Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


Jiří Fröhlich: Zprostředkovatelé porušují zákon o úvěrech

Jiří Fröhlich: Zprostředkovatelé porušují zákon o úvěrech

„Výsledky kontrolní akce v roce 2014 potvrdily, že zákon o spotřebitelském úvěru je zprostředkovateli i poskytovateli úvěru z nebankovního sektoru trvale a závažným způsobem porušován,“ říká Jiří Fröhlich, tiskový mluvčí České obchodní inspekce. A kdo dostal největší pokutu?

Jaký důraz klade Česká obchodní inspekce na problematiku spotřebitelských úvěrů?

Dozor nad zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, je jedním z mnoha právních předpisů v kontrolní pravomoci ČOI. V tomto případě se o kontrolu „dělíme“ s Českou národní bankou, která dozoruje dodržování zákona bankovními subjekty, zatímco ČOI kontroluje nabídku, zprostředkování a poskytování spotřebitelských úvěrů mimo bankovní sektor.

Potenciálních zprostředkovatelů úvěrů a věřitelů je v současnosti několik desítek tisíc, což znamená, že kontrola České obchodní inspekce nemůže obsáhnout všechny nebankovní subjekty podnikající v této oblasti na českém trhu, ale zaměřuje se na nejrizikovější oblasti a problémy, s nimiž se spotřebitelé v postavení zájemců o spotřebitelský úvěr nebo dlužníků setkávají.

Na jaké oblasti se nejvíce soustředíte?

V loňském roce to byly kontroly nabídek a reklam na spotřebitelský úvěr, plnění povinností stanovených zprostředkovatelům a věřitelům, včetně oprávnění k podnikatelské činnosti, a také náležitosti již uzavřených úvěrových smluv.

Výsledkem 269 kontrol provedených v roce 2014 bylo porušení zákona o spotřebitelském úvěru zjištěné ve více než polovině případů. Přitom při jedné kontrole se může jednat o prověření až desítek uzavřených smluv. O závažnosti nedostatků vypovídá i 160 pokut za více než 7 milionů korun uložených kontrolovaným subjektům zprostředkujícím nebo poskytujícím úvěr v průběhu roku 2014. Některé případy mají přesah do letošního roku a kontroly samozřejmě pokračují i letos.

Jaké informace musí dlužník obdržet při sjednávání spotřebitelského úvěru od věřitele nebo zprostředkovatele úvěru?

Informační povinnosti těchto subjektů jsou částečně stejné, v některých případech se různí, což opět specifikuje zákon. Povinnosti zprostředkovatelů se týkají např. povinných údajů v reklamních nabídkách, náležitostí zprostředkovatelské smlouvy, informací o tom, pro koho zprostředkovatelskou činnost vykonává, povinnosti informovat o výsledcích zprostředkování, nároků na odměnu za zprostředkování úvěru a také informací o právu spotřebitele odstoupit od zprostředkovatelské smlouvy.

V případě, že je spotřebitelský úvěr zprostředkovatelem nabízen nebo sjednáván, je zprostředkovatel povinen poskytnout spotřebiteli informace a náležité vysvětlení ve stejném rozsahu jako věřitel.

Poskytovatel spotřebitelského úvěru má povinnost podat potenciálnímu dlužníkovi předsmluvní informace, např. o druhu spotřebitelského úvěru, o celkové výši spotřebitelského úvěru, podmínkách jeho čerpání a době trvání, o zboží nebo službě a jejich ceně, která by byla placena bez využití spotřebitelského úvěru, o výpůjční úrokové sazbě, podmínkách upravujících použití této sazby a případně o jakémkoliv indexu nebo referenční úrokové sazbě použitelné pro počáteční úrokovou sazbu, jakož i o době, podmínkách a postupu pro změnu úrokové sazby, o celkové částce splatné spotřebitelem.

Povinným údajem je také roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr, která musí být dále vysvětlena prostřednictvím reprezentativního příkladu s uvedením veškerých předpokladů použitých pro její výpočet, včetně všech doplňujících informací, které by mohly mít vliv na rozhodování spotřebitele o uzavření smlouvy sjednávající spotřebitelský úvěr.

Předsmluvní informace se týkají také výše, počtu a četnosti plateb, jež má spotřebitel provést, poplatků za vedení účtu nebo účtů, poplatků za používání platebních prostředků pro platební transakce i čerpání a informací o veškerých ostatních poplatcích vyplývajících ze smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, včetně podmínek, za nichž lze tyto poplatky změnit.

Povinná je rovněž informace o právu na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, o právu na předčasné splacení tohoto úvěru, o případném právu věřitele na náhradu vzniklých nákladů, a právu na okamžité a bezplatné vyrozumění o výsledku vyhledávání v databázi umožňující posouzení úvěruschopnosti spotřebitele.

A jaké náležitosti musí mít následně uzavíraná úvěrová smlouva?

Smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, vyžaduje písemnou formu a musí obsahovat informace stanovené v Příloze 3 zákona o spotřebitelském úvěru. Tyto informace musí být uvedeny jasným, výstižným a zřetelným způsobem (nesplnění této informační povinnosti nebo písemné formy nemá za následek neplatnost smlouvy).

Nemá-li však smlouva písemnou formu, neobsahuje všechny náležitosti nebo nebyla-li alespoň v jednom vyhotovení poskytnuta spotřebiteli (v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat) a spotřebitel tuto skutečnost uplatní u věřitele, pokládá se spotřebitelský úvěr od počátku za úročený ve výši diskontní sazby platné v době uzavření této smlouvy uveřejněné Českou národní bankou a ujednání o jiných platbách na spotřebitelský úvěr jsou neplatná.

Jakým způsobem by mělo probíhat posouzení schopnosti splácet spotřebitelský úvěr?

Posouzení schopnosti spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr upravuje § 9 zákona. Ten stanoví věřiteli povinnost před uzavřením smlouvy s odbornou péčí posoudit schopnost spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr. Pokud nezíská dostatečné informace od spotřebitele, může v případě nezbytnosti nahlédnout do databází, umožňujících posouzení úvěruschopnost spotřebitele.

Spotřebitelský úvěr věřitel poskytne pouze tehdy, je-li po posouzení úvěruschopnosti žadatele o úvěr zřejmé, že bude schopen spotřebitelský úvěr splácet, v opačném případě je úvěrová smlouva neplatná. Jestliže věřitel při posuzování schopnosti splácet úvěr na základě výsledku vyhledávání v databázi poskytnutí spotřebitelského úvěru odmítne, musí okamžitě a bezplatně spotřebitele o odmítnutí vyrozumět a sdělit mu údaje o použité databázi.

Na druhé straně povinností spotřebitele je poskytnout na vyžádání věřiteli úplné, přesné a pravdivé údaje, nezbytné pro posouzení schopnosti spotřebitelský úvěr splácet, což může být kámen úrazu.

Lze použít pro zajištění spotřebitelského úvěru směnku nebo šek? Upravuje zákon i otázku sjednávání spotřebitelského úvěru prostřednictvím „drahých“ telefonních linek?

Použití směnky nebo šeku k zajištění spotřebitelského úvěru zákon vylučuje (§ 18), a to pod sankcí až do výše 20 mil. Kč. Za škodu způsobenou spotřebiteli porušením tohoto ustanovení odpovídá věřitel i zprostředkovatel společně a nerozdílně.

Pod stejnou sankcí (do 20 mil. Kč) je také nabízení, sjednávání nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru prostřednictvím hlasové telefonní komunikace, textové nebo multimediální zprávy s vysokou sazbou, tj. telefonních čísel pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou (podle právních předpisů upravujících podnikání v oblasti elektronických komunikací).

Může dlužník odstoupit od úvěrové smlouvy nebo vypovědět v určité lhůtě spotřebitelský úvěr bez jakékoliv sankce?

I když dlužník zjistí až po podpisu smlouvy, že jsou pro něj podmínky uzavřené smlouvy nepřijatelné, má možnost své rozhodnutí změnit. Od smlouvy, ve které se úvěr sjednává, může bez uvedení důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. Pokud smlouva neobsahuje všechny povinné informace, lhůta pro odstoupení neskončí dříve než 14 dnů poté, kdy věřitel spotřebiteli chybějící informace v náležité formě poskytne. Odstoupit od smlouvy však musí dlužník písemně, a to odesláním odstoupení věřiteli nejpozději poslední den lhůty.

Úvěr, který je sjednán na dobu neurčitou, může dlužník vypovědět kdykoliv a výpověď nesmí být věřitelem zpoplatněna. Dlužník je také oprávněn úvěr zcela nebo zčásti předčasně splatit, a v takovém případě má právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a další náklady, které by musel platit, kdyby nedošlo k předčasnému splacení (podmínky, za nichž lze od smlouvy odstoupit nebo úvěr vypovědět, zákon specifikuje v § 11, případně v § 12).

Zákon upravuje také podmínky zániku úvěrové smlouvy v souvislosti s odstoupením spotřebitele od smlouvy o koupi zboží nebo poskytnutí služby. O tomto odstoupení od smlouvy musí spotřebitel věřitele informovat (§ 14, odst. 3).

Jaké nejčastější prohřešky projednává Česká obchodní inspekce v této problematice? Můžete uvést příklady udělených pokut?

Výsledky kontrolní akce v roce 2014 potvrdily, že zákon o spotřebitelském úvěru je zprostředkovateli i poskytovateli úvěru z nebankovního sektoru trvale a závažným způsobem porušován. Poměr prokázaných porušení vloni meziročně vzrostl a přesáhl polovinu kontrolních zjištění.

Nejvíce nedostatků bylo opětovně zjištěno v reklamě, nabízející spotřebitelský úvěr nebo jeho zprostředkování, a to zejména v nabídkách šířených prostřednictvím internetu. Dalších chyb se kontrolované osoby dopouštěly neposkytováním předsmluvních informací, nedostatky zjistili inspektoři také ve smlouvách, v nichž byly spotřebitelské úvěry sjednávány.

Přímo pro porušení zákona o spotřebitelském úvěru bylo v roce 2014 pravomocně uloženo celkem 118 pokut za více než 6 milionů korun a dalších 42 pokut za téměř milion korun za jiné nedostatky, související s poskytováním nebo zprostředkováním úvěrů. 

Nejvyšší pokuta, 2 miliony Kč, byla uložena společnosti ESSOX, s.r.o., 2 pokuty v souhrnné výši 600 000 Kč dostala akciová společnost AAA AUTO a.s., zaplatit 500 000 Kč bylo uloženo LLC Investment ltd., s. r. o., a o další pokuty v rozpětí 100 – 300 000 Kč se „podělily“ firmy Friendly Finance, s. r. o., CFC Capital Group, s. r. o., Maghera Royal, s. r. o., CS Financial CSF s. r. o. a d&b Investment Group, s. r. o.

Jak by měl postupovat spotřebitel, který potřebuje půjčku? 

Zájemcům o úvěr doporučujeme při sjednávání úvěru maximální obezřetnost. Měl by si zjistit, od koho si chce peníze půjčit a jaké jsou reference o jeho serióznosti. Pokud nemá v tomto směru žádné pochybnosti, měl by trvat na poskytnutí veškerých informací o nabízeném úvěru, a to s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy, a na jejich náležitém vysvětlení.

Všechny informace musí být věřitelem či zprostředkovatelem úvěru poskytnuty v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat. S obdrženými informacemi by se měl spotřebitel důkladně seznámit, aby se mohl kvalifikovaně rozhodnout, zda mu nabízené podmínky vyhovují, či nikoliv.

V žádném případě by neměl akceptovat ani podepisovat smlouvu, s jejímž obsahem (včetně všech jejích nedílných součástí) se řádně neseznámil. Spotřebitel by rozhodně neměl podlehnout případnému nátlaku věřitele nebo zprostředkovatele a jednat v časové tísni.

Není-li věřitel nebo zprostředkovatel ochoten poskytnout zájemci o úvěr dostatek času na řádné prostudování předsmluvní informace a písemného návrhu smlouvy, mělo by to spotřebitele varovat. Pak by měl zvážit, zda příliš neriskuje, pokud s takovým subjektem uzavře tak závažný právní akt, jakým poskytnutí spotřebitelského úvěru bezesporu je.

A vaše rada nebo doporučení na závěr?

Doporučuji pečlivě pročíst zejména body smlouvy týkající se sankcí, které budou věřitelem uplatňovány v případě porušení smluvních ujednání, jako je např. nedodržení splátkového kalendáře, opoždění platby apod.

Rovněž doporučujeme před podpisem úvěrové smlouvy použít kupecké počty. To znamená sečíst všechny splátky ve stanovené výši, které bude muset dlužník zaplatit, včetně připočtení všech poplatků, které bude muset rovněž uhradit, a následné porovnání výsledné částky s výší půjčované částky. V kontrolní praxi České obchodní inspekce již byly zaznamenány případy, kdy byla jistina dlužníkem přeplacena i několikanásobně.

Děkuji za rozhovor.

Anketa

Znáte podmínky vámi čerpaných úvěrů?

Ano, všechny. (7)
 
Ano, většinu. (5)
 
Ne. (4)
 
Nemám žádný úvěr. (7)
 Celkem hlasovalo 23 čtenářů

Jiří Fröhlich: Zprostředkovatelé porušují zákon o úvěrech >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Komentáře


K tomuto článku ještě nebyl přidán žádný komentář. Buďte první a okomentujte tento článek.

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Články z Hypotéky

Jana Zámečníková | 26.10.2016 00:00 Budoucnost Čechů je ve vlastním bydlení

Příznivá ekonomická situace v kombinaci s nízkými úrokovými sazbami nahrává bydlení ve vlastním. Bydlení v pronájmu Češi navíc většinou nevnímají jako definitivní řešení. Svou budoucnost vidí pod vlastní střechou. Od nákupu bytů Čechy neodrazují ani rostoucí ceny nemovitostí. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0
Komerční sdelení
br2016-300-300

PR článek | 24.10.2016 00:00 Úrokové sazby aktuálně trhají rekordy. Je třeba se v blízké době bát radikálního navýšení?

V nízkých úrocích si libují všichni, kteří žádají o hypotéku či půjčku, ale pro banky, pojišťovny a penzijní fondy nejsou následky zas tolik příznivé. Mnozí finanční analytici proto varují, že je jen otázkou času, kdy začnou úrokové sazby opět stoupat nahoru a spolu s nimi i hypoteční splátky. Díky tomu se mnoho lidí dostane do problémů, dojde k vynuceným výprodejům a nastane krach cen na poli realit. Ale co když se úrokové sazby v následujících letech významněji nezvednou? Vyplatí se vzít si hypotéku nyní, nebo počkat? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Monika Hrušová | 19.10.2016 00:00 Fincentrum Hypoindex září 2016: Objemy za tři čtvrtletí skoro 160 mld. Kč

Objemy i počty uzavřených hypotečních úvěrů v září znovu rostly. Úrokové sazby naopak poklesly, a jak už je letos tradicí, atakovaly dosavadní rekord. Průměrná úroková sazba v září poklesla na 1,82 procenta. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

redakce | 14.10.2016 00:00 Luboš Smrčka: Insolvenční praxe soudů se značně liší

„Zabývali jsme se vědeckým zkoumáním věci a na jeho základě jsme dali řadu doporučení, jak by se věc dala řešit lépe, než je řešena nyní,“ říká v rozhovoru Luboš Smrčka, spoluautor knihy Insolvenční řízení. Výsledky vědeckého zkoumání se ale nebudou líbit všem… Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Petr Zámečník | 12.10.2016 00:00 Pojištění vkladů: O peníze z prodeje nemovitosti nepřijdete

Potíže ruské ERB Bank vedou až k výplatě náhrad vkladů. Nabízí se tak otázka: Co když mi na účet přijde vyšší částka a má banka bude mít obdobné problémy? Pojištění vkladů řeší i to. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »

Krátké zprávy z Hypotéky

25.10.2016 13:05 Podíl hypoték na investiční byty roste

Poskytnutí hypotéky na investiční byt představuje pro banky větší riziko. Odráží se to i v úroku, který je vyšší než u hypotéky na vlastní bydlení.  Součástí posouzení hypotéky je i započtení budoucích příjmů z pronájmu, které musí majitel zpětně dokládat podepsanou smlouvou s nájemníkem. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

20.10.2016 16:23 Novela zákona o úvěru nebudí u lidí důvěru

Polovina Čechů nedůvěřuje novele zákona o spotřebitelském úvěru. Považují ji za příliš mírnou a nevidí ji jako efektivní. Vyplývá to i z průzkumu vypracovaného pro společnost Fair Credit. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

18.10.2016 13:07 Češi mají nejvýhodnější podmínky pro financování nemovitostních obchodů

Levnější úvěry a zároveň delší doba splácení, takové jsou podmínky pro investory do nemovitostí. Podle dvou třetin českých bankéřů by se v příštím roce až roce a půl měl zvyšovat objem realitních úvěrů v jejich portfoliu.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

13.10.2016 13:17 Srbský soud zrušil hypotéku ve švýcarských francích

Srbský vyšší soud v Novém Sadu rozhodl, že hypoteční smlouva uzavřená mezi bankou a klientem ve švýcarských francích je neplatná. Dlužníka zbavil povinnosti zaplatit hypotéku v plné výši 13 milionů srbských dinárů (2,9 milionu korun), doplatit bude muset pouze tři miliony dinárů. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

27.09.2016 15:20 ČNB plánuje legislativně omezit poskytování hypoték

Díky legislativnímu omezení hypoték by získala možnost, určovat bankám nejen částku, kterou budou moci půjčovat klientům ve vztahu k jejich příjmům. Zároveň ale také stanovit maximální výši zástavy.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (371)
 
Spíše ano. (52)
 
Spíše ne. (47)
 
Rozhodně ne. (60)
 Celkem hlasovalo 530 čtenářů

Nejčtenější články z Hypotéky za posledních 14 dní

redakce | 14.10.2016 00:00 Luboš Smrčka: Insolvenční praxe soudů se značně liší

„Zabývali jsme se vědeckým zkoumáním věci a na jeho základě jsme dali řadu doporučení, jak by se věc dala řešit lépe, než je řešena nyní,“ říká v rozhovoru Luboš Smrčka, spoluautor knihy Insolvenční řízení. Výsledky vědeckého zkoumání se ale nebudou líbit všem… Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Petr Zámečník | 12.10.2016 00:00 Pojištění vkladů: O peníze z prodeje nemovitosti nepřijdete

Potíže ruské ERB Bank vedou až k výplatě náhrad vkladů. Nabízí se tak otázka: Co když mi na účet přijde vyšší částka a má banka bude mít obdobné problémy? Pojištění vkladů řeší i to. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Monika Hrušová | 19.10.2016 00:00 Fincentrum Hypoindex září 2016: Objemy za tři čtvrtletí skoro 160 mld. Kč

Objemy i počty uzavřených hypotečních úvěrů v září znovu rostly. Úrokové sazby naopak poklesly, a jak už je letos tradicí, atakovaly dosavadní rekord. Průměrná úroková sazba v září poklesla na 1,82 procenta. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 11.10.2016 00:00 Nový zákon o úvěru: Dobrá rada nad doporučení

Od prosince začne platit nový zákon o spotřebitelském úvěru. Spotřebitelé se musí připravit na přísun nových informací. Kromě jiných mohou klienti dostávat i radu a doporučení. Jaký je mezi nimi rozdíl? Jaké informace klient obdrží a jak s nimi může naložit? Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00

Další články »