Pátek 14. května. Svátek má Bonifác.

Darování nemovitosti: odvolání a odmítnutí daru

Darování nemovitosti: odvolání a odmítnutí daru

Hana Bartušková

Darování nemovitosti je štědrý dárek. Nejčastěji darujeme nemovitost svým dětem, manželce či manželovi, případně rodičům. Za jakých podmínek může obdarovaný darovanou nemovitost odmítnout? A kdy můžeme požadovat, aby nám dar vrátil, protože třeba nejsme spokojení, jak se k nemovitosti obdarovaný chová?

Kdy můžete požadovat vrácení daru?

Současný občanský zákoník řeší tzv. odvolání daru v §2068 – §2078. A stanovuje dva důvody pro odvolání daru, bez ohledu na to, komu byl dar věnován a kdy. A bez ohledu na hodnotu daru, stejná pravidla platí pro nemovitosti i cokoliv menšího.

(1) Odvolání daru pro nevděk

Prvním důvodem je nevděk obdarovaného. Je ovšem nutno říct, že nevděk zákon definuje poměrně přesně a ne každé jednání, které se nám u obdarovaného nelíbí, bude klasifikováno jako nevděk. Dosáhnout odvolání daru z tohoto důvodu je možné pouze, pokud obdarovaný dárci úmyslně či z hrubé nedbalosti ublížil. Za nevděk je také  za určitých okolností považováno zjevné porušení dobrých mravů nejen proti dárci, ale i osobám obdarovanému blízké. Pokud byl nevděk projeven vůči osobám blízkým dárci, je na dárci povinnost, aby dokázal, že tento nevděk se dotkl i jeho osobně. Za nevděk také není automaticky považováno to, když se obdarovaný chová k nemovitosti ne přesně podle představ dárce.

Zákon také jasně stanovuje termín: je možné dar odvolat do jednoho roku od projeveného nevděku, či do jednoho roku od okamžiku, kdy se dárce o nevděku dozvěděl. Právo odvolat dar navíc přechází i na dědice dárce, u nich platí lhůta do jednoho roku od smrti dárce. Obdarovaný pak musí vrátit celý dar, nebo zaplatit jeho obvyklou cenu. Nevděk činí obdarovaného nepoctivým držitelem nemovitosti už v okamžiku projevení tohoto nevděku nebo v okamžiku porušení dobrých mravů.

(2) Odvolání daru pro nouzi

Druhým důvodem pro vrácení daru je situace, kdy dárce upadne do hmotné a životní nouze. Ta je zákonem definována jako situace, kdy se dárce nedokáže postarat o výživu nutnou pro sebe i pro své blízké, ke kterým má vyživovací povinnosti. Vyloučena je ovšem situace, kdy se dárce dostal do této hmotné nouze úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Dárce by se také měl snažit získat peníze na obživu i jinými způsoby než jen odvoláním daru (práce, sociální dávky). Dar nemusíte vracet v případě, kdy se nacházíte v obdobné hmotné nouzi.

Právo odvolat z tohoto důvodu dar má dárce, toto právo nepřechází na jeho dědice, pokud by také byli v hmotné nouzi. Pokud ale dárce je v hmotné nouzi a odmítá odvolat dar, tak vyživované osoby mají právo požadovat, aby příjemce daru poskytl to, co dárce není schopen poskytnout. Tedy například děti dárce mohou požadovat splnění výživové povinnosti nejen od dárce v hmotné nouzi, ale také od obdarovaného.

Jak odvolat dar?

Základním krokem pro odvolání daru je to, že obdarovanému oznámíte, že chcete dar vrátit, a vyzvete jej k vrácení. Pokud tak obdarovaný neudělá, tak budete muset vše řešit soudní cestou. Přičemž budete muset dokazovat důvod pro odvolání daru: svou hmotnou nouzi, či nevděk darovaného k vaší osobě.

Když dar nechcete

Kromě odvolání daru dárcem je možné jako obdarovaný také dar odmítnout. Samotné darování je dvoustranný akt, kdy dárce daruje a obdarovaný dar přijímá. Pokud s darem nesouhlasíte od samého začátku, tak k žádnému darování ani nedojde. Problémy ale nastanou, pokud obdarovaný dar přijme a poté si to rozmyslí. K tomu často dochází u darů dlouhodobějšího charakteru, například u automobilů nebo právě u nemovitostí.

V takovém případě může obdarovaný dar odmítnout, pokud najde na daru vady, které dárce zamlčel, dle občanského zákoníku je totiž povinen informovat o závadách daru. Pokud dárce tyto vady zamlčel, má obdarovaný právo vrátit dar do 3 let od doby, kdy se o vadách dozvěděl, či dozvědět mohl. V takovém případě má navíc obdarovaný také právo požadovat náhradu za škody, které mu vznikly zamlčením vad daru.

Předchozí článek: «
Následující článek: »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *