Neděle 16. prosince. Svátek má Albína.

Slovenský stavební trh se začíná stabilizovat

10.03.2011 01:03 Tisková zpráva:

Klíčovými problémy stavebních společností jsou stále vysoká míra byrokracie (požadavky úřadů) a nedostatečná poptávka, především z veřejných zdrojů.  Firmy se s cílem obstát v konkurenci chtějí ještě více koncentrovat na dokončení optimalizace a zvyšovaní efektivity své organizace. Tyto závěry vyplývají z nejnovější Kvartální analýzy slovenského stavebnictví 02/2011, kterou vypracovala společnost CEEC Research ve spolupráci se společnostmi KPMG Slovensko a Ipsos Tambor. Výzkum podporují také společnosti Harsco Infrastructure, Považská cementáreň, Xella a TERRASTROJ.

Slovenské stavebnictví už vidí světlo na konci tunelu, t.j. propadu výkonu v období 2009-2010. Tento propad byl pro společnosti velmi náročný, navíc ne všechny ho přežily, ale měl nesporně pozitivní vliv na začátek zlepšování efektivity slovenského stavebnictví.

Jiří Vacek
Ředitel, CEEC Research


Hlavní zjištění Kvartální analýzy slovenského stavebnictví 02/2011:

Ředitelé stavebních společností potvrzují své predikce začínající stabilizace slovenského stavebnictví v roce 2011. 

–  Vážený průměr očekávaní stavebních společností ukazuje na rok 2011 jen mírný pokles sektoru (o 1,4 %). Dochází tak k zastavení trendu zhoršujících se předpovědí z předešlých čtvrtletí.  

–  Z pohledu velikosti společností jsou v souvislosti s vývojem stavebnictví pesimističtější zejména velké společnosti (očekávají pokles v roku 2011 o 2,8 %).

–  Na rok 2012 aktuální výsledky rozhovorů s řediteli společností ukazují na první potenciální zlepšení, a to růst o 5,6 procenta.

,,Stabilizácia slovenského stavebníctva, ktorá sa začala prejavovať  v závere roka 2010, by mala pokračovať aj v roku 2011. Nedostatok zdrojov na financovanie verejných investícií a prieťahy v realizácii dopravnej infraštruktúry budú aj v roku 2011 limitujúcimi faktormi významnejšieho rozvoja slovenského stavebníctva.“

Dagmar Blahová

Ředitelka Odboru statistiky stavebnictví, obchodu a služeb,
Statistický úřad SR

„Aj keď je súčasné vyťaženie stavebných kapacít najmenšie za posledných päť rokov, zdá sa, že stavebníctvo dosiahlo dno. V roku 2011 by už nemalo dôjsť k výraznému poklesu a od roku 2012 by sa stavebníctvo malo vrátiť k rastu.“

Ľuboš Vančo

Managing Partner, KPMG na Slovensku

Tržby by se také měly začít stabilizovat už letos, v roce 2012 se očekává návrat k růstu.

–  Pro rok 2011 aktuálně očekávají firmy mírný růst svých tržeb, a to o 0,9 procenta (stejná očekávaní jako v listopadu 2010).

–  Na rok 2012 predikuje růst svých tržeb většina respondentů (70 procent, 78 procent v listopadu), celkově by tržby měly vzrůst o 4,4 procenta.

,,Rok 2011 je pre spoločnosť MTS SK rok stabilizácie a zavádzania zmien ako reakcia na vývoj na stavebnom trhu, ktorý sa pomaly, ale isto prebúdza. V roku 2011 očakávame určitý pokles obratu v porovnaní s rokom 2010, ale na rok 2012 máme ambíciu dosiahnuť obrat na úrovni 60 mil. eur.“

Miroslav Lapuník

Obchodní ředitel, Metrostav SK

„Celkový obrat spoločnosti (na trhu SR, aj v zahraničí) by sme odhadovali ako rast, a to na úrovni aj viac ako 10 %. Je to spôsobené úspešnosťou našej spoločnosti vo viacerých verejných súťažiach stavieb diaľnic a rýchlostných komunikácií v zahraničí, hlavne v Poľsku.“

Ján Záhradník

Obchodní ředitel, Doprastav

 

Sebedůvěra stavebních společností se stabilizuje, nejvíc mezi velkými stavebními společnostmi.

–  V roce 2011 si stále důvěřuje přibližně polovina stavebních společností
(55 %, 55 % v listopadu). V srpnu v růst svého tržního podílu v roce 2010 věřila jen jedna ze tří firem.

–  Nárůst sebedůvěry je zřejmý především u ředitelů velkých společností (75 % respondentů, 50 % v listopadu).

–  Ve výhledu na rok 2012 nadále pokračuje mírné posilovaní sebedůvěry firem (z 63 % v listopadu na 65 % respondentů aktuálně).

„V polovici roka 2011 sa uskutoční definitívne ukončenie veľkej stavebnej zákazky. No z pohľadu IDOPS družstva sa situácie vyvíja kladne, pretože máme mnoho dopytov na ďalšie stavebné zákazky a veľký záujem o naše ponúkané portfólio.“

Rastislav Rázusl

Předseda představenstva, IDOPS

Vytíženost kapacit stavebních společností se aktuálně pohybuje nejníže za posledních pět let.

–  Pokles ve vytíženosti kapacit stavebních společností mezi porovnatelným obdobím minulého roku představuje 7 procentuálních bodů. Aktuálně průměrné vytížení dosahuje  58 % (56 % ve středních/malých firmách,
68 % ve velkých společnostech).

–  Meziročně poklesl i průměrný počet měsíců, na které mají stavební společnosti na novou sezónu nasmlouvané své zakázky, ze 6,2 měsíce (v únoru 2010) na 5,3 měsíce aktuálně. V porovnaní s výsledky před třemi měsíci (v listopadu), to však znamená nárůst (ze 4,3 měsíce).

–  V současnosti potvrzuje menší množství zakázek 46 % ředitelů firem,
t. j. konzistentní zlepšování ze 48 % v listopadu a 71 % v srpnu.

,,Cieľom viacerých stavebných firiem už nie je získanie zákazky čo i len s minimálnou  rentabilitou, ale získanie zákazky ako takej, bez ohľadu na nevyhnutné náklady s ňou spojené.“

Ján Záhradník

Obchodní ředitel, Doprastav

„Vzhľadom na postupné, avšak veľmi pomalé oživovanie súkromného sektora, najmä v strojárstve/automotive/elektro/potravinárstve a slabšie aj v ďalších odvetviach, dochádza k postupnému rastu zákazkovej naplnenosti. Tieto zákazky majú vzhľadom na pretlak firiem v pozemnom staviteľstve a nedostatočnej naplnenosti v inžinierskom a dopravnom staviteľstve horšiu bonitu.“

František Hirner,

Generální ředitel, ZIPP BRATISLAVA

Klíčovými problémy stavebních společností jsou stále vysoká míra byrokracie a nedostatečná poptávka.

–  99 % firem uvádí jako problém v dosahovaní lepších hospodářských výsledků nedostatečnou poptávku a byrokracii státních úřadů.

,,Našu spoločnosť v súčasnej dobe obmedzuje predovšetkým nedostatočný dopyt po stavebnej produkcii, neustále silnejúci tlak konkurencie, ale i platobná nedisciplinovanosť odberateľov, a samozrejme nevyriešené finančné záležitosti minulých rokov. Vo verejnom sektore je zreteľne cítiť výpadok veľkých inžinierskych stavieb, čo v kombinácii s malým množstvom vypisovaných súťaží pritvrdzuje konkurenčný boj. Taktiež značné množstvo zrušených verejných súťaží určite nepôsobí pozitívne na rast dopytu.“

Miroslav Lapuník

Obchodní ředitel, Metrostav SK

„Naša spoločnosť sa zúčastňuje do 40 súťaží o VDS hrubých stavieb. Stretávame sa tu s veľkou konkurenciou. Minimálne 30 až 40 % stavieb sa nebude realizovať, resp. nastane posun v začatí realizácie. Túto situáciu zneužívajú investori.“

Miroslav Trnovský,

Generální ředitel, Skybau

Klíčovou prioritou na dalších dvanáct měsíců zůstává zvýšení efektivity fungovaní stavebních společností.

–  Nejčastěji vzpomínanou prioritou pro všechny dotazované stavební společnosti (100 %) je zvýšení efektivity vlastního fungování (98 % v listopadu).

–  Jedním z důvodů tohoto tlaku je i aktuálně nejnižší vytíženost kapacit stavebních firem za posledních pět let.

Podmienky na slovenskom, ale aj stredoeurópskom stavebnom trhu, sa aj zásluhou krízy dynamicky menia a už nebudú také, aké boli pred rokom 2009. Prudko sa zvyšuje tlak na efektívnosť, pridanú hodnotu a využitie špičkových technológií a know-how. V našej spoločnosti preto v tomto roku prioritne  realizujeme v súčasnosti program vnútornej reštrukturalizácie s cieľom adaptovať sa a pripraviť na nové podmienky.

Pavol Kováčik

Předseda představenstva, Inžinierske stavby

Reakce zástupců dodavatelského segmentu :

,,Ako dodávateľ komplexných služieb v oblasti lešenia a debnenia sa stretávame s dvojitým tlakom zo strany našich zákazníkov – rozsah poskytovaných služieb za súčasného znižovania ceny. Pri zvyšujúcich sa nárokoch na kvalitu diela a bezpečnosť sme ale v situácii, kde je veľmi náročné zvládnuť ekonomickú stránku získaných projektov. Tento problém sa však týka už našich zákazníkov, ktorí sa čoraz častejšie púšťajú do realizácie stavebných projektov pod nákladové ceny, čo zisťujeme pri komplikovanejšom riešení fakturácie s nimi v porovnaní s minulosťou.‘‘

Patrik Szetey,

Výkonný ředitel pro ČR a SR, Harsco Infrastructure Slovensko

,,Výrobcovia stavebných materiálov pri pretrvávajúcom poklese výkonnosti stavebného sektoru v SR a z toho vyplývajúcej dominancie odberateľov nad výrobcami sú naďalej konfrontovaní tlakom na ceny, osobitne cementov a betónov. Konkurencieschopnosť domácich, energeticky náročných výrobných odborov zhoršujú hlavne ceny elektrickej energie v SR a plávajúce kurzy mien susedných štátov, ktoré znižujú hľadanie príležitostí nahradiť výpady na domácom trhu exportom na tieto trhy.‘‘

Anton Barcík,

Generální ředitel, Považská cementáreň

,,Zmenou investičných možností stavebných spoločností v oblasti stavebných strojov a zariadení pociťujeme zvýšený tlak na ceny produktov, komplexnosť služieb – (financovanie, popredajné služby v oblasti servisu a dodávky náhradných dielov). Vnímame to ako konkurenčnú výhodu, v zmysle vyprofilovania sa trhu a zvýšenie efektívnosti fungovania firmy.‘‘

Peter Knap,

Jednatel společnosti, TERRASTROJ

,,V tvrdom konkurenčnom prostredí a silnejúcom nedostatku financií sa mnohé realizačné firmy snažia v snahe získať zákazku ponúknuť nereálne ceny. Tie sa potom snažia uplatniť u dodávateľov, prípadne subdodávateľov. Tento trend cítime tiež. Našťastie nie vždy rozhoduje len cena, ale stále viac počuje investor na efektívne riešenia a budúce prevádzkové náklady.‘‘

 
Ing. Martin Polák
generální ředitel,jednatel, Xella Slovensko, spol. s r.o., Xella CZ

Kvartální analýza slovenského stavebnictví 02/2011 je k dispozici zdarma ke stažení na www.studieStavebnictvi.cz, kde lze také získat více informací, případně nás můžete kontaktovat na:  kontakt@CEEC.Eu.