Středa 23. června. Svátek má Zdeňka.

Nejsilnější dědický titul? Sepište dědickou smlouvu…

Hřbitov v mlze

Zbyněk Drobiš

Dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem, který je opět součástí našeho právního řádu s účinností nového občanského zákoníku. Tento staronový institut dědického práva představuje vhodné řešení dědických vztahů za života zůstavitele. Jaké jsou zákonné podmínky pro uzavření dědické smlouvy?

Nejsilnější dědický titul

Dědická smlouva je institut dědického práva existující v řadě evropských zemí, který byl součástí našeho právního řádu až do roku 1950. Dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem, který má přednost před děděním ze zákona a závěti.

Dědická smlouva představuje dvoustranné právní jednání, kterým zůstavitel povolává bezúplatně nebo za úplatu druhou smluvní stranu nebo třetí osobu za dědice nebo odkazovníka a druhá strana to přijímá. Dědická smlouva je tak určitým zvláštním smíšeným právním institutem mezi smlouvou a závětí. Dědickou smlouvu může uzavřít zletilý zůstavitel, který je plně svéprávný.

Tip: Dědické právo doznalo podstatných změn s účinností nového občanského zákoníku a problematika dluhů v dědictví není výjimkou. Jak tedy předejít předluženému dědictví? Jaké zákonné instituty můžeme využít k ochraně před předluženým dědictvím? Čtěte v článku „Dědické právo v novém: Pozor na dluhy potápějící dědice!“. 

Dědickou smlouvu nelze jednostranně zrušit

Dědickou smlouvu nemůže zůstavitel jednostranně zrušit, což je zásadní rozdíl oproti závěti, kterou může zůstavitel za svého života libovolně změnit, doplnit nebo odvolat. Zůstavitel a dědic se tak musí vzájemně dohodnout na změně dědické smlouvy. Uvedené tak poskytuje dědicům podstatně vyšší míru právní jistoty, než ostatní dědické tituly.

Dědická smlouva vyžaduje formu veřejné listiny. Zůstavitel a dědic bude muset využít služeb notáře, pokud zvolí dědickou smlouvu jako řešení svých dědických vztahů. Při uzavírání a změně dědické smlouvy se vyžaduje osobní jednání smluvních stran.

Občanský zákoník vymezuje, že zůstaviteli nebrání dědická smlouva, aby se svým majetkem nakládal za svého života podle své libosti. Smluvní dědic se může dovolat neúčinnosti právního jednání, kterým zůstavitel pořídil pro případ smrti nebo uzavřel darovací smlouvu tak, že to s dědickou smlouvou není slučitelné.

Dědickou smlouvou nelze pořídit o celé pozůstalosti

Občanský zákoník stanovuje, že dědickou smlouvu nelze pořídit o celé pozůstalosti, kdy čtvrtina pozůstalosti musí zůstat volná, aby o ní zůstavitel mohl pořídit podle své zvlášť projevené vůle. Pokud si však zůstavitel přeje zanechat smluvnímu dědici i tuto čtvrtinu pozůstalosti, může tak učinit závětí.

Dědickou smlouvu mohou uzavřít rovněž manželé nebo snoubenci. Jestliže dědická smlouva neurčí něco jiného, tak rozvodem manželství se neruší práva a povinnosti z dědické smlouvy. Po rozvodu manželství se může domáhat každá ze stran, aby dědickou smlouvu zrušil soud. Občanský zákoník stanovuje, že soud návrhu nevyhoví, směřuje-li proti tomu, kdo nezapříčinil rozvrat manželství a s rozvodem nesouhlasil.

Tip: Dědické právo v novém občanském zákoníku: Kdy můžete vydědit potomky?

Dědickou smlouvu si nechte sepsat odborníkem

Dědická smlouva reprezentuje významný právní institut dědického práva, kdy při sepisu dědické smlouvy využijte odborných služeb advokáta nebo notáře ke kvalitnímu ujednání vzájemných práv a povinností.

Anketa: Využijete dědickou smlouvu pro vymezení dědictví?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Předchozí článek: «
Následující článek: »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *