EUR 23.725

USD 21.694

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 15.8 %

EUR 23.725

USD 21.694

Text: Veronika Hejná

Foto: Shutterstock

08. 10. 2021

0 komentářů

Změna hranic nebo výměry v rámci obnovy katastrálního operátu: O vlastnické právo nepřijdete

 

Jak se bránit proti změně hranic nebo výměry pozemku v rámci obnovy katastrálního operátu? O vlastnické právo přijít nemůžete, vysvětluje advokát. 

Změna výměry pozemku při obnově katastrálního operátu

Pokud se vám v rámci obnovy katastrálního operátu změnila výměra pozemku, nezoufejte. „Je třeba si uvědomit, že obnova katastrálního operátu je souborem úkonů evidenčního a technického charakteru,“ připomíná advokát Lukáš Mikeska z advokátní kanceláře Pikes Legal.

Podle usnesení zvláštního senátu Nejvyššího správního soudu (č. rozhodnutí Konf 90/2004-12) je cílem obnovy katastrálního operátujeho aktualizace buď po stránce obsahové (je-li skutečný průběh hranic v terénu jiný, než jak je zapsán ve stávajícím katastrálním operátu – ať už následkem technické nedokonalosti původní evidence, faktického vývoje či v důsledku provedených pozemkových úprav), nebo po stránce formální (převedením katastrální mapy z grafické formy do formy grafického počítačového souboru).

Znamená to tedy, že revizí údajů v katastru nemovitostí není možné přijít o vlastnické právo k pozemku, pokud zároveň změna údajů není doložena listinou.

Druhy chybných zápisů

Informace se do katastru nemovitostí evidují na podkladě listin. Mohou tedy vzniknout dva typy nesouladů – technický a právní.

REKLAMA

Technické chyby se pak rozlišují na

  • zřejmě mylný zápis, díky němuž vznikl nesoulad mezi zápisem v katastru (respektive zákresem v katastrální mapě) a podkladovou listinou,
  • chyby vzniklé nepřesností při měření a zobrazením v katastrální mapě,
  • chyby vzniklé při výpočtu výměr parcel, pokud došlo k překročení mezní odchylky stanovené katastrální vyhláškou.

„Pokud se jedná o technický nesoulad, je nutné postupovat podle § 36 zákona č. 256/2013 Sb., katastrálního zákona, na základě kterého může vlastník podat návrh na opravu chybného údaje, který vznikl zřejmým omylem při vedení a obnově katastru, anebo nepřesností při podrobném měření,“ vysvětluje Lukáš Mikeska.

Jedná-li se o právní nesoulad, bylo by nutné obrátit se na soud. „Žalobce se může domáhat nápravy zapsaného stavu s reálným stavem podle § 985 občanského zákoníku. Současně by měl požádat o vyznačení poznámky spornosti do katastru nemovitostí,“ uvádí Mikeska.

Proč se při obnově může změnit výměra pozemku?

Při obnově katastrálního operátu v rámci digitalizace může dojít ke změně výměry pozemku. „Výměra není závazný údaj katastru nemovitostí a nepotvrzuje rozsah vlastnického práva. Pozemek se do mapy zakreslí jako průmět do zobrazovací roviny. Výměra se určuje výpočtem z mapy, a proto nemusí odpovídat vašemu měření v terénu. Když mají dva pozemky v terénu stejné rozměry, ale jeden je v rovině a druhý ve svahu, mají různou výměru.“ vysvětluje v informačním materiálu ombudsman.

Zdroj: ochrance.cz

REKLAMA

Jak se bránit proti změně hranic?

Z výše uvedeného důvodu je důležitější než samotná výměra vymezení hranice pozemků v terénu. Hranice naleznete v zákresu parcely v katastrální mapě.

Pokud dojde při obnově katastrálního operátu novým mapováním k rozporu v tvrzení vlastníků o průběhu hranic pozemků, považují se podle katastrálního zákona za platné ty hranice, které jsou obsahem katastrálního operátu.

„Ve výsledcích zjišťování průběhu hranic a v obnoveném katastrálním operátu se vyznačí jako sporné. Vlastník má právo podle § 46 katastrálního zákona podat námitky,“ upřesňuje Mikeska. Vlastníci a ostatní oprávnění se s výsledky obnovy operátu mohou seznámit díky tomu, že se obnovený operát tzv. vyloží k nahlédnutí po dobu deseti pracovních dnů v příslušné obci. Lhůta k podání námitek činí patnáct dnů od konce vyložení.

Proti rozhodnutí o námitkách můžete podat odvolání podle správního řádu,“ uvádí Lukáš Mikeska. Odvolání se podává u zeměměřičského a katastrálního inspektorátu. „Proti rozhodnutí o námitkách lze za určitých podmínek podat také žalobu podle soudního řádu správního na nezákonnost rozhodnutí inspektorátu v odvolacím řízení či vady v řízení,“ uzavírá advokát.

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj fincentrum hypoindexu

%6.34 Aktuální výše Hypoindexu

3.39%

3.81%

4.14%

4.52%

4.62%

4.88%

5.33%

5.71%

6.24%

6.28%

6.23%

6.2%

6.31%

6.34%

6.34%
Historie vývoje


Související články

rozparcelování pozemku

Jak rozparcelovat pozemek? Souhlasu stavebního úřadu se nevyhnete

Jaká pravidla a postup musíte dodržet, pokud chcete rozparcelovat pozemek? Od roku 2018 již není nutné, aby se při dělení pozemku změnil vlastník. Rozparcelovat si tedy můžete vlastní pozemek pro případ, že byste s jednotlivými částmi chtěli nakládat v budoucnu. K dělení však potřebujete souhlas stavebního úřadu.

Text: Veronika Hejná

Foto: Shutterstock

15. 10. 2021


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *