EUR 23.825

USD 21.929

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 15.8 %

EUR 23.825

USD 21.929

Text: Veronika Hejná

06. 09. 2021

0 komentářů

Nový stavební zákon – 2. díl: Jaké podklady budou třeba ke stavebnímu povolení na dům?

 

Foto: Shutterstock

Co vše je třeba doložit pro vydání stavebního povolení u rodinného domu? Jaké novinky přináší stavební zákon?   

V současné době platný stavební zákon rozlišuje stavební záměry, k nimž je nutné získání stavebního povolení ve stavebním řízení, a ty, u nichž postačuje tzv. ohlášení stavby.

„V rámci stavby běžného rodinného domu, tj. domu s jedním podzemním podlažím do hloubky tří metrů a nejvýše se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím postačuje v rámci povolovacího řízení ohlášení stavby. Jde o zjednodušený proces povolení,“ vysvětluje advokát Lukáš Mikeska z advokátní kanceláře Pikes Legal.

Největší komplikací při ohlašování staveb je získání souhlasů sousedů. Pokud tedy nemáte se sousedy ideální vztahy, anebo je nelze kontaktovat, požádejte o stavební povolení. „Proces ohlášení je možné stihnout do dvou měsíců, v případě nutnosti vydání stavebního povolení se ale může protáhnout,“ míní Mikeska.  

Rozlišení typů staveb podle nového stavebního zákona

Nový stavební kodex rozlišuje stavby drobné, jednoduché, vyhrazené a ostatní. Toto členění má význam pro určení, zda je nutno žádat o stavební povolení, kdo musí zpracovat dokumentaci, případně zda je možné postavit si stavbu svépomocí. Jednotlivé typy staveb jsou vymezeny v přílohách 1 až 3 ke stavebnímu zákonu.

Za stavbu je považován i tzv. výrobek, který plní funkci stavby (třeba mobilní nebo zahradní domek).

KATEGORIE STAVEB POVOLENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU ZPŮSOB PROVEDENÍ STAVBY VEDOUCÍ / STAVEBNÍ DOZOR ZPRACOVATEL DOKUMENTACE
Drobné stavby Nevyžadují Svépomocí Stavební dozor nebo stavbyvedoucí Není stanoven
Jednoduché stavby Vyžadují Svépomocí Stavební dozor nebo stavbyvedoucí Kvalifikovaná osoba nebo projektant (např. – u stavby pro bydlení)
Vyhrazené stavby Vyžadují Stavební podnikatel Stavbyvedoucí (autorizovaná osoba) Projektant (autorizovaná osoba)
Ostatní stavby Vyžadují Stavební podnikatel Stavbyvedoucí (autorizovaná osoba) Projektant (autorizovaná osoba)

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Od roku 2023: Jeden typ rozhodnutí o povolení stavebního záměru

Nový stavební zákon zavádí od počátku července roku 2023 jednotné stavební řízení. Již tedy nebude rozlišováno, kdy postačuje ohlášení stavby a kdy je nutné stavební povolení. Zároveň bude územní řízení sloučeno v jedno s řízením stavebním. Úřad v jednotném řízení rozhodne, zda stavební záměr povoluje, anebo ne.

U výstavby rodinného domu tedy bude nutné ponovu požádat o povolení. Přitom však bude existovat i tzv. zkrácené stavební řízení. „Povolení je vydáno jako první úkon stavebního úřadu v řízení, kdy stavebník doloží veškeré potřebné podklad, souhlasy všech účastníků řízení se záměrem a bezvadnou projektovou dokumentaci,“uvádí advokát Jan Tomíšek z advokátní kanceláře Rowan Legal.

O stavební povolení bude stavebník žádat u státního krajského stavebního úřadu, díky digitalizaci stavebních procesů plně elektronicky, anebo i postaru v listinné podobě. Formulář žádosti upraví prováděcí právní předpis. „V případě odvolání musí o věci rozhodnout odvolací orgán, nemůže ji zase vrátit na první stupeň,“ doplňuje Tomíšek.

Pouze u tzv. drobných staveb vymezených v příloze č. 1 k novému stavebnímu zákonu nebude získání povolení stavebního záměru vůbec třeba. Mezi drobné stavby mohou za splnění podmínek patřit třeba skleník, oplocení nebo opěrné zdi, ale také mobilní domek nebo drobná stavba na pozemku rodinného domu nebo chaty (neslouží-li pro podnikatelskou činnost). Příloha vymezuje konkrétní parametry, které musí drobné stavby naplnit – například maximální výšku, maximální zastavitelnou plochu a další.

Projektová dokumentace a dokumentace pro povolení záměru

K žádosti musí stavebník doložit příslušnou dokumentaci. Dokumentace sloužící k vydání povolení se v novém stavebním zákoně označuje legislativní zkratkou dokumentace pro povolení stavby. Tzv. dokumentace pro povolení záměru pak zahrnuje jak projektovou dokumentaci, tedy takovou, která musí být zpracována projektantem, tak i dokumentaci, kterou může zpracovat jiná osoba se stanovenými kvalifikačními předpoklady.

Dokumentace pro povolení stavby musí zpracovat projektant. Výjimkou je dokumentace u vyjmenovaných jednoduchých staveb (s výjimkou jednoduchých staveb vymezených v příloze č. 2 odstavci 1 písm. e) až n) a odstavci 2).

Dokumentace pro povolení stavby obsahuje obdobně jako dnes tzv. průvodní list se základními údaji o stavbě, stavebníkovi a zpracovateli projektové dokumentace, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy a dokumentaci objektů.

„Souhrnná technická zpráva obsahuje mimo jiné soulad návrhu stavby s charakterem území, údaje o souladu s územní plánovací dokumentací. Dále je zde zahrnut i celkový popis stavby, který zahrnuje kupříkladu účel užívání stavby, trvalost stavby, orientační náklady stavby. V této části je zahrnuto i celkové urbanistické a architektonické řešení, zásady požárně bezpečnostního řešení a další informace, jako je dopravní napojení stavby, terénní úpravy, popis vlivů na životní prostředí a jiné,“ říká advokát Lukáš Mikeska.

Vyjádření a stanoviska

I nadále bude nutné zajistit i dokladovou část. „K povolení je potřeba zajistit vyjádření stanoviska správců inženýrských sítí (nízké napětí, vodovody a kanalizace, plynovod, správce veřejného osvětlení a rozhlasu, správce komunikace, na kterou je třeba nemovitost připojit,“ vyjmenovává Lukáš Mikeska.

Díky hromadné podatelně, kterou ministerstvo plánuje zprovoznit, však bude možné správce sítí obeslat elektronicky už od příštího roku. „Nový systém dokáže určit, kteří vlastníci jsou v daném případě relevantní, a žádost jim sám rozešle a prokazatelně doručí,“ uvedl již dříve tiskový mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Vilém Frček. Stavebník jen vyplní formulář na stránkách ministerstva. Až bude spuštěn Portál stavebníka, stane se podatelna pro správce sítí jeho součástí.

Většina dotčených orgánů se stane součástí stavebního úřadu. Jen některé z nich zůstanou samostatné (půjde třeba o Agenturu ochrany přírody a krajiny nebo hasiče, památkáři budou integrováni částečně).  „Co se týká vyjádření, koordinovaného vyjádření, závazného stanoviska nebo rozhodnutí dotčeného orgánu, ty si bude ponovu zajišťovat stavební úřad sám,“ uzavírá Jan Tomíšek.

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj fincentrum hypoindexu

%6.34 Aktuální výše Hypoindexu

3.39%

3.81%

4.14%

4.52%

4.62%

4.88%

5.33%

5.71%

6.24%

6.28%

6.23%

6.2%

6.31%

6.34%

6.34%
Historie vývoje


Související články

Češi platí jedny z nejnižších daní z nemovitostí v Evropě

V České republice převažuje vlastnictví nemovitých věcí nad nájmem nemovitých věcí. Přesto výnos z daně z nemovitých věcí tvoří v České republice pouze 0,5 % na celkových daňových výnosech (včetně sociálního a zdravotního pojištění). Nižší podíl mají jen v Rakousku, Lucembursku a na Maltě (podrobnější porovnání v tabulce níže). Průměr v EU jsou 3 %.

Text: Milan Vodička

Foto: Shutterstock

27. 01. 2023

Analýza: Ceny klesají u domů výrazněji než u bytů

Realitní trh pokračuje ve fázi poklesu. Jeho tempo se oproti začátku podzimu minulého roku zpomalilo, i tak se však ceny nemovitostí vracejí v čase. To, co domy a byty na hodnotě získaly v minulém roce, je nyní pryč. Nadále se propadají především ceny starších nemovitostí v nepříliš atraktivních lokalitách, zásadní roli hraje kromě dopravní dostupnosti také technický stav […]

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

25. 01. 2023

Boom fotovoltaiky přináší i některé záludnosti v pojištění nemovitostí

V České republice probíhá od října 2021 doslova boom montáží fotovoltaických panelů na střechy rodinných a bytových domů. Napomohl tomu zejména nový program státních dotací vypsaný Ministerstvem pro životní prostředí s názvem Nová zelená úsporám a současně i rostoucí obavy z nastupující energetické krize. Doslova tisíce českých domácností si tak v posledním roce pořídily solární […]

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

20. 01. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *