EUR 24.700

USD 22.902

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.6 %

EUR 24.700

USD 22.902

Text: Luboš Svačina

13. 01. 2009

0 komentářů

Stavební spoření: Co dělat v případě smrti účastníka?

 


 

Činnost stavebních spořitelen se řídí zákonem o stavebním spoření, který rovněž upravuje, jakým způsobem se postupuje v případě dědictví práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o stavebním spoření. V případě dědění stavebního spoření se tedy nepostupuje podle obecné úpravy dědického řízení, obsažené v občanském zákoníku, a dokonce i závěť musí být v souladu s odpovídajícím ujednáním zákona o stavebním spoření (§ 8). Pokud tomu tak není, zákon o stavebním spoření má před závětí přednost.

Kdo je dědicem?

Manžel/manželka
V případě smrti účastníka stavebního spoření přecházejí ze zákona práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy na
pozůstalého manžela nebo manželku. Ten musí ze zákona stavební spořitelně předložit kopii úmrtního listu a stavební spořitelna na základě předložených dokumentů smlouvu převede na nového účastníka, který se může rozhodnout, zda chce smlouvu vypovědět, anebo dál pokračovat ve spoření

V případě výpovědi platí stejná pravidla jako u ostatních účastníků. Pokud dojde k výpovědi před uplynutím vázací lhůty (5/6 let), přijde dědic o státní podporu. Vyplacena mu bude pouze výše vkladu a odpovídající výše úroků. 

Pokud se rozhodne pokračovat, spoření bude probíhat podle podmínek, za jakých byla smlouva původně sjednána, to znamená v dříve sjednaném tarifu včetně odpovídajících limitů maximální státní podpory (4 500 Kč/3 000 Kč). Po uplynutí vázací lhůty může účastník smlouvu vypovědět za standardních podmínek a získá jak odpovídající zúročení, tak celou částku státní podpory. Potřeba je pamatovat na skutečnost, že pokud zděděná smlouva nebyla sjednána "se státní podporou", dědic již tuto změnu dodatečně provést nemůže.

Jediný dědic

Pokud neexituje po zemřelém pozůstalý manžel nebo manželka, jsou práva a povinnosti vyplývající ze stavebního spoření předmětem dědění, přičemž platí, že dědicem může být pouze jedna osoba. Pokud je dědiců více, musí se v rámci vypořádání dědictví dohodnout na jednom z nich. Ten se potom stává novým účastníkem smlouvy a smlouvu může rovněž vypovědět, nebo ve spoření pokračovat (viz. manžel/manželka).

Více dědiců
Pokud se však dědicové nedohodnou, kdo z nich práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o stavebním spoření převezme, smlouva dnem úmrtí účastníka zanikne a dojde k výplatě zůstatku na účtu, a to včetně již přiznaných záloh státní podpory a úroků za dobu trvání smlouvy, bez ohledu na to, zda k ukončení smlouvy došlo před nebo po uplynutí vázací lhůty. Výplata následně probíhá podle stanovených podílů na dědictví.

Nezletilci
V případě, kdy účastníkem smlouvy byla neplnoletá osoba, přechází práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o stavebním spoření na právoplatného zákonného zástupce uvedeného ve smlouvě. Tedy jednoho z rodičů nebo jednoho z ustanovených opatrovníků.

Pro všechny výše uvedené případy platí, že převod smlouvy na dědice není ze strany stavební spořitelny spojen s žádným poplatkem. Případný souběh vlastní a zděděné smlouvy o stavebním spoření a pravidla pro vyplácení státní podpory uvádí Tabulka č. 1. Tato pravidla stavební spořitelny uplatňují od 1. 1. 2004, kdy vstoupil v platnost novelizovaný zákon o stavebním spoření. Z tabulky je patrné, že u smluv uzavřených před koncem roku 2003 může účastník nárokovat státní podporu jak na svou, tak na zděděnou smlouvu a to až do výše 4 500 Kč. Ve zbývajících případech souběh státní podpory není možný.


Tabulka 1: Pravidla pro nárokování státní podpory v rámci dědění smluv o stavebním spoření

Vlastní smlouva SS
uzavřená
Zděděná smlouva SS
uzavřená
Max. výše SP za rok
vlastní smlouva zděděná smlouva
do 31.12.2003 se SP 4 500 Kč
od 1.1.2004 se SP 3 000 Kč
do 31.12.2003 se SP do 31.12.2003 se SP 4 500 Kč 4 500 Kč
do 31.12.2003 se SP od 1.1.2004 se SP 4 500 Kč
od 1.1.2004 se SP od 1. 1.2004 se SP celkem 3 000 Kč
od 1.1.2004 se SP do 31.12.2003 se SP 4 500 Kč
do 31.12.2003 bez SP od 1.1.2004 se SP 3 000 Kč
od 1.1.2004 se SP do 31.12.2003 bez SP 3 000 Kč

Zdroj: Raiffeisen stavební spořitelna

Úvěr zděděné smlouvy 

Dědic zároveň může po uplynutí minimální doby spoření (24 měsíců) zažádat z titulu zděděné smlouvy, převedené na jeho jméno, o standardní úvěr ze stavebního spoření, resp. překlenovací úvěr.
 
Pokud zděděná smlouva byla již ve fázi úvěru, platí, že manžel či manželka musí ve splácení úvěru pokračovat. Výjimkou je pouze případ, kdy ještě před podáním žádosti o úvěr došlo ke zúžení společného jmění manželů (SJM), tzn. o úvěr zažádal pouze jeden z manželů a úvěr byl splácen pouze z jeho prostředků (nicméně je otázkou, zda banka pouze jednomu z manželů úvěr vůbec poskytne).

Ostatní dědici mají právo dědictví odmítnout. Pokud se však dědic rozhodne pozůstalost přijmout (součástí dědictví nemusí být pouze závazky, ale také např. nemovitost financovaná úvěrem ze stavebního spoření),
přechází na něho rovněž závazky zemřelého a on je povinnen zbývající splátky úvěru hradit

Dědická daň

Stavební spoření je od dědické daně v řadě případů osvobozeno. V následujícím odstavci je uveden komentář k této otázce, který publikovala Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS).

"Smlouva či uspořená částka jakožto předmět dědění podléhají dle z. č. 357/1992 Sb., v platném znění, dani dědické i osvobození od této daně, a to za standardních podmínek (zejména je-li dědic manželem účastníka či jeho příbuzným v pokolení přímém nebo nepřesahuje-li uspořená částka s jinými vklady a peněžními aktivy dle cit. zák. výši tam stanovenou). Případné osvobození od dědické daně však nezbavuje dědice povinnosti podat přiznání k dani z příjmů příslušnému finančnímu úřadu. Při dědění práv a povinností ze smlouvy o stavebním spoření účastník neztrácí nárok na státní podporu u zděděné smlouvy," uvádí AČSS.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.51 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *