EUR 25.265

USD 23.663

REPO sazba ČNB 5.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.265

USD 23.663

Text: Jaroslav Kokeš

03. 12. 2007

0 komentářů

Rizikové životní pojištění: K úvěru, a nebo hledej…

 


 

V článcích o investičním životním pojištění jsem porovnával nabídku jednotlivých pojišťoven. Uvedl jsem, že tento druh pojištění nabízí v současné době 16 z celkového počtu 49 registrovaných pojišťoven. Rizikové životní pojištění nabízí pak většina z nich.

Detailní srovnání všech rizikových pojistek by nepochybně přesáhlo únosný rozsah článku. Proto se v této analýze rizikového životního pojištění omezím jen na základní charakteristiku tohoto pojištění a na zásadnější rozdíly v nabídce jednotlivých produktů.

Co to je rizikové životní pojištění?

Obávám se, že většina klientů, kteří uzavírají jakoukoliv formu životního pojištění, na rizikové životní pojištění pohlíží jako na automatickou součást pojištění (spoření), se kterou není možno příliš pracovat. Možná trochu poučenější budou ti, kteří rizikové životní pojištění uzavírají pro pojištění schopnosti splácet úvěr.

Ve skutečnosti je právě rizikové životní pojištění zcela samostatným druhem pojištění uzavíraného pro případ úmrtí pojištěného. Lze je sjednat buď pro finanční zajištění rodiny, nebo na základě požadavku banky při uzavírání stavebních, hypotečních a jiných úvěrů. Rizikové životní pojištění jako takové nelze odečítat z daňového základu.

Je nutné si uvědomit, že jde o klasický typ pojištění, které v případě, když pojistná událost nenastane, zaniká po sjednané době až na některé výjimky zcela bez náhrady. A pojistnou událostí je pouze smrt pojištěného. To znamená, že zcela pregnantně a asi trochu dysfemicky řečeno, pokud neumřete, nedostanete nic.

Rizikové životní pojištění lze rozšířit, pokud to již není jeho automatickou součástí, o zproštění od placení pojistného v případě přiznání plné invalidity pojištěnému nebo pojistníkovi. A opět, po přiznání invalidity neplatíte nic, ale pokud nenastane pojistná událost, také na konci pojistného období nic nedostanete. Stejně tak bez náhrady zaniká pojištění i v případě vypovězení smlouvy pojištěným.

REKLAMA

I u rizikového životního pojištění vzniká určitá rezerva pojistného v řádu jednotek procent za celou dobu trvání pojištění, ale nárok na odbytné přesto u většiny pojišťoven nenastává.

V některých materiálech je prezentována varianta pojištění smrti a dožití jako rizikové životní pojištění. Toto označení není přesné. Jednalo by se nutně o pojistky s tvorbou zisku, a to rizikové životní pojištění v žádném případě není. Ani všechny pojišťovny neužívají název "rizikové", např. Kooperativa a Amcico používá označení "Dočasné životní pojištění pro případ smrti" a také se můžete setkat s označením typu "Úvěrové pojištění".

V čem se tedy mohou jednotlivé produkty lišit? Je to zejména:

1) účel pojištění
– finanční zajištění rodiny
– schopnost splácet úvěr

2) pojistné
– pevná pojistná částka
– pojištění s klesající pojistnou částkou
– indexace pojistného

3) vstupní věk a délka pojištění (minimální a maximální hodnota)
4) prokazování zdravotního stavu
5) pojistná částka
6) zproštění od placení pojistného v případě plné invalidity
7) výluky z vyplacení pojistné částky

Porovnání produktů

Pokud jsem vyjádřil v článcích o investičním životním pojištění názor, že kvalita informací na webech pojišťoven je slabá, pak v případě rizikového životního pojištění není informovanost, až na čestné výjimky, téměř žádná. Informace lze získat, mimo osobní kontakt s finančním poradcem, jen z všeobecných, případně zvláštních pojistných podmínek. Vypadá to, že ten převrácený přístup k rizikovému životnímu pojištění vyhovuje zejména vlastním pojišťovnám. Samozřejmě, jde jim hlavně o tu spořící část pojistky.

REKLAMA

Podmínky nabízené pojištěnému se odvíjejí od účelu pojištění. Jeden balík podmínek tvoří pojištění pro zajištění rodiny, druhý balík pak představují produkty pro zajištění schopnosti splácet úvěr.

Vstupní věk, doba pojištění

Dolní hranice vstupního věku je 15 – 18 let. Horní hranice je ovlivněna minimální požadovanou dobou pojištění. Bývá na úrovni 60 – 70 let. Doba pojištění se pohybuje od 1 roku do 30 let, ale Komerční pojišťovna uzavírá smlouvy i na dobu neurčitou. Od roku 2003 je zcela zřetelný posun horní věkové hranice pro vstup do pojištění.

Prokazování zdravotního stavu

Pojišťovna, zejména při vyšších pojistných částkách, podmiňuje uzavření smlouvy kontrolou zdravotního stavu pojištěného. Zdravotní stav lze obecně prokázat několika způsoby. Nejjednodušší je zdravotní dotazník, na dalším stupni je výpis ze zdravotní dokumentace a nakonec kontrola zdravotního stavu u smluvního lékaře pojišťovny.

Finanční limity pro použití vyšších stupňů prokazování zdravotního stavu jsou u jednotlivých pojišťoven značně rozdílné. U Pojišťovny ČS postačí pouze zdravotní dotazník do pojistné částky 2,5 mil. Kč a např. u Generali jen do 300 000 Kč. Výrazně jednodušší jsou podmínky u pojištění úvěrů.

Výši pojistného ovlivňuje také to, zda pojištěný je muž nebo žena. Pro ženy vychází jinak v jednotlivých parametrech stejná pojistka levněji. To vychází z úmrtnostních tabulek, kdy se ženy dožívají statisticky vyššího věku než muži.

Zkoumání zdravotního stavu není vymezeno pouze negativně. Na výši pojistného se může příznivě odrazit i dobrý zdravotní stav. Např. AEGON nabízí slevy pro nekuřáky a lidi žijící zdravým životním stylem.

Kromě zkoumání zdravotního stavu může být od určité výše pojistné částky vyžadováno vyplnění finančního dotazníku, ve kterém klient musí uvést svoji finanční a majetkovou situaci a udat důvod pojištění na požadovanou (vysokou) pojistnou částku (Maxima).

REKLAMA

Pojistná částka

Minimální hodnota pojistné částky je dána minimálním pojistným a minimální dobou pojištění. Minimální pojistné nabízí Pojišťovna ČS (100 Kč/měsíc), Generali 300 Kč a Amcico 2 000 Kč za rok. Maximální pojistné částky se pohybují v miliónech korun, ale např. u AEGON je maximální částka "téměř" neomezena.

Minimální pojistnou dobu nabízí Kooperativa, jen jeden rok. Běžně se pojistná doba pohybuje mezi 5 a 30 lety. Lze také uzavřít pojištění na dobu neurčitou. Umožňuje to Komerční pojišťovna, která však na riziko pojišťuje pouze klienty Komerční banky.

Pojistná částka může být pevná nebo, u pojistek úvěrů, klesající. Běžně má pojistná částka lineární průběh klesání, může být ale sjednán pokles podle dohody pojistitele s pojištěným (ING). Jiný než lineární průběh je vhodné uplatnit např. při anuitním způsobu splácení úvěru.

U produktů na zajištění rodiny v případě smrti úrazem lze sjednat indexaci pojistné částky. Podle vývoje inflace se pak v pravidelných intervalech automaticky zvyšuje pojistná částka a samozřejmě i pojistné.

Zproštění od placení pojistného v případě plné invalidity

Neschopnost splácet úvěr nemusí mít jen fatální příčiny. V případě plné invalidity nebo těžké nemoci není pojištěný schopen úvěr splácet také. Zproštění od placení pojistného v případě plné invalidity je svým charakterem připojištění (podobně jako připojištění úrazu, pobytu v nemocnici, těžké nemoci, pracovní neschopnosti aj.), ale má zde místo, protože je také nabízeno jako automatická součást rizikového pojištění (např. u pojišťovny ČS nebo u Kooperativy). U ostatních lze sjednat jako připojištění.

U Generali se však v případě, že je zproštění od placení pojistného uplatněno, ruší všechna další riziková připojištění.

Výluky z vyplacení pojistné částky

Vyplácení pojistné částky není v případě pojistné události automatické. V pojistné smlouvě jsou uvedeny výluky z placení. Jde o případy válečného konfliktu, teroristického útoku atp. Plnění bývá odmítnuto také v případech, kdy pojištěný v souvislosti se svou smrtí úmyslně nebo z nedbalosti způsobil jinému újmu na zdraví.

Plnění nebude akceptováno v případě sebevraždy do dvou let od uzavření smlouvy a velmi často v případě úmrtí při adrenalinových či extrémních sportech, jako je motorismus, sportovní letectví, parašutismus, potápění, horolezectví, vodní a některé další sportovní aktivity. Stejně negativní bude reakce pojišťoven na výplatu pojistné částky pokud došlo k úmrtí pod vlivem alkoholu nebo drog, při řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění atp.

Specielně výčet výluk z pojištění je u jednotlivých pojišťoven silně individuální a je potřeba se s ním velmi pečlivě seznámit.

Pojistné

Pojistné může být buď tzv. pevné, které se platí po celou dobu trvání pojištění. Tak je tomu u klasického pojištění za účelem zajištění rodiny. Změny ve výši pojistného mohou nastat jen při indexaci pojistné částky.

Na druhé straně u pojištění schopnosti splácet úvěr se jedná o pojistky s klesající pojistnou částkou. Většinou jde o lineární pokles nebo o takový, aby kryl právě jen nesplacenou část úvěru. Způsobů plateb je více druhů. Může jít o pevnou platbu pojistného v nižší hodnotě respektující pokles dlužné částky (Pojišťovna ČS) nebo o vyšší hodnotu, která se však platí jen polovinu doby splácení úvěru (UNIQA). Pojistné může mít také proměnnou klesající hodnotu úměrně s klesající pojistnou částkou (ING).

Výše pojistného závisí na pojistné částce, věku a pohlaví pojištěného (pojistníka), na době trvání pojištění, na pojistném produktu. Jeho hodnota byla při porovnání několika tarifů podstatě srovnatelná. Je však nutné kalkulovat s výrazně vyššími náklady na pojistné při vyšším věku pojištěného. Pokud vezmeme jako referenční hodnotu pojistné uzavírané v 30 letech, pak ve věku 45 let zaplatíte 3x vyšší pojistné a v 50 letech bude pojistné dokonce čtyřnásobné.

Pojistná událost

Pojistnou událostí, při které je vypláceno plnění, je pouze úmrtí. Pokud neuvažujeme výluky v pojištění, pak v jakékoliv podobě. Pokud se u nějakého produktu v rámci plnění uvádí mimo smrt i konkrétnější výraz smrt úrazem, pak jde o úrazové připojištění. V případě smrti úrazem je potom plnění navýšeno o částku sjednanou pro toto připojištění.

Co říci závěrem

Nestanovil jsem si za cíl, stejně jako v textech o investičním životním pojištění, sestavit kvalitativní žebříček produktů rizikového životního pojištění. Chtěl jsem zejména potenciální klienty upozornit na záludnosti tohoto typu pojištění. Jde o produkt, kde se vyplatí velmi pečlivě prostudovat všechny relevantní doklady a pojistné podmínky.

Součástí tohoto základního pojištění na riziko může být např. připojištění úrazu, nemoci, pobytu v nemocnici, pracovní neschopnosti atp. A samozřejmě také spořící složka životního pojištění. Je nutno říci, a to prosím bez jakýchkoliv vedlejších propagandistických úmyslů, že ve své čisté podobě jde o produkt, který má svoje nezastupitelné místo na trhu.

Zdroj: Investujeme.cz

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.57 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%
Historie vývojeDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *