EUR 23.660

USD 21.748

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 16.7 %

EUR 23.660

USD 21.748

Text: Zbyněk Drobiš

07. 07. 2017

1 komentář

Znáte vydržení v novém občanském zákoníku?

 

Vydržení představuje způsob nabytí vlastnického práva, ke kterému dochází držením věci po zákonem stanovenou dobu. Jakým způsobem upravuje institut vydržení nový občanský zákoník?

Loading 


Nový občanský zákoník rozšířil ustanovení o vydržení oproti předchozí právní úpravě, kdy problematika vydržení byla řešena především rozhodovací praxí soudů. Ustanovení o vydržení nalezneme v novém občanském zákoníku od § 1089 do § 1098 v rámci oddílu o nabytí vlastnického práva. Účelem vydržení je ochrana osoby, která dlouhodobě ovládá věc v dobré víře, že je jejím vlastníkem.

Řádné vydržení

Nový občanský zákoník vymezuje vydržení tak, že drží-li poctivý držitel vlastnické právo po určenou dobu, vydrží je a nabude věc do vlastnictví. K převodu vlastnictví vydržením se vyžaduje pravost držby, a aby se držba zakládala na právním důvodu, který by postačil ke vzniku vlastnického práva (např. kupní smlouva), pokud by náleželo převodci, nebo kdyby bylo zřízeno oprávněnou osobou.
Vydržení tedy vyžaduje poctivou držbu, kdy držitel má z přesvědčivého důvodu za to, že mu náleží právo, které vykonává.  Nepoctivě drží ten, kdo ví nebo komu musí být z okolností zjevné, že vykonává právo, které mu nenáleží. Krom toho vyžaduje pravou držbu, tj. taková držba, u které držitel nezískal věc násilím, lstí či výprosou. A v neposlední řadě vyžaduje řádnou držbu, která je založena na platném právním důvodu.

Doba potřebná k vydržení

Nový občanský zákoník stanovuje, že k vydržení vlastnického práva k movité věci je potřebná nepřerušená držba trvající tři roky a k nemovité věci nepřerušená držba trvající deset let. Držba se přeruší, jestliže ji držitel nevykonával v průběhu vydržecí doby déle než jeden rok. Do vydržecí doby se ve prospěch vydržitele započte i doba řádné a poctivé držby jeho předchůdce.
Mezi manžely nepočne vydržecí doba běžet ani neběží, dokud manželství trvá. To platí obdobně i pro osoby žijící ve společné domácnosti, zákonného zástupce a zastoupeného, opatrovníka a opatrovance i pro poručníka a poručence.
Pokud se vyžaduje, aby osoba měla zákonného zástupce nebo opatrovníka, počne vydržecí doba běžet ohledně práva proti ní až ode dne, kdy zákonného zástupce nebo opatrovníka získá. Již započatá doba běží dále, avšak neskončí dříve, než uplyne jeden rok po odpadnutí překážky.
Vydržet vlastnické právo nemůže zákonný zástupce proti zastoupenému, ani zastoupený proti svému zákonnému zástupci. To platí obdobně i pro opatrovníka a opatrovance a pro poručníka a poručence.

Mimořádné vydržení

Nový občanský zákoník zavedl institut mimořádného vydržení, který slouží k ochraně mimořádně dlouhé doby trvání držby, přestože držitel není schopen prokázat právní důvod, na kterém se zakládá jeho držba. Mimořádné vydržení se však neuplatní v případech, kdy se držiteli prokáže nepoctivý úmysl (např. podvodné jednání).
Podmínkou mimořádného vydržení je uplynutí dvojnásobně dlouhé doby oproti řádnému vydržení, tedy u movitých věcí šest let a nemovitých věcí dvacet let.
Jako příklad uvádí důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku životní situace, kdy někdo drží movitou věc, ale není schopen dokázat svůj vlastnický titul proti tomu, kdo jeho vlastnictví popírá, kdy byl převeden pozemek o chybně stanovené (větší) výměře, než je výměra skutečná, nebo pozemek chybně označený parcelním číslem, takže nabyvatel v dobré víře drží něco jiného, než pro co mu svědčí vlastnický titul.
Tento článek poskytuje pouze základní informace o problematice vydržení. V případě řešení problematiky vydržení doporučujeme vyhledat odbornou právní pomoc k posouzení veškerých aspektů vašeho případu.

Loading

Vstoupit do diskuze 1 komentář

Vývoj fincentrum hypoindexu

%6.27 Aktuální výše Hypoindexu

4.14%

4.52%

4.62%

4.88%

5.33%

5.71%

6.24%

6.28%

6.23%

6.2%

6.31%

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%
Historie vývoje


Související články

Kdy můžete vydržet vlastnické právo k nemovitosti?

Ačkoliv držitel není vlastníkem, po uplynutí určité doby může vlastnické právo tzv. vydržet.  Jaké jsou podmínky pro vydržení vlastnického práva k nemovitosti?  Aktuální se tato otázka jeví v době digitalizace katastru. Lidé totiž mohou zjistit, že část pozemku, kterou dlouhá léta považovali za svou, jim vlastně nepatří. 

Text: Veronika Hejná

Foto: Shutterstock

24. 02. 2023

smluvní pokuta novela

Do nájemních vztahů se má vrátit smluvní pokuta

Změna občanského zákoníku, která mimo jiné opět ruší předkupní právo spoluvlastníků, zamířila na konci února do senátu. Pokud ji i horní komora schválí ve stávajícím znění, vrátí se do nájemních smluv možnost požadovat po nájemci smluvní pokutu.

Text: Veronika Hejná

10. 03. 2020


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
  • Marie Pešková

    6 prosince, 2017

    Na základě Vašeho doporučení prosím o laskavý kontakt na odborníka, který mi udělá právní rozklad k mimořádnému vydržení nemovitosti. Jedná se o vydržení (výmaz z KN) jedné čtvrtiny podílu rekreační chalupy po rozvodu manžela, který vlastní 1/2 chalupy, já 1/4, jeho bývalá žena 1/4. Tato se ale o nemovitost po rozvodu již 42 let nestará a vlastnická práva a povinnosti po tuto dobu vykonávám s manželem já. Obávám se, že díky zápisu v KN exmanželka uplatní v budoucnosti vlastnické právo.

    Odpovědět