EUR 25.255

USD 23.195

REPO sazba ČNB 4.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.255

USD 23.195

19. 03. 2009

0 komentářů

Hospodářské výsledky developerské společnosti VGP

 


 

Skupina VGP současně dokázala nadále zvyšovat počet uzavřených nájemních a budoucích nájemních smluv, a úspěšným završením refinancování zajistila svou finanční stabilitu. Nárůst hrubých výnosů z pronájmu o 116,6 % na 12,0 milionů EUR Objem hrubých výnosů z pronájmů v roce 2008 vzrostl více než dvojnásobně. Tento nárůst je odrazem výrazného rozšíření aktiv skupiny VGP generujících příjmy. K 31. prosinci 2008 měla skupina VGP ve svém investičním portfoliu celkem 31 dokončených projektů, přičemž na konci roku 2007 jich bylo 17.


Zvýšení výnosů z uzavřených nájemních a budoucích nájemních smluv po přepočtu na rok na 26,5 milionů EUR Během roku 2008 došlo k výraznému zvýšení ročních výnosů z uzavřených nájemních a budoucích nájemních smluv, a to z 15,0 milionů EUR k 31. prosinci 2007 na 26,5 milionů EUR k 31. prosinci 2008.

Nárůst hodnoty portfolia nemovitostí o 75,0 % na 394,0 milionů EUR Hodnota portfolia investičního majetku (včetně majetku ve výstavbě) během roku 2008 nadále výrazně rostla, a to z 225,1 milionů EUR k 31. prosinci 2007 na 394,0 milionů EUR k 31. prosinci 2008. Ocenění investičního portfolia, které bylo provedeno nezávislou externí mezinárodní oceňovací společností, plně odráží snížení výnosů, k němuž došlo vlivem nedávných událostí na realitních trzích. V této souvislosti je třeba poznamenat, že přecenění investičního portfolia k 31. prosinci 2008 zahrnuje pokles hodnoty dosavadního portfolia nemovitostí ve výši 10,5 milionů EUR.

Plocha pozemků K 31. prosinci 2008 činila celková plocha pozemků 2 475 437 m², z toho 2 393 715 m² plně vlastnila skupina VGP. Poměr plochy pozemků ve vlastnictví k celkové zajištěné ploše tak dosáhl 97 % (oproti 76 % k 31. prosinci 2007).Tempo růstu výnosů tak bylo vyšší než v roce 2007. Výnosy z uzavřených nájemních a budoucích nájemních smluv přepočtené na rok, jsou nebo budou výnosem vygenerovaným z uzavřených nájemních a budoucích nájemních smluv. Podepsané nájemní a budoucí nájemní smlouvy představují celkem 447 313 m² pronajímatelné plochy, což odpovídá 102 nájemním nebo budoucím nájemním smlouvám. K 31. prosinci 2008 činil vážený průměr doby trvání uzavřených nájemních a budoucích nájemních smluv 6,65 let, přičemž na konci roku 2007 to bylo 6,22 let.

Pozemky v rámci rozpracovaných projektů představují potenciál hrubé pronajímatelné plochy o rozloze více než 400 000 m² a nacházejí se na nejprestižnějších místech po celé střední Evropě.

Dokončené projekty
Pronajímatelná plocha dokončených projektů se během roku 2008 rozrostla o 99,1 %, a to z 176 614 m² na 351 661 m². V průběhu roku bylo dokončeno celkem 14 projektů představujících 175 047 m² pronajímatelné plochy. Počet dokončených projektů skupiny VGP se tak zvýšil na 31, což představuje 351 661 m² pronajímatelné plochy. Obsazenost na konci roku 2008 činila 95 %. V závěrečné fázi jsou nyní jednání o pronájmu neobsazených prostor.

REKLAMA

Projekty ve výstavbě
V současné době je ve výstavbě 12 projektů, což představuje budoucí pronajímatelnou plochu o rozloze 176 034 m². Celkem je již 78 % plochy těchto projektů pronajato, případně jednání o pronájmu právě probíhají. Tento podíl představuje výnosy z uzavřených nájemních a budoucích nájemních smluv po přepočtu na rok ve výši 9,1 milionů EUR. Očekáváme, že většina (více než 80 %) stávajících projektů ve výstavbě bude dokončena do 30. června 2009. Vzhledem ke stávajícím podmínkám na trhu zahájí skupina VGP nové projekty pouze v případě, že budou předem plně pronajaty.

Čistý zisk za finanční rok 2008 ve výši 28,6 milionů EUR
Čistý zisk skupiny VGP za finanční rok končící 31. prosince 2008 klesl z 36,4 milionů EUR (1,96 EUR na akcii) dosažených v prosinci 2007 na 28,6 milionů EUR (1,54 EUR na akcii). Čistý zisk byl negativně ovlivněn poklesem hodnoty stávajících nemovitostí ve výši 10,5 milionů EUR a negativním dopadem přecenění zajišťovacích nástrojů reálnou hodnotou ve výši 7,1 milionů EUR v souladu s IAS 39. I přes tyto negativní vlivy zůstal čistý zisk za dané období výrazně pozitivní díky novým projektům, které byly během roku 2008 předány k užívání a – bez ohledu na pokles výnosů – se výrazně podílely na zisku. Skupina VGP očekává, že podobnou úroveň podílu na zisku by měla generovat aktiva, která jsou v současné době ve výstavbě, ovšem za předpokladu, že nedojde k dalšímu podstatnému zhoršení výnosů z těchto projektů.

 

Další informace ke konsolidovaným finančním výsledkům k 31. prosinci 2008

Zisk z nemovitostí

Zisk z nemovitostí za sledovaný rok se zvýšil o 1,4 %, a to ze 46,1 milionů EUR k 31. prosinci 2007 na 46,7 milionů EUR k 31. prosinci 2008.

REKLAMA

Finanční výnosy

Finanční výnosy za období končící 31. prosince 2008 zahrnují úrokový výnos z bankovních vkladů ve výši 0,3 milionů EUR (oproti 0,4 milionům EUR za rok 2007).

Finanční náklady

Finanční náklady se zvýšily ze 4,8 milionů EUR za finanční rok 2007 na 10,4 milionů EUR za finanční rok 2008. Hlavním důvodem nárůstu nákladů je vyšší zadluženost vůči bankám a akcionářům, která vzrostla z 119,4 milionů EUR k 31. prosinci 2007 na 188,9 milionů EUR k 31. prosinci 2008. Značný dopad na finanční náklady mělo také snížení reálné hodnoty otevřených úrokových swapů a forwardových zajišťovacích transakcí v cizí měně. K 31. prosinci 2008 činila celková nerealizovaná ztráta z těchto finančních nástrojů 11,8 milionů EUR, z toho 7,1 milionů EUR bylo zaúčtováno ve výsledovce a 4,7 milionů EUR (včetně dopadu odložené daně) ve vlastním jmění, protože část těchto finančních nástrojů splňovala podmínky pro zajišťovací účetnictví podle IAS 39.

Daně

Objem daní vzrostl z 5,4 milionů EUR k 31. prosinci 2007 na 6,2 milionů EUR k 31. prosinci 2008. Nárůst byl způsoben především odloženým daňovým závazkem souvisejícím s úpravu reálné hodnoty portfolia nemovitostí, a nijak tudíž neovlivnil hotovost.

REKLAMA

Čistá zadluženost a pákový efekt

K 31. prosinci 2008 dosáhl čistý dluh (mimo půjček od akcionářů) 128,5 milionů EUR a související zadluženost vlastního jmění činila 0,83 (oproti 0,41 k 31. prosinci 2007).

Čistý dluh (včetně půjček od akcionářů) činil 184,6 milionů EUR a související zadluženost vlastního jmění byla 1,19 (oproti 0,52 k 31. prosinci 2007).

Výhled na rok 2009

Skupina VGP očekává, že vzhledem k velkému objemu dopředu uzavřených nájemních smluv v roce 2008 dojde v roce 2009 k dalšímu exponenciálnímu růstu hrubých výnosů z pronájmu a k rozšíření portfolia nemovitostí o 50 % (+ 175 000 m²) na > 500 000 m².

Nicméně dlouhotrvající nejisté ekonomické vyhlídky a vývoj na finančních trzích s dopadem na realitní trhy by mohly nepříznivě ovlivnit výsledky skupiny VGP i jejích stávajících i budoucích nájemců.

Skupina VGP bude proto v roce 2009 uplatňovat strategii obezřetnosti, takže každý nový projekt bude spuštěn až poté, co bude předem pronajat, a současně bude muset být zajištěn odpovídajícími úvěrovými rámci. Mimoto bude skupina VGP nadále přijímat náležitá opatření tak, aby byl maximálně zmírněn nepříznivý vliv nynějšího nejistého ekonomického prostředí a finančních trhů.

Finanční kalendář

Výroční zpráva za rok 2008 (30. dubna 2009)
Obchodní výsledky za 1. čtvrtletí 2009 (8. května 2009)
Valná hromada akcionářů (8. května 2009)
Výsledky za 1. pololetí 2009 (17. srpna 2009)
Obchodní výsledky za 3. čtvrtletí 2009 (18. listopadu 2009)

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.49 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%

5.49%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.