EUR 25.340

USD 23.267

REPO sazba ČNB 4.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.340

USD 23.267

Text: Barbora Petrová

01. 04. 2009

0 komentářů

Pojištění domácnosti: Nenechte nic náhodě!

 


 

Pojištění domácnosti mohou lidé využívat za účelem ochrany svého majetku, a to v různých nepříznivých situacích, které bohužel mohou nastat. Mezi nejčastější se řadí postižení živelnou pohromou a vloupání či krádeže. Pojištění však přirozeně nemůže zamezit vzniku škody na majetku, jeho smyslem je uhrazení či snížení výdajů, které s ní souvisí.

V dnešní době si již klient může vybrat z poměrně široké nabídky mnoha pojišťoven, lišící se konkrétními podmínkami pojištění domácnosti, což nám umožňuje vybrat si daný produkt jako „šitý na míru“ našim požadavkům.

Pojišťujeme domácnost

Nabídky pojišťoven se vzájemně liší, ať už se to týká konkrétních pojistných podmínek, pojistných částek a  limitů plnění, nastavení spoluúčasti, možností připojištění apod.

Pojištění domácnosti lze ještě dále rozdělit na několik druhů, a sice na pojištění základní, nadstandardní a doplňkové. Tím základním se rozumí pojištění standardně vybavené domácnosti, přičemž pojistné plnění je zde vždy omezeno tzv. limity pojistného plnění a pojistná částka je sjednávána pro celou domácnost jako celek. Jeho specifikem je také stále se rozšiřující možnost sjednání on-line.

Nadstandardní pojištění má smysl uzavřít tehdy, jestliže se v domácnosti nacházejí např. drahé předměty, a je tudíž zapotřebí vyššího pojistného plnění. Samozřejmostí je potom možnost sjednat pojistné částky pro každý předmět domácnosti zvlášť. Negativem je zde ovšem vyšší cena pojištění či v některých případech nutnost obstarat si znalecký posudek na určité předměty.

REKLAMA

Pod doplňkovým pojištěním si můžeme představit pouze jakési rozšíření pojištění základního, tj. bez možnosti jeho samostatného zřízení. Jeho účelem je pojištění určitých více rizikových předmětů, např. elektroniky, jízdních kol či okenních skel. Opět zde samozřejmě dochází k navýšení limitů pojistného plnění.

Co vlastně pojišťujeme?

Neboli – co je předmětem pojištění domácnosti? Jde o movité věci, které tvoří soubor zařízení domácnosti, slouží k jejímu provozu a k uspokojování potřeb členů domácnosti. Součástí mohou být také věci uložené v nebytových prostorách, jako jsou komory či sklepy náležící k domácnosti, a dále pak i stavební součásti domácnosti, jako např. obklady, podlahy, dřevěná schodiště, výmalba, dveře, atd.

Pojistná částka, pojistné a limity plnění

Pojistnou částkou se rozumí cena domácnosti, tj. hodnota všech pojištěných věcí, které se v ní nachází. Může být určena buď jako odhad pojištěného, tzn. jako součet hodnot jednotlivých věcí v domácnosti, které chce pojistit, nebo na základě koeficientu pro úroveň vybavení domácnosti násobeného velikostí plochy bytu. Další možností je také vyplnění podrobného dotazníku, jenž se týká vybavení a zařízení domácnosti. Každopádně bychom si měli hlídat, aby nedošlo k podpojištění. V takovém případě by nám totiž pojišťovna uhradila škodu jen částečně.

Pojistná částka slouží následně k odvození výše pojistného a představuje také maximální hranici pojistného plnění, které pak pojišťovna vyplatí. Způsob výpočtu pojistného se u každé pojišťovny liší. Společným znakem je však několik činitelů ovlivňujících jeho výši. Jedná se zejména o:

REKLAMA

 • pojistnou částku,
 • úroveň vybavení domácnosti,
 • velikost její plochy a danou lokalitu (vyšší pojistné zaplatíme kupř. ve větších městech než v menších),
 • zvolenou spoluúčast pojištěného = ochota podílet se na úhradě vzniklých škod (pojistné nás vyjde tím levněji, čím větší spoluúčast si sjednáme),
 • zabezpečení domácnosti proti vniknutí cizí osoby,
 • zvolená rizika pojištění,
 • a v neposlední řadě zde hraje roli také bezeškodní průběh v minulých letech.

Pojistné může být hrazeno měsíčně, čtvrtletně, půlročně i ročně. Pojišťovny často nabízí určité slevy z pojistného v případě ročních plateb. Po finanční stránce se pak jako nejméně výhodné jeví pojistky měsíční.

Limity pojistného plnění

Maximální výše plnění pojišťovny je určena pojistnou částkou, avšak existují i tzv. limity pojistného plnění. Co si pod tím představit? Na určité skupiny věcí se buď základní pojistka vůbec nevztahuje, anebo jsou pojištěny jen do stanovených limitů (určité procento z celkové pojistné částky) a pojišťovna nám zkrátka vyšší škody neproplatí. Tuto skutečnost lze řešit následným připojištěním a zvýšením daných limitů.

Samostatné limity se většinou týkají audio a video techniky, výpočetní techniky, jízdních kol, starožitností, šperků, sbírek a uměleckých děl, peněz v hotovosti či cenností.

Nová vs. časová hodnota

Při sjednávání pojištění je rovněž velmi důležité zjistit, zda jsou věci pojištěny na novou či časovou hodnotu (cenu). Jde v podstatě o to, zda nám pojišťovna při likvidaci škody vyplatí částku, za kterou můžeme v daném místě a daném čase stejnou nebo srovnatelnou novou věc pořídit v současné době, tzv. nová cena, či zda je zohledněno i opotřebení dané věci a dostaneme cenu časovou, která však většinou nestačí na znovupořízení věci.

REKLAMA

V uvedené situaci se ještě můžeme setkat s hodnotou obecnou, tj. takovou cenou, kterou lze dosáhnout prodejem věci v daném místě a čase.

Pojistná nebezpečí

Na tomto místě bych pouze pro úplnost zmínila situace, na něž se většinou vztahuje základní pojištění. Můžeme se tudíž pojistit proti škodám způsobeným:

 • požárem, výbuchem či přímým úderem blesku,
 • pádem letadla, popř. jeho části nebo nákladu,
 • povodní či záplavou,
 • vichřicí a krupobitím,
 • sesouváním půdy či sněhových lavin,
 • pádem stromů, stožárů či jiných předmětů,
 • tíhou sněhu či námrazy,
 • zemětřesením,
 • vodou vytékající z vodovodního zařízení,
 • odcizením věcí krádeží vloupáním či loupeží
 • a vandalismem.

Na základě již zmiňovaného připojištění můžeme dále k tomuto výčtu připojit kupř. i rozbití skel či škody způsobené nepřímým bleskem. Zde je ovšem důležité podotknout, že existují rozdíly mezi nabídkami jednotlivých pojišťoven, tudíž i základní či nadstandardní pojištění se případ od případu může lišit.

Pojistné podmínky

Co se týče pojistných podmínek, představují velmi důležitou součást každé pojistné smlouvy. Jde v podstatě o podrobné vysvětlení a poučení o všech výše zmíněných informacích a dalších podstatných náležitostech týkajících se uzavření dané smlouvy. (Kupř. vyplacení odškodného, způsob ohlášení škody, spoluúčast klienta, atd.)

Často však bývají formulovány velmi odborně, pro laika se tím pádem mohou stát málo srozumitelnými a může tak docházet i k jejich nepochopení. Většinou je tvoří několikastránkový elaborát psaný drobným písmem, což snadno odradí od jejich přečtení. Je však ve vlastním zájmu klienta, aby si tyto podmínky pozorně prostudoval, neboť mohou skrývat všelijaké výjimky hovořící v jeho neprospěch.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.49 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%

5.49%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *