Pátek 16. dubna. Svátek má Irena.

Odvolání daru pro nevděk obdarovaného

Peníze - ruce - mince

Zbyněk Drobiš

Nevděk obdarovaného vůči dárci může být důvodem pro odvolání daru. V jakých případech bude možné takto odvolat darování? Jaké podmínky musí být splněny ze strany dárce a jaké jsou lhůty k odvolání daru?

Původní vděk obdarovaného vůči dárci se může změnit v jednání, které nelze společensky považovat za soulad s dobrými mravy. Přestože se darování obvykle vztahuje k blízkým příbuzným, nezbyde dárci než odvolat dar při tristním chování obdarovaného. Občanský zákoník v rámci ustanovení o darování deklaruje možnost odvolání daru pro nevděk.

Původní úprava byla příliš stručná

Původní právní úprava odvolání daru účinná až do roku 2013 byla poměrně stručně vymezena tak, že dárce se mohl domáhat vrácení daru, jestliže se obdarovaný choval k němu nebo členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušoval dobré mravy. Nový občanský zákoník však problematiku odvolání daru blíže specifikoval a rozšířil, včetně rozdělení na odvolání daru pro nevděk a pro nouzi. Právní úpravu dle nového občanského zákoníku lze hodnotit pozitivně k ochraně práv dárce.

Obdarovaný musí zjevně porušit dobré mravy

Dárce může odstoupit od darovací smlouvy pro nevděk obdarovaného, pokud dárci ublížil obdarovaný úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy (např. fyzické napadení nebo šikanózní jednání vůči dárci, který bydlí s obdarovaným v darovaném domě).

Podmínkou pro odvolání daru je tak nevděk obdarovaného, kterým úmyslně nebo z hrubé nedbalosti ublíží dárci za splnění předpokladu zjevného porušení dobrých mravů. Odvolání daru pro nevděk však není možné, jestliže dárce prominul obdarovanému jeho negativní jednání. Vzhledem k okolnostem se může za nevděk vůči dárci považovat také zjevné porušení dobrých mravů vůči osobě obdarovanému blízké.

Právo na vydání daru nebo zaplacení obvyklé ceny

Pokud dárce učiní odvolání daru pro nevděk obdarovaného a dar již byl odevzdán, pak má dárce právo požadovat vydání celého daru, není-li to možné, zaplacení jeho obvyklé ceny (např. při darování pozemku, na kterém obdarovaný již postavil rodinný dům).

Právo odvolat dar přechází na dárcova dědice za situace, kdy obdarovaný zabránil dárci v odvolání daru nebo zabránila-li v tom dárci vyšší moc. Dědic dárce může dar odvolat nejpozději do jednoho roku od smrti dárce.

Lhůta k odvolání daru pro nevděk

Občanský zákoník stanovuje, že dárce je oprávněn odvolat dar pro nevděk do jednoho roku ode dne, co obdarovaný dárci ublížil, ale dozví-li se o tom dárce později, do jednoho roku ode dne, kdy získal vědomost o důvodu pro odvolání daru. Soud nepřihlédne k odvolání daru, pokud bude dar odvolán dárcem později než v uvedených lhůtách a obdarovaný namítne opožděné odvolání daru.

Každý případ odvolání daru pro nevděk je nutné chápat individuálně. V případě řešení obdobné problematiky doporučujeme konzultovat s advokátem k posouzení vašeho případu, a to s ohledem na individualitu každého případu, vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.

Anketa: Má mít dárce možnost odvolat dar?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Předchozí článek: «
Následující článek: »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *