EUR 23.550

USD 21.633

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 16.7 %

EUR 23.550

USD 21.633

Nechcete se smířit s výpovědí nájmu? Braňte se!

 


 

Možnost bydlení patří mezi základní lidské potřeby, zákon proto stanoví poměrně přísná pravidla pro výpověď z nájmu bytu danou pronajímatelem. Výpověď od pronajímatele musí mít vždy písemnou formu, musí obsahovat řádné odůvodnění, ale i poučení o právu nájemce vznést proti výpovědi námitky a přezkoumat oprávněnost výpovědi soudem.

Platí, že je vždy zapotřebí ve výpovědi důvody dostatečně určitě popsat. Nájemci musí být z obsahu výpovědi známo, co konkrétně je podle pronajímatele důvodem k výpovědi. A uvedené důvody musí být přezkoumatelné,“ upozorňuje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

Nepřevzetí zásilky doručení nebrání

Odmítání přebírání zásilek, které nájemci zasílá pronajímatel, se zpravidla nevyplácí. Aby se nájemce mohl úspěšně bránit, musí vědět, proti čemu stojí a seznámit se proto s obsahem výpovědi.

„Výpověď z nájmu bytu, kterou si nájemce odmítl převzít, se podle zákona považuje za doručenou. Stejně tak výpověď z nájmu bytu zaslaná prostřednictvím poštovní zásilky, kterou si nájemce prostě nevyzvedl, se považuje za doručenou třetím dnem od odeslání adresátovi,“ upozorňuje Lukáš Zelený.

Dva měsíce na protesty i žalobu

Od okamžiku doručení výpovědi z nájmu bytu má nájemce dva měsíce na vznesení námitek, ale i případné podání žaloby o přezkoumání oprávněnosti výpovědi u soudu. Žaloba je automaticky zamítnuta, pokud není soudu fyzicky doručena během této dvouměsíční lhůty.

REKLAMA

Nutnou podmínkou platnosti výpovědi je uvedení důvodu výpovědi. A právě na důvod výpovědi musí směřovat i námitky nájemce.

Kdy může pronajímatel dát výpověď?

Zákonným důvodem výpovědi je hrubé porušení povinností nájemce vyplývající z nájmu. Jde například o nesplnění povinnosti oznámit pronajímateli změnu počtu osob užívajících byt. Dalším důvodem je odsouzení nájemce za spáchání trestného činu proti pronajímateli, členu domácnosti či osobě, která bydlí v nájemním domě, případně proti cizímu majetku, který se v v tomto domě nachází.

Výpověď může pronajímatel dát také v případě, že dalšímu užívání brání potřeba naložit s domem či bytem ve veřejném zájmu a nebude možné jej užívat. Jedná se především o případy, kdy příslušný stavební úřad zakáže užívání domu nebo bytu kvůli havarijnímu stavu či rozhodnutí o odstranění stavby.

Pronajímatel může dát nájemci výpověď také, protože byt potřebuje uvolnit pro sebe, manžela či příbuzného. V takovém případě může nájemce namítnout, že pronajímatel má ještě další nepronajímané byty a nájemcův byt pro své příbuzné nepotřebuje. Pokud pronajímatel byt nevyužije do jednoho měsíce od vyklizení bytu, musí byt znovu pronajmout původnímu nájemci, případně mu nahradit škodu.

REKLAMA

Důvodem k výpovědi ze strany pronajímatele mohou být i jiné obdobně závažných důvodů. „Přestože tak zákon výslovně nestanoví, lze si například jako důvod k výpovědi představit situaci, kdy původně sociálně potřebný nájemce získal do nájmu za zvýhodněných podmínek obecní byt, který však následně přestal bez vážného důvodu trvale užívat k vlastnímu bydlení,“ vysvětluje Lukáš Zelený.

Žalobu řeší soud

Žaloba musí směřovat na okresní soud v místě nájemního bytu a musí obsahovat označení soudu, nájemníka jako žalobce, pronajímatele jako žalovaného, popsat všechny rozhodné skutečnosti, označit důkazy ke svým tvrzením a uvést, že se žalobou domáhá, aby soud určil, že je výpověď neoprávněná či neplatná.

 Pokud jsou námitky nájemce řádné a žalobu o přezkoumání výpovědi z nájmu podá včas, bude se soud námitkami věcně zabývat. Shledá-li námitky důvodnými, žalobě vyhoví a nájemní vztah v takovém případě trvá i nadále.

V případě, že soud žalobu zamítne, musí nájemce byt vyklidit a předat pronajímateli. „Nepředá-li nájemce po zániku nájmu pronajímateli vyklizený byt dobrovolně v den skončení nájmu nebo v jiném dohodnutém termínu, je pronajímatel oprávněn podat proti nájemci žalobu o vyklizení předmětného bytu,“ varuje Lukáš Zelený a dodává: „V případě, kdy soud pravomocně uloží nájemci povinnost byt vyklidit a ten tuto povinnost dobrovolně nesplní, se může pronajímatel jako vlastník bytu domáhat jeho vyklizení soudním exekutorem.“ 

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj fincentrum hypoindexu

%6.27 Aktuální výše Hypoindexu

4.14%

4.52%

4.62%

4.88%

5.33%

5.71%

6.24%

6.28%

6.23%

6.2%

6.31%

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%
Historie vývoje


Související články

výpověď poučení

O čem musí pronajímatel poučit nájemce ve výpovědi z nájmu bytu?

Foto: Shutterstock Nájemce bytu nebo domu je slabší smluvní stranou. Z toho důvodu mu občanský zákoník přiznává některá zvláštní práva. Mezi tato práva patří také právo na poučení o možnosti podat proti výpovědi z nájmu bytu námitky a navrhnout soudní přezkum platnosti výpovědi.

Text: Veronika Hejná

31. 08. 2021

Výpověď z nájmu zákaz koronavir

Zákaz výpovědi z nájmu při neplacení po dobu nouzového stavu: Pronajímatelé mají nést rizika a náklady sami

Vláda v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu přijala řadu opatření proti šíření koronaviru. Jedním z nich bylo uzavření velké části provozoven, podnikatelům tak vypadly příjmy a nemají z čeho platit nájemné. A tak vláda schválila návrh zákona, podle kterého má být nájemce prostoru sloužícího k podnikání chráněn před výpovědí z důvodu neplacení nájemného. Obdobný návrh vláda následně schválila i pro nájemce […]

Text: Veronika Hejná

06. 04. 2020


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *