EUR 24.710

USD 22.791

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.9 %

EUR 24.710

USD 22.791

Text: Veronika Hejná

11. 06. 2021

0 komentářů

Svolání a průběh shromáždění SVJ

 

Foto: Shutterstock
Vrcholným orgánem společenství vlastníků jednotek je shromáždění, rozhoduje o zásadních otázkách domu. Shromáždění by se mělo konat minimálně jednou ročně. V době platnosti mimořádných opatření při pandemii nebylo možné shromáždění konat, anebo pouze v omezeném počtu osob a za zpřísněných hygienických podmínek. Jaká jsou pravidla pro svolání a průběh shromáždění?

Loading 

Shromáždění  pak rozhoduje na společném setkání vlastníků všech jednotek v rámci společenství vlastníků. Každý člen má takový počet hlasů, který odpovídá podílu na společných částech. Aby bylo shromáždění usnášeníschopné, musí být přítomni vlastníci s většinou všech hlasů. Pokud nestanoví něco jiného zákon nebo stanovy SVJ, rozhodují vlastníci nadpoloviční většinou přítomných.
 

Pozvánku zašlete včas

Ke svolání shromáždění je ze zákona oprávněn statutární orgán, tedy buď výbor, anebo předseda SVJ. Při svolání je třeba dodržet stanovenou lhůtu, a to buď zákonnou třicetidenní, anebo lhůtu speciálně vymezenou ve stanovách. Je-li lhůta ve stanovách kratší (například 14 dnů před datem konání), platí lhůta uvedená ve stanovách.
„Dále je třeba nahlédnout do stanov a zjistit, jakým způsobem se shromáždění svolává. Svolání může být provedeno vyvěšením pozvánky na nástěnce, emailem, poštou a podobně,“ doplňuje vedoucí právník portálu svjpravnik.cz Jan Eisenreich.
Do pozvánky je třeba uvést datum, hodinu a místo konání, a také pořad zasedání a veškeré podklady, které se tohoto pořadu týkají. Pokud nejsou připojeny přímo k pozvánce, musí svolavatel umožnit každému vlastníkovi jednotky, aby se s nimi v předstihu seznámil.
 

Zahájení schůze a průběh schůze shromáždění

Schůze se zahajuje zjištěním usnášeníschopnosti. Podkladem je prezenční listina, na níž jsou uvedeni přítomní vlastníci a váha jejich hlasů. Také je potřeba, aby byl dodržen stanovený program. Body, které nebyly na pořad shromáždění zařazeny, není až na výjimky možno projednat.
„V praxi se často stává, že společenství vlastníků počítají prezenci stylem – co člen, to hlas. Přitom je ze zákona nutné hlasovat dle podílu na společných částech,“ připomíná Eisenreich. Vlastníci si mohou ve stanovách určit, pro jaká rozhodnutí bude vyžadován souhlas všech vlastníků. Zákon stanoví, že souhlasit musí všichni, jestliže má dojít ke změně velikosti podílů na společných částech, anebo ke změně poměru příspěvků na správu domu a pozemku jinak, než v důsledku změny podílů.
„Ze shromáždění je pak potřeba pořídit zápis, který bude obsahovat text přijatých usnesení a počet hlasů, které byly pro, proti a které se zdržely,“ dodává Eisenreich.
 

Počítání hlasů manželů

Častou chybou je i nesprávné započítávání hlasů manželů, například tak, že je za každého zúčastněného manžela započítávána pouze polovina hlasu. Podle občanského zákoníku jsou manželé, kteří mají ve společném jmění bytovou jednotku, povinni zmocnit společného zástupce, který bude vykonávat práva spojená s bytovou jednotkou. Účelem je zabránit tomu, aby hlasovali „proti sobě“. Kdyby se na společném zmocněnci nedomluvili a jeden hlasoval pro a druhý proti, hlasy se započítávat vůbec nebudou, jako by se hlasování zdrželi.
Společným zástupcem může být i jeden z manželů. V takovém případě není pro plnou moc ze zákona stanovena povinná písemná forma, mohou ji ale opět požadovat stanovy. Není-li tento požadavek zakotven ve stanovách, postačí, aby přítomný manžel o svém oprávnění ostatní spoluvlastníky informoval ústně na shromáždění.
 

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.52 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%
Historie vývoje

 

 


Související články

datové schránky svj

Stát v lednu zřídí automaticky datové schránky všem SVJ

Od 1. ledna budou společenstvím vlastníků jednotek automaticky zřízeny datové schránky. Povinnost nově dopadá i na další subjekty – podnikající fyzické osoby a nepodnikající právnické osoby. Od automatického zřizování datové schránky nepodnikajícím fyzickým osobám stát prozatím upustil.

Text: Veronika Hejná

16. 12. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *