EUR 25.290

USD 23.125

REPO sazba ČNB 4.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.290

USD 23.125

Text: Luboš Svačina

15. 10. 2008

0 komentářů

V dotacích na bydlení letos obce inkasovaly přes 400 milionů Kč

 


 

Jedním z cílů činnosti Ministerstva pro místní rozvoj je, jak už z názvu vyplývá, zkvalitňování životních podmínek v regionech České republiky a smazávání rozdílu mezi jednotlivými regiony. Cest jak toho dosáhnout je několik. V rámci bytové politiky Ministerstvo v letošním roce nabízí obcím přímé finanční dotace ve čtyřech podpůrných programech. Finanční pomoc Ministerstva má za cíl  podpořit výstavbu nových bytů, včetně těch pro sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel, a zkvalitňování životního prostředí na již stojících – nejčastěji panelových – sídlištích. Ministerstvo letos v těchto programech rozdělilo k 13. říjnu více než 410 milionů korun.

Podpora regenerace panelových sídlišť

„Přibližně 30% bytového fondu České republiky je v bytových domech postavených panelovou technologií. Proto je nesmírně důležitý program Podpora regenerace panelových sídlišť," říká k programu ministr Jiří Čunek.

Na základě tohoto programu jsou obcím poskytovány dotace na regeneraci stávajících panelových sídlišť o celkovém počtu nejméně 150 bytů s cílem přeměnit tato místa na víceúčelové celky a všestranné zlepšení obytného prostředí.

Na co lze dotaci čerpat?

Tento dotační program je možné čerpat jednak na zpracování regulačního plánu panelového sídliště nebo jeho části, ale především je určen na výstavbu dopravní a technické infrastruktury, pěších komunikací, veřejných prostranství a cyklistických stezek, protihlukových stěn, odstavných a parkovacích stání, ale také odstranění vrchního vedení vysokého napětí a jeho nahrazení kabelovým.

Dotacemi lze také financovat přestavbu sídlištních kotelen na ušlechtilá paliva a obnovitelné zdroje energie. Peníze lze rovněž použít na údržbu veřejných prostranství, ploch veřejné zeleně spojené s výsadbou vzrostlých stromů a zatravněním ploch, sanace stávajících a zřizování nových dětských hřišť s pískovišti, průlezkami a parkovými odpočinkovými plochami a lavičkami.

Pozor, z tohoto dotačního titulu nelze financovat opravy bytových panelových domů. Pro tyto účely je určen program „Panel“, jehož garantem je Státní fond rozvoje bydlení a o jehož fungování jsme informovali v článku: „PANEL… aby panelové domy nespadly„.

Podmínky poskytnutí

Podmínkou je, že na úpravy nebyla poskytnuta jiná státní finanční podpora a obec se bude podílet na financování nejméně ve výši 30 % jejich rozpočtových nákladů. Státní dotace tak může činit maximálně 70 % plánovaných nákladů.

Od začátku letošního roku bylo podle statistik Ministerstva kladně vyřízeno 48 žádostí obcí, na jejichž realizaci bylo zatím poskytnuto celkem 178,996 milionů korun. Pro lepší představu, jak jsou jednotlivé kraje úspěšné v žádostech o dotace, poslouží statistiky z webových stránek MMR (k dispozici jsou bohužel data pouze k 18. 6. 2008).

Tabulka 1: Schválené akce – Podpora regenerace panelových sídlišť

Kraj  Celkový objem dotací (v tis. Kč)
Jihočeský 4000
Jihomoravský 15840
Karlovarský 3970
Liberecký 9850
Moravskoslezský 16000
Olomoucký 15788
Pardubický 16000
Ústecký 19987
Zlínský 19558
Celkový součet 120993

Zdroj. MMR

Podpora výstavby podporovaných bytů

Cílem podpory je výstavba podporovaných bytů pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z věku, zdravotního stavu nebo sociálních okolností jejich života.

Na co lze dotaci využít?

Dotaci lze použít pouze na výstavbu tzv. vstupního (startovacího) bytu nebo bytu s pečovatelskou službou. Stavby mohou vznikat buď novou výstavbou, nebo přestavbou stávajících prostor. Od zvolené formy a účelu výstavby se liší také maximální částka poskytnutelné podpory.

Maximální výše dotace

Nejnižší podpora je přiznávána stavebníkům na vybudování tzv. vstupního bytu. Zde stát dotuje výstavbu jednoho bytu částkou 250 000 Kč. Pro byty s pečovatelskou službou činí částka nečastěji 550 000 Kč, kterou lze ještě navýšit o 50 000 Kč, pokud je byt koncipován jako nízkoenergetický. V tomto případě může celková výše dotace dosáhnout až 600 000 Kč. Zvláštní bonus 50 000 Kč k výše uvedeným částkám vyplácí Ministerstvo na výstavbu bytů, upravených pro zrakově, sluchově, pohybově  či jinak postižené osoby.

Částku dotace lze navíc individuálně zvýšit v závislosti na umístění a velikosti obce. Každá z 6249 obcí České republiky má stanoven tzv. „souhrnný indikátor míry potřebnosti podpory“ a na základě hodnoty tohoto indikátoru může být dotace navýšena až na 850 000 Kč na jednu bytovou jednotku.

Dotace je poskytována v souladu s předpisem Evropských společenství 7 podle pravidla „de minimis“. Což znamená, že součet všech veřejných podpor poskytnutých obci podle pravidla „de minimis“ nesmí za období tří let přesáhnout 200 000 eur, resp. ekvivalentu v českých korunách.

Podmínky čerpání

Příjemce dotace se ještě před čerpáním dotace zavazuje, že nepřevede po dobu 20 let vlastnické ani spoluvlastnické právo k podporovanému bytu či domu, kde vznikly podporované byty, na jinou osobu. Stejně tak nemůže byty ani domy použít jako zástavu úvěru, s výjimkou úvěru, poskytnutému na výstavbu podporovaných bytů. Příjemce dotace rovněž nesmí provést změnu užívání podporovaného bytu k jiným účelům než k bydlení a podporovaný byt bude užíván právem nájmu osobami z cílové skupiny po dobu 20 let.

Měsíční nájemné za 1 metr čtvereční podlahové plochy podporovaného bytu sjednané při uzavření nájemní smlouvy nebo změněné v průběhu trvání nájemního vztahu nesmí překročit limit, který pro rok 2008 činí 52,70 Kč.

V rámci tohoto programu bylo k 13. 10. 2008 kladně vyřízeno 41 žádostí a prozatím bylo vyplaceno 119,927 milionů korun. Rozložení podle krajů k 18. 6. 2008 uvádí následující tabulka (2).

Tabulka 2: Schválené akce – Podpora výstavby podporovaných bytů 

Kraj Schválená dotace (v tis. Kč)
Hl.m. Praha 4800
Jihočeský 1400
Jihomoravský 22000
Karlovarský 8990
Královehradecký 17150
Moravskoslezký 5000
Olomoucký 4800
Pardubický 5450
Plzeňský 19200
Středočeský 6500
Ústecký 4304
Vysočina 8650
Zlínský 6200
Celkový součet 114444

Zdroj. MMR 

Podpora výstavby technické infrastruktury

Tento program má za cíl podpořit výstavbu technické a dopravní infrastruktury pro následnou výstavbu bytových nebo rodinných domů.

Na co lze dotaci čerpat?

Pro účely tohoto podprogramu se technickou infrastrukturou rozumí pozemní komunikace třetí a čtvrté třídy, včetně účelových komunikací, vybudování lokálních vodovodních a kanalizačních sítí.


Podmínky poskytnutí a maximální limity


Jednou z podmínek poskytnutí je to, že vybudování infrastruktury sítí není hrazeno provozovatelem sítí. Podpora je poskytována obcím jako účelová investiční dotace na realizaci vybraných akcí na výstavbu technické infrastruktury. Maximální výše dotace je 50 000 Kč na jeden byt, který bude následně na zainvestovaném pozemku postaven.

Dotace je poskytována rovněž poskytována v souladu s pravidlem „de minimis“. Což znamená, že součet všech veřejných podpor poskytnutých obci nesmí za období tří let přesáhnout 200 000 eur, resp. ekvivalentu v českých korunách.

K 13. říjnu 2008 Ministerstvo pro místní rozvoj vyřídilo celkem 98 žádostí a vyplatilo 87,05 milionů korun. Rozložení podle regionů opět ilustruje tabulka číslo 3, kde data jsou platná k 18. 6. 2008.

Tabulka 3: Schválené akce – Podpora výstavby technické infrastruktury

Kraj Schválená dotace (v tis. Kč)
Jihočeský 700
Jihomoravský 1850
Karlovarský 700
Královéhradecký 6650
Liberecký 1250
Moravskoslezský 2300
Olomoucký 3300
Pardubický 3250
Středočeský 10750
Ústecký 2250
Vysočina 12100
Zlínský 7050
Celkový součet 52150

Zdroj. MMR

Podpora oprav domovních olověných rozvodů

Čtvrtý z existujících programů je Podpora oprav domovních olověných rozvodů, kde mohou získat státní dotaci majitelé bytových a rodinných domů. Cílem této podpory je zkvalitnění bytového fondu a snížení obsahu olova v pitné vodě. Tento požadavek vychází ze závazku České republiky zajistit implementaci právních předpisů Evropských společenství v oblasti životního prostředí. Kladně bylo k 13. říjnu 2008 vyřízeno 84 žádostí v celkové výši 24,811 milionů korun. 
 

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.49 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%

5.49%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *