Sobota 17. dubna. Svátek má Rudolf.

Kdy může dárce odvolat darování pro svou nouzi?

Prázdná peněženka

Zbyněk Drobiš

Nový občanský zákoník rozšířil právní úpravu darování, včetně možností odvolání daru. Jedním z případů, kdy může dárce odvolat darování, je nouze dárce. Jaké podmínky musí splnit dárce, aby mohl učinit platné odvolání daru pro nouzi? Kdy nelze odvolat dar, ačkoliv je dárce v nouzi?

Smlouvy mají být dodržovány, což platí i v případě darovací smlouvy, kdy dar je v zásadě neodvolatelný. Narušení této zásady může být platné pouze ve výjimečných případech, jakými jsou nouze dárce nebo nevděk obdarovaného. Odvolání daru pro nouzi je možné jen v mimořádné situaci, která není pro dárce řešitelná jinak než odvoláním daru.

Tip: Kdy může dárce odvolat dar pro nevděk obdarovaného?

Upadnutí v nouzi opravňuje k odvolání daru

Dárci vzniká právo odvolat dar, jestliže dárce upadne po darování do takové nouze, že nemá ani na nutnou vlastní výživu nebo nutnou výživu osoby, ke které má zákonnou vyživovací povinnost (děti, manželka, aj.). Stavem nouze dárce se rozumí případy, kdy dárce nezaviněně nemá na svou nutnou výživu nebo nutnou výživu osob dle zákona. Dárce je oprávněn požadovat po obdarovaném vrácení daru zpět nebo zaplacení obvyklé ceny daru, nanejvýš však v tom rozsahu, v jakém se dárci nedostává prostředků k uvedené výživě. Zákonná úprava tak vymezuje určitý limit částky, kterou může dárce požadovat od obdarovaného.

Pod nutnou výživou je chápáno zajištění základních prostředků k přežití (jídlo, ošacení, léky, základního bydlení, apod.). Obdarovaný má právo zprostit se své povinnosti k vydání daru, když bude dárci poskytovat nutnou výživu. Za poskytování nutné výživy obdarovaným dárci lze chápat i zajištění ubytování, stravy a potřebných léků po dobu nouze dárce.

Kdy nelze odvolat dar pro nouzi

Odvolat dar pro nouzi nemůže dárce, který si stav nouze přivodil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Úmyslným přivozením stavu nouze je možné považovat například situaci, kdy se dárce dobrovolně vzdá svého zaměstnání. Přivozením stavu nouze z hrubé nedbalosti můžeme chápat například situaci, kdy dárce prodá veškerý svůj majetek a výtěžek utratí za hazardní hry a alkohol.

Zákon dále omezuje možnosti odvolání daru pro nouzi v případě, že obdarovaný je sám v obdobné nouzi jako dárce.

Může dar odvolat třetí osoba?

Občanský zákoník výslovně stanovuje, že právo odvolat dar nepřechází na dárcovy dědice. Dárcovou smrtí zaniká jeho vyživovací povinnost k dalším osobám a nelze ani hovořit o dárcově potřebě na nutnou výživu. Pokud však dárce učinil odvolání daru pro nouzi za svého života a obdarovaným nebylo plněno, přechází pohledávka na dárcovy dědice.

Jestliže dárce neuplatní odvolání daru pro nouzi, vzniká tomu, komu je dárce povinen zákonnou vyživovací povinností, právo požadovat za stejných podmínek, aby mu obdarovaný doplnil to, čeho mu dárce nemůže poskytnout. Takto je zajištěno, aby případná nečinnost dárce neohrozila osoby, vůči nimž má dárce vyživovací povinnost.

Každý případ odvolání daru pro nouzi je nutné chápat individuálně. V případě řešení obdobné problematiky doporučujeme konzultovat s právníkem k posouzení vašeho případu, a to s ohledem na individualitu každého případu, vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.

Anketa: Má mít dárce možnost odvolat dar?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Předchozí článek: «
Následující článek: »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *