EUR 24.730

USD 22.807

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.9 %

EUR 24.730

USD 22.807

Text: Jaroslav Kokeš

12. 02. 2008

0 komentářů

Pojištění domácnosti: Jak vybírat?

 


 

Pojištění domácnosti je všeobecný pojem, ke kterému je nutno ještě zahrnout pojištění budov a nemovitostí a rekreačních zařízení. Vznikají tak tři samostatné kategorie pojištěných objektů. Tím není nabídka pojišťoven uzavřena, existují např. pojištění bytových domů a další produkty.

YesPojištění.cz – nabízíme možnost rychlého srovnání pojištění domácnosti.

V čem se základní kategorie objektů liší?

Domácností rozumíme trvale obývanou bytovou jednotku. Někdy bývá udávána podmínka pobytu min. 270 dnů v roce. Předmětem pojistky je vybavení a zařízení vlastní domácnosti, stavební součásti, pronajatý a osobní majetek pojištěného.

Budovou nebo obecně nemovitostí rozumíme vlastní stavbu a ostatní budovy, které s ní souvisí.

Rekreační domácnost nebo budova jsou vybavení nebo objekty používané jen omezeně, tj. neslouží k trvalému bydlení.

Z hlediska posouzení účinnosti pojistky je významný pojem „stavební součásti“. Jsou to prvky, které tvoří vnitřní prostor bytu. Tj. příčky, schodiště, dveře, okna, malby, tapety, podlahy, veškeré rozvody, sanitární zařízení atp. Dále sem patří např. zabezpečovací zařízení a trezory.

REKLAMA

První maličkost. Ve výčtu předmětů pojištění domácnosti je záměrně zdůrazněno slůvko „vlastní“. Ano, praskne-li vám přívod k pračce a poničí vybavení vaší domácnosti, můžete počítat s plněním. Pojišťovna ale nezaplatí škodu, kterou tatáž voda způsobila vašemu sousedovi. To je to místo pojištění, které máte uvedeno ve smlouvě. Pro tyto účely musíte mít uzavřené pojištění odpovědnosti

Spory s pojišťovnou mohou nastat také v případě, když vám opět stejná voda poškodí vlastní drahý obraz nebo sbírku. Tady je plnění limitováno. A pozor, jednotlivé části sbírky jsou oceňovány zvlášť a mají své vlastní limity pro pojistnou částku. 

Mimo to uplatňují pojišťovny obecné výluky z plnění. Jde o, již z životního pojištění známé, válečné události, působení jaderné energie, úmyslné jednání pojištěného, pojistníka nebo i jiné osoby, konající z jejich podnětu. Nelze uplatnit jako pojistnou událost vady, které měla pojištěná věc již v době jejího pořízení nebo opotřebení věci běžným provozem. Nelze uplatnit škody vzniklé po zásahu státní moci a veřejné správy. Konkrétní výčet výluk je nutné prostudovat ve všeobecných pojistných podmínkách. Samozřejmě se navzájem v detailech liší.

Kriteria výběru pojistného produktu zcela jistě nezávisí na tom, zda jde o pojistku „vynucenou“ hypoteční bankou nebo o váš osobní vztah k odpovědnosti a riziku. Snad jen volba pojišťovny nemusí být vždy jen na vás – některé banky některé pojišťovny neakceptují. Náprava případného špatného rozhodnutí nebo i přehodnocení uzavřené smlouvy není nijak finančně zatěžující. Jde o klasické rizikové pojištění, jehož zrušením nic neztrácíte.

Druhá maličkost. Pokud byste uzavřeli souběžnou pojistnou smlouvu na stejné pojistné nebezpečí, jste povinni to oznámit. 

Jak tedy vybírat pojistku?

Nepodlehněte tvrzení a lákání prvního poradce a porovnávejte. Vybírejte podle:

  • toho, jaký majetek a na kolik hodláme pojistit. Kde se v domácnosti zpravidla ukládá. Typický je příklad (drahých) jízdních kol,
  • odhadované ceny majetku s ohledem na limity pojistného plnění pojišťovny,
  • požadavků na připojištění sbírek, elektroniky atp.,
  • požadavků na další připojištění – elektromotory, skleníky atp.,
  • toho, na jaká rizika požadujete pojištění uzavřít. Zde může být problém např. na pojištění proti vandalismu,
  • toho, jaké zvláštní služby jsou nabízeny. Asistenční služba, náhradní ubytování atp.              

Vaše požadavky, velikost obce a obecně lokalita, frekvence a způsob placení, případný předchozí bezeškodní průběh, úroveň zabezpečení domácnosti, spoluúčast atp. ovlivňují výši pojistného za dané pojistné období.

Pojistná rizika

Pojistná rizika jsou obvykle uvedena v  pojistných podmínkách. Většinou zahrnují požár, výbuch a úder blesku, povodeň nebo záplavu, náraz letadla nebo dopravního prostředku, vichřici, krupobití, sesuv  půdy, pád stromu, poškození tíhou sněhu nebo ledu, vodu vytékající z potrubí, elektrický zkrat, krádež, vandalismus.

Každá pojišťovna má výběr pojistných rizik poněkud odlišný a zdaleka ne vše, co je uvedeno, patří do základní kategorie pojistných rizik. Pro tzv. sdružený živel (požár, výbuch plynu, zemětřesení, povodně, záplavy, úder blesku – pozor, výčet není definován zákonem) se používá označení flexi. K základnímu pojištění pak pojišťovny nabízejí různá připojištění. Např. proti krádeži a vandalismu nebo rozbití skla (spadá sem i varná deska), velkého akvária.

REKLAMA

Třetí maličkost. Hlídejte si významy pojmů u jednotlivé pojišťovny. Opravdu poučný je význam pojmu „sklo“, zvláště ve spojení s akceptovatelnou pojistnou událostí. Není jedno, kde je to které sklo instalováno a jakým způsobem je rozbito. U Kooperativy se třeba připojištění na rozbití skla nevztahuje na skleníky. Podobně zemětřesení. Podle definice jde jen o zemětřesení dosahující 6. a vyššího stupně. Takže 5. stupeň není pojistná událost. Hádejte, jakého stupně dosahují zemětřesení v ČR? Naštěstí je jen v základní nabídce. 

 

Problém může být při pojištění proti záplavám, pokud se váš dům nebo domácnost nachází v záplavových oblastech. Některé pojišťovny vás na toto riziko prostě nepojistí. 

 

Výběr pojistných rizik je také výrazně vymezen volbou typu pojistné smlouvy. Jde např. o Standard a Basic u UNIQA, Prima a Komfort u Kooperativy. Obecně jde o běžná, nadstandardní a doplňková připojištění.

Majetek a ceny

Majetek a ceny je druhý komplex pojmů představující značnou významovou kreativitu jednotlivých pojišťoven. A to jak co do výčtu pojistitelných předmětů, tak i co do jejich umístění v domácnosti, resp. v pojistném místě.

Pojištění se všeobecně týká mimo zařízení domácnosti také peněz, klenotů, audia-videa, jízdních kol, kočárků, invalidních vozíků, osobních věcí členů domácnosti, drobných zvířat, sbírek, příslušenství automobilů, běžných zásob potravin. Umístěny mohou být buď v bytě, ve společných prostorách, ve sklepě, garáži. U osobních věcí lze akceptovat i pojistnou událost mimo vymezené pojistné místo.

Poslední atribut je vlastnictví konkrétního předmětu. Může to být nejlépe osobní majetek, pronajatý, případně služební. Tento typ pojistek se však ne vždy vztahuje na osobní majetek, který slouží k podnikání. Tyto záležitosti je nutno ošetřit opět zvláštní pojistkou.

Není jednotný výčet pojistitelných předmětů a zásadním způsobem závisí na tom, kde nastala pojistná událost. Všeobecně ale platí, že za krádež pojištěné věci z míst mimo obytný prostor (sklep, komora) dostanete pouze zlomek ceny, řádově v jednotkách procent.

Pokud se vám to zdá zatím jasné, pak ještě přidáme vlastní hodnotu předmětu. Ta výrazně ovlivňuje akceptaci požadavku na proplacení vzniklé škody a výši pojistné částky. Do hry vstupují přísné limity plnění.

V majetkových pojistkách se pracuje s pojmy, jako je nová, časová a obecná (obvyklá) cena. Pojistná hodnota se stanovuje pro jednotlivé soubory movitých věcí různě. U České pojišťovny se nová cena vztahuje na věci, které jsou ve vlastnictví oprávněných osob nebo patřící vlastníkovi bytu. Časová cena se uplatní u věcí, které oprávněná osoba po právu používá a obecná cena se použije u stejného okruhu věcí jako u nové ceny, ovšem s jistou upřesňující specifikací. Jde o věci zvláštní umělecké hodnoty, starožitnosti a umělecké předměty.

Obecná cena je cena, za kterou lze předmět na daném místě a čase pořídit. Časová cena je nová cena snížená o opotřebení předmětu. Nová cena je pořizovací cena nové věci nebo náklady na uvedení poškozené věci do původního stavu. Většina pojištění je na novou cenu.

Hodnotu pojistné částky stanovuje pojistník. Pokud je stanovená hodnota nižší než pojistná hodnota věcí, došlo k podpojištění a pojišťovna vám úměrně sníží v případě pojistné události pojistnou částku. Na druhou stranu přepojištění, tj. stanovení vyšší hodnoty pojistné částky, neznamená, že dostanete úměrně vyšší pojistnou částku.

Většinou se stává, že hodnota pojistné částky je stanovena správně, v průběhu pojištění však došlo k jejímu navýšení. Při navýšení o více než o 20 % jste, pokud nemáte sjednanou indexaci pojistné částky a pojistného, povinni tuto skutečnost oznámit pojišťovně. Ovšem zjistit nárůst hodnoty je samozřejmě, zejména u budov, problém.

Plnění pojišťovny a limity plnění

Limity plnění jsou pro pojistníka články v pojistných podmínkách, kterým je třeba věnovat zásadní pozornost.

Již jsem se zmiňoval při analýze nabídek pojišťoven v rámci životního pojištění, že úroveň informací na webech pojišťoven je velmi nízká. Ani zde to není jiné. Pojistné podmínky nejsou vždy na webech uvedeny. Klient je tak nucen k uzavření smlouvy bez možnosti detailnějšího porovnání s konkurenčními produkty.

Samozřejmě, pojištění domácnosti patří mezi komplikované typ smluv. Je vždy nutná návštěva některé z pojišťoven. A ta předloží klientovi při podpisu smlouvy Všeobecné pojistné podmínky, zvláštní pojistné podmínky, případně další zvláštní pojistné podmínky, např. při pojištění odpovědnosti. Myslí si někdo opravdu, že těchto min. 6 stran textu může klient před podpisem prostudovat? Není to náhodou něco na způsob uvádění klienta v omyl? A komu tento stav vyhovuje?

Bohužel ani zveřejněné materiály nejsou nijak přehledné. Jedním z příkladů dobré práce jsou materiály Kooperativy.

Zabezpečení domácnosti

Význam zabezpečení proti krádeži je, z hlediska pojištění, dvojí. Zaprvé může snížit pojistné, za druhé ovlivňuje vyplacenou pojistnou částku. Z tohoto také vyplývá dvojí přístup pojišťoven. Např. Kooperativa přímo předepisuje, nicméně bez vzniku pojistné události nekontroluje, stupeň zabezpečení podle výše pojistné částky sjednané pro případ krádeže.

U Kooperativy jsou do 200 000 Kč požadavky řekněme standardní, postačuje běžný zámek. Do 500 000 Kč je již vyžadována speciální bezpečnostní vložka. Pro nejvyšší částky jsou již potřeba mříže, oplechování nebo elektrický alarm. Dále je požadováno zabezpečení proti vysazení dveří a násilnému roztažení zárubní.

Podobné předpisy má třeba i Česká pojišťovna. U ní však úroveň zabezpečení bytu neovlivňuje výši smluvní pojistné částky (a tím i výši pojistného!), ale při nároku na plnění se výše plnění výrazně redukuje podle úrovně zabezpečení v době krádeže nebo vloupání.

Předpisy pojišťoven o zabezpečení domácnosti je nutno respektovat a pamatovat na ně. Jde o neusmlouvatelné podmínky pojišťoven. Nicméně, bohužel z vlastní zkušenosti z chalupy vím, že čím kvalitnější dveře, tím větší škoda. Navíc vstup oknem je v podstatě nechráněný.

Příklad pojištění rodinného domu a domácnosti

Následující přístup k návrhu smlouvy odpovídá manuálu jedné pojišťovny. V obecné linii se postupy uplatňované jinými pojišťovnami zásadně neliší. Rozdíly jsou ve stanovení minimální pojistné hodnoty, v sazbách a ve výběru základního a dodatkového pojištění.

Před každým uzavřením pojistky je nutné vyplnit příslušný dotazník pro stanovení minimální pojistné hodnoty. V něm se určí, o jaký typ rodinného domu jde (jaká je kombinace podzemních, nadzemních a podkrovních pater a jaké mají rozlohy). Určí se typ střechy (šikmá nebo plochá) a dále typ provedení ze tří variant. Účelné, běžné a nadstandardní.

Vynásobením celkových čtverečních metrů plochy a jmenovité hodnoty podle tabulky pojišťovny dostaneme minimální pojistnou hodnotu. Jen pro základní informaci při 200 m2 se pojistná hodnota pohybuje od 1,7 do 4,76 mil. Kč. Dnes klasický dům, tj. nepodsklepený s obytným podkrovím bude takto oceněn na 2 – 3 mil. Kč.

Konkrétně dům v hodnotě 3,3 mil. Kč, domácnost v hodnotě 0,5 mil. Kč, navýšení limitu plnění o 50 000 Kč a pojištění odpovědnosti do limitu 1 mil. Kč odpovídá pojistnému cca 4 783 Kč při spoluúčasti 1 000 Kč.

Několik poznámek na závěr

Na webových stránkách najdete kontaktní údaje na jednotlivé pojišťovny. Pokud máte opravdu speciální požadavek, např. na pojištění drahých jízdních kol, které ukládáte přímo v bytě, neváhejte se obrátit s dotazem přímo na info linky několika pojišťoven. Pokud nabídnou řešení pro váš speciální případ, budete zřejmě spokojeni i v ostatních ohledech.

Informace pojišťovacího zprostředkovatele budou vždy nutně tendenční. A navíc provize z pojištění majetku jsou nízké. Od zprostředkovatele nelze, z tohoto důvodu, očekávat komfortní servis.

A nenechte se snadno vmanévrovat do různých připojištění. Např. pojištění elektromotorů vypadá zajímavě, ale pozor, na pračky se nevztahuje.

Zdroj: Investujeme.cz

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.52 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *