Pátek 14. prosince. Svátek má Lýdie.

Koncepce bydlení do roku 2020 má širokou podporu odborníků

13.07.2011 03:07 Tisková zpráva: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

V rámci koncepce a návazných úkolů při její realizaci je významně akcentována úloha státu v oblasti sociálního bydlení a odpovědnost jednotlivých resortů za její naplňování. „Stát nastupuje tam, kde jednotlivec nedokáže z objektivních důvodů svoji odpovědnost zajistit si bydlení naplnit,“ říká Kamil Jankovský. Ministr Kamil Jankovský při tvorbě koncepce také opakovaně zdůrazňoval, že bydlení není a ani nemůže být předmětem politických spekulací. Tomu odpovídal i záběr i obsazení diskusí při její přípravě. „Koncepci bydlení považuji za nadstranické, ryze věcné téma. V naší zemi bydlení užívá téměř každý a jeho dostupnost je jednou ze základních podmínek udržení integrity osobnosti. Proto jsem chtěl, aby koncepce byla co nejvíce konzultována s odbornou veřejností, a troufnu si tvrdit, že její podporu máme. Domnívám se, že máme podporu koaličních partnerů., Dokonce si nemyslím, že by zásadní výhrady měla také opozice, i když ta se z podstaty věci musí vůči vládním krokům vymezovat alespoň v dílčích řešeních,“ uzavřel Kamil Jankovský. 

Názory odborných sdružení na státní bytovou politiku

Rada seniorů ČR – Dr. Zdeněk Pernes, předseda:

Rada seniorů ČR oceňuje komplexní, kvalifikované a objektivní zpracování analytické části koncepce, která nezamlčuje ani významné nedostatky bytové politiky státu za hodnocené období. Senioři jsou z důvodu věku na trhu s byty nejvíce ohroženou sociální skupinou, u které je ochrana státu a obcí nejen nezbytná ale také nenahraditelná. Rada seniorů podporuje naznačené vize státu zajistit dostupnost přiměřeného bydlení všem a současně trvale zvyšovat jeho kvalitu. Rada seniorů doufá, že stát se na rozdíl od uplynulých let bude chovat odpovědněji a zároveň podporuje záměr zajistit Státnímu fondu rozvoje bydlení stálé zdroje příjmů.

Sdružení nájemníků ČR – Ing. Milan Taraba, předseda:

Analýzu minulé a současné situace v oblasti bydlení považujeme za dostatečně vypovídající. K návrhům do budoucna plně podporujeme výrazně větší podporu nájemního bydlení v městských aglomeracích s tím, že tento úkol nesnese odkladu. Podporujeme též soustředění na garanční a úvěrovou pomoc státu vůči nájemnímu bydlení. Doporučujeme dále hledat i legislativní zakotvení třístupňového veřejného sektoru tj. státu, krajů a obcí, včetně odpovědnosti za realizaci bytové politiky.

Česká komora architektů – JUDr. PHDr. Jiří Ploss, sekretář:

K valitní architektura a urbanismus jsou významnými prostředky k zajištění trvale udržitelného, hospodárného a harmonického vývoje osídlení šetrného ke kvalitě životního prostředí a ovlivňujícího stav krajiny a přírody. Stabilita bude v blízké budoucnosti vystavena vlivům významných technologických proměn, obdobně jako změn sociálních a kulturních, na něž bude nucena pružně a efektivně reagovat. Prosazování vysokého standardu energetické šetrnosti budov, nikoli rozumnou úsporností zdůvodněné, neúměrně zvyšuje pořizovací náklady na bydlení a zvyšuje podstatně práh jeho dostupnosti, aniž zlepšuje jeho kvalitu, takže ve svém důsledku neposlouží vlastníkům ani nájemcům energeticky úsporných bytových staveb, ale pouze dodavatelům zateplovacích systémů a nízkoenergetických technologií.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě – Ing. Pavel Křeček, předseda:

Bytová výstavba musí reagovat na stárnutí obyvatel, na změny ve skladbě domácností, na zvyšující se standard bydlení. Podpora bydlení z veřejných zdrojů by měly mít dlouhodobý charakter, nesmí potlačovat tržní principy. V podporách by měly převládat úvěrové formy. Přičemž by výše podpory nikdy neměla překročit 30 % nákladů, neboť vyšší podpora deformuje trh. Podpora vlastnického bydlení by měla být vázána na dosažení vyšších standardů – např. v oblasti energetické náročnosti budov, v oblasti udržitelného rozvoje městských částí, upřednostňování progresivních forem zástavby

Centrum kvality bydlení – Ing. Arch. Michal Kohout:

Je zřejmé, že přímé zasahování státu do bytové politiky jednotlivých obcí či krajů je nejenom často politicky nepopulární, ale je buďto velmi zatěžující z hlediska státního rozpočtu, či nutně technicky i legislativně komplikované a v důsledku často i ekonomicky neefektivní. Mnohem efektivnějším nástrojem by mohla být informační základna a o ní opřené vzorové metodiky. Tímto může stát podporovat jednotlivé obce a regiony, ale i soukromé subjekty působící v oblasti bydlení v jejich vlastní bytové politice. Tímto budou vytvořeny podmínky pro její zefektivnění, koordinaci, ale i v případě obcí zlepšení možnosti přímého ovlivňování koncepce bytové politiky a výstavby pro konkrétní místa.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví – Ing. Pavel Ševčík:

Pro podporu výstavby bytů v příštím období by měla platit jasná a dlouhodobá pravidla, která by se neměla měnit minimálně 10 let a měla by být centralizována a kontrolována jednou institucí – např. SFRB. Podpora výstavby bytů by měla být diferencována podle druhu bydlení – např. u podpory nájemného bydlení by to patrně byly daňové úlevy investorům, zatímco u sociálních bytů stavěných obcemi a městy by se mělo jednat o přímé dotace, tedy obnovit program, který úspěšně v minulosti fungoval.

Občanské sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR – RNDr. Tomislav Šimeček, předseda:

Těžiště bytové politiky v současné době leží a ještě dlouho bude ležet ve správné konstrukci adresných dávek na sociální bydlení za obvyklé tržní nájemné v souladu se správným přechodem na smluvní principy podle novely OZ, kterou velmi dobře připravilo MMR i připravovaného nového OZ. I když i zde je nezbytně třeba dokončit liberalizaci nájemního práva, aby nevyvolávalo zbytečné soudní pře a aby mohlo opět přejít na nájemní smlouvy na dobu neurčitou, nikoliv nekonečnou s pomocí řádné výpovědi možné pro obě strany nájemního vztahu.