EUR 24.380

USD 23.706

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 17.5 %

EUR 24.380

USD 23.706

Text: Veronika Hejná

18. 06. 2021

0 komentářů

Obrana proti černým stavbám: Nově i žalobou proti nečinnému stavebnímu úřadu

 


 

Foto: Shutterstock
Pokud stavebník provádí stavbu, ale nedisponuje příslušným povolením podle stavebního zákona, jedná se o stavbu nepovolenou (černou). Jaké jsou možnosti obrany proti černým stavbám a kdo se může bránit?

Podnět stavebnímu úřadu

Nepovolenou stavbou může být nejen samostatná stavba, ale i její změna nebo terénní úprava, která je prováděna bez příslušného povolení, anebo v rozporu s takovým povolením.  Často jde o stavby, které zasahují na sousedův pozemek nebo ho zastiňují, anebo jiným způsobem souseda v užívání jeho nemovitosti omezují.
Podnět místně příslušnému stavebnímu úřadu může dát kdokoliv, nejen dotčený soused. V podnětu lze stavebnímu úřadu navrhnout, aby uskutečnil kontrolní prohlídku stavby. Ze zákona je totiž úřad povinen tyto prohlídky realizovat tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem.
Veřejným zájmem rozumíme požadavek, aby

  • stavba byla prováděna v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a využívána jen k povolenému účelu
  • stavba neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat nebo bezpečnost životního prostředí a jiné zákonem chráněné zájmy (zájmy památkové péče, archeologické nálezy nebo sousední stavby)
  • se při výstavbě a užívání předcházelo důsledkům životních pohrom nebo havárií
  • stavby neobsahovaly bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo provozní závady

Sezná-li stavební úřad, že je stavba prováděna bez povolení, nařídí zastavení prací a odstranění stavby. Současně poučí stavebníka, že může ve třicetidenní lhůtě požádat o dodatečné povolení stavby. V rámci dodatečného stavebního řízení budou moci účastníci – například sousedé – uplatňovat svá práva. Pokud dojde ke schválení nového stavebního zákona, takto snadné to již nebude. Dodatečná legalizace totiž bude přípustná jen tehdy, jednal-li stavebník v dobré víře.

Zásahová žaloba při nečinnosti stavebního úřadu

Doposud byla jediná možnost obrany před nečinností stavebního úřadu, a to obrátit se na nadřízený stavební úřad s podnětem proti nečinnosti. V březnu letošního roku nově Nejvyšší správní soud v rozsudku č.j. 6 As 108/2019-39 ze dne 26. března 2021 otevřel cestu k podání tzv. zásahové žaloby  na úřad, který má něco učinit z moci úřední, ale neučiní.

„Lidé ve 21. století nemohou být chápáni jako pasivní objekty působení „vrchnostenského“ charakteru. (…) V demokratickém právním státě nelze akceptovat, že na zahájení řízení z moci úřední není nikdy právní nárok a že je na libovůli veřejné správy, zda objektivní právo (a tím někdy i právo subjektivní) ochrání,“ stojí v rozsudku.

REKLAMA

Tuto žalobu ale nemůže podat každý, nýbrž pouze osoby, které by prostřednictvím žaloby chránily svá subjektivní práva. U řízení o odstranění černé stavby jsou to zpravidla sousedé, osoby dotčené touto stavbou. Zatímco podnět stavebnímu úřadu na zahájení řízení o odstranění černé stavby může dát kdokoliv, žalobu proti nečinnosti může podat jen ten, jehož práva jsou přímo dotčena.
Nesmí však jít o zneužití práva žalobce (například tehdy, pokud se soused se stavebníkem předtím domluvil, že mu stavba nevadí) a žalobce musí nejprve podat podnět k zahájení řízení o odstranění stavby stavebnímu úřadu. Poslední podmínkou je, že žalobce nemá jinou možnost, jak svá práva chránit ve správním řízení nebo u správního soudu.
Žalobu proti stavebnímu úřadu je možno podat do dvou měsíců ode dne, kdy se žalobce o nezákonném zásahu spočívajícím v nezahájení řízení úřadem dozvěděl. Vyhoví-li soud žalobě, učiní tak rozsudkem, ve kterém přikáže stavebnímu úřadu zahájit příslušné řízení o odstranění stavby.
To ale ještě neznamená, že ve stavebním řízení bude nařízeno odstranění stavby. Rozhodnutí zde přísluší stavebnímu úřadu. Odstranění nebude nařízeno například tehdy, když je odchylka od kolaudačního rozhodnutí v řádu centimetrů, anebo není-li bez dalších škod toto odstranění technicky proveditelné.

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj fincentrum hypoindexu

%6.28 Aktuální výše Hypoindexu

2.51%

2.61%

2.67%

2.84%

3.14%

3.39%

3.81%

4.14%

4.52%

4.62%

4.88%

5.33%

5.71%

6.24%

6.28%
Historie vývoje


Související články

Energetická úspornost nových rodinných domů roste, od letoška jsou pravidla ještě přísnější

Při výstavbě nových rodinných domů hraje stále větší roli jejich energetická náročnost. Za posledních 10 let výrazně vzrostl podíl velmi úsporných rodinných domů. Přispívají k tomu ekologičtější a úspornější systémy i využití alternativních zdrojů energií. Od počátku letošního roku došlo k dalšímu zpřísnění pravidel energetické úspornosti.

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

08. 07. 2022

Situace v Brně – roste počet dostupných bytů, ceny ale neklesají a jsou na maximu

V nabídkách brněnských developerů se na začátku léta nachází 1220 volných bytů. To je skoro třikrát více než před rokem. Ceny brněnských novostaveb přesto neklesají a drží se na historických maximech. Situaci s vývojem cen nepomáhá ani odklad nového územního plánu, který měl možnosti výstavby dostupného bydlení rozšířit. Růst cen se promítá také do cen nájemních bytů […]

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: IMPERA Styl

04. 07. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.