Čtvrtek 05. srpna. Svátek má Kristián.

Nepozornost se při uznání dluhu nemusí vyplatit

Zbyněk Drobiš

Věřitel nebo dlužník by měl znát úpravu uznání dluhu dle nového občanského zákoníku. Jakým způsobem utvrdit svůj dluh a jaké skutečnosti mohou být považovány rovněž za uznání dluhu?

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník stanovuje, že uzná-li někdo svůj dluh co do důvodu i výše prohlášením učiněným v písemné formě, má se za to, že dluh v rozsahu uznání v době uznání trvá. Uznání dluhu musí být učiněno v písemné formě, kdy uznání dluhu je tedy právem dlužníka, nikoliv jeho povinností.

Právní důvod i výši dluhu je nutné v uznání dluhu dostatečně specifikovat, aby dluh nebylo možné zaměnit s jiným. Uznání dluhu dlužníkem je účinné vůči ručiteli, vysloví-li s tím ručitel souhlas.

Ačkoliv uznání dluhu představuje jednostranné právní jednání dlužníka, může být uznání dluhu učiněno i v rámci dvoustranné nebo vícestranné dohody. Doporučujeme, aby podpis dlužníka na uznání dluhu byl úředně ověřen pro případ, že by dlužník účelově namítal nepravost svého podpisu.

Konkludentní uznání dluhu

Uznání dluhu může rovněž nastat i odlišným způsobem od výše uvedeného písemného uznání dluhu, a to tzv. konkludentní formou uznání dluhu. Placení úroků se považuje za uznání dluhu ohledně částky, z níž se úroky platí, a dále plní-li dlužník dluh zčásti, má částečné plnění účinky uznání zbytku dluhu, lze-li z okolností usoudit, že tímto plněním dlužník uznal i zbytek dluhu.

Nový občanský zákoník však pro uvedené konkludentní uznání dluhu stanovuje, že je neplatné, je-li pohledávka věřitele již promlčena.

Jedním z důsledků uznání dluhu je přesun důkazního břemene z věřitele na dlužníka, který musí prokazovat, že věřitel se domáhá splnění neexistujícího dluhu.

Promlčení a nepřípustnost uznání dluhu

Nový občanský zákoník z hlediska uznání dluhu a promlčení stanovuje, že uznal-li dlužník svůj dluh, promlčí se právo za deset let ode dne, kdy k uznání dluhu došlo. Určí-li však dlužník v uznání i dobu, do které splní, promlčí se právo za deset let od posledního dne určené doby.

V některých případech nový občanský zákoník uznání dluhu nepřipouští, např. uznání dluhu odpovídající pohledávce ze sázky nebo ze zápůjčky či úvěru poskytnuté vědomě k sázce, kterou nelze vymáhat.

Budete-li řešit sepsání uznání dluhu a související otázky, lze jedině doporučit konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů závazku, který je uznáván a následků uznání dluhu, a to i vzhledem k neustálému vývoji rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.

Anketa: Zaslouží si věřitelé větší ochranu a vymahatelnost pohledávek?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Předchozí článek: «
Následující článek: »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *