Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


Dana Vrabcová: V řešení nejen nájemních sporů může být mediace efektivní a rychlá

Dana Vrabcová: V řešení nejen nájemních sporů může být mediace efektivní a rychlá

Mediace představuje alternativní řešení sporů, které může ušetřit čas a peníze. Co je mediace, jak probíhá a jak je nákladná?  „Mediací lze často výrazně snížit finanční náklady na vyřešení konfliktu,“ říká Dana Vrabcová, místopředsedkyně Asociace mediátorů České republiky.

Jste místopředsedkyní Asociace mediátorů České republiky. Co se skrývá pod pojmem mediace?

Mediace je metoda rychlého a kultivovaného mimosoudního řešení konfliktů a sporů za asistence třetí neutrální strany, mediátora, což je nezávislý a neutrální profesionál ovládající komunikační dovednosti. Mediátor podporuje účastníky mediace v hledání pro ně nejpřijatelnějšího a nejvhodnějšího řešení. Cílem mediace je písemná nebo ústní dohoda o tom, co je pro účastníky mediace důležité. Mediace je tedy vytvoření prostoru pro efektivní jednání, je to způsob, jak se dorozumět s tím, s kým jsme v konfliktu.

Výhodou mediace je, že lidé mají klid a čas společně probrat všechny sporné otázky. Společně za podpory mediátora hledají optimální způsob vyřešení toho, co je rozděluje, o co se přou a na co mají jiné názory.

Mediátor zprostředkuje lidem vzájemné dorozumívání a podporuje je v jednání o tom, co do jednání přinesou oni sami. Mediátor názory účastníků mediace nehodnotí, neposuzuje ani jim nic nepodsouvá. To, k jakému výsledku při mediaci lidé dojdou, je jen na nich. Při mediaci jsou účastníci vnímáni jako jediní kompetentní odborníci, kteří nejlépe znají svou situaci, kterou prožívají.

Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci se vztahuje na mediaci prováděnou tzv. zapsaným mediátorem. Zákon nevylučuje provádění mediace mimo rámec zákona (jako mediaci zcela volnou, bez ochrany a záruk poskytovaných zákonem). V takovém případě je mediátorem osoba živnostensky podnikající se živnostenským oprávnění pro volnou živnost poradenské a konzultační služby.

Pro jaké spory lze využít mediaci? Může být mediace využita i v nájemních nebo jiných nemovitostních sporech, či ve sporech mezi věřitelem a dlužníkem?

Mediaci lze využít k řešení jakýchkoli druhů mezilidských konfliktů. Nejčastěji se mediace využívá v rodinných sporech týkající se rozvodu a porozvodové péče o dítě, při řešení vícegeneračního soužití v rodině, sporů mezi rodiči a dětmi. Dále je možno použít mediaci při řešení majetkových a dědických sporů, účinná je při řešení pracovních, obchodních a mezifiremních sporů, občanských, sousedských, komunitních konfliktů a využívána je také v trestně-právní oblasti.

V řešení sporů nájemních, nemovitostních, i sporů mezi věřiteli a dlužníky může být mediace velmi efektivní a rychlá. Jednak je možné mediaci podle časových možností účastníků svolat okamžitě a je reálné vyřešit vše potřebné během několika hodin. Jedno mediační sezení obvykle trvá 3 hodiny a často se stává, že se k dohodě dojde už během prvního setkání. Je také důležité zmínit ekonomickou úspornost mediace. Mediací lze často výrazně snížit finanční náklady na vyřešení konfliktu, např. ušetřením výdajů za právní služby a soudní poplatky.

Pokud obě strany sporu, tedy např. dlužník a věřitel, nebo nájemce a pronajímatel, budou mít zájem se dohodnout, sejdou se u mediace a budou schopni vést dialog za pomocí mediátora, je reálné, že společně spor vyřeší.

 Jak se strany sporu mohou dohodnout, že uskuteční mediaci?

Většinou ten, kdo o mediaci stojí, osloví mediátora. Mediátor vysvětlí zájemci o mediaci, zda jeho konkrétní případ je možné řešit mediací, popíše mu, jak mediace probíhá a navrhne možné termíny setkání. Pak je na zájemci, aby předal informace druhé straně, dohodli se na termínu konání mediace a popřípadě podepsali s mediátorem smlouvu o provedení mediace. Zájemce může druhé straně předat kontakt na mediátora, aby druhá strana mohla získat další informace, které potřebuje k rozhodnutí, zda se mediace zúčastní.

Podmínkou je dobrovolnost. Tam, kde není z obou stran motivace hledat řešení, nebývá mediace účinná.

Je o tento druh řešení sporů zájem ve společnosti? 

Přesto, že se mediace začala v České republice prosazovat už v průběhu 90. let 20., není ještě bohužel v ČR příliš využívána. Mnoho lidí stále využívá soud jako jedinou instanci v situacích, kdy své konflikty nedokáže efektivně řešit samostatně. O možnostech alternativního řešení konfliktů mimosoudní cestou má naše společnost ještě nedostatek informací.

V západních zemích se mediace využívá v 60 až 70 % pracovních, obchodních, rodinných či komunitních sporů, přičemž zhruba dvě třetiny končí uzavřením výsledné dohody. V ČR se mediace pomalu začíná prosazovat a klienti si k ní teprve hledají cestu. Většinou se o mediaci zajímají lidé, kteří chtějí svůj problém řešit co nejrychleji, v klidu, bez administrativní zátěže spojené se soudy, a především ti, kteří chtějí ušetřit čas a energii vynaloženou na vyřešení konfliktu.

Kde lze tedy spatřovat výhody mediace oproti soudnímu řízení?

Podle nejnovějších studií (World Bank Group) trvá v České republice například vymáhání pohledávky prostřednictvím soudu průměrně 611 dní, z toho je více než 80 % tohoto času tvořeno právě podáváním žalob, projednáváním a rozhodnutím soudu. Znamená to, že klienti téměř dva roky navštěvují soudy, platí soudní výlohy, advokáty a další náklady spojené se sporem. Jednání u soudů způsobuje účastníkům soudního řízení obvykle psychickou zátěž a stres.

Méně viditelnou, ale zásadní výhodou mediace oproti soudní cestě je skutečnost, že se obě strany setkávají osobně. Soudní řízení je veřejné, výsledkem je direktivní akt – rozsudek. V mediaci pomáhá účastníkům pouze mediátor jako nezaujatá osoba, která zajišťuje diskrétní, důvěrné jednání v klidném a bezpečném prostředí. Výsledkem mediace je dohoda win-win obou stran, tedy výhra pro všechny zúčastněné, přičemž obsah jednání i trvání mediace si určují účastníci sami.

Díky bezprostřední komunikaci mezi účastníky mediace se také rychleji vyřeší další části sporu, které se při jeho řešení mohou objevit – sporné situace bývají mezi účastníky vysvětleny a může dojít k prevenci následných nedorozumění mezi nimi. Mediace na rozdíl od soudu může přispět ke zlepšení vztahů mezi účastníky do budoucna.

Jak probíhá samotná mediace?

Mediaci je možné si představit jako setkání u kulatého stolu v neutrálním prostředí. Jedno mediační sezení trvá přibližně tři hodiny. Zpočátku se účastníkům zdá, že je to dlouhá doba a obávají se náročného setkání s člověkem, s nímž jsou v konfliktu. Po skončení mediace jsou pak lidé překvapeni, jak rychle tři hodiny mediace uběhly. V rodinných sporech je většinou zapotřebí více setkání, než je sestavena konečná dohoda. Počet setkání je dán tím, kolik záležitostí potřebují účastníci vyřešit.

V úvodu mediačního sezení mediátor v krátkosti popíše, jak jednání bude probíhat, svoji roli a s klienty se domluví na pravidlech jednání. Nejdříve mluví lidé k mediátorovi, střídavě jim mediátor předává slovo a dává jim tolik prostoru k vyjádření, aby mohli oba sdělit, co prožívají, jak situaci vidí každý za sebe a co je pro ně důležité.

Mediátor pomáhá lidem v průběhu jednání se navzájem „slyšet“, zpracovat svoje pocity a vysvětlovat si své postoje. Mediátor po celou mediaci podporuje účastníky, aby si porozuměli a vzájemně se pochopili a zaměřili se na budoucnost.

Po té mediátor pojmenuje témata k řešení a zapíše na tabuli, na kterou všichni vidí. Teprve pak může nastat situace, že strany hovoří k sobě navzájem. V momentě, kdy se mediátor ujistí, si lidé mezi sebou vše vysvětlili, je možné přistoupit ke konstruktivnímu hledání řešení k jednotlivým tématům.

Mediátor vede jednání efektivně a směřuje diskusi účastníků k hledání konkrétních kroků k vyřešení sporu. Řešení nalézají strany, nikoliv mediátor, neboť strany nejlépe znají svou situaci, potřeby a možnosti. Mediátor je pouze podporuje, aby se zamysleli nad všemi možnými řešeními.

Před koncem mediace se efektivní a všem vyhovující řešení vybírá a zapisuje do dohody.

Co je tedy výsledkem procesu mediace?

Cílem a výsledkem mediace je jasně formulovaná, srozumitelná a prakticky uskutečnitelná dohoda. Na podobě dohody se podílejí všichni účastníci mediačního procesu. Dohoda obsahuje konkrétní postupy řešení, rozdělení zodpovědnosti, úkolů i sankcí za její nedodržení. Dohoda má písemnou podobu a stvrzuje se podpisy stran i mediátora.

Z hlediska nákladů, v jaké výši se pohybuje odměna mediátora?

Cena za mediaci je sjednávána individuálně mezi jednotlivým mediátorem a klientem. Cena mediace je tvořena odměnou mediátora. Může být stanovena jakkoli, tzn. jako sazba za 1 hodinu, paušální sazba za celou mediaci, záloha a doplatek… Způsob stanovení je možné upravit ve smlouvě o provedení mediace před zahájením. Zapsaný mediátor nesmí mediaci zahájit bez podpisu této smlouvy.

Cenu mediace platí většinou obě strany rovným dílem, nedohodnou- li se jinak.

Na co si mají dát zájemci o mediaci pozor?

Mediace je cestou, která lidem může úspěšně, rychle a s minimálními náklady přenést se přes řadu životních úskalí, konfliktů a problémů. Je škoda, že zatím u nás není využívána jako prevence vzniku dlouhodobých těžkostí a neřešitelných situací.

Současně se stále častěji stává, že se začínají veřejně prezentovat tzv. mediátoři, kteří nejsou nijak odborně vyškoleni. Ti mohou svým neodborným postupem poškodit jak klienty, tak mediaci jako takovou. Při výběru mediátora je tedy důležité se ptát na úroveň jeho profesionální přípravy u akreditovaného vzdělavatele, případně, zda složil zkoušku zapsaného mediátora.

Nejlepším doporučením jsou však reference od samotných účastníků mediace a informace o délce a kvalitě vykonávané praxe mediátora.

Děkuji za rozhovor.

Anketa

Využili jste k řešení sporu mediátora?

Ano, a pomohl. (2)
 
Ano, ale nepomohl. (0)
 
Ne, ale uvažuji o tom. (0)
 
Ne, a neuvažuji o tom. (5)
 
Neřešil/a jsem spory. (0)
 Celkem hlasovalo 7 čtenářů

Dana Vrabcová: V řešení nejen nájemních sporů může být mediace efektivní a rychlá >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Komentáře


K tomuto článku ještě nebyl přidán žádný komentář. Buďte první a okomentujte tento článek.

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Články z Realitní makléř

Jana Zámečníková | 21.10.2016 00:00 Spolubydlící opravují cizí byty na své náklady

Spolubydlení již není pouze doménou studentů. Společnému bydlení dávají stále častěji přednost i mladí lidé s ukončeným vzděláním. Důvodem jsou nejen nižší výdaje za nájem, ale také touha nebýt sám. Někteří lidé jsou dokonce ochotni opravit a zvelebit cizí byt i na vlastní náklady. Do čeho nejčastěji investují a na kolik je to přijde?  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0
Komerční sdelení
br2016-300-300

Zbyněk Drobiš | 20.10.2016 00:00 Může nájemce dát byt do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele?

Může nájemce dát třetí osobě do podnájmu byt, aniž by potřeboval souhlas pronajímatele? V jaké situaci může nastat domněnka souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu? A jaké sankce hrozí nájemci při porušení ustanovení o podnájmu bytu? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 18.10.2016 00:00 Pozor na podvodné nabídky na odkup zemědělské půdy!

Ceny zemědělské půdy rok od roku stoupají. Situace využívají spekulanti, kteří majitelům rozesílají nejrůznější nabídky na odkup zemědělské půdy. Nabídky přímých zájemců ale obvykle nepatří k těm nejvýhodnějším. Před podvodnými nabídkami již varovalo i ministerstvo zemědělství. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 18.10.2016 08:24

Zbyněk Drobiš | 13.10.2016 00:00 Nejsilnější dědický titul? Sepište dědickou smlouvu…

Dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem, který je opět součástí našeho právního řádu s účinností nového občanského zákoníku. Tento staronový institut dědického práva představuje vhodné řešení dědických vztahů za života zůstavitele. Jaké jsou zákonné podmínky pro uzavření dědické smlouvy? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 07.10.2016 00:00 Nabídka nových bytů nebezpečně klesá, ceny rostou

Prodeje nových bytů v letních měsících bývají tradičně slabší. Jinak tomu nebylo ani letos. Ve třetím čtvrtletí bylo prodáno o téměř třicet procent bytů méně než ve čtvrtletí předchozím. Přesto se nabídka developerů ztenčila na historická minima a ceny mírně vzrostly.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »

Krátké zprávy z Realitní makléř

21.10.2016 15:43 Antimonopolní úřad prověřuje akvizici realitní skupiny CPI Radovana Vítka

Realitní skupina CPI Property Group podnikatele Radovana Vítka převezme společnost CPI Hotels, která provozuje hotely vlastněné skupinou. Akvizici začal prošetřovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

17.10.2016 15:08 Paneláky jdou na dračku. Ceny vzrostly již o pětinu

Ceny bytů v panelových domech zdražily za poslední dva roky o 21 procent. Ceny nových bytů přitom vzrostly „pouze“ o 14,3 procenta. Byty v panelácích i přesto zůstávají stále levnější než v cihlových domech či novostavbách. Vyplývá to z údajů portálu Cenovamapa.org. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

14.10.2016 14:57 Ceny bytů v Praze mají největší výkyvové rozdíly mezi ostatními srovnatelnými městy

Ceny nových bytů v centru Prahy jsou dvakrát i třikrát dražší než ceny bytů na okraji Prahy. Mezi ostatními srovnatelnými městy se tak v žebříčku umístila Praha na prvním místě. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

14.10.2016 10:24 Letošní ročník staveb roku vyhrál tunelový komplex Blanka

Letošního vyhlášení 24. ročníku soutěže o stavbu roku, kterou pořádá Nadace pro rozvoj architektury a stavitelstvíse v druhém kole zúčastnilo 29 staveb. Porota vybrala za letošní stavbu roku tunelový komplex Blanka. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

12.10.2016 11:23 Inženýrská firma Centroprojekt má nového majitele

Novým majitelem inžnýrské společnosti Centroprojekt, která provádí projektovou dokumentací k novým stavbám se stal holding Andreje Babiše. Hodnota celé transakce nebyla zveřejněná. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (355)
 
Spíše ano. (50)
 
Spíše ne. (47)
 
Rozhodně ne. (57)
 Celkem hlasovalo 509 čtenářů

Nejčtenější články z Realitní makléř za posledních 14 dní

Jana Zámečníková | 21.10.2016 00:00 Spolubydlící opravují cizí byty na své náklady

Spolubydlení již není pouze doménou studentů. Společnému bydlení dávají stále častěji přednost i mladí lidé s ukončeným vzděláním. Důvodem jsou nejen nižší výdaje za nájem, ale také touha nebýt sám. Někteří lidé jsou dokonce ochotni opravit a zvelebit cizí byt i na vlastní náklady. Do čeho nejčastěji investují a na kolik je to přijde?  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Zbyněk Drobiš | 20.10.2016 00:00 Může nájemce dát byt do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele?

Může nájemce dát třetí osobě do podnájmu byt, aniž by potřeboval souhlas pronajímatele? V jaké situaci může nastat domněnka souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu? A jaké sankce hrozí nájemci při porušení ustanovení o podnájmu bytu? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 18.10.2016 00:00 Pozor na podvodné nabídky na odkup zemědělské půdy!

Ceny zemědělské půdy rok od roku stoupají. Situace využívají spekulanti, kteří majitelům rozesílají nejrůznější nabídky na odkup zemědělské půdy. Nabídky přímých zájemců ale obvykle nepatří k těm nejvýhodnějším. Před podvodnými nabídkami již varovalo i ministerstvo zemědělství. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00

Zbyněk Drobiš | 13.10.2016 00:00 Nejsilnější dědický titul? Sepište dědickou smlouvu…

Dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem, který je opět součástí našeho právního řádu s účinností nového občanského zákoníku. Tento staronový institut dědického práva představuje vhodné řešení dědických vztahů za života zůstavitele. Jaké jsou zákonné podmínky pro uzavření dědické smlouvy? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »