připravit samostatný produkt pro pojištění odpovědnosti za škodu. Dneska toto pojištění sice nabízíme – třeba v rámci produktu Domov Expres jako doplňkové pojištění k pojištění domácnosti nebo budovy. Nicméně bychom chtěli připravit samostatný produkt, aby si i klienti, kteří u nás domácnost nebo nemovitost nemají a nechtějí mít pojištěnu, svoji odpovědnost za škodu pojistit mohli.

Chtěli bychom kombinovat dvě nosná pojištění. Pojištění odpovědnosti z běžného občanského života, které kryje škody z provozu domácnosti, sportovních aktivit a obecně ze života, a to nejen pojištěného, ale celé jeho rodiny, bychom chtěli doplnit o pojištění odpovědnosti při výkonu povolání, kterému se také říká „blbenka“. Nyní to sice dokážeme, ale takovou složitější variantou, a chtěli bychom to zjednodušit.

Děkuji za rozhovor.

Loading

Vstoupit do diskuze 1 komentář

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.49 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%

5.49%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • P.Lachman

  11 července, 2014

  Dobrý den,
  mám otázku.
  Jak se postaví Vaše pojišťovna k objektu,který je technologicky postaven a připraven na případné záplavy tak,že je kompletně zabezpečen,že se do objektu,ale i do konstrukce budovy nedostane žádná voda?
  Děkuji a přeji pěkný den

  Odpovědět