EUR 23.655

USD 21.982

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 12.7 %

EUR 23.655

USD 21.982

Text: Veronika Hejná

Foto: Shutterstock

18. 04. 2023

0 komentářů

Nový stavební zákon ruší staré stavební uzávěry: Co je stavební uzávěra a k čemu slouží?

 

Mnoho let trvající omezení v území v důsledku starých stavebních uzávěr bude nutné přezkoumat. Stavební uzávěry vydané podle starého stavebního zákona z roku 1976 jsou novým stavebním zákonem zrušené automaticky již od srpna 2021. 

Loading 

Stavební uzávěra

Územní opatření o stavební uzávěře se vydává ve formě opatření obecné povahy. Omezuje se jím nebo zakazuje stavební činnost ve vymezeném území a pouze v nezbytném rozsahu za podmínky, že by tato stavební činnost mohla znemožnit nebo ztížit budoucí využití území podle připravované územně plánovací dokumentace. Omezit nebo zakázat pouhé udržovací práce však stavební uzávěrou nelze.

K vydání územního opatření o stavební uzávěře je oprávněna rada obce, vydává toto opatření v přenesené působnosti. Dotýká-li se stavební uzávěra území více obcí (anebo je-li rada příslušné obce nečinná), může opatření vydat v přenesené působnosti rada kraje. Kromě doby a trvání zákazu nebo omezení stavební činnosti lze v územním opatření o stavební uzávěře uvést i podmínky pro povolování výjimek. „Součástí územního opatření o stavební uzávěře je grafická příloha v měřítku katastrální mapy s vyznačením dotčeného území,“ stojí ve stavebním zákoně č. 183/2006, Sb.

Odstranění nevhodné blokace území  

Účelem stavební uzávěry je zabránit nežádoucím změnám v území, než dojde k vydání nového územního plánu. Primárně slouží k regulaci území právě územní plán, proto ani doba trvání stavební uzávěry nesmí být příliš dlouhá.

Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. ukončuje martyrium příliš dlouhého trvání „starých“ stavebních uzávěr. „Stavební uzávěry vydané podle zákona č. 50/1976 Sb. z důvodu zamezení možnosti ztížení nebo znemožnění budoucího využití území podle připravované územně plánovací dokumentace pozbývají platnosti dnem nabytí účinnosti tohoto ustanovení,“ stojí v § 326 odst. 1 nového stavebního zákona. Některé ze stavebních uzávěr tak přestaly platit už 1. srpna 2021.

„Předmětné ustanovení bylo do návrhu zákona zavedeno zejména na základě připomínek ministerstev dopravy a průmyslu a obchodu a také krajů. Důvodem je, že mnohá území jsou blokována stavebními uzávěrami i více než 20 let, aniž by byly činěny kroky k odblokování těchto území, tedy k vydání nové územně plánovací dokumentace. To se týká i blokování významných infrastrukturálních staveb mezinárodního významu, jako příklad lze uvést dlouhodobé blokování dálnice D3 obcí Tisem ve Středočeském kraji právě formou stavební uzávěry vydané podle zákona z roku 1976. Tuto úpravu navíc podpořila i řada právníků a mnozí členové Legislativní rady vlády, protože stavební uzávěry znamenají výrazné omezení vlastnictví a takto dlouhé omezení je nepřípustné,“ vysvětluje Ministerstvo pro místní rozvoj.

REKLAMA

Přezkoumání starých uzávěr

Ostatní stavební uzávěry, které příslušné orgány vydaly před nabytím účinnosti nového stavebního zákona, musí úřad územního plánování prověřit z hlediska jejich aktuálnosti nejpozději do jednoho roku od nabytí účinnosti zákona (tj. do jednoho roku od 1. července 2023). Informaci o přezkoumání následně vloží do geoportálu územního plánování.

Podle nového stavebního zákona smí být maximální délka územního opatření o stavební uzávěře 6 let. Součástí územního opatření o stavební uzávěře je také výkres na podkladu katastrální mapy s vyznačením území, pro něž uzávěra platí.

Povinnými náležitostmi podle § 124 nového stavebního zákona jsou:

  • Vymezení území s uvedením katastrálního území a parcelních čísel pozemků podle katastru nemovitostí, pro které platí omezení nebo zákaz stavební činnosti
  • Rozsah a obsah omezení nebo zákazu stavební činnosti
  • Popřípadě další podmínky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů
  • Doba trvání omezení nebo zákazu stavební činnosti
  • Stanovení podmínek pro povolování výjimek

„I když územní opatření o stavební uzávěře obsahuje omezení, která nejsou v souladu s požadavky tohoto zákona, neztrácí toto územní opatření jako celek platnost, pouze se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nepřihlíží při rozhodování k omezením, která nejsou v souladu s požadavky tohoto zákona,“ stojí v důvodové zprávě k návrhu nového stavebního zákona.

 

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%6.32 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

4.62%

4.88%

5.33%

5.71%

6.24%

6.28%

6.23%

6.2%

6.31%

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%
Historie vývoje


Související články

Nájemní bydlení je investičně zajímavé

Účastníci konference Nájemní bydlení budoucnosti pořádané společnostmi BTR Consulting a Real Estate Academy se jednoznačně shodli, že rezidenční trh se proměňuje. Jasným trendem je nájemní bydlení jako aktuálně cenově dostupnější alternativa oproti vlastnickému bydlení a jako možnost zajímavá i z investičního pohledu.

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

02. 06. 2023

Jak se může nájemce bránit nesprávnému vyúčtování energií?

Pronajímatel má povinnost zajistit služby související s užíváním bytu, na nichž se s nájemcem dohodne v nájemní smlouvě, jinak služby nezbytné. Tyto služby jsou zpravidla hrazeny ve formě záloh a následně vyúčtovány. Pokud vyúčtování nesplňuje stanovené požadavky, má nájemce několik možností, jak se bránit.

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

01. 06. 2023

I přes pokles jsou ceny nemovitostí v ČR stále na relativně vysoké úrovni

Trh s nemovitostmi v České republice prochází v posledních měsících významnými změnami. Po dlouhém období růstu cen dochází k určité stabilizaci a mírnému poklesu. Z  aktuálních dat vyplývá, že ceny nemovitostí se za poslední tři měsíce vyvíjely různými směry.

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

29. 05. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *