EUR 25.330

USD 23.428

REPO sazba ČNB 6.25 %

Inflace 2.3 %

EUR 25.330

USD 23.428

Text: Zbyněk Drobiš

27. 04. 2017

1 komentář

Znáte pacht v novém občanském zákoníku?

 

Nový občanský zákoník zavedl řadu právních institutů, které nevymezovala původní právní úprava občanského práva. Jednou z novinek je pacht, na který se blíže zaměříme.

Loading 


Pacht není zcela neznámý pojem v českém právním řádu, jelikož jej upravoval občanský zákoník do konce roku 1950. Pacht představoval ve středověku časově omezený nájem půdy zemědělcem. Ačkoliv se jedná o archaický pojem, má své místo i v dnešním právu. Ustanovení o pachtu nalezneme v občanském zákoníku v ustanoveních § 2332 a násl.

Pacht: „Speciální druh nájmu“

Nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné. Pachtovní smlouvou se propachtovatel zavazuje přenechat pachtýři věc k dočasnému užívání a požívání a pachtýř se zavazuje platit za to propachtovateli pachtovné nebo poskytnout poměrnou část výnosu z věci.
S pachtem je tedy spojeno právo věc také požívat. Vhodným příkladem pachtu je tedy zemědělský pacht, kdy pachtýř nejen zemědělský pozemek užívá, ale také si z něj bere plody a užitky. Předmětem pachtu tak může být jen věc plodivá, plodonosná, přinášející výnos, ať se jedná o věc nemovitou, movitou, hmotnou nebo nehmotnou.

Povinnost péče řádného hospodáře

Pachtýř je povinen hradit propachtovateli pachtovné nebo poskytovat poměrnou část výnosu z věci. Pachtýř je rovněž povinen pečovat o propachtovanou věc jako řádný hospodář, čímž se rozumí také povinnost věc obhospodařovat vlastní činností tak, aby přinášela plody nebo užitky.
Občanský zákoník vymezuje, že pokud propachtovatel neodstraní bez zbytečného odkladu vadu věci, kterou má povinnost odstranit, v důsledku čehož klesne výnos z propachtované věci pod polovinu běžného výnosu, vzniká pachtýři právo na slevu z pachtovného (v případě, že pachtýř odstraní vadu sám, vzniká pachtýři právo na náhradu vynaložených nákladů).
Jednotlivé práva a povinnosti pachtýře a propachtovatele je vhodné detailně stanovit pachtovní smlouvou.

Výpověď pachtu

Délka výpovědní doby pachtu je odlišná od výpovědní doby nájmu. Pacht ujednaný na dobu neurčitou lze vypovědět v šestiměsíční výpovědní době tak, aby skončil koncem pachtovního roku (byla-li pachtovní smlouva uzavřena v písemné formě, vyžaduje i výpověď písemnou formu).
Platí vyvratitelná domněnka, že pachtovním rokem je kalendářní rok (u zemědělského pachtu období od 1. října do 30. září následujícího roku). Zemědělský pacht ujednaný na dobu neurčitou lze vypovědět v dvanáctiměsíční výpovědní době.
Propachtovatel může vypovědět pacht bez výpovědní doby, pokud pachtýř propachtuje propachtovanou věc jinému, přenechá-li ji jinému k užívání nebo změní-li hospodářské určení věci, anebo způsob jejího užívání nebo požívání bez propachtovatelova předchozího souhlasu.
Jestliže je pacht ujednán alespoň na dobu tří let, pak občanský zákoník výslovně stanovuje, že může strana vyzvat v době ne kratší než šest měsíců před uplynutím ujednané doby druhou stranu, aby sdělila, zda hodlá v pachtu pokračovat, s tím, že vysloví-li druhá strana do tří měsíců od doručení výzvy svůj souhlas, prodlouží se pacht o dobu, na kterou byl původně ujednán; jinak pacht skončí v původně ujednané době.
Výše uvedené informace jsou pouze základní informace ke složité problematice pachtu. Občanský zákoník stanovuje taktéž speciální ustanovení týkající se zemědělského pachtu a pachtu závodu. Sepis pachtovní smlouvy s vymezením všech práv a povinností tak nelze podcenit, kdy lze doporučit využít odbornou právní pomoc advokáta.

Loading

Vstoupit do diskuze 1 komentář

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.6 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%
Historie vývoje


Související články


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
  • Petr

    26 července, 2023

    Jak je to s pachtovní smlouvou pokud vlastník zemře ?
    Dědic přebírá i smlouvu na pacht nebo smrti pachtovní smlouva konči ? Děkuji

    Odpovědět