EUR 25.265

USD 23.663

REPO sazba ČNB 5.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.265

USD 23.663

Text: Zbyněk Drobiš

27. 10. 2015

1 komentář

Dana Vrabcová: V řešení nejen nájemních sporů může být mediace efektivní a rychlá

 


 

Jste místopředsedkyní Asociace mediátorů České republiky. Co se skrývá pod pojmem mediace?

Mediace je metoda rychlého a kultivovaného mimosoudního řešení konfliktů a sporů za asistence třetí neutrální strany, mediátora, což je nezávislý a neutrální profesionál ovládající komunikační dovednosti. Mediátor podporuje účastníky mediace v hledání pro ně nejpřijatelnějšího a nejvhodnějšího řešení. Cílem mediace je písemná nebo ústní dohoda o tom, co je pro účastníky mediace důležité. Mediace je tedy vytvoření prostoru pro efektivní jednání, je to způsob, jak se dorozumět s tím, s kým jsme v konfliktu.

Výhodou mediace je, že lidé mají klid a čas společně probrat všechny sporné otázky. Společně za podpory mediátora hledají optimální způsob vyřešení toho, co je rozděluje, o co se přou a na co mají jiné názory.

Mediátor zprostředkuje lidem vzájemné dorozumívání a podporuje je v jednání o tom, co do jednání přinesou oni sami. Mediátor názory účastníků mediace nehodnotí, neposuzuje ani jim nic nepodsouvá. To, k jakému výsledku při mediaci lidé dojdou, je jen na nich. Při mediaci jsou účastníci vnímáni jako jediní kompetentní odborníci, kteří nejlépe znají svou situaci, kterou prožívají.

Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci se vztahuje na mediaci prováděnou tzv. zapsaným mediátorem. Zákon nevylučuje provádění mediace mimo rámec zákona (jako mediaci zcela volnou, bez ochrany a záruk poskytovaných zákonem). V takovém případě je mediátorem osoba živnostensky podnikající se živnostenským oprávnění pro volnou živnost poradenské a konzultační služby.

Pro jaké spory lze využít mediaci? Může být mediace využita i v nájemních nebo jiných nemovitostních sporech, či ve sporech mezi věřitelem a dlužníkem?

REKLAMA

Mediaci lze využít k řešení jakýchkoli druhů mezilidských konfliktů. Nejčastěji se mediace využívá v rodinných sporech týkající se rozvodu a porozvodové péče o dítě, při řešení vícegeneračního soužití v rodině, sporů mezi rodiči a dětmi. Dále je možno použít mediaci při řešení majetkových a dědických sporů, účinná je při řešení pracovních, obchodních a mezifiremních sporů, občanských, sousedských, komunitních konfliktů a využívána je také v trestně-právní oblasti.

V řešení sporů nájemních, nemovitostních, i sporů mezi věřiteli a dlužníky může být mediace velmi efektivní a rychlá. Jednak je možné mediaci podle časových možností účastníků svolat okamžitě a je reálné vyřešit vše potřebné během několika hodin. Jedno mediační sezení obvykle trvá 3 hodiny a často se stává, že se k dohodě dojde už během prvního setkání. Je také důležité zmínit ekonomickou úspornost mediace. Mediací lze často výrazně snížit finanční náklady na vyřešení konfliktu, např. ušetřením výdajů za právní služby a soudní poplatky.

Pokud obě strany sporu, tedy např. dlužník a věřitel, nebo nájemce a pronajímatel, budou mít zájem se dohodnout, sejdou se u mediace a budou schopni vést dialog za pomocí mediátora, je reálné, že společně spor vyřeší.

 Jak se strany sporu mohou dohodnout, že uskuteční mediaci?

Většinou ten, kdo o mediaci stojí, osloví mediátora. Mediátor vysvětlí zájemci o mediaci, zda jeho konkrétní případ je možné řešit mediací, popíše mu, jak mediace probíhá a navrhne možné termíny setkání. Pak je na zájemci, aby předal informace druhé straně, dohodli se na termínu konání mediace a popřípadě podepsali s mediátorem smlouvu o provedení mediace. Zájemce může druhé straně předat kontakt na mediátora, aby druhá strana mohla získat další informace, které potřebuje k rozhodnutí, zda se mediace zúčastní.

Podmínkou je dobrovolnost. Tam, kde není z obou stran motivace hledat řešení, nebývá mediace účinná.

Je o tento druh řešení sporů zájem ve společnosti? 

REKLAMA

Přesto, že se mediace začala v České republice prosazovat už v průběhu 90. let 20., není ještě bohužel v ČR příliš využívána. Mnoho lidí stále využívá soud jako jedinou instanci v situacích, kdy své konflikty nedokáže efektivně řešit samostatně. O možnostech alternativního řešení konfliktů mimosoudní cestou má naše společnost ještě nedostatek informací.

V západních zemích se mediace využívá v 60 až 70 % pracovních, obchodních, rodinných či komunitních sporů, přičemž zhruba dvě třetiny končí uzavřením výsledné dohody. V ČR se mediace pomalu začíná prosazovat a klienti si k ní teprve hledají cestu. Většinou se o mediaci zajímají lidé, kteří chtějí svůj problém řešit co nejrychleji, v klidu, bez administrativní zátěže spojené se soudy, a především ti, kteří chtějí ušetřit čas a energii vynaloženou na vyřešení konfliktu.

Kde lze tedy spatřovat výhody mediace oproti soudnímu řízení?

Podle nejnovějších studií (World Bank Group) trvá v České republice například vymáhání pohledávky prostřednictvím soudu průměrně 611 dní, z toho je více než 80 % tohoto času tvořeno právě podáváním žalob, projednáváním a rozhodnutím soudu. Znamená to, že klienti téměř dva roky navštěvují soudy, platí soudní výlohy, advokáty a další náklady spojené se sporem. Jednání u soudů způsobuje účastníkům soudního řízení obvykle psychickou zátěž a stres.

Méně viditelnou, ale zásadní výhodou mediace oproti soudní cestě je skutečnost, že se obě strany setkávají osobně. Soudní řízení je veřejné, výsledkem je direktivní akt – rozsudek. V mediaci pomáhá účastníkům pouze mediátor jako nezaujatá osoba, která zajišťuje diskrétní, důvěrné jednání v klidném a bezpečném prostředí. Výsledkem mediace je dohoda win-win obou stran, tedy výhra pro všechny zúčastněné, přičemž obsah jednání i trvání mediace si určují účastníci sami.

Díky bezprostřední komunikaci mezi účastníky mediace se také rychleji vyřeší další části sporu, které se při jeho řešení mohou objevit – sporné situace bývají mezi účastníky vysvětleny a může dojít k prevenci následných nedorozumění mezi nimi. Mediace na rozdíl od soudu může přispět ke zlepšení vztahů mezi účastníky do budoucna.

Jak probíhá samotná mediace?

REKLAMA

Mediaci je možné si představit jako setkání u kulatého stolu v neutrálním prostředí. Jedno mediační sezení trvá přibližně tři hodiny. Zpočátku se účastníkům zdá, že je to dlouhá doba a obávají se náročného setkání s člověkem, s nímž jsou v konfliktu. Po skončení mediace jsou pak lidé překvapeni, jak rychle tři hodiny mediace uběhly. V rodinných sporech je většinou zapotřebí více setkání, než je sestavena konečná dohoda. Počet setkání je dán tím, kolik záležitostí potřebují účastníci vyřešit.

V úvodu mediačního sezení mediátor v krátkosti popíše, jak jednání bude probíhat, svoji roli a s klienty se domluví na pravidlech jednání. Nejdříve mluví lidé k mediátorovi, střídavě jim mediátor předává slovo a dává jim tolik prostoru k vyjádření, aby mohli oba sdělit, co prožívají, jak situaci vidí každý za sebe a co je pro ně důležité.

Mediátor pomáhá lidem v průběhu jednání se navzájem „slyšet“, zpracovat svoje pocity a vysvětlovat si své postoje. Mediátor po celou mediaci podporuje účastníky, aby si porozuměli a vzájemně se pochopili a zaměřili se na budoucnost.

Po té mediátor pojmenuje témata k řešení a zapíše na tabuli, na kterou všichni vidí. Teprve pak může nastat situace, že strany hovoří k sobě navzájem. V momentě, kdy se mediátor ujistí, si lidé mezi sebou vše vysvětlili, je možné přistoupit ke konstruktivnímu hledání řešení k jednotlivým tématům.

Mediátor vede jednání efektivně a směřuje diskusi účastníků k hledání konkrétních kroků k vyřešení sporu. Řešení nalézají strany, nikoliv mediátor, neboť strany nejlépe znají svou situaci, potřeby a možnosti. Mediátor je pouze podporuje, aby se zamysleli nad všemi možnými řešeními.

Před koncem mediace se efektivní a všem vyhovující řešení vybírá a zapisuje do dohody.

Co je tedy výsledkem procesu mediace?

Cílem a výsledkem mediace je jasně formulovaná, srozumitelná a prakticky uskutečnitelná dohoda. Na podobě dohody se podílejí všichni účastníci mediačního procesu. Dohoda obsahuje konkrétní postupy řešení, rozdělení zodpovědnosti, úkolů i sankcí za její nedodržení. Dohoda má písemnou podobu a stvrzuje se podpisy stran i mediátora.

Z hlediska nákladů, v jaké výši se pohybuje odměna mediátora?

Cena za mediaci je sjednávána individuálně mezi jednotlivým mediátorem a klientem. Cena mediace je tvořena odměnou mediátora. Může být stanovena jakkoli, tzn. jako sazba za 1 hodinu, paušální sazba za celou mediaci, záloha a doplatek… Způsob stanovení je možné upravit ve smlouvě o provedení mediace před zahájením. Zapsaný mediátor nesmí mediaci zahájit bez podpisu této smlouvy.

Cenu mediace platí většinou obě strany rovným dílem, nedohodnou- li se jinak.

Na co si mají dát zájemci o mediaci pozor?

Mediace je cestou, která lidem může úspěšně, rychle a s minimálními náklady přenést se přes řadu životních úskalí, konfliktů a problémů. Je škoda, že zatím u nás není využívána jako prevence vzniku dlouhodobých těžkostí a neřešitelných situací.

Současně se stále častěji stává, že se začínají veřejně prezentovat tzv. mediátoři, kteří nejsou nijak odborně vyškoleni. Ti mohou svým neodborným postupem poškodit jak klienty, tak mediaci jako takovou. Při výběru mediátora je tedy důležité se ptát na úroveň jeho profesionální přípravy u akreditovaného vzdělavatele, případně, zda složil zkoušku zapsaného mediátora.

Nejlepším doporučením jsou však reference od samotných účastníků mediace a informace o délce a kvalitě vykonávané praxe mediátora.

Děkuji za rozhovor.

Loading

Vstoupit do diskuze 1 komentář

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.57 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%
Historie vývoje


Související články

Jiří Hrbáček, Wood & Company

Jiří Hrbáček: Chceme být investiční kotvou. Věříme, že čistý výnos 8 až 10 % je dlouhodobě udržitelný

Čím jsou zajímavé investice do komerčních realit? Jak ovlivňuje trh současná energetická krize a vysoká inflace? A jak se v tomto prostředí daří realitním fondům WOOD & Company? Na tyto a další otázky odpovídal Jiří Hrbáček, portfoliomanažer a místopředseda představenstva WOOD & Company.

Text: Jana Zámečníková

Foto: Wood & Company

11. 11. 2022

darování nemovitosti

Rozhovor: Jaká jsou úskalí darování nemovitosti a jak správně postupovat?

Darování nemovitosti (především v rodině) se jeví jako vhodná alternativa ke zdlouhavému dědickému řízení. Jaká jsou úskalí, nejčastější chyby smluv, jaké povinnosti má obdarovaný a na co by dárce neměl zapomínat? O tom jsme si povídali s Radkem Novotným, advokátem projektu www.pravnipomoconline.cz.

Text: Veronika Hejná

Foto: Shutterstock

17. 12. 2021

Eva Hingarová: Hypotéky budou zdražovat, dostupnost bydlení ale ovlivní i ceny energií

Vyšší hypoteční sazby zatím dostupnost bydlení tolik nezhoršily. „Nesmíme ale zapomínat také na růst cen energií, potravin, služeb či stále rostoucích cen bytů,“ říká v rozhovoru Eva Hingarová, Head of Finance SFG holding a.s. s tím, že se i díky těmto nákladům může vlastní bydlení stát nedostupné i pro střední třídu.

Text: Jana Zámečníková

Foto: SFG holding a.s.

03. 11. 2021


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
  • FrantaK

    28 ledna, 2022

    Zdravím, sám jsem využil služeb mediátora, když jsem řešil konflikt s dlužníkem, kterému jsem půjčil nemalou částku peněz. Byl to známý, a tak jsem úplně nečekal, že by mohly nastat takové problémy. Řešil jsem to s právníky z CIKRu, kteří mi moc pomohly. Trvalo to sice ještě nějakou dobu, ale aspoň jsem se s tím nenervoval sám 😀 https://www.cikr.cz/sluzby/mediace/

    Odpovědět