EUR 24.465

USD 23.214

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 8.5 %

EUR 24.465

USD 23.214

Text: Veronika Hejná

Foto: Shutterstock

15. 10. 2021

1 komentář

Jak rozparcelovat pozemek? Souhlasu stavebního úřadu se nevyhnete

 

Jaká pravidla a postup musíte dodržet, pokud chcete rozparcelovat pozemek? Od roku 2018 již není nutné, aby se při dělení pozemku změnil vlastník. Rozparcelovat si tedy můžete vlastní pozemek pro případ, že byste s jednotlivými částmi chtěli nakládat v budoucnu. K dělení však potřebujete souhlas stavebního úřadu.

Loading 

Postup pro rozdělení pozemku na více menších částí je následující:

Podání žádosti o vydání rozhodnutí včetně příloh

Zatímco před 1. lednem 2018 bylo dělení pozemku možné jen tehdy, existoval-li již právní titul pro nakládání s rozděleným pozemkem (typicky kupní nebo darovací smlouva). Od počátku roku 2018 lze pozemky dělit i bez toho, aniž by existoval nový nabyvatel. Vlastníkem rozdělených pozemků můžete tedy zůstat i nadále.

S rozdělením pozemku musí udělit souhlas stavební úřad, stejně jako obecní úřad obce, na jejímž území se pozemek nachází. Podmínkou pro udělení souhlasu je soulad rozdělení pozemku s územním plánem, regulačním plánem nebo územním rozhodnutím a zajištění přístupu na nově vzniklé pozemku z veřejné komunikace.

Vzor žádosti o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků je uveden v příloze č. 4 vyhlášky 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Součástí žádosti je popis rozdělení, plánované nové výměry pozemků a důvody pro rozdělení.

REKLAMA

Přílohou žádosti je mimo jiné také celková situace v měřítku katastrální mapy včetně parcelních čísel se zakreslením požadovaného dělení (nebo scelování) pozemků s vyznačením přístupu z veřejné komunikace ke všem pozemkům. Není-li zajištěn přístup ke všem pozemkům, stavební úřad rozdělení nepovolí. Geometrický plán potřebujete až v následujícím kroku, prozatím postačí kopie katastrální mapy (screenshot z webových stránek), do níž požadované dělení a přístup k pozemku červeně zakreslíte. Grafické přílohy je třeba přiložit ve dvou vyhotoveních.

Dále si musíte obstarat i závazná stanoviska (ev. rozhodnutí opatřená doložkou právní moci) dotčených orgánůna úseku ochrany životního prostředí, přírody a krajiny, vod, zemědělského půdního fondu, lesa, ložisek nerostných surovin, památkové péče, dopravy, případně dalších. Potřebnost konkrétních stanovisek je dobré se stavebním úřadem předem konzultovat.

Rozhodnutí stavebního úřadu

Na podkladě žádosti a po souhlasu obecního úřadu vydává stavební úřad buďto územní rozhodnutí v územním řízení, anebo svůj souhlas s dělením pozemků potvrdí sdělením. V územním rozhodnutí stavební úřad vymezuje také podmínky pro nové rozdělení pozemku. Nestanoví-li stavební úřad podmínky, oznámí svůj souhlas se záměrem sdělením (nevydává zde územní rozhodnutí).

Až na základě získaného rozhodnutí nebo sdělení stavebního úřadu si nechá majitel pozemku vyhotovit geometrický plán odborně způsobilou osobou (geodetem). Geometrický plán musí také potvrdit katastrální úřad. Současně se schválením přiřadí úřad čísla novým parcelám.

Ohlášení změny údajů o pozemku k zápisu do katastru nemovitostí

Návrh na katastr podáváte formou ohlášení změny údajů o pozemku, tedy nikoliv návrhem na vklad práva. Formulář ohlášení změny údajů je dostupný na webových stránkách katastrálního úřadu. K ohlášení přiložíte rozhodnutí stavebního úřadu a katastrálním úřadem schválený geometrický plán.

Loading

Vstoupit do diskuze 1 komentář

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%6.1 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.24%

6.28%

6.23%

6.2%

6.31%

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%
Historie vývoje


Související články

Kdy můžete vydržet vlastnické právo k nemovitosti?

Ačkoliv držitel není vlastníkem, po uplynutí určité doby může vlastnické právo tzv. vydržet.  Jaké jsou podmínky pro vydržení vlastnického práva k nemovitosti?  Aktuální se tato otázka jeví v době digitalizace katastru. Lidé totiž mohou zjistit, že část pozemku, kterou dlouhá léta považovali za svou, jim vlastně nepatří. 

Text: Veronika Hejná

Foto: Shutterstock

24. 02. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
  • Pavel

    20 října, 2021

    Další příklad státní byrokracie… co je komu do toho jak si chci upravit svůj majetek… vrcholem je energetický zákon podle kterého stát nutí ČEZ, aby uzavíral s vlastníky věcná břemena, která jsou samozřejmě zapsaná pro celý pozemek, ikdyž reálně ovlivňují jen část. Řešením by bylo vyčlenit část pozemku pro kterou se břemeno bude týkat, ale to zase jiná část státní správy musí milostivě schválit.

    Odpovědět