EUR 25.440

USD 23.453

REPO sazba ČNB 4.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.440

USD 23.453

Text: Veronika Hejná

Foto: Shutterstock

04. 01. 2024

0 komentářů

Novinka umožní samosprávám sdílení odborníků. Pomohou zlepšit péči o seniory nebo řešení dopravních služeb

 

Novela č. 418/2023 Sb. s účinností od 1. ledna letošního roku přináší změny v zákonech o místních samosprávách. Obcím umožňuje vytváření nových svazků, tzv. společenství obcí.  

Loading 

„Novela obcím a krajům pomůže efektivněji a hospodárněji fungovat. Nepřináší žádné nové zatížení povinnostmi, naopak ulehčí a zjednoduší to, co lidem v obcích a krajích komplikuje práci,“ připomíná ministr vnitra Vít Rakušan. „Zejména malé obce nemají potřebné odborníky na všechny činnosti, které zajišťují. Tím, že je společně budou sdílet, ušetří čas i peníze a zrychlí a zkvalitní rozhodování,“ doplňuje  Rakušan.

Co je to společenství obcí?

Společenství obcí je zcela novým typem svazku obcí, zavedeným s účinností od 1. ledna 2024. Zákon tomuto společenství svěřuje jiné úkoly, než je tomu u stávajícího dobrovolného svazku obcí.

Předmětem činnosti společenství má být totiž též koordinace veřejných služeb na území členských obcí a strategický rozvoj území. Za tímto účelem společenství obcí zpracovává strategii rozvoje společenství obcí. Strategii rozvoje pak schvaluje nejvyšší orgán společenství – shromáždění starostů – třípětinovou většinou všech členů.

Postavení společenství může nabýt svazek obcí, pokud je jeho členy minimálně 15 obcí z téhož správního obvodu obce s rozšířenou působností. Pokud do správního obvodu náleží méně než 25 obcí, musí být členy minimálně tři pětiny všech obcí. Každá obec může být členem pouze jednoho společenství.

REKLAMA

Stávající institut dobrovolného svazku obcí zůstává zachován. „Spolupráce mezi obcemi je v současné době nejčastěji realizována formou dobrovolných svazků obcí, jež jsou legislativně zakotveny v zákoně o obcích. V celé ČR v současné době existuje více než 700 dobrovolných svazků obcí, které však nemají žádný jednotící prvek, ať již např. z hlediska území či vykonávaných kompetencí. Některé dobrovolné svazky obcí jsou založeny s jediným účelem a řeší např. kanalizace či vodovody, jinde jsou naopak svazky tzv. víceúčelové a spolupráce obcí probíhá v širší škále aktivit,“ konstatuje se v důvodové zprávě.

Výhody společenství obcí

Podle důvodové zprávy k návrhu novely je posílení meziobecní spolupráce vhodnou cestou ke zvyšování profesionality výkonu veřejné správy a rozvoje veřejných služeb v území. Smyslem existence společenství obcí je podpora meziobecní spolupráce na mikroregionální úrovni. Jde o novou formu meziobecní spolupráce, která cílí na sdílení personálních a administrativních kapacit. To povede k úspoře času i finančních prostředků.

Ze závěrů monitorovací zprávy Komise místních a regionálních samospráv Rady Evropy k Evropské chartě místní samosprávy vyplynulo, že v důsledku roztříštěnosti na 6 254 obcí je v ČR „obecní mapa“ odtržena do funkční a finanční náročnosti výzev, jimž veřejná správa čelí. „Kvůli historickým a sociokulturním faktorům však existuje neochota sloučit menší obce,“ stojí v důvodové zprávě k návrhu novely.

„Členským obcím pomůže efektivněji plánovat různé aktivity a realizovat rozvoj v řadě činností, například při plánování péče o seniory, zajišťování školní i předškolní docházky, řešení odpadů či dopravních služeb,“ upřesňuje Klára Dloubalová z ministerstva vnitra.

Létající úředník

Novým institutem je též tzv. létající úředník. Půjde o zaměstnance společenství obcí v pracovním poměru, který bude k výkonu správní činnosti pro obec přidělen na základě dohody mezi obcí s polečenstvím. Zároveň dohoda vymezí rozsah úkolů – správních činností pro tohoto zaměstnance.

Létající úředník pomůže s plněním úkolů v samostatné působnosti, ale též v přenesené působnosti. Rozhodování ale zůstává na konkrétní obci, společenství prostřednictvím létajícího úředníka pouze poskytuje sdílený odborný aparát.

Přijatá novela umožňuje, „aby zaměstnanec společenství obcí mohl připravit podklady pro rozhodnutí obce, kdy bude vystupovat v konkrétní věci jako zaměstnanec obce – úředník a bude mít postavení oprávněné úřední osoby ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Navrhovaná právní úprava tak vychází vstříc požadavkům obcí (dotazníková šetření v rámci projektů SMO ČR), které požadují po svazcích obcí odbornou pomoc v oblasti přenesené působnosti, přičemž současná právní úprava jim to neumožňuje,“ komentuje důvodová zpráva.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.49 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%

5.49%
Historie vývoje

 

 


Související články


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *