Čtvrtek 13. května. Svátek má Servác.

Potřebujete k odstranění stavby souhlas stavebního úřadu nebo povolení?

Odstranění stavby souhlas stavebního úřadu

Veronika Hejná

Zakoupili jste pozemek s chátrajícím domem a namísto rekonstrukce zvažujete, že dům zbouráte a postavíte nový, anebo na pozemku překáží stará stodola či garáž. Ve kterých případech musíte záměr stavbu zbourat jen ohlásit a kdy je třeba povolení k odstranění stavby?

Kdy není třeba záměr odstranění stavby ani ohlašovat?

Pouze v případech, kdy by mělo jít o odstranění stavby uvedené v § 103 stavebního zákona, není nutné ohlašovat stavebnímu úřadu záměr odstraňovat stavbu a čekat na jeho souhlas (s výjimkou některých stavebních záměrů uvedených v § 103 odst. 1 e), body 4-8). Pokud by ale stavba obsahovala azbest, je nutné vyžádat souhlas stavebního úřadu s odstraněním v každém případě.

Ohlašovat tedy není nutno záměry odstranění

 • staveb s maximálně jedním nadzemním podlažím do 25 metrů čtverečních zastavěné plochy a 5 metrů výšky, nepodsklepených, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, a neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů,
 • staveb pro zemědělství, pokud zastavěná plocha nepřesahuje 300 metrů čtverečních a výška 7 m, bez podsklepení, pokud neslouží k ustájení zvířat nebo zemědělské stavby sloužící ke skladování a zpracování hořlavých látek (stavební zákon pouze příkladmo vyjmenovává sušičky, sklady hořlavých kapalin a chemických hnojiv),
 • staveb určených pro chovatelství, pokud nepřesahují jedno nadzemní podlaží, zastavěnou plochu 16 metrů čtverečních, výšku 5 metrů a za předpokladu, že jsou podsklepené nejvýše do hloubky 3 metrů.

Ohlášení záměru odstranění stavby

Ohlášení záměru podává vlastník stavby na předepsaném formuláři u místně příslušného stavebního úřadu – tedy u toho, který stavbu povolil. Vlastnictví je nutno prokázat jen tehdy, pokud nevyplývá z katastru nemovitostí.

Zákonem předepsanými náležitostmi ohlášení jsou:

 • základní údaje o stavbě,
 • předpokládaný termín započetí a ukončení prací,
 • způsob odstranění stavby,
 • identifikaci sousedních pozemků nezbytných k provedení bouracích prací a vyjádření jejich vlastníků,
 • případná závazná stanoviska dotčených orgánů a vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury,
 • obsahuje-li stavba azbest, je nutno doložit vyjádření hygienika,
 • dokumentace bouracích prací obsahující stav a popis bourané stavby, organizaci bouracích prací a informaci o dodržení požadavků dotčených orgánů (tuto dokumentaci nemusí zpracovávat tzv. autorizovaná osoba).

Za podmínky, že je ohlášené úplné nebo stavební úřad nevyhodnotí, že je třeba rozhodovat o odstranění ve stavebním řízení, vydá souhlas s odstraněním stavby do 30 dnů od podání ohlášení, jde však pouze o lhůtu pořádkovou a vždy je třeba počkat na doručení rozhodnutí stavebního úřadu. S odstraněním stavby je pak třeba započít do jednoho roku.

Řízení o povolení k odstranění stavby ve správním řízení

Stavební úřad tedy podané ohlášení vždy posoudí. Pokud není možno vydat souhlas, rozhodne o projednání záměru odstranit stavbu ve správním řízení a případně vyzve vlastníka k doplnění dalších podkladů. Pro účely tohoto řízení se podané ohlášení považuje za žádost o povolení odstranění stavby.

Řízení o povolení odstranění stavby se vede také v těchto případech:

 • nemovitost se nachází v památkové rezervaci, památkové zóně nebo jejich ochranném pásmu a závazné stanovisko orgánu památkové péče stanoví podmínky pro provedení záměru,
 • stavba obsahuje azbest a závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví stanoví podmínky pro provedení záměru.

Kdy můžete stavbu odstranit svépomocí?

Sami můžete zbourat stavby, které nepodléhají vydání stavebního povolení (i zde je ale třeba zajistit stavební dozor, jímž je stavební podnikatel s příslušným vzděláním a praxí). Jinak musí odstranění stavby provést sám stavební podnikatel.

V případě, že stavba obsahuje azbest, je třeba též využít autorizovaného dozoru podle zvláštního právního předpisu. Tím je zákon 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Předchozí článek: «
Následující článek: »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *