EUR 25.255

USD 23.195

REPO sazba ČNB 4.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.255

USD 23.195

Text: Andrea Marešová

26. 11. 2009

3 komentáře

Pojištění chaty v praxi: Kdo nabízí nejlepší podmínky?

 


 

Pojištěná rizika

Rizika, proti kterým je konkrétní rekreační objekt pojištěn, jsou stanovená v pojistné smlouvě. Pojištění se zpravidla vztahuje na tzv. sdružená rizika způsobená požárem, výbuchem, úderem blesku a pádem letadla, jeho části či nákladu. Pojistit se dá i proti dalším živelním nebezpečím jako jsou povodně či záplavy, vichřice či krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal, zemin či sněhových lavin, pád stromů, stožárů či jiných předmětů, tíha sněhu nebo námrazy, zemětřesení. Některé pojišťovny sjednávají v základní variantě i pojištění proti kouři či aerodynamickému třesku. Další rizika existují v souvislosti s vodovody – vodou vytékající z vodovodních zařízení, přetlakem nebo zamrzáním vody.

Kromě živelních pohrom lze pojistit proti odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením, úmyslnému poškození či zničení věci (vandalismu), poškození či zničení stavebních součástí. Některé pojišťovny nabízí i další připojištění, např. proti škodám způsobeným nárazem vozidla nebo pojištění skel v oknech.

Výše pojistného

Pojistné se platí převážně jednou ročně a jeho výše závisí na mnoha faktorech. Hlavním faktorem je částka, na kterou je objekt pojištěn a která může být při pojistné události maximálně vyplacena. Tuto částku si může stanovit majitel sám podle toho, na kolik si svého objektu cení, nebo ji stanoví pojišťovna, která se řídí velikostí, technickým stavem či lokalitou objektu. Případně lze oba způsoby zkombinovat nebo pojistit objekt dle odhadu znalce.

Objekt lze pojistit na novou nebo časovou hodnotu nemovitosti. Nová hodnota je částka, která odpovídá pořizovací ceně poškozeného majetku, jsou to tedy náklady na uvedení poškozené věci do původního stavu. Většina pojišťoven počítá při pojištění automaticky s novou hodnotou. Časovou hodnotu lze definovat jako novou hodnotu věci sníženou o částku odpovídající opotřebení nebo jinému znehodnocení, je to tedy cena, kterou měla věc těsně před pojistnou událostí.

Dalším faktorem výše pojistného je rozsah pojistného krytí, rozsah rizik, před kterými je objekt pojištěn. Různé pojišťovny pak zajímají další různá kritéria, podle kterých stanoví výši pojistného. Vesměs záleží i na lokalitě, ve které se objekt nachází, a to kvůli povodňovému pásmu; na druhu rekreačního objektu, zda jde o dřevěnou, montovanou či zděnou chatku či chalupu, ve výstavbě či dostavenou; na roku poslední kolaudace; na celkovém stavu objektu; na počtu podlaží, sklepů či bezpečnostních prvků.

Do snížení pojistné výše se promítne i rozsah spoluúčasti, tj. dohodnutá finanční částka, kterou se pojištěný podílí na škodě v případě pojistné události. Do zvýšení pojistné výše se mohou projevit i limity pojistného plnění, tj. maximální částky, které poskytne pojistitel (pojišťovna) při pojistném plnění. Výše pojistného může být ovlivněna i různými slevami (např. za pojištění online, za roční frekvence placení pojistného) či bonusy (např. za nepřerušené trvání pojištění, během kterého nedošlo ke vzniku pojistné události).

Před pojištěním

Nejdůležitější je jistě pořádně si přečíst pojistnou smlouvu, ve které se mohou skrývat různé výluky z pojištění či maximální limity plnění. Ještě předtím by bylo dobré stanovit si rizika, která hrozí vzhledem k lokalitě objektu nejvíce. Také není třeba pojišťovat příliš starou chalupu na novou hodnotu nemovitosti. Není dobré hledět jen na výši pojistného plnění či na výši splátky, ale i na podmínky smlouvy.

Pojištění chaty v praxi

Pojišťoven se sídlem v České republice nabízejících pojištění rekreačního objektu je 16. Téměř všechny pojišťovny informují na svých webových stránkách o všeobecných pojistných podmínkách a následně i zvláštních podmínkách pro pojištění rekreačně obývané nemovitosti.

Nabídky pojišťoven

Allianz pojišťovna, a.s. nabízí 3 varianty pojištění: Normal proti základním rizikům a Optimal proti běžným rizikům. Na internetových stránkách se lze dočíst, na které konkrétní škody se vztahují jednotlivé varianty, ovšem ve zvláštních pojistných podmínkách se již objevují jiné informace (ve variantě Optimal se ztrácí pojištění proti rozbití skla).

Allianz nabízí k pojištění různé výhody – asistenční služby Home Assistance jako součást každého pojištění, slevy při pojištění domácnosti, nemovitosti i odpovědnosti v rámci jedné smlouvy, 10% slevy při sjednání i životního pojištění nebo 5% slevy při sjednání penzijního pojištění, za povinné ručení 15% sleva, každoroční bonusy za bezeškodný průběh (snížení pojistného o 5 %, max. o 30 %), převod bonusů od jiných pojišťoven. Slibovanou korektnost nepovažuji jako výhodu pojištění, to by mělo být samozřejmostí každé pojišťovny.

AXA pojišťovna a.s. nabízí neživotní pojištění, ovšem dále již není uveden žádný pojistný produkt pro pojištění rekreačních objektů. Po konzultaci s poradkyní AXA pojišťovny je možné pojištění rekreačních objektů sjednat.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group nabízí 2 varianty pojištění: Domex Plus v základní a rozšířené verzi, které postihují velmi málo pravděpodobné katastrofy, jako je kouř nebo aerodynamický třesk, ovšem na banálním riziku krádeže nebo vloupání je nutné se zvlášť domluvit. Domex Max je možné sjednat ve třech verzích od základní po maximální, pouze maximální verze zajišťuje ochranu proti odcizení věci či vandalismu.

ČPP inzeruje slevy za spoluúčast až 15 %, za věrnost až 20 %, při ročním placení pojistného 6 %, pro stavbu ve výstavbě nebo rekonstrukci 50 %. K výhodám patří asistenční služba zdarma.

Česká pojišťovna a.s. nabízí pojištění proti širokému spektru rizik. Tato základní pojištění lze dle webových stránek připojistit proti škodám způsobeným nárazem vozidla nebo připojištěním skel (tzv. skel – all risk), ovšem v následující tabulce už to samé připojištění u rekreačních objektů sjednat nelze. K výhodám patří například volitelná spoluúčast a na její výši závislé slevy či 10% sleva za online sjednání. K dalším výhodám patří i pojištění v kostce umožňující vybrat si v rámci jedné smlouvy konkrétní pojištění majetku a odpovědnosti.

ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB nabízí pojištění s názvem DOMOV EXPRESS. Jedná se o flexibilní pojištění v rámci jedné smlouvy, které lze přizpůsobit ve všech ohledech – v nabídce pojistitelných produktů, rozsahu pojištění, změnách smlouvy. Samozřejmostí jsou asistenční služby zdarma. K tomu lze získat ještě další slevy za další souběh pojištění, za četnost placení 3 % či slevy pro své zaměstnance, což jistě patří k zaměstnaneckým výhodám, ale běžný člověk s touto informací podlehne spíše závisti.

DIRECT Pojišťovna, a.s. nerozlišuje pojištění domu od pojištění rekreačního objektu, zásadní rozlišení je dle četnosti obývání ve dnech (pod 180 dní). Existují 3 varianty pojištění: MINI, OPTI, MAXI. Všechny varianty obsahují asistenční služby a pojištění zahrady, což pro některé chalupáře může být naprosto zbytečné, pokud mají na zahradě pouze staré sešlé stromy a plastová sedadla. Doplnění: pojištění se ale vztahuje i na balkony, lodžije a terasy.

Direct nabízí širokou škálu připojištění a bonusy za bezeškodný průběh. Existují ale mnohé výluky z pojištění, např. nelze pojistit skleník nebo rekreační objekt ve výstavbě. Nevýhodou může být pouze online sjednávání, bez poboček či agentů, to prý však zajišťuje výhodnější pojištění. Bohužel nevýhodu online sjednávání jsem vyzkoušela záhy, když mi server neumožnil pojištění rekreačního objektu online a nabídl mi zavolání do kontaktního centra.

Generali Pojišťovna a.s. nabízí pojištění Víkend, jehož snad jediná a neustále zdůrazňovaná výhoda je pojištění rekreačního objektu i vybavení v jedné smlouvě, jinak to snad ani nelze sjednat. Doplňkem pojištění nemovitosti je i pojištění odpovědnosti občana za škodu. Jinak žádné slevy či další opravdové výhody.

Halali, všeobecná pojišťovna, a.s. má netradiční rozdělení pojištění zaměřující se na myslivce. Na internetových stránkách se nezmiňují, zda lze pojistit pouze rekreační objekt, ovšem pojistnou smlouvu lze uzavřít pro nemovité i movité věci, takže rekreační objekty nevyjímaje. Mnoho informací se nedovíme, žádné slevy, žádné výhody.

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. nabízí pojištění proti základnímu sdruženému riziku, sdruženému riziku a doplňkové připojištění, které zahrnuje poměrně užitečné pojištění, např. proti odcizení. Informací je zde také poskrovnu.

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group nabízí 2 varianty pojištění: PRIMA proti živelním pojistným nebezpečím a poškozením elektromotory a KOMFORT ještě proti odcizení, vandalismu a aerodynamickému třesku. Pojišťovna zdůrazňuje výhodu limitů plnění pro ostatní objekty nebo pojištění dle individuálních potřeb, přestože hned na začátku říká, že pojištění lze sjednat ve dvou variantách. Kooperativa umožňuje různé slevy, např. za nadstandardní zabezpečení rekreační budovy ve výši 10 %.

Maxima pojišťovna, a.s. nabízí pojištění majetku MAXDOMOV na živelní události či proti odcizení. Doplňkově lze sjednat odpovědnost občana. Součástí pojištění je získání asistenční služby zdarma, její čerpání už zdarma není. Příliš informací také pojišťovna neuvádí.

Slavia pojišťovna a.s. nabízí pojištění proti základním nebezpečím, doplňková pojištění jsou proti povodním, vandalismu či odcizení. Kromě všeobecných a zvláštních pojistných podmínek se více se z internetových stránek nelze dozvědět.

Triglav pojišťovna, a.s. nabízí pojištění proti základním nebezpečím, je možné se připojistit proti dalším rizikům – další živelní nebezpečí, odcizení a vandalismus a jiné. Asistenční služba není pro rekreační objekty. Pojišťovna poskytuje výraznou slevu 20 % za pojištění sjednané online.

UNIQA pojišťovna, a.s. nabízí 3 varianty pojištění: Domov & zázemí Top 1 vhodné pro kombinaci pojištění stavby a domácnosti. Varianty STANDARD a BASIC jsou vhodné jednotlivě pro stavby či domácnosti, liší se pouze variabilitou pojištění. Výhodou je možnost vybrat si variabilitu či pevný rozsah plnění. Podmínky pojištění nejsou k dispozici.

VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. informuje, že nabízí pojištění rekreační stavby, to je kromě poznámky o cenách vše. Poradce mě informoval o 2 variantách pojištění BASIC a SUPER, obě varianty nabízely poněkud zvláštní pojištěná rizika (odklizení a stržení a demoliční práce, přemístění a ochrana, vyčištění a vysušení,…), se základními riziky (požár, výbuch, pád stromu, vichřice, krupobití,…) se téměř počítá jen v tzv. odvrácení nebo zmírnění následků škody, a to do limitu 2 % či 5 % z pojistné částky.

Wüstenrot pojišťovna a.s. nabízí pojištění rekreačního objektu pod souhrnným názvem rodinné domy. Základem je široký rozsah rizik zahrnující i pojištění chodníků, proti povodním a záplavám je nutné se připojistit. Podmínky pojištění nejsou z internetových stránek známy.

Modelový příklad

Pro analýzu trhu cen jsem si vybrala pojištění chaty nacházející se v Českých Budějovicích. Dřevěná chatka je dlouhá 6 m, široká 4 m, 2,5 m vysoká, zastavěná plocha je tedy 24 m2, obestavěný prostor je 60 m3. Jednopodlažní chatka nemá podkroví ani sklep, střecha je šikmá, okolo je zahrada, která má i s chatou plochu 670 m2.

Chatku bych chtěla pojistit proti sdruženým rizikům a proti dalším živelním katastrofám, jako je vichřice, krupobití, tíha sněhu, sesouvání půdy, pád stromů, záplava, povodeň, dále proti odcizení věci, resp. stavebních součástí či úmyslnému poškození či zničení předmětu pojištění (vandalismu).

Objekt se nenachází v 1. povodňovém pásmu se zanedbatelným nebezpečím výskytu povodně. Nechci pojištění vnitřního vybavení ani žádných dalších vedlejších staveb či odpovědnosti občana za škodu z držby nemovitosti. Chatu si chci pojistit na 400 000 Kč bez spoluúčasti s roční frekvencí placení. Chata byla dokončena v roce 2005, její stav je bezvadný.

Tabulka: Pojistné chaty

Pojišťovna

Roční pojistné

Subjektivní pořadí

Allianz

681 Kč

6

Axa

520 Kč

2

ČPP

564 Kč

4

ČP

1 400 Kč

13

ČSOB

452 Kč

1

DIRECT

802 Kč*

16

Generali

870 Kč

14

Halali

1 000 Kč

12

HVP

810 Kč

9

Kooperativa

749 Kč

7

Maxima

920 Kč

10

Slavia

399 Kč

3

Triglav

1 240 Kč

11

UNIQA

603 Kč

5

VICTORIA

484 Kč

15

Wüstenrot

600 Kč

8

* Oprava 9. 12.: Původní pojistné 1 309 Kč bylo kalkulováno na pojstnou částku 1 mil. Kč, kterou pracovník pojišťovny chybně uvedl jako nejnižší možnou. V souvislosti s opravou byl odstraněn též odstavec komentující nesprávně sdělenou minimální pojistnou částku.

Při výpočtu pojistného se v mnohých případech nedalo zabránit spoluúčasti, kterou některé pojišťovny povinně vyžadovaly. Ve výpočtu ročního pojistného v druhém sloupci tabulky jsou kalkulovány obchodní slevy a slevy za roční pojistné, jiné slevy nejsou brány v potaz. Třetí sloupec naznačuje moje subjektivní pořadí výběru pojišťoven, a to nejen s ohledem na cenu, ale i podmínky smlouvy, výhody, nevýhody či jednání pojišťovny se zákazníkem.

Výsledné roční pojistné u různých pojišťoven se pohybuje v rozmezí od 399 Kč do 1 400 Kč. Nejlevnější pojistné 399 Kč bych platila u pojišťovny Slavia s minimální spoluúčastí 1 000 Kč, které by mělo podle pojistných podmínek zahrnovat i 5 % roční bonus za bezeškodný průběh (max. však 25 %).

Výhodná je i nabídka ČSOB Pojišťovny (452 Kč), která nabídla pojištění proti těm rizikům, které jsem přesně chtěla, a k tomu ještě obchodní slevu 5 %, slevu za roční četnost placení 3 % či slevy za souběh dalšího pojištění. ČSOB Pojišťovna jako jedna z mála (ze 3) po pár dnech  projevila zájem o potenciálního zákazníka s dotazem na spokojenost s nabídkou a případné pomoci v nevědomosti.

Třetí nejnižší nabídka se objevila u pojišťovny VICTORIA VOLKSBANKEN za 484 Kč, ovšem tu bych si nevybrala, protože mi nenabídla pojištění proti žádaným rizikům, naopak se v základní nabídce objevila některá rizika, která jsem ani pojistit nechtěla. Navíc nabídla velice nízké limity plnění. Výhodná je snad jen sleva 3 % za roční frekvenci placení pojistného.

Poměrně lákavě vypadá i pojištění u AXA pojišťovny za 520 Kč i s automatickým pojištěním odpovědnosti za škodu s pojistným zdarma a bonusem za bezeškodný průběh min. 3 % (max. 30 %).

Nejméně výhodné pojištění za 1 400 Kč ročně bych platila u všeobecně známé České pojišťovny, která nebere v potaz hodnotu pojištěné chaty. I kdybych chtěla pojistit chatu na 1 000 000 Kč, roční pojistné by se nezměnilo.

Pojistné 1 000 Kč překročila ještě pojišťovna Triglav (1 240 Kč), jejíž hodnotu jsem jako jedinou zjistila pomocí velmi pěkné online kalkulačky, takže je možné, že skutečná cena se může trochu, ale jistě ne příliš výrazně, lišit.

Na hranici 1 000 Kč se objevila pojišťovna Halali, která na mě působí dojmem, že pojišťuje pouze myslivce a lesní zvěř.

Pojistné u ostatních pojišťoven se pohybovalo okolo průměrné hodnoty veškerého zjištěného pojistného 787,56 Kč, v rozmezí od 564 – 1 000 Kč. Nyní již abecedně. Pojišťovna Allianz nabídla pojištění za 681 Kč, ačkoliv na online kalkulačce, na které jsem byla nucena vybrat trvale obývaný rekreační dům, ostatní parametry zůstaly stejné jako v zadaném příkladě, se mi ukázalo pojistné ve výši 520 Kč. Získala jsem dojem, že nižší online cenou chtějí nalákat zákazníka, kterého už pak reálné zvýšení nebude příliš stresovat.

Není nad slevy! Česká podnikatelská pojišťovna je poměrně zaměřena na různé slevy, ovšem pro můj příklad se jedná pouze o slevu za roční placení. Cena pojistného 564 Kč nezní špatně, platí ovšem za cenu nízkých limitů a vysoké minimální spoluúčasti při škodách způsobených povodní (30 000 Kč).

Pojišťovací poradce Generali Pojišťovny mi tvrdil, že nelze sjednat pojištění proti odcizení, aniž bych měla pojištěné movité věci vevnitř stavby, tím mi odepřel pojistit se proti i proti vandalismu či zničení stavebních součástí. Snažil se mi nabídnout zvýšené limity, za které bych připlácela. Celková suma 870 Kč je po odečtení pojištění proti movitým věcem či zvýšeným limitům a bez možnosti slev.

Nabídka Hasičské vzájemné pojišťovny za 810 Kč ročně také není vhodná z důvodů nízkých limitů na škody způsobené záplavou či povodní ve výši 5 000 Kč, pro zvýšení je nutné připlatit.

U Kooperativy bych zaplatila 749 Kč s 15% obchodní slevou.

Pojišťovací poradkyně Maximy nebyla příliš zběhlá v pojištění rekreačního objektu a ačkoliv tvrdila, že tato pojišťovna nabízí téměř o polovinu levnější pojištění než Česká pojišťovna, při započtení velmi drahého pojištění proti krádeži vloupáním s vysokým koeficientem se částka vyšplhala na 920 Kč.

Pojišťovna UNIQA nabídla pěknou cenu pojištění 603 Kč beze slev. Základní pojištění neobsahuje škody způsobené nepřímým úderem blesku, to je nutné si připlatit za 300 Kč, bez něj by tedy byla nabídka UNIQA pojišťovny úplně nejnižší nabídkou pojištění – 303 Kč. Ovšem bez zjištění všeobecných či zvláštních podmínek pojištění.

Nabídka pojišťovny Wüstenrot se pohybuje na 600 Kč. Velmi mě překvapily rozdílné limity plnění: nevýhodné v případě základních nebezpečí – 10 000 Kč, naopak velmi výhodné pro povodně a záplavy – 10 000 000 Kč (pro můj případ do výše pojistné částky 400 000 Kč).

Závěr

Rozdíly v nabídkách pojišťoven mě poměrně překvapily. Jednalo se zejména o různé rozložení rizik v daných variantách pojištění, různé limity plnění či některé „veselé“ výluky z pojištění. Je skutečně nutné si pojistné podmínky v rámci své smlouvy s pojišťovnou pořádně přečíst.

Po srovnání všech nabídek, které jsem od pojišťoven obdržela, bych si vybrala ČSOB Pojišťovnu, která mě oslovila nejen cenou, ale i přehlednými a jasnými pojistnými podmínkami, možností přizpůsobit smlouvu dle požadavků zákazníka a hlavně přístupem pojišťovny mající zájem o zákazníka.

Loading

Vstoupit do diskuze 3 komentáře

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.49 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%

5.49%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • játyon

  26 listopadu, 2009

  Allianz pojišťovna nenabízí Exkluziv pro rekreační objekty. Jaké další nepřesnosti článek obsahuje?

  Odpovědět

 • Jiří Havelka

  9 prosince, 2009

  Děkuji za upozornění. Informace o Exklusiv byly z článku vyjmuty.

  Odpovědět

 • petr

  24 července, 2015

  pozor pojišťovna wustenrot nechce platit při požáru, hradí popuze vandalismus s nezjištěným pachatelem 10.000,–Kč a vymlouvá se, že objekt musel někdo úmyslně zapálit.

  Odpovědět