Středa 12. května. Svátek má Pankrác.

Sousedská žaloba: Poslední obrana vůči hlučným sousedům

Bytový dům - schody

Zbyněk Drobiš

Občanský zákoník vymezuje zákaz obtěžování imisemi, mezi které se řadí i obtěžování hlukem. Jakým způsobem upravuje zákon tento zákaz? Jak může pomoci sousedská žaloba proti hlučným sousedům?

Občanský zákoník stanovuje omezení vlastnického práva tak, že vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku. To platí i o vnikání zvířat.

Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.

Tip: Obrana vůči hlučným sousedům

Obtěžování v nepřiměřené míře

Výše uvedené omezení vlastnického práva se tak aplikuje v případech, kdy dochází k obtěžování hlukem v míře, která je nepřiměřená místním poměrům. Každý soused, který je postižen hlukem, který jej omezuje podstatně v obvyklém užívání nemovitosti, se může dovolávat tohoto zákonného ustanovení.

Při posuzování obtěžováním hlukem je podstatné hodnocení intenzity, doby, intervalů a dlouhodobosti hluku. Není však podmínkou k dovolání se právní ochrany před obtěžováním hlukem dle tohoto zákonného ustanovení, aby byly hlukem překročeny limity dle nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V rámci zkoumání obtěžování hlukem je významné posouzení míry hluku přiměřené poměrům v konkrétním daném místě.

Sousedská žaloba

Pokud dochází k obtěžování hlukem i přes mimosoudní žádosti, může soused uplatnit tzv. sousedskou žalobu, tj. žalobu, kterou se domáhá soudního rozhodnutí, které vymezí povinnost sousedovi zdržet se protiprávního jednání rušení hlukem. Žalobce je však povinen žalobu přesně specifikovat a unést důkazní břemeno o obtěžování hlukem.

Dle výše uvedeného zákonného ustanovení soud posuzuje, zda hluk od souseda překračuje míru přiměřenou místním poměrům a omezuje žalujícího souseda podstatně v obvyklém užívání jeho nemovitosti (nejčastěji bytu).

Kromě uvedené negatorní žaloby může dle okolností případu poškozený soused zvážit podání jiných žalob, a to zejména žalobu na ochranu osobnosti (při zásahu do práv na ochranu osobnosti) nebo žalobu o náhradu škody (při vzniku škody).

Nerespektování soudního rozhodnutí?

Jestliže soud vyhoví návrhu žalujícího souseda a soudní rozhodnutí je sousedem stále porušováno, přestože je pravomocné a vykonatelné, pak může soused podat návrh na výkon soudního rozhodnutí, kdy soud k vymožení jeho práva ukládá donucující pokuty. První pokuta je omezena do výše 100 000 Kč, další jsou již bez omezení.

Správná volba a sepis příslušné žaloby k ochraně sousedských práv není snadná, kdy lze doporučit vyhledat pomoc advokáta k posouzení konkrétního případu a přípravě všech potřebných podání.

Předchozí článek: «
Následující článek: »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *